Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Globe Arena > Sammanträde 2008-03-12

Sammanträde 2008-03-12

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- extra styrelsesammanträde den 4 februari 2008
Bilaga 1

3 VD informerar

- Hammarby hockey
- Inställd match 2008-03-01 DIF-Brynäs
- Ny varumärkesplattform, ny organisation
- Melodifestivalen

4 Beslutspunkter

- fastställande av Årsredovisning 2007 i närvaro av auktoriserade revisorer och förtroendevalda lekmannarevisorer
Bilaga 2
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (71 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från extra styrelsemöte den 4 februari 2008, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 Hammarby Hockey

VD informerade om att avtalet med Hammarby Hockey kommer att sägas upp. Avtalet kommer inte att förnyas och de lämnar sina utrymmen i mitten av april.

3.2 Inställd match 2008-03-01 DIF – Brynäs

VD informerade om bakgrunden till den inställda matchen mellan DIF – Brynäs. Med anledning av att matchen flyttades till annan dag blev publiksiffrorna betydligt lägre vilket resulterade i förlorade intäkter för DIF.

Utredning pågår med försäkringsbolaget S:t Erik.

3.3 Ny varumärkes plattform, ny organisation

Marknadschef Marie Lindqvist presenterade förslag till ny varumärkesplattform samt ny logotype.

Styrelsen ställde sig positiv till förslagen.

VD informerade om pågående organisationsförändring.

3.4 Melodifestivalen

VD informerade om den kundaktivitet som genomförs i samband med Melodifestivalen 2008-03-15.

§4 Beslutspunkter

4.1 Fastställande av Årsredovisning 2007

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2007, bilaga 2 (bifogas).

Revisorerna avrapporterade sin granskning som gjorts för verksamhetsåret.


Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen 2007

- godkänna revisorernas rapporter.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.