Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Globe Arena > Sammanträde 2008-06-04

Sammanträde 2008-06-04

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 12 mars 2008 Bilaga 1
- årsstämman den 27 mars 2008 Bilaga 2

4 Beslutspunkter

- arbetsordning och VD-instruktion Bilaga 3
- firmateckning Bilaga 4
- val av styrelsens sekreterare
- försäljning av Evenemangsbolaget

4.1 Ekonomisk rapportering
- tertial I samt prognos I Bilaga 5
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (71 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Lena Dahlström.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 12 mars 2008, bilaga 1 samt från årsstämman den 27 mars, bilaga 2 (bilagorna distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 Nya organisation

VD informerade om att den nya organisationen har börjat gälla from 1 maj 2008.

I samband med organisationsförändringen har ett antal personer erbjudits avgångspension. Ett antal nyrekryteringar pågår både vad gäller timanställda och tillsvidareanställda.

3.2 Varumärkesarbete, ny logotype

Med anledning av den planerade försäljningen av bolaget kommer vissa frågor att senareläggas. Detta gäller bl a ny logotype som kommer att presenteras för nya ägare innan genomförandet ske.

§4 Beslutspunkter

4.1 Arbetsordning, VD-instruktion

Arbetsordning, VD-instruktion presenterades enligt bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna arbetsordning och VD-instruktion.

4.2 Firmateckning

Firmateckning presenterades enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna firmateckningen.


4.3 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Maj-Britt Gustafsson Wallin till styrelsens sekreterare.

4.4 Tertial 1 samt prognos 1

Resultatet för tertial 1 samt prognos 1 presenterades enligt bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.