Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
Plats
Konferensrum Sport, Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 4 juni 2008

4 Beslutspunkter

4.1 Tillsättande av ny VD Bilaga 2
4.2 Ny firmateckning Bilaga 3
4.3 Ekonomisk rapportering
- tertial II samt prognos II Bilaga 4
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 4 juni 2008, bilaga 1 (bilagan distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

3.1 TV-studio och Skyview

VD informerade om att byggnationen av TV-studion pågår. Gällande Skyview pågår förhandlingar med de nya ägarna för Evenemangsbolaget – AEG Facilities - om ett hyresavtal.

§4 Beslutspunkter

4.1 Tillsättande av ny VD

Med anledning av försäljningen av Evenemangsbolaget till AEG Facilities entledigas Ninna Engberg som VD för Fastighetsbolaget. Fastighetschef Mats Grönlund föreslås som ny VD för Fastighetsbolaget enligt bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Mats Grönlund som ny VD.

4.2 Firmateckning

Bolagets firmateckning presenterades enligt bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna firmateckningen.

4.3 Tertial 2 samt prognos 2

Resultatet för tertial 2 samt prognos 2 presenterades enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna rapporten.


4.4 Biljettpolicy

Den tidigare beslutade biljettpolicyn som antogs i Evenemangsbolaget 2007-05-30 ska gälla i Fastighetsbolaget (bilägges).

§5 Övriga frågor

Mats Grönlund informerade om att ny logotype tagits fram för Fastighetsbolaget.

Styrelsen tackade företagsledningen och personalen för goda insatser under den tid de arbetat med Fastighetsbolaget, som även i framtiden kommer att vara ett bolag inom Stockholms Stad.