Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-11-04

Sammanträde 2003-11-04

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 12/2003 (RI)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2003 (RI)

8 Brandskyddåtgärder, renovering av driftutrymmen och asbetssanering i Klaratunneln. Genomförandebeslut (RI)

9 Nordsydaxeln - redovisning av trafikkonsekvenser i samband med reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Uppdrag från nämnden (RI)

10 Central snöröjningskapacitet och egenregi inom vinterväghållningen. Redovisning av uppdrag (RI)

11 Upprustning av strandpromenaden Eriksdal-Tantolunden. Genomförandebeslut (RI)

12 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm samt köp av del av fastigheten Gamen 8 (Skatteskrapan) på Södermalm (RI)

13 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder (RY)

14 Rapporten ”Biologisk utveckling av Stockholm (BUS)”. Remissvar (RY)

15 Markanvisning för bostadsrättslägenheter vid kv Domaren i Svedmyra till AB Seniorgården. Inriktningsbeslut (RY)

16 Markanvisning för bostäder i Hökarängen vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB, vid Pepparvägen till HSB Bostad samt vid kv Tobaksburken till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

18 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genom-gångsbostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s). Återremiss (RY)

19 Markanvisningar för bostäder, handel, biograf och parkeringsanläggning inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget i Liljeholmen till Liljeholmsplan Fastighets AB och Sandrew Metronome Sverige AB (RY)

20 Försäljning av fastigheten Sjövik 7 i Liljeholmen till AB Stockholmshem (RY)

21 Fortsatt arbete med kompletterande bostads-stadsbebyggelse i Fagersjö. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) (RY)

22 Försäljning av fastigheterna Barnkammaren 3 och Malmkronan 1 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB samt tomträttsupplåtelse respektive tillägg till tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Barnkammaren 2 och Malmkronan 1 till AB Familjebostäder (RY)

23 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s) (RY)

24 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

25 Ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen (SV)

26 Tidplan för Nackareservatet. Skriftlig fråga av Åsa Romson (mp) (F)

27 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Branddörren 3, Önskehemsgatan 13, Vantör. Inriktningsbeslut (F)

28 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Tullstugan 2, Tullgårdsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut (F)

29 Till- och ombyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Gäddan 1, Långsjövägen 33-35, Älvsjö. Inriktningsbeslut (F)

30 Nybyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Långbro sjukhus 3, Svarlösavägen 128, Långbro. Inriktningsbeslut (F)

31 Nybyggnad av barnstugebyggnad i fastigheten Minken, Sundby. Inriktningsbeslut (F)

32 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss (F)

33 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 15 (RI)

34 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 (RI)

35 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restau-rang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18 (RI)

36 Norra Station inklusive Stockholm Bio-Science. Remiss av skrivelse från kommunstyrelsen och lägesredovisning.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 24 (RI)

37 Markanvisning för industriändamål som tillägg till fastig-heten Vindkraften 1 i Skrubba företagsområde till SWEDOL AB. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 26 (RY)

38 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 28 (RY+RI)

39 Detaljplan för nya bostäder vid Bredbyplan – fastigheten Rinkeby 2:3 – inom stadsdelen Rinkeby. Remissvar.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 29 (RY)

40 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 33 (RY)

41 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35 (RY)

42 Nya tomträttsavgälder för flerbostadshus samt revidering av principen för beräkning av grundläggningsbidrag.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 37 (SV)

43 Nya tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 38 (SV)

44 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp).

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 43 (F)

45 Utbyte av ventilationssystem m m i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 45 (F)

46 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50 (F)

47 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm.

Bordlagt 30 september 2003 nr 10 och 21 oktober 2003 nr 53 (RI)

48 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Bordlagt 30 september 2003 nr 23 och 21 oktober 2003 nr 55 (RI)

49 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och 21 oktober 2003 nr 56 (RY)

50 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Bordlagt 30 september 2003 nr 43 och 21 oktober 2003 nr 59 (F)

51 Översyn av boendeparkeringszoner

Bordlagt 30 september 2003 nr 47 och 21 oktober 2003 nr 60 (Pa)

52 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 18 och senast 21 oktober 2003 nr 62 (RY)

53 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och senast 21 oktober 2003 nr 63 (RY)

54 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och senast 21 oktober 2003 nr 64 (RY)

55 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 21 oktober 2003 nr 65 (Pa)
Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 18 november 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Bilfri dag i Stockholm den 22 september 2004 av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 2. Säkrare övergångsställen av ledamoten Mats Rosén (kd) m fl.

 3. Biltullarna och SL:s taxehöjningar av ersättaren Helena Bonnier (m).

 4. Huset som inte finns av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Information om revisorsmöte m m

-----------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om olika kommande aktiviteter bland annat ett möte med revisorerna den 13 november 2003 kl 13.00 i Bråvallasalen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om planerna för Åsöhallen med omgivning

-----------------------------------------------------------

På fråga av ledamoten Ulf Fridebäck (fp) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg om gatu- och fastighetskontorets planer för Åsöhallen med omgivning. Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) informerade om kommunfullmäktigebehandling i ärendet den 3 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Information om doktorsavhandling rörande cykeln som transportmedel m m

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) informerade om en doktorsavhandling i Lund rörande cykeln som transportmedel m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen och uppdrog efter överläggning åt gatu- och fastighetskontoret att distribuera avhandlingen till nämndens ledamöter och ersättare.

Fråga om gammalt klotter vid Nynäsvägen och Sandsborgs tunnelbanestation

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) önskade att gammalt klotter vid Nynäsvägen och Sandsborgs tunnelbanestation tas bort. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg lovade att gatu- och fastighetskontoret skall söka tillgodose önskemålet så snart som möjligt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret

Fråga om lastzoner vid Sveavägen

-------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) framhöll att näringsidkare uttryckt svårigheter med lastning vid Sveavägen och önskade att gatu- och fastighetskontoret undersöker möjligheterna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att undersöka möjligheterna för lastning vid Sveavägen och återkomma till nämnden vid ett kommande sammanträde.

Fråga om övergångsställen

---------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) önskade att gatu- och fastighetskontoret kommenterar tidningsuppgift om att kontoret vill ta bort övergångsställen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att kommentera tidningsuppgiften vid ett kommande sammanträde.

Fråga om cykelplan för ytterstaden

-------------------------------------------

På fråga av ledamoten Per Bolund (mp) informerade regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret om arbetet med cykelplan för ytterstaden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om principer för trädbeskärning

----------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) vid nämndens förra sammanträde om principer för trädbeskärning utifrån ett fall av grov beskärning av en ek på Långholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 28 oktober 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 4 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2004

Dnr 2003-110-3289

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2004 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2004.

 4. Nämnden godkänner föreslagen justering av nämndens investeringsregler.

 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen får ta i anspråk ca 13,5 mnkr av tidigare års resultat för utbyte av kylar/frysar under förutsättning att medel inte kommer att beviljas för detta ur den s.k. Miljömiljarden.

 6. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ska intensifiera arbetet med att förebygga ökade driftskostnader genom klok planering av sin verksamhet. Arbetet med att utveckla miljön i staden ska fortsätta och barnperspektivet ska stärkas genom samråd med barn när kontoret anlägger lekplatser. Tillgänglighetsarbetet ska intensifieras och den historiskt höga markanvisningstakt som nämnden lyckats hålla ska upprätthållas och ökas i syfte att uppnå kommunfullmäktiges mål. Grimstareservatet ska genomföras inom planeringsperioden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 12/2003

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 25 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2003

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 30 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Brandskyddåtgärder, renovering av driftutrymmen och asbetssanering i Klaratunneln. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2003-920-1438

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 45 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (reviderat genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga B.

§9 Nordsydaxeln, redovisning av trafikkonsekvenser i samband med reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 2003-670-2675
Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av trafikkonsekvenser i samband med reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken och överlämnar den till kommunfullmäktige som komplettering till tidigare fattat genomförandebeslut.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av trafikkonsekvenser i samband med reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken och överlämnar den till kommunfullmäktige som komplettering till tidigare fattat genomförandebeslut.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Central snöröjningskapacitet och egenregi inom vinterväghållningen. Redovisning av uppdrag

Dnr 2003-660-3054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I samband med dessa utredningar bör även förutsättningarna för egenregi även när det gäller exempelvis fordon och maskininsatser belysas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§11 Upprustning av strandpromenaden Eriksdal-Tantolunden. Genomförandebeslut

Dnr 2002-630-2624

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av strandpromenaden Eriksdal-Tantolunden enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E.

§12 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm samt köp av del av fastigheten Gamen 8 (Skatteskrapan) på Södermalm

Dnr 03-785-3660

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Vasakronan AB (publ) avseende försäljning av del av Beridarebanan 10.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 2003-12-29 godkänner avtal med Vasakronan AB (publ) avseende försäljning av del av Beridarebanan 10.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart eftersom försäljningen förutsätts genomföras 2003-12-29.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning att bordlägga ärendet och att uppta ärendet till fortsatt behandling vid ett extra sammanträde den 11 november 2003 kl 09.00.

§13 Markanvisning för bostäder på del av fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder

Dnr 2003-411-3039

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid fastigheten Kippinge 2 i Hjulsta till AB Svenska Bostäder på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Rapporten ”Biologisk utveckling av Stockholm (BUS)”. Remissvar

Dnr 2003-000-2448

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak med glädje godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Biologisk utveckling måste vara en central del av kontorets planering vad gäller alla ärenden som berör grönmark.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§15 Markanvisning för bostadsrättslägenheter vid kv Domaren i Svedmyra till AB Seniorgården. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1515

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter på och invid kv Domaren i Svedmyra till AB Seniorgården på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser mycket positivt på ambitionen att motverka otryggheten i området kring tunnelbaneentrén. Områden närmast tunnelbaneentréer upplevs ofta som otrygga efter mörkrets inbrott vilket leder till att dessa områden inte nyttjas i den utsträckning de förtjänar. För att uppnå bästa mervärde ska man under projektets utformning försöka värna befintliga värden så mycket som möjligt.

Den grönmark som tas i anspråk kan visserligen på god grund anses ha ringa rekreations- och naturvärde. Icke desto mindre är det viktigt att man vid byggnationen tar hänsyn till de värden som ändå finns och så långt som det är möjligt undviker ianspråktagande av grönmark, exempelvis genom att om så är möjligt lägga fastigheterna närmare vägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Markanvisningar för bostäder i Hökarängen vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB, vid Pepparvägen till HSB Bostad samt vid kv Tobaksburken till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1098

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Salt-, Kummin-, Muskot- och Korintvägen till PEAB Sverige AB på två år.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid Pepparvägen i Hökarängen till HSB Bostad AB på två år.

 3. Nämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter vid kv Tobaksburken i Hökarängen till AB Stockholmshem på två år.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade att gatu- och fastighetsnämnden bordlägger gatu- och fastighetskontorets beslutsmening 2 och bifaller kontorets beslutsmeningar 1, 3 och 4.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut avseende gatu- och fastighetskontorets beslutsmening 2

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt inledningsvis att bordlägga gatu- och fastighetskontorets beslutsmening 2.

Beslut avseende gatu- och fastighetskontorets beslutsmeningar 1, 3 och 4

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets beslutsmeningar 1, 3 och 4.

Reservation avseende gatu- och fastighetskontorets beslutsmeningar 1, 3 och 4

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§18 Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg. Skrivelse från Karin Hanqvist (s). Återremiss

Dnr 2002-410-319

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande med anledning av nämndens beslut 2003-06-10.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande med anledning av nämndens beslut 2003-06-10.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Markanvisningar för bostäder, handel, biograf och parkeringsanläggning inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget i Liljeholmen till Liljeholmsplan Fastighets AB och Sandrew Metronome Sverige AB

Dnr 2003-411-3415

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder, handel, biograf och parkeringsanläggning inom utbyggnadsetapp 2 på Liljeholmstorget till Liljeholmsplan Fastighets AB och Sandrew Metronome Sverige AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga J.

§20 Försäljning av fastigheten Sjövik 7 i Liljeholmen till AB Stockholmshem

Dnr 03-785-578

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Sjövik 7 i Liljeholmen till AB Stockholmshem för 60 mnkr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för att genomföra försäljningen.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.


  Beslut
  Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Fortsatt arbete med kompletterande bostadsstadsbebyggelse i Fagersjö. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-511-3226

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Försäljning av fastigheterna Barnkammaren 3 och Malmkronan 2 i Hässelby Strand till Besqab Mark AB samt tomträttsupplåtelse respektive tillägg till tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Barnkammaren 2 och Malmkronan 1 till AB Familjebostäder

Dnr 2003-411-1092

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 28 oktober 2003. I det ändrade utlåtandet, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande fastigheterna Malmkronan 2 samt Barnkammaren 3 i Hässelby Strand.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal samt tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheterna Malmkronan 1 och Barnkammaren 2 i Hässelby Strand.


 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Trafiksäkerheten på Svartlösavägen. Skrivelse från Göran Wrene (s)

Dnr 2003-360-3224

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-2281

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen

Dnr 2001-511-2079

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 5 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att

 1. söka regeringens tillstånd till expropriation i den omfattning som erfordras för att genomföra den del av Hammarby Sjöstadsprojektet som berör kvarteren Mahognyn, Cedern och Hammarbyverken inom delområdena Henriksdalshamnen och Danvikslösen.

 2. ge stadsledningskontorets juridiska avdelning i uppdrag att lämna in ansökan till regeringen.

 3. ansöka om stämning angående expropriation av tomträtten till Mahognyn 2 och arrenderätterna till Cedern 3 och 4 samt Hammarbyverken 2 så snart regeringens tillstånd om expropriation föreligger.

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar därutöver att ge kontoret i uppdrag att i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning sammanställa erforderliga handlingar för en expropriations- och stämningsansökan enligt ovan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Tidplan för Nackareservatet. Skriftlig fråga av Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2001-682-1666

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på fråga från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) om tidplan för inrättande av naturreservat för Nacka friluftsområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Branddörren 3, Önskehemsgatan 13, Vantör. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3402

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av tillbyggnad av en barnstuga med 1-2 avdelningar på fastigheten Branddörren 3, Vantör.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Tullstugan 2, Tullgårdsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3401

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en barnstuga med 4-5 avdelningar på fastigheten Tullstugan 2, Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Till- och ombyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Gäddan 1, Långsjövägen 33-35, Älvsjö. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3399

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling inför till- och ombyggnad av barnstuga i fastigheten Gäddan 1 på Långsjövägen 33-35 i Älvsjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Nybyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Långbro sjukhus 3, Svarlösavägen 128, Långbro. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3400

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en treavdelningsbarnstuga på fastigheten Långbro sjukhus 3, Svartlösavägen 128 i Långbro.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Nybyggnad av barnstugebyggnad i kvarteret Minken, Sundby. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3370

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av en fyravdelnings barnstuga i kvarteret Minken, Sundby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss

Dnr 2003-410-00907

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med kontorets kompletterande utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-620-2982

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm

Dnr 2002-411-3361

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm

Dnr 2003-512-02827

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, Alternativ A, samt i övrigt överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Norra Station och Stockholm Bio-Science. Lägesredovisning och remiss av skrivelse från kommunstyrelsen

Dnr 2003-510-02905

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapporten i utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att som svar på remiss av skrivelse från Sten Nordin (m) till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet samt att föreslå att skrivelsen därmed är besvarad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att ett nytt bostadsområde som detta sker med syftet att skapa en långsiktigt hållbar transportsituation i området. Redan från början måste det därför planeras för en tillräcklig kapacitet vad det gäller kollektivtrafikförsörjningen. Planeringen av området bör också utgå från att det finns en acceptabel andel hyresrätter redan från starten.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

§37 Markanvisning för industriändamål som tillägg till fastigheten Vindkraften 1 i Skrubba företagsområde till SWEDOL AB. Inriktningsbeslut och genomförande- beslut

Dnr 2002-513-3166

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för industriändamål i anslutning till fastigheten Vindkraften 1 till SWEDOL AB (inriktningsbeslut) och ger kontoret i uppdrag att träffa tilläggsavtal till tomträttsavtal enligt förslag i utlåtandet (genomförandebeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör kompensera ianspråktagen naturmark.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§38 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-2652

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 13 oktober 2003. I det ändrade tjänsteutlåtandet, till vilket hänvisas, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Huddinge­vägen/Rågsvedsvägen i Rågsved till LIDL Sverige KB.

 2. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid Lindstigen i Bromma till LIDL Sverige KB.

 3. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Östbergavägen/Tussmötevägen i Östberga till LIDL Sverige KB.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal för de anvisade lägena på sedvanliga villkor och att marken säljs till marknadsmässigt pris.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Detaljplan för nya bostäder vid Bredbyplan – fastigheten Rinkeby 2:3 – inom stadsdelen Rinkeby. Remissvar

Dnr 2003-512-1843

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 1999-411-3002

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 till Veidekke Bostad & Fastighet AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

En välkomnande entré med buskar, bänkar, informationstavlor om reservatet, kartor, m m, bör anläggas. Det bör inte vara något stort och monumentalt, utan något smäckert som passar in i miljön. Kontoret bör undersöka möjligheten att stärka reservatet i närheten av Marcuskyrkan genom en naturstig i anslutning till entrén, samt genom att plantera ekar på ”ekmark” i soligt läge. Kontoret bör också undersöka möjligheten att anlägga en damm för att främja tillvaron för grodor och andra vattenberoende arter under förutsättning att ett lämpligt läge kan hittas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga M2.

§41 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan

Dnr 2002-360-3997

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Tomträttsavgälder och grundläggningsbidrag för flerbostadshus

Dnr 2003-413-3435

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att av­- gälds­nivåerna för flerfamiljshus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 7).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att vid nybebyggelse av bostäder på tomträttsmark skall markens grundförhållanden fortsättningsvis beaktas på det sätt som anges i kontorets utlåtande.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus

Dnr 2003-413-3435

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avgäldsnivåerna för småhus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.

  Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 6).

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för småhustomträtter skall beräknas på det sätt som föreslås i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-930-2981

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§45 Utbyte av ventilationssystem m m i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3225

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera en systemhandling för ca 7 mnkr inför utbytet av ventilationsanläggning och återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera en systemhandling för ca 7 mnkr inför utbytet av ventilationsanläggning och återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§46 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51

Dnr 2000-785-2840

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 16 oktober 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan om köp av fastigheten Norra Djurgården 1:51 för användning till vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på lämpligt sätt fortsätta förvalta fastigheten och träffa erforderliga avtal för dess användning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm

Dnr 2003-511-3172

Bordlagt 30 september 2003 nr 10 och 21 oktober 2003 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Nämnden godkänner i övrigt kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§48 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 2000-511-1424

Bordlagt 30 september 2003 nr 23 och 21 oktober 2003 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkande d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden är medveten om att förslaget till markanvisning har föregåtts av en tämligen grundlig trafiksäkerhetsundersökning. Trafiken i närområdet kommer enligt denna sannolikt att minskas totalt sett och den trafik som ändå kommer att finnas i området kommer att bli lättare att förutse och utforma lämpliga trafiksäkerhetsåtgärder för. Detta till trots finns det en risk att en nedfart till ett parkeringsgarage så nära inpå en skola föranleder en viss oro i närområdet. Det är därför viktigt att under arbetets fortsatta gång utreda möjligheterna till att finna alternativa nedfarter.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-620-3084

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och 21 oktober 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstenvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§50 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 30 september 2003 nr 43 och 21 oktober 2003 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Översyn av boendeparkeringszoner

Dnr 2002-344-1995

Bordlagt 30 september 2003 nr 47 och 21 oktober 2003 nr 60

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att bilda en boendeparkeringszon av Vasastaden/City, en av Östermalm/Gärdet där Hjorthagen och södra Djurgården ingår och att boendeparkeringszonen Gamla stan bibehålles samt att de boende i Gamla stan får parkera i de angränsande zonerna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut,

att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående

samt att därutöver anföra följande:

Den ökning av bilanvändandet som tidigare förändringar av boendeparkerings- zonerna befarades leda till har i utvärderingar visat sig utebli. För att säkerställa att inte långsiktiga effekter uppkommer, effekter som nämnden hittills inte kunnat se, bör regelbundna utvärderingar göras som redovisas för nämnden årligen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Dnr 2003-512-2042

Bordlagt 9 september 2003 nr 18 och senast 21 oktober 2003 nr 62

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningarna till JM AB, SBC Mark AB och AB Familjebostäder avseende 1000 lägenheter inom Årsta 1:1 från Bolidenplan och västerut samt till JM AB avseende 110 lägenheter öster om Bolidenvägen med fyra år från nämndens beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att en ny stadsdel av Årstas karaktär kan komma att kompletteras med ett så stort antal lägenheter och på så sätt vitaliseras och få nytt liv. Nedgrävningen av högspänningsledningen kommer också rimligen att innebära en positiv förändring för den lokala miljön. I det fortsatta arbetet är det viktigt att betona såväl inriktningen på en ytterligare förtätning i området samt sambandet mellan å ena sidan trivsel och god boendemiljö och å andra sidan en tillgänglig, grön och attraktiv närmiljö.

Det är viktigt att ett nytt bostadsområde som detta etableras med ambitionen att skapa en långsiktigt hållbar transportsituation i området. Redan från början måste det därför planeras för en tillräcklig kapacitet vad när det gäller kollektivtrafik- försörjningen. Planeringen av området bör också utgå från att det finns en acceptabel andel hyresrätter redan från starten.

Värdefulla biotoper måste också beaktas. Kyrkparken anses vara en värdefull biotop och bör upprustas i rekreationssyfte. Den enligt förslaget bebyggda fotbollsplanen bör ersättas på annan plats och de fornlämningar som finns i parken - gravsättningar från äldre järnålder - bevaras. Parken har i och med detta ett kulturhistoriskt värde och är därför inte lämplig att helt byggas ut. Vi förordar därför att alternativ "park" väljs för delområde 6. De ca 50 bostäder som därmed riskerar att bortfalla bör istället byggas på annan lämplig plats i Årsta.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§53 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8

Dnr 2003-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och senast 21 oktober 2003 nr 63

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden drar en skarp gräns mellan vad som är klotter och skadegörelse å ena sidan, och vad som är konstformer och kulturella uttryck å den andra. Det innebär att nämnden förmår att samtidigt hålla två bollar i luften. Å ena sidan tar man kraftfullt avstånd från att någon applicerar färg på någon annans egendom mot deras vilja. Å andra sidan slår nämnden fast att en konstnärlig form eller ett kulturellt uttryck i sig inte bör fördömas.

Denna förmåga att hålla två bollar i luften samtidigt bör ta sig följande uttryck. Konstnärliga former och uttryck, vilka de vara månde, bör inte fördömas eller motarbetas av staden. Arbetet med dessa frågor i sin konkreta form bedrivs bäst av kulturnämnden och stadens kulturvårdande förvaltningar och bolag. Givetvis ska gatu- och fastighetsnämnden och gatu- och fastighetskontoret samverka med alla andra delar av staden. Ansvaret för att hantera dessa frågeställningar i praktiken hanteras dock bäst av andra nämnder, förvaltningar och bolag.

Klotter och skadegörelse utgör dock en viktig fråga för staden. Det handlar då framförallt om vårt ansvar för den yttre miljön. Här utgör i allra högsta grad gatu- och fastighetsnämnden och gatu- och fastighetskontoret viktiga aktörer. Förutom de åtskilliga miljoner som varje år l äggs ner på saneringsåtgärder så handlar det om en mängd komplicerade frågeställningar. Nämnden har ett samordningsansvar för dessa frågor och det har visat sig vara en komplicerad uppgift. Det handlar om att olika aktörer prioriterar frågan olika mycket. Det handlar också om erfarenheten att samordningen i sig innebär ett viktigt inslag i arbetet med att stävja klotter och skadegörelse. Särskilt samverkan med aktörer utanför staden är särskilt viktigt. Det handlar om samverkan med fastighetsägare och andra aktörer som påverkar den offentliga miljön. Detta arbete måste intensifieras. Det är också av största vikt att de nämnder som är ansvariga för det offentliga rummet, däribland gatu- och fastighetsnämnden, och dess förvaltningar, fördjupar dialogen med Stockholmarna, inte minst de unga, om det offentliga rummets och dess utformning. Förmår man hålla båda dessa bollar i luften samtidigt så har staden och dess invånare mycket att vinna genom att undvika onödiga konfrontationer.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§54 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss

Dnr 2003-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och senast 21 oktober 2003 nr 64

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden drar en skarp gräns mellan vad som är klotter och skadegörelse å ena sidan, och vad som är konstformer och kulturella uttryck å den andra. Det innebär att nämnden förmår att samtidigt hålla två bollar i luften. Å ena sidan tar man kraftfullt avstånd från att någon applicerar färg på någon annans egendom mot deras vilja. Å andra sidan slår nämnden fast att en konstnärlig form eller ett kulturellt uttryck i sig inte bör fördömas.

Denna förmåga att hålla två bollar i luften samtidigt bör ta sig följande uttryck. Konstnärliga former och uttryck, vilka de vara månde, bör inte fördömas eller motarbetas av staden. Arbetet med dessa frågor i sin konkreta form bedrivs bäst av kulturnämnden och stadens kulturvårdande förvaltningar och bolag. Givetvis ska gatu- och fastighetsnämnden och gatu- och fastighetskontoret samverka med alla andra delar av staden. Ansvaret för att hantera dessa frågeställningar i praktiken hanteras dock bäst av andra nämnder, förvaltningar och bolag.

Klotter och skadegörelse utgör dock en viktig fråga för staden. Det handlar då framförallt om vårt ansvar för den yttre miljön. Här utgör i allra högsta grad gatu- och fastighetsnämnden och gatu- och fastighetskontoret viktiga aktörer. Förutom de åtskilliga miljoner som varje år läggs ner på saneringsåtgärder så handlar det om en mängd komplicerade frågeställningar. Nämnden har ett samordningsansvar för dessa frågor och det har visat sig vara en komplicerad uppgift. Det handlar om att olika aktörer prioriterar frågan olika mycket. Det handlar också om erfarenheten att samordningen i sig innebär ett viktigt inslag i arbetet med att stävja klotter och skadegörelse. Särskilt samverkan med aktörer utanför staden är särskilt viktigt. Det handlar om samverkan med fastighetsägare och andra aktörer som påverkar den offentliga miljön. Detta arbete måste intensifieras. Det är också av största vikt att de nämnder som är ansvariga för det offentliga rummet, däribland gatu- och fastighetsnämnden, och dess förvaltningar, fördjupar dialogen med Stockholmarna, inte minst de unga, om det offentliga rummets och dess utformning. Förmår man hålla båda dessa bollar i luften samtidigt så har staden och dess invånare mycket att vinna genom att undvika onödiga konfrontationer.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§55 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2003-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 21 oktober 2003 nr 65

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.