Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2010-11-10

Sammanträde 2010-11-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 23 september 2010

6 Beslutspunkter

6.1 Budget 2011 Bilaga
6.2 Internkontrollplan 2011 Bilaga
6.3 Stockholms Stadshus AB´s finanspolicy Bilaga
6.4 Limitgräns för koncernvalutakonto 2011 Bilaga
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (69 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 23 september 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

§4 VD informerar

Mats Grönlund informerade om bolagets verksamhet. SkyView går fortsatt bra, ca 133000 resenärer per sista oktober mot budgeterade 98 0000. Informations-paviljongen invigs 9 december. Programarbetet för Söderstaden, där Söderstadion ingår, har inletts. Bolaget är representerat i styrgruppen.

Dotterbolaget har namnändrat och heter numer Stockholmsarenan AB istället för Stockhome Fastighetsförvaltning AB.

Mats redogjorde vidare för projektstatus i projekt Stockholmsarenan. Systembolaget har flyttat till sina nya lokaler per den 29 september. Trafikomläggning via Hallvägen är genomförd då Arenavägen är tillfälligt avstängd. Bygglov för stomme erhölls den 26 oktober, och bygglovspliktiga arbeten inleddes den 2 november. En prototyp av fasaden kommer att sättas upp på Arenatorget, och bygglov för fasad beräknas till december/januari. Erbjudande om att hyra kommersiella ytor under arenan har lämnats till Evenemangsbolaget och vi väntar svar senast 6 december 2010.

Styrelsen gav VD i uppdrag att säkerställa att arbetsmiljö och arbetsvillkor för de som arbetar med byggnationen av Stockholmsarenan följer lag och avtal. Totalentreprenören Peab, som har detta ansvar på delegation från bolaget, samarbetar i projektet med Skatteverket för att kontrollera underleverantörer och på så sätt minimera risken för sk ”svart” arbetskraft. Tillträde till arbetsområdet ska inte heller vara möjlig utan särkilt ID kort, sk ID-06

Styrelsen godkände redogörelsen.

§5 Ekonomisk rapportering

Susanne Tiderman redogjorde för bolagets ekonomi. Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats lämnades.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§6 Beslutsärenden

6.1 Budget 2011

Styrelsen förelades Budget för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Budget för 2011 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner föreliggande budget för Stockholms Stad 2011


6.2 Internkontrollplan för 2011

Styrelsen förelades Internkontrollplan för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna Internkontrollplan för 2011

6.3 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Styrelsen förelades ny finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2011 att gälla i SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2010

6.4 Begäran om utökat limitgräns

Styrelsen förelades behov av limitgräns på koncernvalutakontot för 2011, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- Hos koncernstyrelsen begära utökad limitgräns på koncernvalutakontot till
2 500 mnkr för 2011, varav SGA Fastigheter AB 700 mnkr och Stockholmsarenan AB 1800 mnkr

§7 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§8 Avslutning

Ordförande tackade styrelsen, VD och övrig personal för ett bra samarbete och ett gott arbete under den gångna mandatperioden. Vice ordförande tackade ordföranden för ett bra samarbete.