Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2009-05-15

Sammanträde 2009-05-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Globentorget 2, Plan 4, Konferensrum Sport

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 17 mars 2009 Bilaga 1
- årsstämma den 24 mars 2009 Bilaga 2

3 Beslutspunkter

- Tertialbokslut jämte prognos för 2009
(Underlag skickas ut via mail senast 2009-05-13)
- Beslut om kreditlimit för checkräkningskredit Bilaga 3

5 VD informerar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (69 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 17 mars 2009, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie årsstämma den 24 mars 2009, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

§3 Beslutspunkter

3.1 Fastställande Tertialbokslut 1 samt Prognos 1

Styrelsen förelades Tertialbokslut 1 samt Prognos 1 för 2009 (uppdaterat underlag utdelades vid möte). Prognosen visar att SGA Fastigheter går ca 4,4 Mkr bättre än budget medan dotterbolaget Stockhome Fastighetsförvaltning går ca 6,1 Mkr sämre. Totalt för koncernen visar resultatet -1,5 Mkr jämfört med budget.

VD beskrev projektarbetet för Stockholmsarenan och förde fram behovet att en utökad investeringsram.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Tertialrapport 1 samt Prognos 1 för år 2009

- till Koncernstyrelsen hemställa om utökning av investeringsramen för 2009 avseende Stockholmsarenan med 5,3 Mkr

3.2 Beslut om kreditlimit för checkräkningskredit

Ekonomiansvarig föredrog bakgrund till att befintlig checkräkningskredit för koncernen om 1500 Mkr ska delas upp mellan koncernens bolag, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna att befintlig koncernkredit om 1 500 Mkr fördelas mellan koncernbolagen enligt följande:

o SGA Fastigheter AB: 700 Mkr

o Stockhome Fastighetsförvaltning AB: 800 Mkr

§4 Ekonomisk rapportering

Ekonomiansvarig redogjorde för bolagets likviditet i enlighet med föreskrifterna i Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy. Övrig ekonomisk rapportering föredrogs under punkt 3.1.

§5 VD informerar

5.1 Stockholmsarenan

Kalkylarbetet går in i en slutfas. Förfrågningsunderlaget har blivit försenat och skickas ut den 1 juni till kvalificerade entreprenörer. Fotbollsförbundet har framfört önskemål om att arenan ska kunna ta 40000 åskådare vid ett eventuellt EM 2016. En uppskattning av tilläggskostnaden för att möta detta önskemål kommer att tas fram.

Kontraktsdiskussioner med AB Stockholm Globe Arena har påbörjats.

En tidplan inför genomförandebeslut förelades styrelsen. Ett extra styrelsemöte planeras därför till den 31 augusti.

5.2 Övrig projektinformation

TV-studion är klar inom kort. Slutbesiktning har påbörjats. Förhandlingar med AB Stockholm Globe Arena angående projektekonomin pågår.

Sky View invigs preliminärt den 5 december 2009. För närvarande pågår stålmontage.

Tidsbegränsat bygglov har givits till bolaget för ett projekt ”liten röd stuga på Globens tak”. Stugan på Globen är ett led i marknadsföringen av ett rymdprojekt som går ut på att placera ett svenskt rött hus med vita knutar på månen. Det projektet syftar i sin tur till att lyfta fram svensk teknologi till gagn för en bättre värld och ett konkurrenskraftigare Sverige. Preliminär invigning är 26/5 och verket kommer att finnas att skåda t o m 1 oktober.

Bolaget kommer att bygga ett kontor på taket till Annexet. Kontoret beräknas vara klart till årsskiftet.

Under Volvo Ocean Race Stockholm Stop-over den 14 – 25 juni kommer bolaget vara representerat i stadens paviljong i Kungsträdgården.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.