Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

2 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 26 maj 2010

6 Beslutspunkter

6.1 Tertialbokslut 2 jämte prognos
6.2 Förslag till sammanträdestider 2011
6.3 Lägesrapport avseende Stockholmsarenan per 2010-06-30

7 Anmälningsärenden

7.1. Anmälan av tecknat avtal med AB Stockholm Globe Arena avseende hyra av Stockholmsarenan mm (sekretess)

7.2. Anmälan av exploateringsavtal tecknat med Exploateringskontoret avseende markköp inom ramen för genomförandebeslut för Stockholmsarenan

8 Övriga ärenden

- Ninna Engberg kommer och berättar om verksamheten på AB Stockholm Globe Arena.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med den ändringen att Ninna Engbergs presentation under punkt 8 flyttas upp till punkt 3.

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ulf Fridebäck och Margareta Stavling.

§3 Övriga ärenden (del av)

AB Stockholm Globe Arenas VD, Ninna Engberg, berättade om evenemangs-verksamheten i våra arenor och om sina framtidsvisioner.

§4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 26 maj 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

§5 VD informerar

Mats Grönlund informerade om bolagets verksamhet. SkyView går fortsatt bra, hittills ca 117000 resenärer. Informationspaviljongen som ska inrymma bl a Stockholmsarenans infocenter är under uppbyggnad. Bolaget får troligen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra ett tenniscenter i området.

Mats redogjorde vidare för projektstatus i projekt Stockholmsarenan. Ett lyckat startskott för den nya arenan genomfördes den 10 september med många besökare. Vi räknar med att erhålla bygglov för stomme inom kort. Systembolaget flyttar till nya lokaler den 29 september. Grundläggning av arenan och annat arbete pågår.

Granskning av projektet kommer att ske ur flera perspektiv på uppdrag av moderbolaget.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§6 Ekonomisk rapportering

Susanne Tiderman redogjorde för bolagets ekonomi. Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats lämnades.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§7 Beslutsärenden

7.1 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Styrelsen förelades Tertialbokslut 2 jämte prognos, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Tertialbokslut 2 jämte prognos.


7.2 Förslag till sammanträdestider 2011

Styrelsen förelades preliminära sammanträdestider för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- fastställa föreslagna sammanträdestider som preliminära tider för 2011,
d v s; Torsdag 2011-03-10, Torsdag 2011-05-26, Torsdag 2011-09-22 och
Torsdag 2011-11-10. Samtliga möten äger rum på bolagets kontor, Arenatorget 1, Johanneshov och börjar kl. 08.30. Tiderna kan komma att revideras av den nya styrelsen från och med 2011.

7.3 Lägesrapport 1 Stockholmsarenan


Styrelsen förelades lägesrapport 1 vilken avser tiden fram t o m 2010-06-30, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna lägesrapport 1

§8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.