Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-06-04

Sammanträde 2008-06-04

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 12 mars 2008 Bilaga 1
- årsstämman den 1 april 2008 Bilaga 2

3 VD informerar

- köp av Stockhome och Visthusbodarna

4 Beslutspunkter

- arbetsordning och VD-instruktion Bilaga 3
- firmateckning Bilaga 4
- val av styrelsens sekreterare
- träningshall för ishockey Bilaga 5
- utredning bandyhall Bilaga 6
- försäljning av Evenemangsbolaget

4.1 Ekonomisk rapportering
- tertial I samt prognos I Bilaga 7
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (71 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Lena Dahlström.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 12 mars 2008, bilaga 1 samt från årsstämman den 1 april 2008, bilaga 2 (bilagorna distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 TV-studio och Skyview

VD informerade om att arbetet med TV-studio och Skyview har påbörjats.

3.2 Köp av Stockhome Förvaltnings AB samt info gällande Visthusbodarna

VD informerade om att bolaget köpte Stockhome Förvaltnings AB samt KB Grishuvudet den 14 maj 2008. För närvarande pågår en skatteutredning med anledning av en ny stopplagstiftning för Kommanditbolag.

Stockhome kommer att döpas om till Stockholmsarenan som sedan kommer att köpa fastigheterna Visthusbodarna. Köpet genomförs efter det att skatteutredningen är klar.

§4 Beslutspunkter

4.1 Arbetsordning, VD-instruktion

Arbetsordning, VD-instruktion presenterades enligt bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna arbetsordning och VD-instruktion.


4.2 Firmateckning

Firmateckning presenterades enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna firmateckningen.

4.3 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Maj-Britt Gustafsson Wallin till styrelsens sekreterare.

4.4 Träningshall för ishockey

Förelåg verkställande direktörens skrivelse gällande träningshall för ishockey. Bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade efter förslag från Ulf Fridebäck och Billy Östh att

- lägga utredningen till handlingarna

- avsluta allt arbete för en ny träningshall för ishockey i området

- att därutöver anföra

Frågan om en ny träningshall för ishockey inom Globenområdet har varit under diskussion en längre tid. Nu har vi kunnat presentera en sammanhållen utveckling av Globenområdet till ett slagkraftigt evenemangsområde. Staden kommer att bygga en ny arena med arbetsnamnet Stockholmsarenan med plats för 30000 åskådare. Vi har också kommit överens med Anschultz Entertainment Group om ett avtal för driften av samtliga arenor. Sammantaget kommer detta att ge stockholmarna ett evenemangsområde i världsklass.

En del av finansieringen av Stockholmsarenan sker genom att Söderstadion rivs och marken säljs för kontorsexploatering. Det är en betydande del av finansieringen och kan inte undvaras. När dessa beslut nu är fattade eller är på väg att fattas av kommunfullmäktige är området geografiskt fullt. Det finns således inte plats för en ny träningshall för ishockey i området varför vi föreslår att arbetet avslutas.

Lena Dahlström lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

4.5 Utredning bandyhall

Förelåg verkställande direktörens skrivelse gällande utredning bandyhall, bilaga 6 (distribuerades med kallelsen).


Styrelsen beslutade efter förslag från Ulf Fridebäck och Billy Östh att

- lägga utredningen till handlingarna

- avsluta allt arbete för en bandyhall i området

- att därutöver anföra

Nu har vi kunnat presentera en sammanhållen utveckling av Globenområdet till ett slagkraftigt evenemangsområde. Staden kommer att bygga en ny arena med arbetsnamnet Stockholmsarenan med plats för 30000 åskådare. Vi har också kommit överens med Anschultz Entertainment Group om ett avtal för driften av samtliga arenor. Sammantaget kommer detta att ge stockholmarna ett evenemangsområde i världsklass.

En del av finansieringen av Stockholmsarenan sker genom att Söderstadion rivs och marken säljs för kontorsexploatering. Det är en betydande del av finansieringen och kan inte undvaras. När dessa beslut nu är fattade eller är på väg att fattas av kommunfullmäktige är området geografiskt fullt. Det finns således inte plats för en bandyhall i området varför vi föreslår att arbetet avslutas.

Lena Dahlström lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

4.6 Försäljning av Evenemangsbolaget

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe Arena”, enligt bilaga 8 (bifogas).

Styrelsen beslutade

- att för egen del godkänna förslag till aktieöverlåtelseavtal av samtliga aktier i AB Stockholm Globe Arena (org nr 556001-1065), helägt dotterbolag inom Stockholm Globe Arena Fastigheter AB till AEG Facilities Inc och därav föranledd ändring i bolagsordningen (bilaga 1) enligt punkt 1,

- att föreslå koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktige godkänna överlåtelsen enligt förslag till aktieöverlåtelseavtal enligt punkt 1,

- förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Lena Dahlström lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen 4.6 förklarades omedelbart justerad.

4.7 Tertial 1 samt prognos 1

Resultatet för tertial 1 samt prognos 1 presenterades enligt bilaga 7 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.