Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2009-11-17

Sammanträde 2009-11-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Globentorget 2, Plan 4, Konferensrum Sport

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 15 september 2009 Bilaga 1
- extra styrelsesammanträde den 22 september 2009 Bilaga 2

3 Beslutspunkter

- Budget 2010 Bilaga 3
- Internkontrollplan 2010 Bilaga 4
- Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Koncern Bilaga 5
- Policydokument för koncernen SGA Fastigheter Bilaga 6
- Utökad ram för projekt Stockholmsarenan Bilaga 7
- Principöverenskommelse med AEG gällande hyra av Stockholmsarenan Skickas via e-post så snart den är klar

5 VD informerar

- Projekt Stockholmsarenan Bilaga 8
- Övriga pågående projekt
- Övrigt
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 15 september 2009, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

- godkänna protokollsjusteringen från extra styrelsemöte den 22 september 2009, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen).

§3 Beslutspunkter

3.1 Budget 2010

Susanne Tiderman föredrog budget 2010 för styrelsen, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen).

Innehållet i investeringsbudgeten föredrogs för styrelsen.

Beräknat limitbehov på koncernens koncernvalutakonto hos Nordea uppgår till 700 mnkr för år 2010.

Styrelsen beslutade att

- godkänna budget för 2010

- fastställa maximalt limitbehov på checkkredit till 700 mnkr för år 2010

3.2 Internkontrollplan 2010

En Internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys ska årligen upprättas och sedan återrapporteras i samband med första styrelsemötet efter verksamhetsåret. En plan för 2010 är upprättad, bilaga 4 (distribuerad med kallelesen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Internkontrollplanen för 2010

3.3 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB koncern


En finanspolicy, upprättad av Stockholms Stadshus AB att gälla i samtliga dotterbolag, förelåg, bilaga 5 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2010 att gälla i koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen antar föreliggande policy vid sitt möte den 14 december 2009

3.4 Policydokument för koncernen SGA Fastigheter


Styrelsen förelades dokumentet ”Policydokument för koncernen SGA Fastigheter”, vilket förutom policydokument innehåller koncernens affärsidé, vision och mission, bilaga 6 (distribuerad med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- under förutsättning att fackliga förhandlingar genomförs godkänna ”Policydokument för koncernen SGA Fastigheter” med ändring på sid 14, Policy för bisysslor, andra spalten första stycket, andra meningen: ”Bisyssla för konkurrerande företag eller företag som vi har en affärsmässig relation till ska därför normalt inte tillåtas och ska alltid godkännas av VD”.


3.5 Utökad ram för projekt Stockholmsarenan


På grund av försening av kommunfullmäktiges beslut gällande genomförandet av Stockholmsarenan behöver projektet en utökad ram om 5 mnkr för tiden fram till och med 2009-12-31, bilaga 7 (distribuerad med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- till koncernstyrelsen hemställa om utökning av investeringsramen för 2009 avseende Stockholmsarenan med 5 mnkr

3.6 Principöverenskommelse mm

Förhandlingar om en principöverenskommelse har genomförts med AB Stockholm Globe Arena avseende hyra av Stockholmsarenan. Förhandlingarna har genomförts tillsammans med Stockholms Stadshus AB. Styrelsen har tagit del av handlingen (bilaga 9, utskickad 2009-09-15). Handlingen är sekretessbelagd.

Styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter beslutar att:

- godkänna föreliggande ”Principöverenskommelse mm”

Särskilt uttalande avseende ”Principöverenskommelse mm” mellan Stockhome Fastighetsförvaltning AB, AB Stockholm Globe Arena och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB från Barry Andersson m fl (s)

Det är glädjande att besluten kring uppförande och drift av Stockholmsarenan fortsätter att effektueras planenligt. Nu ska vi äntligen få till en ny arena och fortsatta satsningen på Stockholm som idrotts- och evenemangsstad av internationell klass.

Vi ser positivt på den presenterade principöverenskommelsen rörande ett framtida hyresavtal mellan parterna; överenskommelsen borgar för ett bra avtal. Givetvis finns vissa frågor rörande den beräknade storleken på intäkterna till Stockholmsarenan och därmed Stockholm stads möjligheter att täcka sina egna kostnader i projektet.

Vi förutsätter därför att intäkts- och hyresfrågan, utifrån denna principöverenskommelse, särskilt bevakas av bägge parter i framtiden.

§4 Ekonomisk rapportering

Susanne Tiderman redogjorde för bolagets likviditet i enlighet med föreskrifterna i Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy. Styrelsen informerades även om att en färsk ränteprognos visar på höga kostnadsräntor i början av 2010.

§5 VD informerar

7.1 Projekt Stockholmsarenan


Genomförandebeslut förväntas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december. En Internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys för projekt Stockholmsarenan har upprättats, bilaga 8 (distribuerad med kallelsen). VD svarade på frågor med anledning av denna.

7.2 Övriga pågående projekt


Arbetet med SkyView fortgår. Planerad invigning är 5 februari för allmänheten.

Arbetet med byggnation av eget kontor för bolaget pågår och beräknas enligt plan vara klart 2009-12-18. Ny besöksadress för bolaget blir Arenatorget 1.

En informationspaviljong planeras inom ramen för investeringar 2010 på Arenatorget. I paviljongen, som blir tillfällig innan överglasning skett, ska befintlig utställning ”GlobenExpo” inrymmas tillsammans med vårt infocenter för Stockholmsarenan. Paviljongen blir av enkel, flyttbar, art utan VA-anslutningar.

7.3 Övrigt

En ekonomisk modell för att hantera investeringar önskade av hyresgästen har tagits fram. Principen är att hyresgästen bär hela kostnaden för investeringen genom årlig avbetalning.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.