Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2013-03-07

Sammanträde 2013-03-07

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 22 november 2012 med godkännande till handlingarna.

§4 VD informerar

VD föredrog aktuella frågor och viktiga projekt. Bl a har en uppskattad rullstolsramp installerats på Hovet vilket förbättrat tillgängligheten. Ett intensivt internt arbete inför drifttagandet av Tele2 Arena pågår, både hos bolaget och hos evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arenas.


VD informerade vidare om arbetet med försäljning av norra respektive södra byggrätten. I enlighet med stadens intentioner avseende hela området har förslag tagits fram avseende inriktning på båda byggrätterna. Det innebär för SGA Fastigheter att preliminära köpare finns, men att försäljningstidpunkten förskjutits jämfört med genomförandebeslutet för Tele2 Arena, vilket påverkar SGA Fastigheters resultat åren 2014 och 2015.

Aktuellt läge i projekt Tele2 Arena föredrogs av VD. Ett mindre testevenemang genomförs den 27 juni (fotboll) och ett större den 13 juli (konsert). Under premiärveckan, 20-27 juli, genomförs tre fotbollsmatcher och en konsert. Officiell invigning av Tele2 Arena sker den 24 augusti.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§5 Årsbokslut 2012

Ingemar Rindstig från Ernst & Young föredrog de auktoriserade revisorernas rapport och Birgitta Guntsch den förtroendevalda revisionens granskningsrapport. Styrelsen noterade redogörelserna.

Förslag till årsredovisning 2012 med tillhörande bokslutsrapporter och måluppföljning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 5, distribuerades med kallelsen)

- godkänna årsredovisningen 2012 med tillhörande bokslutsrapporter inklusive måluppföljning.

§6 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015-2016 samt investeringar t o m 2018

Ett förslag från VD avseende underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 samt investeringar till och med 2018 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- godkänna VD:s förslag till budgetram 2014 samt inriktning 2015-2016.

- godkänna VD:s förslag till investeringsbudget 2014 samt inriktning 2015-2018.

samt att

- uppdra åt VD att genomföra eventuella förändringar i budget och inriktning efter överenskommelse med moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§7 Uppföljning av internkontrollplan 2012

Uppföljning av internkontrollplanen för år 2012 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2012.


§8 Lägesrapport 6 Projekt Tele2 Arena

En skriftlig Lägesrapport till styrelsen för projekt Tele2 Arena upprättas varje halvår. Lägesrapporten redovisar status i projektet och aktuella frågor. Den aktuella lägesrapporten hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- godkänna lägesrapport 6 avseende projekt Tele2 Arena daterad 2013-02-25 med utfall
t o m 2012-12-31.

§9 Val av ombud till årsstämmor inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förslag avseende ombud till årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB, underlag för val av revisorer samt reviderad bolagsordning för bolaget hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- Susanne Tiderman, och vid hennes förhinder Conny Karlsson eller Malin Hols, utses till ombud vid årsstämmor i Stockholmsarenan AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2014 års ordinarie bolagsstämmor.

- uppdra åt ombudet att välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter till dotterbolagen för räkenskapsåren 2013-2016, i enlighet med utfallet av Revisionskontorets upphandling.

- för egen del godkänna reviderad bolagsrodning för SGA Fastigheter AB samt föreslå stämman att anta denna.

§10 Reviderad Attestinstruktion

En reviderad attestinstruktion hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna Attestinstruktion Stockholm Globe Arena Fastigheter daterad 2013-02-20 att gälla i bolaget.§11 Upphandlingshandbok koncernen SGA Fastigheter

Ett förslag till upphandlingshandbok för koncernen SGA Fastigheter AB hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 11, distribuerades med kallelsen)

- godkänna Upphandlingshandbok att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§12 Uppdaterat Policydokument

Ett uppdaterat Policydokument hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 12, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, daterat
2013-02-25 att gälla i koncernen.


§13 Anmälan av handling

Januari månads finansiella månadsrapport för SGA Fastigheter AB (konc) anmäldes. Handlingen innehåller bl a information om aktuella saldon på checkkredit och räntesatser (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 13, distribuerades med kallelsen).

Styrelsen noterade anmälan.

§14 Utredningsbeslut avseende ”Modernisering av Hovet & Ericsson Globe”

Arenorna Hovet och Ericsson Globe är i stort behov av modernisering för att möta de krav som ställs på moderna evenemangsarenor. I enlighet med stadens projektstyrningsmodell föreslogs styrelsen besluta om en utredning för att säkerställa att ett inriktningsbeslut av hög kvalitet kan fattas. Kostnaden för utredningen finansieras inom ramen för befintlig budget.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 14, distribuerades med kallelsen)

- ge bolaget i uppdrag att utreda projekt ”Modernisering av Hovet och Ericsson Globe” till en kostnad av om 1 mnkr.§15 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 30 maj 2013 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

_________________________

Susanne Tiderman

Justeras:

_________________________ ________________________

Bengt Westerberg Mehdi Oguzsoy