Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2013-05-30

Sammanträde 2013-05-30

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 17tr, Johanneshov

1 Val av styrelsens sekreterare

3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

4 Anmälan om protokollsjustering från

- ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars
- extra styrelsesammanträde den 19 April

6 Ekonomisk information

Tertialbokslut 1 2013 jämte prognos

8 Kompletterande av Utredningsbeslut 2013-03-07

Godkännande av projektdirektiv avseende modernisering av Hovet och Ericsson Globe

9 Antagande av ny miljöbilsdefinition mm

10 Anmälan av handlingar

- Protokoll från bolagsstämman 2013-03-20
- Koncernstyrelsens underlag till treårsbudget för SGA Fastigheter
- Finansiell månadsrapport april 2013
- Avfallsplan för Stockholm 2013-2016
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (98 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

Styrelsen beslutade att

- utse Susanne Tiderman till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsemötet efter 2014 års bolagsstämma

§2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§3 Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Bengt Westerberg och Mehdi Oguzsoy.

§4 Anmälan om protokollsjustering

Styrelsen beslutade att

- lägga protokollet från ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars 2013 med godkännande till handlingarna.

- lägga protokollet från extra styrelsesammanträde den 19 april 2013 med godkännande till handlingarna.

§5 VD informerar

VD föredrog aktuella frågor och viktiga projekt. VM i ishockey har gått bra, även för oss vad gäller teknik. Söderstadion kommer att användas året ut och svenska dam- och herrlandskapet i fotboll kommer att träna där inför landskamper under 2013. Paviljongen blir eventuellt kvar för att användas som en ny entrébyggnad till Ericsson Globe.

Arbetet med Tele2 Arena fortgår. Förberedelser pågår inför ibruktagandet av den 20 juli. Slutrapport för projektet planeras vara klar i september. Arbetet med Tolv Stockholm fortlöper enligt plan och invigning planeras till oktober 2013.

Aktuellt saldo och räntesats på koncernvalutakonto lämnades.

Styrelsen noterade redogörelsen.

§6 Tertialbokslut 1 2013 jämte prognos

Förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos för 2013 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- godkänna tertialbokslut 1 jämte prognos för år 2013.

§7 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- fastställa Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören att gälla i bolaget.

§8 Projektdirektiv modernisering Hovet och Ericsson Globe

Ett projektdirektiv för det utredningsbeslut avseende modernisering av Hovet och Ericsson Globe som antogs av styrelsen den 7 mars 2013 hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- godkänna Projektdirektiv – Modernisering av Hovet och Ericsson Globe att utgöra direktiv för arbete som ska genomföras enligt det utredningsbeslut som styrelsen beslutade om vid sitt möte den 7 mars 2013, §14.

§9 Antagande av ny miljöbilsdefinition

En ny miljöbilsdefinition hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- miljöbilsdefinition för Stockholms stad godkänns i enlighet med bilaga, och beslutspunkter 2-5 i enlighet med tjänsteutlåtande Ärende 15 till koncernstyrelsens möte 2013-05-06, antas och implementeras i koncernen SGA Fastigheter.

§10 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

  1. Protokoll från bolagsstämma 2013-03-20
  2. Koncernstyrelsens underlag till treårsbudget för SGA Fastigheter (beslutad vid koncernstyrelsen möte 2013-05-06)
  3. Finansiell månadsrapport, april 2013
  4. Avfallsplan för Stockholm, 2013-2016

Styrelsen noterade anmälan.

§11 Övriga Frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§15 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 26 september 2013 med start kl. 08.30.