Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-09-30

Sammanträde 2003-09-30

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Tertialrapport 2/2003 och tertialbokslut per 2003-08-31 (A)

7 Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Förslag till ändring i reglementet (S)

8 Hantering av klagomål och synpunkter (S)

9 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) nr 2003:14 (S)

10 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm (RI)

11 Vasaplan - förslag till bilfritt torg (RI)

12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2003 (RI)

13 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss (RI)

15 En sommarfontän i samband med det internationella vattenmiljöpriset. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

16 Behovet av båtplatser. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

17 Stora Höggarn som möjlighet för bränslehantering. Skrivelse från Kristina Axén Olin (m), Jan Björklund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) (RI)

18 Markanvisning för hyresrätter inom fastigheten Forsen 1 i Hammarby Sjöstad till Wallenstam (RI)

19 Reviderat genomförandebeslut rörande kv Lux m m, Lilla Essingen (RI)

20 Genomförandebeslut med därtill hörande överenskommelser för kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet (RI)

21 Ekskogsdunge på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) (RI)

22 Anmälan av FoU-rapport om tillgänglighet i Hammarby Sjöstad (RI)

23 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss (RI)

24 Ansökan om miljödom för vattenarbeten inom detaljplan för kv Kojan m m i Stadshagen (RI)

25 Genomförande av detaljplanen Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Delgenomförandebeslut (RI)

27 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut (RY)

28 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Malmkronan och Barnkammaren i Hässelby Strand med AB Familjebostäder och Besqab mark AB (RY)

29 Bättre tillgänglighet, trafiksäkerhet och gatumiljö i Rågsved. Genomförandebeslut (RY)

30 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Årstaberg 1 m m i Liljehomen (RY)

31 Detaljplan för livsmedelsbutik i Lindalen i Tyresö kommun i anslutning till Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Remiss av planförslag från Tyresö kommun (RY)

32 Naturvårdsverkets rapport 5262 "Biotopskydd för vattenanknutna biotoper". Remissvar (RY)

33 Markanvisningar för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta till Veidekke och SKB. Inriktingsbeslut (RY)

34 Planerad återvinningsanläggning vid Tornväktargränd, Riksby. Skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd och Jan Tigerström (m) (RY)

35 Detaljplan för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg inom stadsdelen Skärholmen. Planremiss (RY)

36 Försäljning av tomträttsfastigheterna Tempelriddarorden 1-4 och 6-9 samt Gröna Rutan 1, Bredäng (SV)

37 Nya tomträttsavgälder för flerbostadshus samt revidering av principen för beräkning av grundläggningsbidrag (SV)

38 Nya tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus (SV)

39 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

40 Återlämnande av sommargården Maria-Mariehäll, Djurlingsö, Spillersboda, Håtö 1:15, Norrtälje (F)

42 Kompletterande markinköp vid bildande av naturreservat i Hemfosaområdet i Nynäshamns kommun (del av fastigheterna Trollsta 1:3 och 1:4) (F)

43 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (F)

45 Försäljning av del av fastigheten Fituna 2:1 i Nynäshamns kommun (F)

46 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Remiss från miljödepartementet (St)

47 Översyn av boendeparkeringszoner (Pa)

48 Detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden samt förslag till överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB.

Bordlagt 9 september 2003 nr 8 (RI)

49 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 11 (RI)

50 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 18 (RY)

51 Program för planläggning av nya bostäder och arbets-platser i Råcksta och Beckomberga. Markanvisningar till Wallenstam m m.

Bordlagt 9 september 2003 nr 21 (RY)

52 Värdar för turistbussar. Redovisning av nämnduppdrag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 35 (Pa)

53 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och 9 september 2003 nr 38 (RY)

54 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och 9 september 2003 nr 39 (RY)

55 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 36 och 9 september 2003 nr 42 (F)

56 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 9 september 2003 nr 46 (Pa)

57 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss.

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 9 september 2003 nr 47 (RY)

58 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenör för parkeringsövervakning (Pa)

Mötesinformation

 

Justerat:

 

Roger Mogert                                                                  Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

 

Ersättare

Helena Bonnier (m), tjänstgörande

Olivia Hasahya (s), tjänstgörande

Susanne Hobohm (fp)

Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s)

 

Personalföreträdare

Bert Eriksson TCO, §§ 1-6

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Solveig Svedgård och Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 14 oktober 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Trafiksäkerheten på Svartlösavägen av ersättaren Göran Wrene (s).

 2. Ett steg bakåt för nollvisionen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 3. Tidplan för Nackareservatet av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 4. Fortsatt arbete med kompletterande bostadsbebyggelse i Fagersjö av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Nyplantering av träd i Kungsträdgården och konsekvenserna för småfåglar

------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2003 avgivit promemoria om nyplantering av träd i Kungsträdgården och konsekvenserna för småfåglar som svar

på fråga av ledamoten Per Bolund (mp) vid nämndens förra sammanträde. Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen och lade promemorian utan kommentar till handlingarna.

Fråga om trafiksituationen på Nybrogatan

--------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid nämndens förra sammanträde om trafiksituationen på Nybrogatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Markrening i Stockholm

-----------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade utdelat en broschyr om Markrening i Stockholm - ett steg mot en giftfri miljö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade utan kommentar broschyren till handlingarna.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 23 september 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 30 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 2/2003 och tertialbokslut per 2003-08-31

Dnr 03-111-1484

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I bilaga 5d:1 till utlåtandet hade ändring gjorts den 16 september 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2/2003 och tertialbokslut per 31 augusti 2003 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket angeläget att nämnden snarast konkretiserar arbetet med FN:s barnkonvention och snarast implementerar detta genom enhetsspecifika åtaganden i förvaltningen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga A3.

§6 Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 03-200-2455

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från SKTF Stockholms stad den 25 september 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remiss av förslag till inrättande av ett utvecklingsavtal för anställda i Stockholm stad överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna kontorets tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s) och Margarita Pulido (s) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Oliva Hasahya (s) enligt bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga B2.

§7 Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Förslag till ändring i reglementet

Dnr 03-001-2725

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skönhetsrådets förslag till ändring i reglementet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga C.

§8 Hantering av klagomål och synpunkter

Dnr 03-000-3141

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till en systematisk hantering av klagomål och synpunkter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m fl (fp) nr 2003:14

Dnr 2003-000-02033

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen av motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen av motionen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga D3.

§10 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm

Dnr 03-511-3172

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i övrigt kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Vasaplan - förslag om bilfritt torg

Dnr 03-320-2514

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetskontoret föreslår att nämnden avstyrker förslaget om ett bilfritt Vasaplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma tillnämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det är rimligt att ta hänsyn till nyss gjorda åtgärder i det aktuella området när man tar ställning till den här typen av frågeställningar. För att kunna göra en adekvat bedömning är det dock rimligt att tydligare belysa vilka trafikmässiga konsekvenser åtgärden skulle få, samt en uppskattning av vad kostnaden skulle bli.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 10/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 14 augusti 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss

Dnr 02-006-243

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisad utredning av alternativa lägen för asfaltverket i Hornsberg, Kungsholmen.

 2. Nämnden godkänner för sin del att asfaltverket i Hornsberg flyttas till området vid Drivhjulsvägen, Västberga och ger kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för asfaltverk och betongstation samt att kontoret får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 En sommarfontän nära det internationella vattenmiljöpriset. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-920-1996

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Jimmy Lindgren (s) och Oliva Hasahya (s) enligt bilaga F2.

§16 Behovet av båtplatser. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-424-2121

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Stora Höggarn som möjligt läge för bränslehantering. Skrivelse från Kristina Axén Olin (m), Jan Björklund (fp) och Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 2003-410-02327

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på hemställan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på hemställan.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§18 Markanvisning för hyresrätter inom fastigheten Forsen 1 i Hammarby Sjöstad till Wallenstam

Dnr 03-411-3253

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse med hyresrätter inom fastigheten Forsen 1 till Wallenstam Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga H.

§19 Reviderat genomförandebeslut rörande kv Lux m m, Lilla Essingen

Dnr 03-511-3258

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till reviderade investeringsutgifter om 49 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta med projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Genomförandebeslut med därtill hörande överenskommelser för kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Dnr 99-512-2882

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överens­kommelser om byte och försäljning av mark, upplåtelse med tomträtt, exploatering m m, avseende Svea Artilleri, mellan gatu- och fastighets­nämnden och Immanuelskyrkans Förvaltning AB, SBC Mark AB, Vasakronan AB, Fastighets AB Svea Artilleri, JM AB samt Stiftelsen MHS-Eleven, i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner investeringsutgifter om 43 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige vid antagande av ny detaljplan för kv Svea Artilleri m m, Dp 94148, undantar planbestämmelsen n1, samt ändrar lydelsen av planbestämmelsen B1 till ”Bostäder. Handel tillåts i bottenvåningen”.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige – om kommunfullmäktige vid antagande av ny detaljplan för kv Svea Artilleri m m, Dp 94148, inte undantar planbestämmelsen n1 enligt punkt 3 ovan – godkänner investeringsutgifter om 50 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

 5. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige uttalar att de delar av kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för kv Svea Artilleri m m, Dp 94148, som medför olägenheter för tillgängligheten eller väsentligt ökade boendekostnader inte bör genomföras.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla att- sats 1, 2, 3, 5 i kontorets förslag till beslut att avslå att- sats 4 samt att därutöver anföra följande:

Tillgänglighetsaspekter och boendekostnader måste få väga minst lika tungt som estetiska värden vid planarbeten. Nämnden gör bedömningen att rätt avvägning har gjorts i och med detta beslut.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga I2.

§21 Ekskogsdunge på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 03-683-2726

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på fråga från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) angående Ekskogsdungen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Anmälan av FoU-rapport om tillgänglighet i Hammarby Sjöstad

Dnr 03-511-573

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna anmälan av de FoU-rapporter om tillgänglighet i Hammarby Sjöstad som redovisas i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 00-511-1424

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Ansökan om miljödom för vattenarbeten inom detaljplan för kv Kojan m m i Stadshagen

Dnr 03-970-954

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till utfyllnad i Ulvsundasjön samt uppförande av spontkonstruktioner, träbryggor och kajparterr m m i enlighet med kontorets utlåtande skall inges till miljödomstolen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till utfyllnad i Ulvsundasjön samt uppförande av spontkonstruktioner, träbryggor och kajparterr m m i enlighet med kontorets utlåtande skall inges till miljödomstolen.

Reservation

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§25 Genomförande av detaljplanen Hammarby Gård m m i Hammarby Sjöstad. Delgenomförandebeslut

Dnr 99-511-3800

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 25 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Kontoret ges i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för projektering av förfrågningsunderlag för upphandling av kontorets anläggningsentreprenader, marksanering, rivning av befintliga byggnader m m inom detaljplan för Hammarby Gård i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut

Dnr 03-620-3084

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstenvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Kontoret får i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Överenskommelser om exploatering för bostäder inom kv Malmkronan och Barnkammaren i Hässelby Strand med AB Familjebostäder och Besqab

Mark AB

Dnr 02-512-1223

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelser om exploatering med Besqab Mark AB avseende Malmkronan 2 och Barnkammaren 3 samt med AB Familjebostäder avseende Malmkronan 1 och Barnkammaren 2 i huvudsak enligt de förslag som biläggs kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Bättre tillgänglighet, trafiksäkerhet och gatumiljö i Rågsved. Genomförandebeslut

Dnr 03-370-3085

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ombyggnad av Rågsvedsvägen genom Rågsved centrum jämte Bjursätragatan och del av Hagsätravägen, etapp 1 och 2 omfattande investeringsutgifter om 26 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Årstaberg 1 m m i Liljehomen

Dnr 02-512-642

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB rörande fastigheten Årstaberg 1 m m i Liljeholmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret ska i sitt vidare arbete och kontakterna med byggherren arbeta för att värna och stärka spridningskorridoren, som är utpekad som värdefull i översiktsplanen, mellan de två värdefulla grönområden som där gränsar mot varandra.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§31 Detaljplan för livsmedelsbutik i Lindalen i Tyresö kommun i anslutning till Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Remiss av planförslag från Tyresö kommun

Dnr 03-512-2171

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 3003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun som svar på planremiss rörande förslag till ny detaljplan för livsmedelsbutik invid Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Naturvårdsverkets rapport 5262 "Biotopskydd för vattenanknutna biotoper". Remissvar

Dnr 03-303-2378

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att besluta om omedelbar justering samt att därutöver anföra följande:

Nämnden välkomnar de ökade möjligheterna för staden att genomföra större biotopskydd för vattenområden. Staden bör utnyttja detta för att säkra sina många värdefulla vattenmiljöer. Dispenser från reglerna måste användas mycket restriktivt och får bara ges om det är mycket starkt motiverat.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisningar för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta till Veidekke och SKB. Inriktingsbeslut

Dnr 03-511-2977

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 till Veidekke Bostad och Fastighet AB och Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

 2. Nämnden godkänner till utlåtandet bifogade markanvisningsavtal. (Bilaga 1 och 2)

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Planerad återvinningsanläggning vid Tornväktargränd, Riksby. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd och Jan Tigerström (m)

Dnr 03-930-2300

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden besvarar stadsdelsnämndens skrivelse med att överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden besvarar stadsdelsnämndens skrivelse med att överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§35 Detaljplan för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg inom stadsdelen Skärholmen. Planremiss

Dnr 2002-512-3625

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg inom stadsdelen Skärholmen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg inom stadsdelen Skärholmen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) anmälde att han inte deltog i beslutet.

§36 Försäljning av tomträttsfastigheterna Tempelriddarorden 1-4 och 6-9 samt Gröna Rutan 1, Bredäng

Dnr 03-785-02254

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte sälja rubricerade tomträttsfastigheter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte sälja rubricerade tomträttsfastigheter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§37 Nya tomträttsavgälder för flerbostadshus samt revidering av principen för beräkning av grundläggningsbidrag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§38 Nya tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§39 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 02-344-1995

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 september avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Fastighets AB Betorna av den 26 september 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Återlämnande av sommargården Maria-Mariehäll, Djurlingsö, Spillersboda, Håtö 1:15, Norrtälje

Dnr 03-785-2825

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att återlämna fastigheten Håtö 1:15, Norrtälje kommun, Stockholms län, till Maria - Högalids sommargårdsförening i Stockholm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Kompletterande markinköp vid bildande av naturreservat i Hemfosaområdet i Nynäshamns kommun (del av fastigheterna Trollsta 1:3 och 1:4)

Dnr 03-785-1041

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar bemyndiga kontoret träffa avtal om inköp av del av fastigheterna Trollsta 1:3 och 1:4 i enlighet med redovisat förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport

Dnr 01-785-598

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

 

§45 Försäljning av del av fastigheten Fituna 2:1 i Nynäshamns kommun

Dnr 98-785-2322

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Fituna 2:1 (Oxhagen) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Remiss från miljödepartementet

Dnr 02-007-2459

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 12 september 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att åberopa och överlämna kontorens ­utlåtande som svar på miljödepartementets remiss över för­slaget till åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för kväve­dioxid.

 2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt berörda förvaltningar att inleda ett gemensamt arbete för att utreda förutsättningarna för att genomföra föreslagna åtgärder som staden har ansvaret för.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att föreslå kommunstyrelsen att överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande som svar på miljödepartementets remiss, att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt berörda förvaltningar att inleda ett gemensamt arbete för att utreda förutsättningarna för att genomföra föreslagna åtgärder som staden har ansvaret för samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är av mycket stor vikt att lagens förordningar om miljökvalitetsnormer följs i Stockholm. Nödvändiga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna ska tas. När staten ålägger kommunerna nya uppgifter är det också rimligt att tillse att de resurser som krävs för att fullfölja åliggandet tillförs kommunen. Det gäller även på miljöområdet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga P3.

§47 Översyn av boendeparkeringszoner

Dnr 02-344-1995

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att bilda en boendeparkeringszon av Vasastaden/City, en av Östermalm/Gärdet där Hjorthagen och södra Djurgården ingår och att boendeparkeringszonen Gamla stan bibehålles samt att de boende i Gamla stan får parkera i de angränsande zonerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden samt överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB

Dnr 2002-512-02804

Bordlagt 9 september 2003 nr 8

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden.

 2. Nämnden beslutar godkänna förslag i utlåtandet till överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden.

 2. Nämnden beslutar godkänna förslag i utlåtandet till överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag.

Dnr 03-512-2599

Bordlagt 9 september 2003 nr 11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom fastigheten Krillans Krog 1 i Kristineberg, S-Dp 2002-04003-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Dnr 03-512-2042

Bordlagt 9 september 2003 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningarna till JM AB, SBC Mark AB och AB Familjebostäder avseende 1000 lägenheter inom Årsta 1:1 från Bolidenplan och västerut samt till JM AB avseende 110 lägenheter öster om Bolidenvägen med fyra år från nämndens beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Program för planläggning av nya bostäder och arbetsplatser i Råcksta och Beckomberga. Markanvisningar till Wallenstams m m

Dnr 03-512-1825

Bordlagt 9 september 2003 nr 21

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även även utdrag ur protokoll från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd den 26 augusti 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker som svar på remissen fortsatt planläggning för de ingående projekten i enlighet med vad som sägs i utlåtandet.

 2. Nämnden medger tillägg till bostadsbebyggelse på Kontot 1 och anvisar mark till Wallenstams enligt förslaget och till Stockholmshem söder om kv Långskeppet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hemställa hos stadsbyggnadskontoret om kompletterande programsamråd för dessa två projekt.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark inom en kostnadsram av 10 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga R2.

§52 Värdar för turistbussar. Redovisning av nämnduppdrag

Dnr 01-300-1647

Bordlagt 9 september 2003 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§53 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8

Dnr 03-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och 9 september 2003 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss

Dnr 03-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och 9 september 2003 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-410-00907

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 36 och 9 september 2003 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet

samt att därutöver anföra följande:

Det har framkommit förslag på en alternativ placering av fårskötseln vid Skälby. Kontoret bör analysera detta alternativ och återkomma till nämnden.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§56 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 9 september 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 9 september 2003 nr 47

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden har förståelse för Järfälla kommuns intresse av Växthusvägens förlängning och den därmed möjliga förbättringen av trafiksituationen på bl a Skälbyvägen. Vid sidan av att åtgärden medför ett ingrepp i ett område som av Stockholm är klassat som en särskilt värdefull biotop, innebär en förlängning av Växthusvägen också en icke obetydlig försvårande påverkan för framkomligheten på det i tjänsteutlåtandets angivna vägnätet på Stockholms sida. Därför innehåller avtalet också en viktig tidsmässig koppling till ombyggnaden av E18.

Nämnden anser därmed att förutsättningarna för ett genomförande av detaljplanen inte är uppfyllda i och med det ingångna ramavtalet för E18. Ett gemensamt ansvarstagande, samt respekt för respektive kommuns väganknutna framkomlighetsproblem, innebär därmed att ett genomförande av avtalet mellan Stockholms stad och Järfälla kommun angående Växthusvägens förlängning med nödvändighet bör ligga inom byggfasen av E18:s ombyggnad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga U2.

§58 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av gatu- och fastighetsnämndens beslut den 28 maj 2002, §§ 32-34, om entreprenör för parkeringsövervakning

Dnr 02-350-574

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar överklaga länsrätten i Stockholms läns dom i mål nr 11211-02 och beslutar justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag, d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar överklaga länsrätten i Stockholms läns dom i mål nr 11211-02 och beslutar justera ärendet omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.