Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Globentorget 2, Plan 4, Konferensrum Sport

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 15 maj 2009 Bilaga 1

3 Beslutspunkter

- Arbetsordning 2009 Bilaga 2
- Tertialbokslut jan - aug jämte prognos för 2009 Bilaga 3
(VD kommentarer skickas ut via mail senast 2009-09-11)
- Datum för styrelsemöten i bolaget 2010 Bilaga 4

5 Projekt Stockholmsarenan

- Lägesrapport
- Genomförandebeslut

6 Extra styrelsesammanträde: 22 september 2009 kl. 08.30 Bilaga 5

7 VD informerar

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 15 maj 2009, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 Beslutspunkter

3.1 Arbetsordning 2009

Enligt arbetsordningen ska styrelsen varje år fastställa en Arbetsordning för bolaget. Styrelsen har förelagts en arbetsordning daterad 2009-09-07, bilaga 2 (utskickad med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna arbetsordningen för 2009 daterad 2009-09-07

3.2 Tertialbokslut augusti 2009 samt Prognos 2 för 2009

Styrelsen har förelagts Tertialbokslut per 2009-08-31 samt Prognos 2 för 2009, bilaga 3 (utskickad med kallelsen, och kompletterad via e-post 2009-09-11). Ekonomiansvarig informerade mer i detalj och svarade på styrelsens frågor. Prognosen visar att koncernen håller budget för 2009.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Tertialbokslut per 2009-08-31samt Prognos 2 för år 2009

3.3 Datum för styrelsemöten 2010

Förslag till preliminära datum för styrelsens ordinarie sammanträden 2010 förelåg enligt bilaga 4 (distribuerades med kallelsen)

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslag till datum för styrelsemöten 2010, där ordinarie styrelse-möten hålls 2010-03-11, 2010-05-26, 2010-09-23 och 2010-11-10

§4 Ekonomisk rapportering

Ekonomiansvarig redogjorde för bolagets likviditet i enlighet med föreskrifterna i Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy. Styrelsen informerades även om att diskussion förs med Stockholm Parkering gällande övertagande av löpande ekonomihantering. Övrig ekonomisk rapportering föredrogs under punkt 3.2.

§5 Projekt Stockholmsarenan

VD föredrog en presentation vilken tidigare föredragits stadens finansborgarråd. VD gick igenom aktuellt läge i projektet och svarade på frågor från styrelsen.

§6 Extra styrelsesammanträde

Ordförande och vice ordförande föreslog att styrelsen samlas till extra sammanträde avseende genomförandebeslut för Stockholmsarenan den 22 september kl. 08.30, enligt bilaga 5 (utdelad med kallelsen)

Styrelsen beslutade att

- godkänna förslaget till extra styrelsemöte den 22 september

Kallelse med föredragningslista och bilaga (hemligstämplad enlig 19 kap 1-3§§, 31 kap 17§ OSL) delades ut vid sammanträdet till samtliga närvarande.

§7 VD Informerar

7.1. Pågående projekt

Arbetet med byggnationen av Skyview är försenat. Invigningen av den nya attraktionen beräknas till 2010-02-05. VD informerar vidare att projektet beräknas bli ca 9 mnkr dyrare än beräknat.

Arbetet med byggnation av eget kontor för bolaget pågår och beräknas enligt plan vara klart 2009-12-18.

7.2. Övrigt

En förstudie pågår gällande en permanent plats för utställningen ”Globen Expo” samt för Stockholmsarenans infocenter. Mer information tas fram till styrelsemötet den 17 november.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.