Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-05-31

Sammanträde 2005-05-31

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2005 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
31 maj 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

3 Tertialrapport 1/2005 (A) P

4 Bokslut och verksamhetsberättelse januari – april 2005 (A) P

5 Revisionsberättelse för år 2004 (A) P

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2005 (RI)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2005 (RI)

8 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2-4/2005 (Pa)

Mötesinformation

Tid:

31 maj 2005 kl 15.00 – 15.05

 

 

 

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

 

 

 

Justerat:

14 juni 2005

Leif Rönngren                                            Sten Nordin

 

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande

Helena Bonnier (m)

Olivia Hasahya (s)

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s), tjänstgörande

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp)

Kajsa Stenfelt (v)

Jan Tigerström (m)

 

Tjänstemän

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemannen vid kontoret Bengt Hjelm.

Ordföranden Leif Rönngren (s) hälsade välkommen till gatu- och fastighetsnämndens sista sammanträde.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 14 juni 2005 i Stadshuset.

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-00131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:


Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§3 Tertialrapport 1/2005

Dnr 2005-111-01437

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 1/2005 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

  3. Nämnden överlämnar tertialrapport 1/2005 till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Bokslut och verksamhetsberättelse för januari – april 2005

Dnr 2005-110-01447

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen avseende januari – april 2005 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

  2. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

  3. Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till marknämnden och trafiknämnden.

  4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Revisionsberättelse för år 2004

Dnr 2005-130-01241

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2004 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3 och 4/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådet för den 31 mars och 21 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafiksutskott för den 19 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.§8 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2-4/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 8 mars, 15 mars och 5 april 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Avtackning

Ordföranden Leif Rönngren (s) tackade – med hänvisning till att dagens sammanträde var det sista för gatu- och fastighetsnämnden - förtroendevalda och anställda för arbetet i nämnden och på kontoret samt önskade samtliga lycka till i nya funktioner. Vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade på nämndens vägnar ordföranden. Tf gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm tackade på kontorets vägnar nämnden.