Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-02-04

Sammanträde 2008-02-04

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 21 november 2007 Bilaga 1

3 VD informerar

- Preliminärt resultat för 2007 Bilaga 2
- Förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3 Bilaga 3

4 Beslutspunkter

- Köp av Stockhome Fastighetsförvaltning AB Bilaga 4
- SkyView - OBS! Sekretessbelagt Bilaga 5
- TV-studio Bilaga 6
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från styrelsemötet den 21 november 2007 bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 Preliminärt resultat för 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin informerade om att fastighetsbolagets resultat för år 2007 uppgår till -79,6 Mkr, koncernens resultat uppgår till -67,6 Mkr vilket är inom budgetramen på -68,0 Mkr, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

3.2 Förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3

VD informerade om Stadens förvärv av fastigheterna Visthusboden 1-3 enligt fullmäktigebeslut, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen). Fastigheterna ska säljas vidare från Staden till Fastighetsbolaget under året. Ärendet kommer att föreläggas styrelsen vid ett styrelsemöte senare under året.

§4 Beslutspunkter

4.1 Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB

Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Citadelle N.V.

4.2 Skyview

Fastighetschef Mats Grönlund föredrog ärendet Skyview enligt bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i projektet Skyview inom ramen för förelagd kalkyl.

4.3 TV-studio

Investering i ny TV-studio förelades styrelsen enligt bilaga 6 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen betonade vikten av avtalets innehåll och avtalslängd.

Styrelsen beslutade att

- godkänna investeringen i ny TV-studio på 22,9 Mkr.


§5 Övriga frågor

5.1 Skrivelse om bandyhall

Vice ordförande Barry Andersson överlämnade en skrivelse (bifogas) om att undersöka möjligheterna att bygga en bandyhall och en träningsarena för ishockey i Globenområdet samt att presentera ett kostnadsförslag.

Skrivelsen överlämnades till företagsledningen för beredning.