Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Globe Arena > Sammanträde 2008-03-27

Sammanträde 2008-03-27

Datum
Klockan
09:00
Plats
Triangelkontoret, Globen, Globentorget

1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

4 Godkännande av dagordningen

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

8 Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning

10 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

11 Val av en revisor och en revisorssuppleant

12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Mötesinformation

Justeras:

Maj-Britt Gustafsson Wallin Christer Andersson

Närvarande:

Stämmoombudet

Christer Andersson

Övriga

Maj-Britt Gustafsson Wallin

Margareta Lundström

§1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Maj-Britt Gustafsson Wallin som utsågs till mötesordförande.

Till protokollförare utsågs Margareta Lundström.

§2 Justering av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB genom Christer Andersson 6 000 röster

Totalt 6 000 röster

§3 Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Maj-Britt Gustafsson Wallin justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Christer Andersson.

§4 Godkändes dagordningen.

§5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§6 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2007-01-01--2007-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2007-12-31 för AB Stockholm Globe Arena samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§7 Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för AB Stockholm Globe Arena.

§8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 5420305 kr – skall 5420305 kr balanseras i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

§10 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden t.o.m. årsstämman 2011 enligt följande:

Ordförande
Ulf Fridebäck (fp)

Vice ordförande
Barry Andersson (s)

Övriga ledamöter
Billy Östh (m)
Cecilia Brinck (m)
Lena Dahlström (s)
Tom Beyer (opol)

Suppleanter
Fredrika Bernadotte (m)
Mikael Igelström (m)
Seved Monke (fp)
Margareta Stavling (s)
Ulrik Fällman (s)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie:
Mario Spagnolatti, SKAF
Mattias Sikström, SKTF

Suppleanter:
Roger Bergman, SKAF
Ralph Isaksson, SKTF

§11 Val av revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Sören Bergner och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

§12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Birgitta Guntsch (m) till lekmannarevisor och Bo Dahlström (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

§13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att inga arvoden för år 2008 skall utgå till styrelsen och lekmannarevisorerna. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§14 Stämmans avslutande

Mötesordföranden Maj-Britt Gustafsson Wallin förklarade stämman avslutad.