Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2009-09-22

Sammanträde 2009-09-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Globentorget 2, Plan 4, Konferensrum Sport

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Beslutspunkter

- Genomförandebeslut Stockholmsarenan Bilaga 1
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (69 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Beslutspunkter

2.1 Genomförandebeslut Stockholmsarenan

Styrelsen har förelagts ett underlag för genomförandebeslut för Stockholmsarenan. (bilaga 1, utskickad med kallelsen). Reviderade beslutspunkter har kommunicerats via e-post, och ny bilaga med kommunicerade ändringar lämnades ut vid mötet.

Styrelsen beslutade att

1. Styrelsen beslutar att som underlag för genomförandebeslut av kommunfullmäktige överlämna

a. dels bilagda tjänsteutlåtande om att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe innebärande investeringsutgifter om 2350mnkr för produktion och 35 mnkr för kvarvarande markförvärv samt investeringsinkomster om 1210mnkr samt upplägg för principöverenskommelse med Anschutz Entertainment Group om hyra av arenan.

b. dels principöverenskommelse med Stockholms Stads Parkerings AB.

2. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB och kommunstyrelsen för sin del godkänner förslaget att uppföra arenan enligt punkten 1 ovan samt att kommunstyrelsen, under förutsättning att en principöverenskommelse med Anschutz Entertainment Group om hyra av arenan föreligger, föreslår att kommunfullmäktige

a. Genom ett s.k. genomförandebeslut beslutar att arenan ska uppföras,

b. Uppdrar åt bolaget att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal samt

c. Anvisar erforderlig finansiering

3. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 2 ovan samt av erforderlig finansiering erhålles, att uppföra arenan.

Särskilt yttrande lämnades Barry Andersson m. fl. (s)

Det är ett mycket glädjande att besluten kring Stockholmsarenan nu effektueras. Nu ska vi äntligen få till en ny arena och fortsatta satsningen på Stockholm som idrotts- och evenemangsstad.

Vi som gärna ville ha en ny arena var lite oroliga efter majoritetens inledande deklarationer att klubbarna själva skulle bygga och driva anläggningarna. Ska man ro i land ett sådant här stort projekt måste det helt enkelt till ett betydande offentligt åtagande. Vi är glada att majoriteten nu verkar ha kommit till den insikten. Vi förutsätter även att politiken framdeles i högre grad kan delta operativt i beslutsprocessen då det är vi folkvalda som kommer att stå till svars för resultatet.

Vi är också glada över att ekonomin runt arenabygget nu klargörs men ställer oss fortsatt tveksamma till talet om ”skatteneutralitet” i sammanhanget. Ingenting är nämligen gratis. När Staden nu äntligen tar beslut om arenan så finansieras satsningen delvis genom försäljningar av mark och byggrätter. Det är Stockholmarnas gemensamma egendom vi talar om; när den försäljs reduceras också en del av stadens kapital. Vi efterlyser därför i den fortsatta processen en mer öppen och ärlig redovisning av ekonomin – stockholmarna har rätt att veta vad deras nya och efterlängtade arena verkligen kostar dem!

§3 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.