Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
Plats
Triangelkontoret, Globentorget 2

1 Val av justeringsmän enligt arbetsordning för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 24 september 2008 Bilaga 1

4 Beslutspunkter - internkontrollplan 2009 Bilaga 2

4.1 Ekonomisk rapportering - budget 2009/ILS Bilaga 3
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§2 Val av sekreterare

Till sekreterare för tiden fram till att ny ekonomichef tillträder valdes Christer Andersson.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 24 september 2008, bilaga 1 (bilagan distribuerades med kallelsen).

§4 VD informerar

4.1 Administrativa frågor

VD informerade om att ny ekonomichef kommer att tillträda den 16 februari 2009.

Löneadministrationen kommer att köpas av Stockholm Parkering.

Köpeavtalet med AEG Facilities sammanställs i punktform till nästa möte.

4.2 Ny arena

VD Informerade om det pågående arbetet med den nya arenan i anslutning till Globen och övriga pågående projekt. Programrådsdokument avseende arenan distribueras till styrelsen. Arbetet med den nya arenan leds av dotterbolaget Stockhome Fastighetsförvaltning AB (under namnändring till Stockholmsarenan AB) med en tjänstemannastyrelse bestående av Gunnar Björkman bitr. stadsdirektör ordf., Susanna Höglund controller Stockholms Stadshus AB ledamot, Pelle Björklund VD Stockholmshem suppleant och Marie Wallhammar VD S:t Erik Markutveckling suppleant.

Styrgruppen för projektet Stockholmsarenan leds av Mats Grönlund SGA Fastigheter.

§5 Beslutspunkter

5.1 Internkontrollplan

Christer Andersson informerade om förslag till internkontrollplan för 2009, som var utsänd med kallelsen.

Styrelsen beslutade att

- godkänna internkontrollplanen för 2009

5.2 Budget 2009

Christer Andersson informerade om förslag till budget 2009. Efter synpunkter från styrelsen kommer bolagsledningen med ytterligare specificering av ingående poster i det utsända budgetförslaget.

Styrelsen beslutade att

- godkänna budgeten 2009

5.3 Direktiv till VD

Av ägardirektiven framgår att SGA ansvarar för projektering och genomförande av ny arena i anslutning till Globenområdet.

Ordförande föreslår följande styrelsedirektiv till VD:

Arbetet med den nya Stockholmsarenan är en central uppgift för SGA de kommande åren och en nyckelfråga för arbetet med att etablera Stockholm som ”the Capital of Scandinavia”. Projekteringsarbetet av Stockholmsarenan sker inom SGA:s dotterbolag Stockhome Fastighetsförvaltning AB under namnändring till Stockholmsarenan AB, i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige har formulerat. För att SGA:s styrelse ska kunna följa och ha insyn i arbetet är det angeläget att VD kontinuerligt rapporterar till styrelsen. Rapporteringen om hur projektet fortskrider bör bestå av muntligt föredragning minst en gång i kvartalet, och skriftlig rapport minst en gång i halvåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna direktivet

- särskilt yttrande lämnades av Barry Andersson (s) m.fl. enligt följande:

Enligt KF:s beslut skall SGA ”ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen”.

Är man ansvarig för både projektering och genomförande så borde man också få vara med att påverka besluten. Idag finns ingen från SGA:s styrelse med i de beslutande/rådgivande organ som finns . Varken i projektgruppen eller i den nyvalda arenastyrelsen finns någon representant från SGA:s styrelse.

Vi tycker dock att man är på rätt väg med detta direktiv till VD. Med att få rapporter och muntliga föredragningar 4 gånger per år hur projektet framskrider är inte tillräckligt för dem som är ansvariga för detsamma.

§6 Övriga frågor

Förslag till sammanträdestider 2009 är tisdag den 17 mars kl.08.30-10.00 ,

fredag den 15 maj kl. 08.30-10.00 ,tisdag den 15 september kl.08.30-10.00 samt tisdag den 17 november kl. 08.30-10.00.

Styrelsen beslutade att

- godkänna sammanträdestiderna för 2009