Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2013-04-19

Sammanträde 2013-04-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Bilaga Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut.


Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen)
för bostadsändamål. Inriktningsbeslut.
Gemensamt ärende med Fastighetsnämnden och Exploateringsnämnden
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)

§1 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§2 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§3 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen)

Ett förslag till inriktningsbeslut, gemensamt för SGA Fastigheter AB, Fastighetsnämnden och Exploateringsnämnden, hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 3, distribuerades med kallelsen)

1. Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs (SGA Fastigheter AB) styrelse godkänner för sin del inriktningen att påbörja utveckling och försäljning av del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), för bostadsändamål, till en utredningsutgift om 10 mnkr, fram till ett genomförandebeslut, samt föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen.

2. SGA Fastigheter ABs styrelse godkänner för sin del inriktningen att SGA Fastigheter AB avyttrar del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), till fastighetsnämnden, för kontorsändamål, samt föreslå Stockholm Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen.

3. SGA Fastigheter ABs styrelse ger VD i uppdrag att ingå erforderliga samarbetsavtal med fastighetsnämnden och exploateringsnämnden.

Protokollet i detta ärende förklarades omedelbart justerat.

§4 Övriga frågor

VD informerade om utvecklingsprojektet avseende ”Modernisering av Hovet & Ericsson Globe”.

Styrelsen noterade redogörelsen.