Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Globe Arena > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 4 juni 2008

4 Beslutspunkter

4.1 Ekonomisk rapportering
- tertial II samt prognos II Bilaga 2

5 Övriga frågor

- styrelsemiddag 13 november 2008
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 4 juni 2008, bilaga 1 (bilagan distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 Nya ägare from 1 oktober 2008

VD informerade om att AEG Facilities tar över ägandet av bolaget den 1 oktober 2008. Samtliga anställda kommer att gå över till nya ägarna, bortsett från åtta anställda som anställs i Fastighetsbolaget.

Ett avtal kommer att upprättas mellan bolagen för köp av vissa tekniska tjänster.

3.2 Stockholm International Danceweek

VD informerade om att Danceweek inte fick den publik som förväntats, vilket innebar att evenemanget gjorde ett underskott under sitt första år. Bolaget tror dock på en framtid för evenemanget.

§4 Beslutspunkter

4.1 Tertial 2 samt prognos 2

Resultatet för tertial 2 samt prognos 2 presenterades enligt bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.

§5 Övriga frågor

Styrelsen för evenemangsbolaget avtackas vid en middag den 13 november. Styrelsen framförde även sitt stora tack till företagsledningen och personalen för den tid Evenemangsbolaget ingått som ett bolag inom Stockholms Stad och ser fram emot ett gott framtida samarbete med AEG som ägare.