Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering från ordinarie styrelsesammanträde den 27 september

5 Ekonomisk information

Budget, inkl. limitbehov, för år 2013

6 Internkontrollplan för år 2013

7 Antagande av finanspolicy för år 2013

9 Ändrad sammanträdestid år 2013

10 Fastställande av Evenemangsstrategi för Stockholms Stad

11 Anpassning av stadens projektstyrningsmodell till bolagen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- Lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 27 september 2012 med godkännande till handlingarna.

§4 VD informerar

VD informerade om aktuella frågor och pågående arbete i bolaget och i projekt Tele2 Arena. Bland annat arbetar bolaget mycket med att förbereda övertagandet av Tele2 Arena som blir färdig i juli 2013. Vidare informerade VD om arbetet med att avyttra de två byggrätter som ska delfinansiera projekt Tele2 Arena.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§5 Ekonomisk rapportering

Förslag till budget 2013 inkl. verksamhetsplan och behov av checkkredit hade skickats ut. Efter korrigering av utskickat förslag till beslut beslutades enligt följande.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- Godkänna budget för 2013 inkl. verksamhetsplan.

- Fastställa behov av checkkredit för koncernen om 3900 mnkr, varav 500 mnkr avser SGA Fastigheter AB och 3400 mnkr avser Stockholmsarenan AB.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§6 Internkontrollplan för 2013

Ett förslag till Internkontrollplan för 2013 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- Fastställa Internkontrollplan 2013 för koncernen SGA Fastigheter AB.

§7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

Ett förslag till finanspolicy för 2013 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- Anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2013 att gälla i SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2012.

§8 Reviderad attestinstruktion

Ett förslag till reviderad attestinstruktion förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- Godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter AB upprättad 2012-09-01.

§9 Ändrad sammanträdestid 2013

Ett förslag till ändrad sammanträdestid för styrelsens fjärde ordinarie sammanträde 2013 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- Ändra tiden för styrelsens fjärde ordinarie sammanträde 2013 om budget för 2014 från den 21 november 2013 till den 28 november 2013.

§10 Fastställande av Evenemangsstrategi för Stockholms Stad

Enligt beslut i koncernstyrelsen (Protokoll från styrelsemöte i Stockholms Stadshus AB 16 oktober 2012, § 14) uppmanas dotterbolagens styrelser inom koncernen att anta Evenemangsstrategi för Stockholms Stad.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- Fastställa Evenemangsstrategi för Stockholms Stad.

§11 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Enligt beslut i koncernstyrelsen (Protokoll från styrelsemöte i Stockholms Stadshus AB 16 oktober 2012, § 6) uppmanas dotterbolagens styrelser inom koncernen att anta Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 11, distribuerades med kallelsen)

- Fastställa Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet.

§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§13 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 mars 2013 kl. 08.30. Ett studiebesök för styrelsen på Tele2 Arena genomförs efter sammanträdet.