Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2010-03-11

Sammanträde 2010-03-11

Datum
Klockan
08:30
Plats
Arenatorget 1, Plan 7

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 17 november 2009

3 Beslutspunkter

- Årsredovisning 2009, inkl. revisorers rapporter Bilaga 2
- Treårsplan med strategisk inriktning 2011-2013 Bilaga 3
- Reviderad Internkontrollplan 2010 Bilaga 4
- Uppföljning Internkontrollplan 2009 Bilaga 5

5 VD informerar

- Projekt Stockholmsarenan
- Övriga pågående projekt
- Övrigt
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och vice ordförande Barry Andersson.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 17 november 2009, bilaga 1 (distribuerades med kallelsen).

§3 Beslutspunkter

3.1 Årsredovisning 2009

Styrelsen förelades Årsredovisningen för år 2009, bilaga 2 (distribuerades med kallelsen)

Revisorerna avrapporterade sina granskningar som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen för år 2009

- godkänna revisorernas rapporter

3.2 Treårsplan med strategisk inriktning 2011-2013

Styrelsen förelades ett förslag till treårsplan, budget 2011 samt inriktning 2012-2013, bilaga 3 (distribuerades med kallelsen) Justerad resultatsammanställning för koncernen lämnades till närvarande styrelseledamöter, se bilaga 1.

Styrelsen anser att en större del av underhållet bör tas över resultaträkningen och att detta bör diskuteras med ägaren Stockholms Stadshus AB.

Styrelsen beslutade att

- godkänna förelagd treårsplan

- ge bolagets ledning i uppdrag att med ägaren, Stockholms Stadshus AB, diskutera hanteringen av underhållet under perioden

3.3 Reviderad Internkontrollplan 2010


En reviderad internkontrollplan för år 2010 med inarbetade synpunkter från revisionskontoret förelåg, bilaga 4 (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förelagd reviderad Internkontrollplan 2010

3.4 Uppföljning Internkontrollplan 2009


Styrelsen förelades uppföljning av Internkontrollplan 2009, bilaga 5 (distribuerad med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna förelagd uppföljning av Interkontrollplan 2009.

§4 Ekonomisk rapportering

Ingen övrig ekonomisk rapportering förelades styrelsen.

§5 VD informerar

5.1 Projekt Stockholmsarenan


Rivning av byggnader längs Arenavägen är inledd och projektkontoret har flyttat till Rökerigatan 8 i Slakthusområdet, där man delar lokaler med PEAB. Projektering pågår, liksom flera förhandlingar, exempelvis med ledningsägare. Detaljplane-utställningen avslutades 10 februari, och sammanställning av synpunkter från denna pågår.

Stockholmsarenans hemsida har uppdaterats och bl a har en blogg upprättats. Infoblad kommer även fortsättningsvis skickas ut och den kommer även inkludera de nyheter som bolaget släpper via hemsidan/bloggen.

5.2 Övriga pågående projekt


SkyView har fått ett mycket positivt mottagande med stort intresse från media. Bokningarna överstiger budget med 50%.

En förprojektering har gjorts för att bygga om Regirummet till en loge samtidigt som TV-produktionen flyttas till TV-studion. Ombyggnationen ska bekostas av evenemangsbolaget, som väntas ta beslut om denna investering i mars.

Plan för renovering av Annexet är under framtagande, där bl a möjligheter till catering förbättras. Bygglov har beviljats för den tillfälliga utställningspaviljonen på Arenatorget där Stockholmsarenans informationscenter lever vidare tillsammans med Globen Expo.

Programarbetet påbörjat beträffande översyn av Hovet.

5.3 Övrigt

VD hade inget övrigt att rapportera.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.