Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-04-01

Sammanträde 2008-04-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stockholms Stadshus AB, Stadshuset, 3 tr

1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

4 Godkännande av dagordningen

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

7 Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen

8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning

10 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

11 Val av revisor och en revisorssuppleant

12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

§1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Susanna Höglund som utsågs till mötesordförande.

Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§2 Justering av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg 180 röster

Totalt 180 röster

§3 Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Susanna Höglund justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

§4 Godkändes dagordningen.

§5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§6 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2007-01-01--2007-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2007-12-31 för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§7 Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

§8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 183180 434 kr – skall 183180 434 kr balanseras i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2007 års förvaltning

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning.

§10 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande
Ulf Fridebäck (fp)

Vice ordförande
Barry Andersson (s)

Övriga ledamöter
Billy Östh (m)
Cecilia Brinck (m)
Lena Dahlström (s)
Tom Beyer (opol)

Suppleanter
Fredrika Bernadotte (m)
Mikael Igelström (m)
Seved Monke (fp)
Margareta Stavling (s)
Ulrik Fällman (s)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2009 har utsett följande arbetstagarrepresentanter.

Ordinarie:
Mario Spagnolatti, SKAF
Mattias Sikström, SKTF

Suppleanter:
Roger Bergman, SKAF
Ralph Isaksson, SKTF

§11 Val av revisor och en revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2008 till revisor utse auktoriserade revisorn Sören Bergner och till revisorssuppleant för samma tid utse auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

§12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Birgitta Guntsch (m) till lekmannarevisor och Bo Dahlström (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

§13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2008 skall utgå med följande belopp:

Ordförande 49 700 kr

Vice ordförande 39 800 kr

Annan ledamot 19 900 kr

Suppleant 14 700 kr

Lekmannarevisor 8 500 kr

Lekmannarevisorssuppleant 6 400 kr

Inget extra årsarvode utgår för uppdragen i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (480 kr) och dagarvoden (530 respektive 910 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§14 Stämmans avslutande

Mötesordföranden Susanna Höglund förklarade stämman avslutad.