Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-09-07

Sammanträde 2004-09-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Kontrollstation 2004. Remiss av rapporter om Sveriges klimatstrategi (S)

6 Utformning av investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus. Remiss av departementspromemorian (S)

7 Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen (S)

8 Stopp för skogsavverkningen i vår nämnds regi! Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (A)

9 Informationsteknisk plattform (ITP2002). Remiss från kommunstyrelsen (A)

10 Grind från Centralen till Stadshusbron. Nämnduppdrag (RI)

11 Förnyelse av Riddarholmen. Motion 2004:31 från Mikael Söderlund (m) (RI)

12 Utvärdering av Nybrogatan på Östermalm som gågata (RI)

13 Tilläggsavtal med KB Fatburssjön 5 avseende bostadsanvändning inom fastigheten Fatburssjön 5 på Södermalm (RI)

14 Slutredovisning av ombyggnaden av kv Trossen på Kungsholmen samt upprustning av intilliggande underjordiska torg (RI)

16 Förvärv av tomträtten till fastigheten Södre Torn 1 på Södermalm (RI)

17 Bullerskydd längs Nynäsvägen i Gamla Enskede. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (RY)

18 Beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Remiss (RY)

19 Rädda Västertorps Centrum! Skrivelse från Berthold Gustavsson (m) (RY)

20 Avtal med Sundbyberg och Vasakronan avseende markregleringar vid E18:s utbyggnad (RY)

21 Utredning av platser för placering av återvinningscentral i Bromma. Skrivelse från Karin Hanqvist (s) (RY)

22 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Landningsbanan 7 i Skarpnäcks Gård till Ebab i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (RY)

23 Förvärv av fastigheten Majeristen 1 för genomförande av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalshamnen. Delgenomförandebeslut (SV+RI)

24 Överenskommelse med Indiska Magasinet AB om evakuering inklusive upplåtelse med tomträtt i Södra Värtahamnen (SV)

25 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen (SV)

26 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm (SV)

27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

28 Svar på skrivelse och frågor om golfbanan inom blivande

Naturreservat för Nacka friluftsområde (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade i kvarteret Fredsfors, Bällstabacke, Mariehäll (F)

30 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade i kvarteret Wienerbrödet, Sköndal (F)

31 Försäljning av sommargårdarna Enskedegården och Sandgården, Källsta 2:12 och 2:3, Bettna i Flens kommun (F)

32 Inriktning på förvaltning av fastigheten Norra Djur-gården 1:51. Redovisning av kontorets arbete samt ansökan om köp av fastigheten (F)

33 Förvärv av nybildade bostadsrätter i fastigheten Mimer 3, Vanadisvägen 11 i Vasastan. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd (F)

34 Utredning om Upplandspendeln. Remiss (St)

35 Regionalt miljöhandlingsprogram 2004 för Stockholms län. Remiss (St)

36 Inrättande av bilpooler i alla stadsdelsnämndsområden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp). Remiss (St)

37 SL:s trafikförändringar 2005. Remiss (St)

38 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (Pa)

39 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 9 (RI)

40 Bättre kommunikation och vattenanläggning i Observatorielunden. Skrivelse från Jan Valeskog (s).

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 10 (RI)

41 Flyttning av Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen till Fortums anläggning i Värtan. Skrivelse från Jan Valeskog (s).

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 18 (RI)

42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 22 (RY)

43 Stockholms parkprogram.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 25 (RY)

44 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 (RY)

45 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 36 (St)

46 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan. Inriktnings-beslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och senast 17 augusti 2004 nr 39 (RY)

47 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 17 augusti 2004 nr 42 (F)

48 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 17 augusti 2004 nr 43 (Pa)
Mötesinformation

Justerat:
16 september 2004
 
Roger Mogert                                            Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Leijon, Christer Lundin, Bertil Strid, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 21 september 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. ”Macken”:s framtid av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Utan bilen stannar Stockholm av vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Cykling i blivande Nacka naturreservat

-----------------------------------------------

Ledamoten Anna Wersäll (m) frågade om möjligheterna till cykling i blivande Nacka naturreservat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Utvecklingsprojekt på Skeppsholmen

---------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade frågor av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och vice ordföranden Sten Nordin (m) om utvecklingsprojekt på Skeppsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Intresse från Vallentuna kommun att köpa mark i Vallentuna av Stockholms kommun

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om intresse från Vallentuna kommun att köpa mark i Valltentuna - Lövsättra 1:1 - av Stockholms kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Utformning av tjänsteutlåtanden om anmälan av delegationsbeslut

---------------------------------------------------------------------------------

På fråga av tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) utlovade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg att söka förse tjänsteutlåtanden om anmälan av delegationsbeslut med uppgift om telefonnummer till beslutsfattare.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om minnesmärke över Anna Lindh vid Medborgarplatsen

------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg anmälde ett utdelat pressmeddelande med information om invigning av minnesmärke över Anna Lindh vid Medborgarplatsen den 9 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för pressmeddelandet.

Information om beslutad nämndresa till Berlin

--------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om beslutad nämndresa till Berlin och anmälde utdelade resehandlingar i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen och handlingarna.

Information om remitterad utredning med beskrivning av riksintresset

Stockholms hamn

------------------------------------------------------------------------------------

Tekniske direktören Christer Lundin vid gatu- och fastighetskontoret informerade om remitterad utredning ”Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn” (ärende 45).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 31 augusti  2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 7 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels låta förtroendevalda som så önskar delta i seminarier inom ramen för Europeiska mobilitetsveckan den 16-22 september 2004  i Stockholm dels låta 6 förtroendevalda (3+3) delta i heldagsseminarium om energi, bebyggelse och miljö i fysisk planering benämnt ” Att samsas om marken” den 28 september i Stockholm dels ock godkänna deltagande av ordföranden Roger Mogert och vice ordföranden Sten Nordin i bostadsseminarium den 8-12 september i München.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Kontrollstation 2004. Remiss av rapporter om Sveriges klimatstrategi

Dnr 2004-007-2515

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av rapporterna med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att översända men ej åberopa kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden har på avgörande strategiska punkter en annan uppfattning än kontorets utlåtande. Det är mycket glädjande att Sverige klarar sina internationella klimatåtaganden. Det finns goda skäl för Sverige att göra större minskningar än vad som krävs av Kyoto-överenskommelsen. Framförallt minskar vi de svåra klimatförändringar som väntas under de kommande decennierna något. Dessutom gynnas svensk exportindustri när man blir mer energieffektiv och minskar sina koldioxidutsläpp. Det är också viktigt att påminna om att Stockholms stads egna klimatmål går utöver de mål som Sverige antagit. Vi anser det viktigt att samhället använder sig av sådana styrmedel som på mest kostnadseffektiva sätt leder till minskning av miljöskadliga utsläpp. Vår uppfattning är att de viktigaste områdena att arbeta vidare med är energi och trafik.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§6 Utformning av investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus. Remiss av departementspromemoria

Dnr 2004-930-2514

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av miljödepartementets promemoria med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

De bidrag som har instiftats bör användas för att snabbt införa källsortering i samtliga Stockholms stads fastigheter. Gatu- och fastighetskontoret ska vara en föregångare i att införa källsorteringsutrymmen i de fastigheter man ansvarar för.

Vi ser mycket positivt på förslaget att genom stadsbudgeten stimulera källsortering fastighetsvis och att lagkraven beträffande källsorteringens standard skärps. Då denna nämnd inte längre har ansvar för dessa frågor hänvisar vi till renhållningsnämndens remissvar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B2.

§7 Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-000-1822

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar besvara kommunstyrelsens remiss av förslaget till arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholm stad med utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s atti huvudsak besvara kommunstyrelsens remiss med kontorets tjänsteutlåtande samt

att därutöver anföra:

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har som inriktning för stadens personalpolitik att ge möjlighet till förkortad arbetstid. Inom vissa yrken med mycket sjukskrivningar och där det är svårt att rekrytera kommer en kortare arbetstid med bibehållen lön att börja införas. Möjlighet till arbetstidsförkortning för Stockholms anställda bör därför tydligare belysas i de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Stopp för skogsavverkning i vår nämnds regi! Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-040-1361

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetskontoret ska arbeta för att stadigt minska papperskonsumtionen. Ett sätt kan vara att erbjuda nämndledamöterna möjligheten att få ärendena via e-post istället för i pappersform. Förutom att spara papper skulle detta också minska utsläppen från budtransporter.

§9 Informationsteknisk plattform (ITP2002). Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-000-1940

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Grind från Centralen till Stadshusbron. Nämnduppdrag

Dnr 2002-620-4191

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på lämnat uppdrag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Förnyelse av Riddarholmen. Motion 2004:31 från Mikael Söderlund (m)

Dnr 2004-630-1936

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen av motionen från Mikael Söderlund (m) tillstyrka utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att åberopa och överlämna utlåtandet till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi instämmer med kontoret att Munkbrohamnen skulle behöva en upprustning och föreslår därför att kommunstyrelsen tillsammans med Stockholms Hamn AB undersöker möjligheten att förlägga en uteservering och småbåtshamn där.

§12 Utvärdering av Nybrogatan på Östermalm som gågata

Dnr 2001-320-3419

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret tar fram ett förslag på fysisk avstängning samt gatumöblering på Nybrogatan, för att permanenta den som gågatan mellan Östermalmstorg och Nybroplan. Förslaget ska tas fram i samråd med fastighetsägare samt butiksinnehavare.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret tar fram ett förslag på fysisk avstängning samt gatumöblering på Nybrogatan, för att permanenta den som gågatan mellan Östermalmstorg och Nybroplan. Förslaget ska tas fram i samråd med fastighetsägare samt butiksinnehavare.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

§13 Tilläggsavtal med KB Fatburssjön 5 m fl avseende bostadsanvändning inom fastigheten Fatburssjön 5 på Södermalm

Dnr 2004-511-2362

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal med KB Fatburssjön 5 m fl avseende bostäder inom Fatburssjön 5

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Slutredovisning av ombyggnaden av kv Trossen på Kungsholmen samt upprustningen av intilliggande underjordiska torg

Dnr 2004-630-2709

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen av ombyggnad kv Trossen på Kungsholmen samt upprustning av intilliggande underjordiska torg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§16 Förvärv av tomträtten till fastigheten Södre Torn 1 på Södermalm

Dnr 2004-413-2655

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del aktieöverlåtelseavtal innebärande förvärv av aktierna i Fastighets AB Runda Huset som innehar tomträtten till fastigheten Södre Torn 1.

 2. Nämnden underställer kommunfullmäktige beslutet för godkännande senast den 30 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Bullerskydd längs Nynäsvägen i Gamla Enskede. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-370-1914

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på frågor från Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Remiss

Dnr 2004-682-2031

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som yttrande över förslaget till beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Rädda Västertorps Centrum! Skrivelse från Berthold Gustavsson (m)

Dnr 2004-340-1480

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen godkänna detta utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen godkänna detta utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga E2.

§20 Avtal med Sundbyberg och Vasakronan avseende markregleringar vid E18:s utbyggnad

Dnr 2004-410-2718

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del till utlåtandet bilagda intentions­avtal med Sundbybergs stad resp Vasakronan AB.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att med hjälp av juridiska avdelningen genomföra avtalen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den växande befolkningen kring Järvafältet innebär ett allt större besökstryck samtidigt som behovet av en grön, ostörd oas för rekreation och fritid ökar. Vi vill i detta ärende också påpeka att arbetet med att inrätta Järva friområde är av största vikt för tillskapandet av ett sammanhängande skyddat miljö- och rekreationsområde.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga F3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga F4.

§21 Utredning av platser för placering av återvinningscentral i Bromma. Skrivelse från Karin Hanqvist (s)

Dnr 2004-970-2186

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Markanvisning för industriändamål inom fastigheten Landningsbanan 7 i Skarpnäcks Gård till Ebab i Stockholm AB. Inriktnings- samt genom-förandebeslut

Dnr 2004-411-71

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för industriändamål inom fastigheten Landningsbanan 7 i Skarpnäck till Ebab i Stockholm AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering och tomträttsavtal mellan staden och Ebab i Stockholm AB i enlighet med de villkor som redovisas i utlåtandet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H.

§23 Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomförande av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalshamnen. Delgenomförandebeslut

Dnr 2003-410-2492

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpekontrakt med Arla Foods AB om förvärv av fastigheten Mejeristen 1 i stadsdelen Enskedefältet.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast den 31 december 2004 beslutar att godkänna överenskommelse med Södermalms Trävaru AB om evakuering samt försäljning av fastigheten Mejeristen 1 samt ger kontoret i uppdrag att genomföra evakueringen.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner investeringen om 205 mnkr.

 4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga I.

§24 Överenskommelse med Indiska Fastighets AB om evakuering inklusive upplåtelse med tomträtt av del av fastigheten Hamburg 2 i Södra Värtahamnen

Dnr 2004-413-2710

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Indiska Fastighets AB om evakueringsersättning m m avseende del av fastigheten Hamburg 2.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att, så snart förutsättningarna härför föreligger, upplåta del av fastigheten Hamburg 2 med tomträtt till Indiska Fastighets AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen

Dnr 2003-781-1001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm

Dnr 2002-781-3833

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

 2. Nämnden godkänner att hyresnämndens beslut överklagas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-2355 m fl

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Skrivelse och frågor om golfbanan inom blivande Naturreservat för Nacka friluftsområde

Dnr 2001-682-1666

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet inkommen den 4 september 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på dels skrivelse från Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet m fl dels frågor från Ann- Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) och skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) om Nacka golfbana.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade i kvarteret Fredsfors, Bällstabacke, Mariehäll. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-763-2257

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förvärva sju st bostadsrättslägenheter i kvarteret Fredsfors, Bällstabacke i Mariehäll.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Förvärv av bostadsrätter för funktionshindrade i kvarteret Wienerbrödet, Sköndal. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-763-2564

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förvärva sex st bostadsrättslägenheter i kvarteret Wienerbrödet, Sköndal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Försäljning av sommargårdarna Enskedegården och Sandgården, Källsta 2:12 och 2:3, Bettna i Flens kommun

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§32 Inriktning på förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Ansökan om köp av fastigheten samt skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Mats Rosén (kd)

Dnr 2004-785-863

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret förtydligade vid sammanträdet texten på sidan 3 i tjänsteutlåtandet om Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår begäran om köp av fastigheten för inrättande av vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden beslutar att låta fastigheten Norra Djurgården 1:51 ingå i Norra Länkenprojektet och disponeras av Vägverket.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen till Sten Nordin m fl.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Förvärv av nybildade bostadsrätter i fastigheten Mimer 3, Vanadisvägen 11 i Vasastan. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2004-780-2308

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Utredning om Upplandspendeln. Remiss

Dnr 2004-334-2492

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 20 juli 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs, vad avser gatu- och fastighetsnämnden, enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Regionalt miljöhandlingsprogram 2004 för Stockholms län. Remiss

Dnr 2004-007-2180

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Regionalt miljöhandingsprogram med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att även minskning av utsläppen från större fasta utsläppskällor av klimatgaser ska vara i fokus för programmet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser mycket positivt på länsstyrelsens miljöhandlingsprogram och ser det som ett sätt att åstadkomma minskad miljöpåverkan från aktiviteter inom Stockholms län. Vi saknar dock åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid från fasta utsläppskällor som till exempel energi- och värmeverk. Miljöhandlingsprogrammet bör även ha verktyg för att arbeta med dessa problem.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga J3.

§36 Inrättande av bilpooler i alla stadsdelsnämndsområden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp). Remiss

Dnr 2004-321-1862

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser mycket positivt på det arbete som bedrivs med att utveckla bilpooler i Stockholm. I Stockholms innerstad är bilpooler väl etablerade och bilpoolsbilar relativt lätta att få tag på i närområdet. I ytterstaden finns däremot bilpoolsbilar endast på ett fåtal platser. Det vore önskvärt att öka möjligheten för boende i ytterstaden att använda bilpooler för att minska behovet av egen bil. Kontoret bör samarbeta med bilpooler och berörda stadsdelsnämnder med målet att det ska finnas en bilpool i varje stadsdelsnämndsområde.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga K2.

§37 SL:s trafikförändringar 2005. Remiss

Dnr 2003-330-1231

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på SL:s remiss över trafikförändringar 2005 överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att SL särskilt bör redovisa den satsning som planeras i och med Stockholms stads försök med trängselavgifter samt hur de kommer ytterstaden till del. SL bör också beskriva de ytterligare informationsinsatser som kan behövas i och med försöket.

I samband med inflytt i nya stadsområden finns ett stort behov av stärkta informationsinsatser om kollektivtrafikutbudet i området för att få så många av de inflyttade som möjligt att använda kollektivtrafiken. SL bör därför arbeta intensivt med informationsinsatser i nybyggda områden.

I SL:s arbete för ökad tillgänglighet måste handikapprådens synpunkter beaktas. Nya installationer och terminaler måste vara fullt utbyggda för alla typer av funktionshinder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§38 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-340-1871

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden beslutar att inte någon avgift på helger skall tas ut på Ekholmsvägen i Skärholmen och att avgiften helt slopas på Svartviksslingan i Minneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2004-641-2533

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 9

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Bättre kommunikation och vattenanläggning i Observatorielunden. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr 2004-680-1089

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 10

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Flyttning av Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen till Fortums anläggning i Värtan. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr 2004-410-1859

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Cementa av den 14 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen inte skall förläggas till Fortums anläggningar i Energihamnen vid Lilla Värtan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att fortsätta arbetet med att finna en annan lokalisering av Cementas Stockholmsdepå

samt att därutöver anföra följande:

I Liljeholmen pågår en omfattande nybyggnation av bostäder och centrala Liljeholmen har omvandlats från ett renodlat arbetsplatsområde till ett blandat område med både bostäder och arbetsplatser. Detta är i sig positivt, men de verksamheter som är störande eller medför tunga och för omgivningen störande transporter bör erbjudas annan lokalisering.

En omlokalisering av Cementas Stockholmsdepå skulle möjliggöra ytterligare bostadsbyggnation i ett mycket attraktivt läge och dessutom medföra att den mycket tunga och för de boende mycket störande trafiken från Cementa försvinner.

Cementa är positiva till en flyttning om lämplig plats kan erbjudas. Kontoret får i uppdrag att fortsätta söka annan lokalisering av Cementas Stockholmsdepå. I dagsläget är det för tidigt att utesluta Värtan eller några andra alternativ.

§42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-0041

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att pröva möjligheterna till kompensation för i anspråkstagen grönmark och återkomma till nämnden i frågan samt att därutöver anföra följande:

Då bostäderna planeras att uppföras invid en stor centrumparkering kan det föreslagna parkeringstalet om 0,7 bilplatser per lägenhet eventuellt sänkas. Detta bör prövas under planeringsarbetet för att hitta en bra parkeringslösning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§43 Stockholms parkprogram.

Dnr 2002-680-3667

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna Stockholms parkprogram.

 2. Nämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer programmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§45 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss

Dnr 2004-000-1679

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 12 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Dnr 2004-411-2080

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och senast 17 augusti 2004 nr 39

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ebba Sörensson av den 13 juli 2004, Hans Nettelbladt av den 17 juli 2004, Gunnar Markland av den 23 juli 2004, Sven Burholt av den 29 juli 2004, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 30 juli 2004, Jörgen Wedin av den 1 augusti 2004, Hans Nettelbladt av den 1 augusti 2004, Lisbeth Ekström av den 18 juli 2004 och 5 augusti 2004, Bo Ekström, inkommen den 6 augusti 2004, Magnus Furmarker av den 9 juli 2004, protestlista från ca 80 personer den 19 juli 2004, Melker och Ingrid Walestrand av den 6 augusti 2004, Gunborg och Kurt Larsson av den 6 augusti 2004, Franz Holm av den 9 augusti 2004, Ingalill Carpman av den 8 augusti 2004, Christina Trolle av den 9 augusti 2004, Juristcenter advokatfirman Tino Goetze och Tino Goetze av den 2 augusti 2004, Bo Ekermann av den 11 augusti 2004, Peter och Anna Bergkrantz av den 10 augusti 2004, Kari Fredheim och Peter Wahlström av den 9 augusti 2004,

Stellan Friberg av den 10 augusti 2004, Marc Hedman med familj av den 9 augusti 2004, Lars Ericson och Viveca Ernefors av den 8 augusti 2004, Håkan Sterner av den 2 augusti 2004, Karin Johansson och Marie Johansson-Häggberg av den 9 augusti 2004, Charlotta Land Lilja och Bo Lilja av den 10 augusti 2004, Lars-Jonas T Ångström av den 9 augusti 2004, Anders och Ingela Gabrielsson den av 6 augusti 2004, Jonas Bengtsson av den 10 augusti 2004, Stina Nordström Popova och Valéry Popow av den 10 augusti 2004, Susanne och Ulf Vucetic av den 12 augusti 2004, Anders Engblom av den 10 augusti 2004 och skrivelse inkommen den 13 augusti 2004, Christina och Torbjörn Nilsson av den 11 augusti 2004, Pia Müller och Isak Fors inkommen den 13 augusti 2004, Mariana Adamson och Ivar Olsen av den 12 augusti 2004, Håkan och Barbro Nordgren inkommen den 13 augusti 2004, Bo Molander och Bitte Franzén Molander av den 12 augusti 2004, Karin och Lars Matsson Leontein av den 15 augusti 2004, Johnny Nyberg med familj av den 12 augusti 2004, Mikael Kövamees av den 13 augusti 2004, Olovslunds trädgårds-stadsförening inkommen den 17 augusti 2004, Ann Winell av den 16 augusti 2004, Thomas Hult av den 12 augusti 2004, Lars Bengtson av den 10 augusti 2004, Siv Holmström av den 28 augusti 2004, Karin, Lars, Caroline och Isabelle Matsson Leontein inkommen den 1 september 2004 samt Håkan Nordgren inkommen den 1 september 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till markanvisning och markanvisningsavtal med Viktor Hanson Fastigheter resp Järntorget avseende områden längs Västerled.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 17 augusti 2004 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§48 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 17 augusti 2004 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

 2. Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Vid protokollet

Hans Engstrand