Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-09-21

Sammanträde 2004-09-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade (för närvarande Roger Mogert (s) och Bo Vahlne)

6 Genomförandeplan för byggande av 20 00 lägenheter under åren 2003-2006. Bostadsförsörjningsprogram

7 Tertialrapport 2/2004 och tertialbokslut per 2004-08-31 (A)

8 Skeppsbron - Stockholms framtida gångstråk. Remiss (RI)

9 Nya Slussen - bearbetning efter tävling. Lägesrapport, startpromemoria och inriktningsbeslut (RI)

10 Astrid Lindgrenmuseum på Sabbatsbergsområdet i Vasastaden. Remiss (RI)

11 Intensifierat arbete med cykelfält/cykelbanor. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (RI)

12 Ropstensrondellen. Laglighetsprövning (RI)

13 Markanvisning för uppförande av bostäder inom den blivande fastigheten Fartygstrafiken 1 inom Hammarby Sjöstad till Bygg-Vesta Fastigheter AB (RI)

14 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2004 (RI)

15 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid kvarteret Uranet i Grimsta. Remiss av planförslag samt överens-kommelse om exploatering för bostäder med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (RY)

16 Egen regi avseende vinterväghållning, barmarksren-hållning samt parkskötsel. Redovisning av nämnduppdrag (RY)

17 Ny detaljplan för kv Sexmännen, del av Tallkrogen 1:1 och del av kv Gamlebo m m inom stadsdelarna Gamla Enskede och Stureby. Remiss (RY)

18 Upprustning av Kista Torg. Genomförandebeslut (RY)

19 Ändrad detaljplan för kv Arkivfoten m m i Högdalen. Remiss av programförslag (RY)

20 Ändrad detaljplan för kv Kantjärnet i Högdalen. Remiss av programförslag (RY)

21 Detaljplaner för tunnelpåslag och terminal för kraft-ledningstunnel vid Diamantbacken resp tunnelpåslag vid Åbyvägen i stadsdelarna Solberga resp Östberga. Remiss (RY)

22 Brygga vid Ormbergsvägen vid kv Akterspegeln i Gröndal (RY)

23 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till aktieförvärv i Camare Hammarby AB och Camare AB ägare till tomträtten till fastigheten Adjunkten 7 på Ladugårdsgärdet (SV)

24 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till andelsförvärv i Murarhuset KB ägare till Flustret 1 i Hammarbyhöjden (SV)

25 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

26 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Moss 1, Bergengatan 20 i Kista (F)

27 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola i fastigheten Griffeltavlan 1 i Vällingby. Inriktningsbeslut (F)

28 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola i fastigheten Minken, Sundby. Genomförandebeslut (F)

29 Rivning av brandhärjad parkleksbyggnad på fastigheten Farsta 2:1 i Farsta (F)

30 Ombyggnad av vind, entré och ny hiss för ökad tillgänglighet och uthyrning av lokaler i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm (BAS). Slutredovisning (F)

31 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Tullstugan 2, Tullgårdsgatan på Södermalm. Genomförandebeslut (F)

32 Försäljning av sommargårdarna Enskedegården och Sandgården, Källsta 2:12 och 2:3, Bettna i Flens kommun (F)

33 Klimatstrategi för vägtransporter. Remiss (St)

34 Temporär färjeförbindelse till Hammarby Sjöstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

35 Informationsteknisk plattform (ITP2002). Remiss från kommunstyrelsen.

Bordlagt 7 september 2004 nr 9 (A)

36 Beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Remiss.

Bordlagt 7 september 2004 nr 18 (RY)

37 Svar på skrivelse och frågor om golfbanan inom blivande Naturreservat för Nacka friluftsområde.

Bordlagt 7 september 2004 nr 28 (F)

38 Inriktning på förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Redovisning av kontorets arbete samt ansökan om köp av fastigheten.

Bordlagt 7 september 2004 nr 32 (F)

39 Utredning om Upplandspendeln. Remiss.

Bordlagt 7 september 2004 nr 34 (St)

40 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

Bordlagt 7 september 2004 nr 38 (Pa)

41 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 9 och 7 september 2004 nr 39 (RI)

42 Stockholms parkprogram.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 25 och 7 september 2004 nr 43 (RY)

43 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och 7 september 2004 nr 44 (RY)

44 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss.

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 36 och 7 september 2004 nr 45 (St)

45 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan. Inriktnings-beslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och senast 7 september 2004 nr 46 (RY)

46 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 7 september 2004 nr 47 (F)

47 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 7 september 2004 nr 48 (Pa)
Mötesinformation

Justerat:
29 september 2004
 
Roger Mogert                                            Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Olivia Hasahya (s)
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s), t o m § 34
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 oktober 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Ansökan om miljörotbidrag av ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 2. Bygg snabbt 30 nya lågprisbutiker i Stockholm av vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd).

 3. Förändra kollektivtrafikkörfältet på Liljeholmsbron av vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd).

 4. Säkrare trafiksituation vid förskolan Smedslättsvägen i Bromma av ledamoten Karin Hanqvist (s).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om skräp vid kiosken utanför Stadshuset mot Riddarfjärden

-------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Claes Fleming (fp) om skräp vid kiosken utanför Stadshuset mot Riddarfjärden åtog sig regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret att kontakta Kungsholmens stadsdelsförvaltning för att få bort skräpet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Frågor om alternativa trafiklösningar under tiden för reparationen av Söderledstunneln

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm besvarade frågor av ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Per Bolund (mp) om alternativa trafiklösningar under tiden för reparationen av Söderledstunneln.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om information rörande utbyggnaden av Citybanan

---------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av vice ordföranden   Sten Nordin (m) om information rörande banverkets utbyggnad av Citybanan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 september 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 21 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga valet.

§6 Genomförandeplan för byggande av 20 000 lägenheter under perioden 2003-2006. Bostadsförsörjningsprogram

Dnr 2004-511-415

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 4 september 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandeplanen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är oerhört glädjande att se att det för närvarande finns bostadsprojekt med sammanlagt cirka 23 000 lägenheter som bedöms som möjliga att påbörja senast 2006. Från och med oktober 2002 till 22 juni 2004 har det beslutats om markanvisningar till cirka 16 500 lägenheter och startpromemorior till cirka 22 000 lägenheter. Takten att ta fram markanvisningar och detaljplaner har ökat markant sedan den nuvarande majoriteten tillträdde och nu förväntar vi oss resultat i form av påbörjade byggen. Det är nu viktigt att byggherrarna tar sitt ansvar och följer tidsplanerna. Staden kommer annars att allvarligt överväga att byta byggherre i enlighet med stadens markanvisningspolicy.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga A2.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga A3.

§7 Tertialrapport 2/2004 och tertialbokslut per 2004-08-31

Dnr 2004-111-1357

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera kompletterats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2/2004 och tertialbokslut per 31 augusti 2004 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade kostnader och intäkter, s k omslutningsförändring, om 25 mnkr (förv nr 181).

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om minskat avkastningskrav med 6,1 mnkr avseende minskad förvaltningsvolym p.g.a. överförandet av AO Sjukhems fastigheter till Familjebostäder Servicehus AB samt försäljningar av kultur- fastigheter till Stadsholmen AB (förv nr 182).

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om utökat ägartillskott/minskat avkastningskrav för täckande av nedskrivningskostnader avseende s k ”administrativa fastigheter” avseende såväl mark som byggnadsvärden uppgående till 8 mnkr (förv nr 182).

 5. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Skeppsbron - Stockholms framtida gångstråk. Remiss

Dnr 2003-670-2743

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Nya Slussen – lägesrapport och inriktningsbeslut

Dnr 2003-630-644

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, Maria-Gamla Stans stadsdelsförvaltning och Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning hade den 6 september 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Samfundet S:t Erik av den 25 augusti 2004 och Rådet till skydd för Stockholms skönhet av den 6 september 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

a Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av tävlingen om Slussenområdet och av det bearbetade vinnande förslaget.

b Nämnden beslutar att det bearbetade tävlingsförslaget bör ligga till grund för den framtida utformningen av Slussenområdet och god­känner investeringsutgifter inom en ram om 45 mnkr för planering och förprojektering av området.

c Nämnden beställer ny detaljplan av stads­byggnadsnämnden i enlighet med utlåtandet.

d Nämnden över­sänder sitt beslut till dem som inkommit med skrivelser och förslag i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Astrid Lindgrenmuseum på Sabbatsbergsområdet i Vasastaden. Remiss

Dnr 2004-700-2068

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ställer sig postitiv till att ett Astrid Lindgren- museum skapas på Sabbatsbergsområdet under förutsättning att det inte innebär några ekonomiska nackdelar för gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga B.

§11 Intensifierat arbete med cykelfält/cykelbanor. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-322-1864

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och fattar beslut om utförande av cykelbanor och cykelfält inom nu gällande budgetram för cykelutbyggnaden i Stockholms innerstad enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att kontoret förbereder projektering av de tre nämnda cykellösningarna så att de kan genomföras om och när budgetmedel ges samt

att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att skapa framkomlighet och trafiksäkerhet också för cyklister. Nämnden ser positivt på en utbyggnad av cykelbanor, cykelfält och cykelvägar i Stockholm. Givetvis ska det ske på ett sätt som inte ställer trafikslag emot varandra och som säkrar tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag.

Nämnden vill också betona vikten av att det framkomlighets- och trafiksäkerhetsarbete som ärendet behandlar kommer hela staden till del. Därför är det viktigt att arbetet intensifieras med ett sammanhängande cykelnät även i ytterstaden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C2.

§12 Ropstensrondellen. Laglighetsprövning

Dnr 2003-620-2911

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande till länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Markanvisning för bostäder av blivande fastigheten Fartygstrafiken 1 i Hammarby Sjöstad till ByggVesta Fastigheter AB

Dnr 2003-511-404

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar den blivande fastigheten Fartygstrafiken 1 för uppförande av ca 60 hyresrätter till ByggVesta Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga D.

§14 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 12 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§15 Detaljplan för del av fastigheten Grimsta 1:2 vid kvarteret Uranet i Grimsta. Remiss av planförslag samt överenskommelse om exploatering för bostäder med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2004-512-125

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Grimsta 1:2 vid kvarteret Uranet i Grimsta, S-Dp 2001-15874-54.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten omfattande investeringsutgifter om ca 7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 3. Nämnden godkänner till utlåtandet bifogade överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och AB Svenska Bostäder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga E.

§16 Egen regi avseende vinterväghållning, barmarksrenhållning samt parkskötsel. Redovisning av nämnduppdrag

Dnr 2003-660-3054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

 2. Nämnden översänder sitt beslut till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Ny detaljplan för kv Sexmännen, del av Tallkrogen 1:1 och del av kv Gamlebo m m inom stadsdelarna Gamla Enskede och Stureby. Remiss

Dnr 2004-512-2259

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till detaljplan för kv Sexmännen, Gamlebo m m.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremissen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna erforderliga avtal med Stockholmshem AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är av stor vikt att de nya husen samt området i övrigt kännetecknas av en hög tillgänglighet. Stadsdelsnämnden och dess handikappråds synpunkter ska beaktas. Under arbetets gång måste även den biologiska kompensationen i området stärkas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§18 Upprustning av Kista Torg. Genomförandebeslut

Dnr 2003-630-2949

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av Kista Torg.

 2. Nämnden sänder beslut till Kista stadsdelsnämnd för kännedom.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket positivt att nämnden nu kan fatta genomförandebeslut för upprustning av Kista torg, som idag är en yta som de flesta endast skyndar förbi, på väg till något annat. Med det programförslag som nu arbetats fram vill vi höja torgets kvaliteter och skapa möjligheter för att fler stannar upp på torget.

Vi anser emellertid att handikapprådets synpunkter angående beläggningen ska beaktas i det fortsatta arbetet. Stadens torgrum ska vara alla människors utrymme och äldre eller funktionshindrade ska inte begränsas till att endast kunna ta sig fram längs fasaderna. Speciellt viktigt är det i detta fall eftersom de boende i servicehuset vid Kista torg måste ta sig över torget för att komma till exempelvis gallerian.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga G.

§19 Ändrad detaljplan för kv Arkivfotot m m i Högdalen. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-2302

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom kvarteret Arkivfotot m m i Högdalen, S-Dp 2003-1380-53.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Ändrad detaljplan för kv Kantjärnet i Högdalen. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-2581

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom fastigheten Kantjärnet i Högdalen, S-Dp 2003-07762-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Detaljplaner för tunnelpåslag och terminal för kraftledningstunnel vid Diamantbacken resp tunnelpåslag vid Åbyvägen i stadsdelarna Solberga resp Östberga. Remiss

Dnr 2004-512-2464 och 2485

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remisserna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Brygga vid Ormbergsvägen vid kv Akterspegeln i Gröndal

Dnr 2003-410-3823

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överta ansvaret för bryggan och reparera den när saneringen av marken nedanför kv Akterspegeln är utförd.

 2. Nämnden godkänner kontorets utlåtande och överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Ansökan om tillstånd till aktieförvärv i Camare Hammarby AB och i Camare AB. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-783-03907

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Jonssons Fastigheter i Stockholm AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av aktierna i Camare AB.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslut i ärendet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 27 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Ansökan om tillstånd till andelsförvärv i Murarhuset KB. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-783-03906

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka INVA i Stockholm AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av andelar i Murarhuset KB.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslut i ärendet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 27 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-2136

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Moss 1, Bergengatan 20 i Kista

Dnr 2004-770-2678

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den genomförda rivningen av byggnaden på fastigheten Moss 1, Bergengatan 20.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Nybyggnad av 4-avdelnings förskola i fastigheten Griffeltavlan 1 i Vällingby. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-770-2261

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering och förbereda upphandling av nybyggnad av 4-avdelnings förskola på fastigheten Griffeltavlan 1, Vällingby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Nybyggnad av barnstuga i kv Minken, Sundby. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3370

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av fyra-avdelnings förskola i kvarteret Minken för en total investeringsutgift om ca 25,5 mnkr. Nybyggnaden utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas och att ny detaljplan vinner laga kraft.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Rivning av brandhärjad parkleksbyggnad på fastigheten Farsta 2:1 i Farsta. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-2689

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att riva brandhärjad parklekbyggnad på fastigheten Farsta 2:1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Ombyggnad av vind, entré och ny hiss samt uthyrning av lokaler i fastigheten Glasbruket 3 på Kungsholmen åt Business Arena Stockholm AB (BAS). Slutredovisning

Dnr 2001-770-3404

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Nybyggnad av förskola på fastigheten Tullstugan 2, Tullgårdsgatan på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-1042

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av en fem-avdelnings förskola på fastigheten Tullstugan 2 för en total investeringsutgift om ca 32 mnkr. Nybyggnaden utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Försäljning av fastigheterna Källsta 2:12 och 2:3, sommargårdarna Enskede-gården och Sandgården, Bettna i Flens kommun

Dnr 2004-785-2712

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Källsta 2:12 och 2:3, Sommargårdarna Enskedegården och Sandgården, Bettna, Flens kommun, för en köpeskilling om 3,7 mnkr.

 2. Nämnden uppdrar till gatu- och fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt till utlåtandet bilagt köpekontrakt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Klimatstrategi för vägtransporter. Remiss

Dnr 2004-007-2412

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommun- styrelsen överlämna och åberopar utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att översända och åberopa kontorets tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är av stor vikt att bryta trenden av ökande klimatpåverkande utsläpp från vägtransporter. Åtgärder måste sättas in för att effektivisera fordon, föra över trafik till mindre klimatpåverkande trafikslag genom att påföra alla trafikslag sina egna externa kostnader och stimulera till alternativa bränslen i fordonsparken. Ett flertal åtgärder som kan få stor effekt är på väg att införas i Stockholm. Exempel på detta är systemet med trängselavgifter som kan minska utsläppen, ett mobilitetskontor för rådgivning om miljövänligt resande och ett system med biogasbåtar. Kontoret bör även fortsättningsvis aktivt medverka i att på alla sätt minska klimatpåverkan från trafiksystemet i Stockholm.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§34 Temporär färjeförbindelse till Hammarby Sjöstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Dnr 2004-006-2413

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Informationsteknisk plattform (ITP2002). Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-000-1940

Bordlagt 7 september 2004 nr 9

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Roger Mogert (s) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del, efter propositioner på de båda övriga yrkandena, att ta upp det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av Roger Mogert m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sex ja och sex nej samt en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Karin Wanngård (s) Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s) Anna Wersäll (m)

Margarita Pulido (s) Ulf Fridebäck (fp)

Hasan Dölek (s) Martina Lind (fp)

Ann-Marie Strömberg (v) Mats Rosén (kd)

Avstod

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt med ett gemensamt agerande inom kommunen då detta minskar kostnaderna samt underlättar för medborgarna. Kommunen bör intensifiera arbetet med 24- timmarsmyndigheten för att spara pengar samt för att underlätta för medborgaren. Allt som publiceras av staden via internet bör följa de standarder som satts upp av w3c (för funktionshindrade) och som är allmänt accepterade. Staden bör även följa utvecklingen av alternativ till den dominerande aktören på marknaden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Remiss

Dnr 2004-682-2031

Bordlagt 7 september 2004 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som yttrande över förslaget till beslut om Igelbäckens naturreservat i Järfälla.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den växande befolkningen kring Järvafältet innebär ett allt större besökstryck samtidigt som behovet av en grön, ostörd oas för rekreation och fritid ökar. Vi vill i detta ärende också påpeka att även arbetet med att inrätta naturreservat inom Järva friområde är av största vikt för tillskapandet av ett sammanhängande skyddat miljö- och rekreationsområde.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§37 Skrivelse och frågor om golfbanan inom blivande Naturreservat för Nacka friluftsområde

Dnr 2001-682-1666

Bordlagt 7 september 2004 nr 28

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet inkommen den 4 september 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på dels skrivelse från Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet m fl dels frågor från

Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) och skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) om Nacka golfbana.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att beslut om förändrad markanvändning i naturreservat under bildande ska föras upp till nämnden samt

att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden finner det anmärkningsvärt att kontoret under pågående reservatsbildning beslutar om förändringar i golfbaneområdet som påverkar det blivande naturreservatet och allmänhetens tillträde till detsamma utan att förankra beslutet hos nämnden. Extra anmärkningsvärt är det att diskussioner pågår angående nya och ändrade vägdragningar inom det blivande reservatet utan att gatu- och fastighetsnämnden informerats därom.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga K3.

§38 Inriktning på förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Ansökan om köp av fastigheten samt skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Mats Rosén (kd)

Dnr 2004-785-863

Bordlagt den 7 september 2004 nr 32

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret förtydligade vid sammanträdet den 7 september 2004 texten på sidan 3 i tjänsteutlåtandet om Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår begäran om köp av fastigheten för inrättande av vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden beslutar att låta fastigheten Norra Djurgården 1:51 ingå i Norra Länkenprojektet och disponeras av Vägverket.

 3. Nämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen till Sten Nordin m fl.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att tillstyrka att staden ingår detta köp under förutsättning att stiftelsen tillförs erforderligt kapital för att kunna registreras vid länsstyrelsen, att uppdra till kontoret att omgående inleda förhandlingar om försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv, att uppdra till kontoret att utarbeta ett kontrakt som ger staden den säkerhet och trygghet och affärsmässighet för att stadens intentioner med försäljningen av fastigheten följs samt att därutöver anföra:

Gatu- och fastighetskontoret har hittills inte presenterat några hållbara argument för varför en försäljning av Norra Djurgården 1:51 skulle vara utesluten. Inte heller Vägverket har anfört några skäl som gör att de med någon nödvändighet behöver rådighet över fastigheten. Mot den bakgrunden bör gatu- och fastighetskontoret snarast inleda förhandlingar med Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i syfte att sälja fastigheten så snart alla planer för Norra länken vunnit laga kraft. Försäljningen till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv innebär att huset ska varsamt rustas på ett professionellt sätt med hänsyn till kulturvärdet och innehålla ett vagnmuseum.

Reservation

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hannqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

§39 Utredning om Upplandspendeln. Remiss

Dnr 2004-334-2492

Bordlagt 7 september 2004 nr 34

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 20 juli 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga M.

§40 Gratis parkering på helger och nätter i ytterstaden. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2004-340-1871

Bordlagt 7 september 2004 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§41 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2004-641-2533

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 9 och 7 september 2004 nr 39

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Stockholms parkprogram

Dnr 2002-680-3667

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 25 och 7 september 2004 nr 43

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna Stockholms parkprogram.

 2. Nämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer programmet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna Stockholms parkprogram.

 2. Nämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer programmet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av vice ordföranden

Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga N2.

§43 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-511-2312

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 29 och 7 september 2004 nr 44

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss

Dnr 2004-000-1679

Bordlagt 17 augusti 2004 nr 36 och 7 september 2004 nr 45

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 12 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och delvis åberopa kontorets tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande:

Stockholm är av tradition en hamnstad och det är av stor vikt att hamnens verksamhet värnas så att andra verksamheter inte inskränker på nödvändiga funktioner, exempelvis genom att bullerstörningar i närbelägna nybyggda bostäder förhindrar hamnverksamheten och vice versa. Det är därför av stor vikt att närmare beskriva och precisera vari riksintresset för Stockholms Hamn ligger. Länsstyrelsens rapport är i huvudsak ett gott underlag för detta.

Det är dock av yttersta vikt att man vid preciseringen tar hänsyn till att hamnverksamheten har behov av en gräns-/buffertzon mellan sig och andra verksamheter (exempelvis bostäder eller kontor) så att de senare inte skall bli störda.

Som kontoret säger är det också viktigt att riksintresset formuleras så att det finns möjlighet till förändring över tid. Denna flexibilitet måste ta hänsyn till hamnens behov, baserade på i vilken mån hamnverksamheter förändras eller omlokaliseras. Inte minst är detta av vikt i området Loudden, som staden har en ambition att avveckla som oljehamn, till förmån för en annan lokalisering.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§45 Markanvisningar för bostäder längs Västerled till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Dnr 2004-411-2080

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och senast 7 september 2004 nr 46

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ebba Sörensson av den 13 juli 2004, Hans Nettelbladt av den 17 juli 2004, Gunnar Markland av den 23 juli 2004, Sven Burholt av den 29 juli 2004, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 30 juli 2004, Jörgen Wedin av den 1 augusti 2004, Hans Nettelbladt av den 1 augusti 2004, Lisbeth Ekström av den 18 juli 2004 och 5 augusti 2004, Bo Ekström, inkommen den 6 augusti 2004, Magnus Furmarker av den 9 juli 2004, protestlista från ca 80 personer den 19 juli 2004, Melker och Ingrid Walestrand av den 6 augusti 2004, Gunborg och Kurt Larsson av den 6 augusti 2004, Franz Holm av den 9 augusti 2004, Ingalill Carpman av den 8 augusti 2004, Christina Trolle av den 9 augusti 2004, Juristcenter advokatfirman Tino Goetze och Tino Goetze av den 2 augusti 2004, Bo Ekermann av den 11 augusti 2004, Peter och Anna Bergkrantz av den 10 augusti 2004, Kari Fredheim och Peter Wahlström av den 9 augusti 2004,

Stellan Friberg av den 10 augusti 2004, Marc Hedman med familj av den 9 augusti 2004, Lars Ericson och Viveca Ernefors av den 8 augusti 2004, Håkan Sterner av den 2 augusti 2004, Karin Johansson och Marie Johansson-Häggberg av den 9 augusti 2004, Charlotta Land Lilja och Bo Lilja av den 10 augusti 2004, Lars-Jonas T Ångström av den 9 augusti 2004, Anders och Ingela Gabrielsson den av 6 augusti 2004, Jonas Bengtsson av den 10 augusti 2004, Stina Nordström Popova och Valéry Popow av den 10 augusti 2004, Susanne och Ulf Vucetic av den 12 augusti 2004, Anders Engblom av den 10 augusti 2004 och skrivelse inkommen den 13 augusti 2004, Christina och Torbjörn Nilsson av den 11 augusti 2004, Pia Müller och Isak Fors inkommen den 13 augusti 2004, Mariana Adamson och Ivar Olsen av den 12 augusti 2004, Håkan och Barbro Nordgren inkommen den 13 augusti 2004, Bo Molander och Bitte Franzén Molander av den 12 augusti 2004, Karin och Lars Matsson Leontein av den 15 augusti 2004, Johnny Nyberg med familj av den 12 augusti 2004, Mikael Kövamees av den 13 augusti 2004, Olovslunds trädgårds-stadsförening inkommen den 17 augusti 2004, Ann Winell av den 16 augusti 2004, Thomas Hult av den 12 augusti 2004, Lars Bengtson av den 10 augusti 2004, Siv Holmström av den 28 augusti 2004, Karin, Lars, Caroline och Isabelle Matsson Leontein inkommen den 1 september 2004, Håkan Nordgren inkommen den 1 september 2004, Rickard och Eva Schoultz inkommen den 17 september 2004, pedagogerna på förskolan Kiselgränd av den 17 september 2004 samt Caroline Wingårdh av den 17 september 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till markanvisning och markanvisningsavtal med Viktor Hanson Fastigheter resp Järntorget avseende områden längs Västerled.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter ajournering och propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemen-samt framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga P3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga P4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga P5.

§46 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och senast 7 september 2004 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§47 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 7 september 2004 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

 2. Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets första förslag till beslut, att bifalla kontorets andra förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att introducera stimulanser för miljöbilar i enlighet med nedanstående, att fri parkering för miljöbilar med boende- och nyttoparkeringstillstånd genomförs så fort det är tekniskt möjligt under förutsättning att gatu- och fastighetsnämnden kompenseras för det intäktsbortfall som detta medför genom en motsvarande justering av förväntade intäkter i stadens budget för 2005 samt att därutöver anföra följande:

Det borde vara möjligt att befria miljöbilar från boendeparkeringsavgift och nyttoparkeringsavgift. Det ska givetvis ske i enlighet med den förnyelse av definitionen som presenteras i detta ärende. Det skall genomföras så fort det är tekniskt möjligt under förutsättning att gatu- och fastighetsnämnden kompenseras för det intäktsbortfall som detta medför genom en motsvarande justering av förväntade intäkter i stadens budget för 2005.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§48 Arbetet i gatu- och fastighetsnämndens stiftelseärende. Nulägesbeskrivning

Dnr 2004-001-1552

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med ett förslag till genomförandebeslut i stiftelsefrågan.

 3. Nämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att bilda stiftelsen, i anslutning till kommande genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.