Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2009-03-17

Sammanträde 2009-03-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stockholmsarenans lokaler, Arenavägen 69 2 tr, Johanneshov

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Val av styrelsens sekreterare

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 19 november 2008

4 Beslutspunkter

- Årsredovisning 2008 Bilaga 2
- Förslag till budget 2010 samt inriktning för 2011 och 2012 Bilaga 3
- Firmateckning för SGA Fastigheter Bilaga 4
- Attestinstruktion 2009 för koncernen Bilaga 5
- Fastställande av Stockholms Stadshus AB.s finanspolicy Bilaga 6
- Uppföljning av Internkontrollplan 2008 Bilaga 7
- Avtal avseende namnsponsring med Ericsson Bilaga 8
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Val av sekreterare

Till styrelsens sekreterare valdes Susanne Tiderman.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen godkände protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 19 november 2009, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§4 Beslutspunkter

4.1 Fastställande av Årsredovisning 2008

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2008, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

Revisorerna avrapporterade sin granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen för 2008

- godkänna revisorernas rapport

4.2 Förslag till budget 2010 samt inriktning för 2011 och 2012

VD och ekonomiansvarig gick igenom Förslag till budget för 2010 samt inriktning för 2011 och 2012, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Förslag till budget för 2010 samt inriktning för 2011 och 2012

4.3 Förslag till ny firmateckning

Förslag till ny firmateckning, där Susanne Tiderman läggs till som firmatecknare var anmäld som beslutsärende, bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslaget om ny firmateckning

4.4 Beslut om attestinstruktion för 2009

Christer Andersson föredrog attestinstruktionen för 2009, bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna attestinstruktionen för 2009

4.5 Fastställande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

Styrelsen ska årligen fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy, bilaga 6 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

4.6 Uppföljning av Internkontrollplan 2008

Christer Andersson berättade om uppföljningen av internkontrollplanen 2008, bilaga 7 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna redovisningen

4.7 Godkännande av avtal avseende namnsponsring med LME

Ett avtal om namnsponsring har upprättats mellan Telefonaktiebolaget LM Ericsson (LME) och bolaget AB Stockholm Globe Arena. Ett särskilt avtal har i samband med detta tecknats mellan LME och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, bilaga 8 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna avtalet mellan LME och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

§5 Ekonomisk rapportering

Susanne Tiderman redogjorde för bolagets likviditet i enlighet med föreskrifterna i Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy.

I enlighet med föregående protokoll föredrog Christer Andersson en djupare specificering av budget för 2009. Ledningen fick i uppdrag att ta fram en motsvarande specificering rensad från dotterbolagets påverkan på resultatet.

§6 VD informerar

6.1 Globen Expo

VD informerade om utställningen Globen Expo, som skapats med anledning av att Globen firar 20 år som arena, och som invigs den 24 april. Utställningen är en utomhusutställning på Globentorget som visar tillkomsten av arenan, vad som hänt under åren och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Utställningen anordnas av Stockholm Globe Arena Fastigheter AB tillsammans med AB Stockholm Globe Arena och pågår mellan den 24 april och 31 oktober.

6.1 Avtalet med AEG

VD berättade om avtalet med AEG som förevisades i punktform via OH projektor. Denna punktlista distribueras till styrelsen för information.

6.2 Ny arena och pågående projekt

VD informerade om det pågående arbetet med projekteringen Stockholmsarenan samt om bolagets övriga större pågående projekt.

För Stockholmsarenan pågår projektering av programhandlingar. Förfrågnings-underlag skickas ut den 16 april till entreprenörer som kvalificerat sig för upphandling. Utställning av detaljplaner sker i maj-juni. Ett informationscenter är under uppbyggnad och invigs den 26 mars. I samband med Volvo Ocean Race besök i staden kommer Stockholms Stad ha en paviljong i Kungsträdgården där vi kommer att vara med och informera om Stockholmsarenan.

VD skickar ut skriftlig information om projektet till styrelsen.

Övriga stora projekt som pågår i bolagets regi är Sky View (invigs i november/december) och ny TV-Studio (invigs i maj). Efter nästa styrelsemöte ges tillfälle att gå med på visning av dessa projekt. Vidare pågår en upphandling avseende sanering av PCB-fogar på hovet.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.