Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2010-05-26

Sammanträde 2010-05-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

1 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

2 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 11mars 2010 Bilaga
- ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2010 Bilaga

5 Beslutspunkter

5.1 Val av styrelsens sekreterare Bilaga
5.2 Reviderad arbetsordning med VD instruktion mm Bilaga
5.3 Tertialbokslut 1 jämte prognos Bilaga
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes ordförande Ulf Fridebäck och ledamot Lena Dahlström.

§2 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 11 mars 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

§3 VD informerar

VD Informerade om bolagets stora projekt. Vad gäller SkyView är antalet resenärer ca 40000 resenärer sedan invigningen den 5 februari vilket är mycket bra och över budget. Projektavslut beräknas till början av juni.

VD redogjorde för projektstatus i projekt Stockholmsarenan. Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-24 anta detaljplanen för Stockholmsarenan. Idag har vi inte några beslutade förändringar i projektet som påverkar pris och färdigställande i tid. Systemhandling för arenan ska vara färdigställd av Peab senast 2010-06-15. Vid nästa ordinarie styrelsemöte presenterar VD en analys av de risker som identifierats i projekt Stockholmsarenan. Stockholms Stadshus AB kommer att ge revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PWC) i uppdrag att göra en regelbunden oberoende granskning av projektet med start andra halvåret 2010.

Den interna organisationen fungerar väl i beställarorganisationen. SGA Fastigheters personal är involverade i projektet som sakkunniga i och med den breda erfarenhet som finns från dagens arenor.

En studie- och konferensresa planeras till O2 arena samt Olympiastadion i Berlin den 27-28 maj för egen anställd personal. Dag 1 sker studiebesök och dag 2 genomförs en intern konferens inom temat ”Risker”.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§4 Ekonomisk rapportering

Koncernen har per 2010-02-01 erhållit det aktieägartillskott om 250 mnkr som koncernstyrelsen beslutade om i samband med genomförandebeslutet för arenan.

Ägaren, Stockholms Stadshus AB, är positiv till styrelsens förslag om att ta mer av underhållet över resultaträkningen under treårsperioden 2011 – 2013, och lägger fram det till koncernstyrelsen i samband med att treårsplanen ska beslutas.

Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats förelades styrelsen.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§5 Beslutsärenden

5.1 Val av styrelsens sekreterare för verksamhetsåret

VD föreslog Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- utse Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2011 års bolagsstämma


5.2 Reviderad Arbetsordning med VD-instruktion mm

Styrelsen förelades en reviderad Arbetsordning med VD-instruktion mm, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- fastställa Arbetsordning med VD-Instruktion mm daterad 2010-05-12 att gälla i bolaget

5.3 Tertialbokslut 1 jämte prognos


Styrelsen förelades Tertialbokslut 1 jämte prognos, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos.

- till koncernstyrelsen hemställa om reviderad budget i enlighet med prognos 1, vilket innebär ett resultat om -64 mnkr före koncernelimineringar och en investeringsvolym år 2010 om 506 mnkr.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.