Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2011-03-10

Sammanträde 2011-03-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från - ordinarie styrelsesammanträde den 10 november 2010

7 Övriga Beslutspunkter

7.1 Uppföljning Internkontrollplan 2010 Bilaga
7.2 Treårsplan med strategisk inriktning 2011-2014 Bilaga
7.3 Lägesrapport 2, Projekt Stockholmsarenan Bilaga

8 Övriga ärenden

- Ändrad tid för styrelsemöte 2011-05-26 till 2011-05-27 samt 2011-09-22 till 2011-09-20
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (71 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ulf Fridebäck och Barry Andersson.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- godkänna protokollsjusteringen från ordinarie styrelsemöte den 10 november 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

§4 Årsredovisning 2010

Styrelsen förelades Årsredovisningen för 2010 med tillhörande bokslutrapporter, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Revisorerna avrapporterade sina granskningar som gjorts för verksamhetsåret.

Styrelsen beslutade att

- godkänna Årsredovisningen för år 2010

- godkänna revisorernas rapporter

§5 VD informerar

Mats Grönlund informerade om bolagets verksamhet. SkyView har ca 160000 resenärer första hela verksamhetsåret. Programarbetet för Söderstaden, där Söderstadion ingår, presenteras den 5 april.

Ett arbete med att ta fram en Masterplan för Globen/Hovet/Annexet har påbörjats. En investering i öppet glasparti mot Hotellrestaurangen planeras under 2011.

Mats redogjorde vidare för status i projekt Stockholmsarenan. Invigning av arenan planeras preliminärt till den 19 februari 2013 (24 årsdagen av Globens invigning).


Vidare pågår montage av prefabstomme. Muntligt bygglov för fasad har meddelats. Ett bygglov, för undersidan av fasad mot gata, återstår. Arenavägen öppnar för norrgående trafik den 21 mars 2011. Flytt av Kakelspecialisten går enligt plan.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§6 Ekonomisk rapportering

Susanne Tiderman redogjorde för bolagets ekonomi. Aktuellt saldo på koncernvalutakonto samt aktuell räntesats lämnades.

Styrelsen godkände redogörelsen.

§7 Beslutsärenden

7.1 Uppföljning Internkontrollplan 2010

Styrelsen förelades uppföljning av Internkontrollplanen 2010, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna uppföljningen av Internkontrollplanen 2010

7.2 Treårsplan med strategisk inriktning 2012-2014

Styrelsen förelades treårsplan med strategisk inriktning för 2012-2014, bilaga (distribuerades med kallelsen). Händelser efter utskickade handlingar gör att vi nu bättre kan bedöma resultat och investeringar i Stockholmsarenan.

Styrelsen beslutade att

- godkänna resultat och investeringar i SGA Fastigheter AB (bolaget) men uppdrar åt ledningen att i samråd med Stockholms Stadshus AB ta fram nytt förslag för resultat och investeringar i Stockholmsarenan AB.

7.3 Lägesrapport 2, Projekt Stockholmsarenan

Styrelsen förelades lägesrapport 2 vilken avser tiden fram t o m 2010-12-30, bilaga (distribuerades med kallelsen).

Styrelsen beslutade att

- godkänna lägesrapport 2 daterad 2011-02-24 med utfall t o m 2010-12-30

§8 Övriga ärenden

Datum för styrelse i maj ändras till den 27 maj kl. 08.30. Den tillträdande styrelsen beslutar sedan om mötestider för resten av året.