Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-03-12

Sammanträde 2008-03-12

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- extra styrelsesammanträde den 4 februari 2008
Bilaga 1

4 Beslutspunkter

- fastställande av Årsredovisning 2007 i närvaro av auktoriserade revisorer och förtroendevalda lekmannarevisorer. Bilaga 2
- kommentarer till Granskningsrapport från lekmannarevisorerna. Bilaga 3
- förslag till budget 2009 samt inriktning för 2010 och 2011. Bilaga 4
- uppföljning interkontrollplan 2007. Bilaga 5
- ny träningshall (bordlagt ärende)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (71 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från extra styrelsemöte den 4 februari 2008, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

Inga informationspunkter togs upp.

§4 Beslutspunkter

4.1 Fastställande av Årsredovisning 2007

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2007, bilaga 2 (bifogas).

Revisorerna avrapporterade sin granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen 2007

- godkänna revisorernas rapport.

4.2 Kommentarer till Granskningsrapporten

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom företagsledningens kommentarer till granskningsrapporten från lekmannarevisorerna, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna kommentarerna till granskningsrapporten.

4.3 Förslag till budget 2009 samt inriktning för 2010 och 2011

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom förslag till budget för 2009 samt inriktning för 2010 och 2011, bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslaget.


4.4 Uppföljning internkontrollplan 2007

Maj-Britt Gustafsson Wallin gick igenom uppföljningen av internkontrollplanen för 2007, bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna redovisningen.

4.5 Ny träningshall (bordlagt ärende, styrelsemöte 2007-11-21)

Styrelsen beslutade att

- bordlägga ärendet.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.