Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-02

Sammanträde 2009-01-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ledamöterna Sven Lindeberg (fp) och Björn Sund (s) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 7 januari 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 18 december 2008 justerades 22 december 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2009

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer i stadsdelsnämnden att ingå som ledamöter och ersättare i nämndens sociala delegation för 2009:

Ledamöter: Sven Lindeberg (fp) ordförande

Björn Sund (s) vice ordförande

Marita Liljeqvist (m)

Anne Wompa (m)

Carita Stenbacka Tenezakis (v)

Ersättare: Lars Svärd (m)

Malin Strid (fp)

Fredrik Möller (kd)

Helena Söderlind Paues (s)

Ylva Wahlström (mp)

  1. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att vice ordförande i delegationen övertar uppdraget vid dennes frånvaro.
  2. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen samt ledamöterna i sociala delegationen Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) rätten att fatta ordförandebeslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

  3. Till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegationens ordförande och vice ordförande samt ledamöterna i sociala delegationen Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) delegeras beslutanderätt avseende beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30-32 §§ LVU samt enligt 45 § 2 p LVM.

  4. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med KF 2008:19.

  5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämndens sammanträden får vara offentliga med de begräsningar som anges i 6 kap. 19 § kommunallagen. De begränsningar som avses är myndighetsbeslut och uppgifter som är sekretessbelagda. Stadsdelsnämnden beslutade den 9 januari 2007 att ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild ska beslutas av en social delegation enligt delegation från nämnden. Sociala delegationen väljs för ett år i taget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 januari 2009.

Dnr 535-2008-000

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog Sven Lindeberg (fp) till ledamot och ordförande och Malin Strid (fp) till ersättare i sociala delegationen.

Ledamoten Lars Svärd (m) föreslog, Marita Liljeqvist (m) och Anne Wompa (m) till ledamöter samt Lars Svärd (m) och Fredrik Möller (kd) till ersättare i sociala delegationen.

Vice ordföranden Jan Wallman (s) föreslog Björn Sund (s) till ledamot och vice ordförande, Carita Stenbacka Tenezakis (v) till ledamot samt Helena Söderlind Paues (s) och Ylva Wahlström (mp) till ersättare i sociala delegationen.

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog i enlighet med förslag från de olika partigrupperna att Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) förordnas att rätten att fatta ordförandebeslut enligt
6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § p. 2 LVU samt 13 § LVM.

Ordföranden Abit Dundar (fp) föreslog även i enlighet med förslag från de olika partigrupperna att stadsdelsnämnden delegerar till Anne Wompa (m) och Carita Stenbacka Tenezakis (v) att fatta beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30-32 §§ LVU samt enligt
45 § 2 p LVM.

Ordförande förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordförande fann att nämnden beslutat i enlighet med förslagen.

___________________

§3 Val av pensionärsråd 2009

Beslut

1. Hägersten-Liljeholms stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från PRO, SPF och SPRF.

Ledamöter: Marianne Svensk, PRO

Eiwor Arthursson, PRO

Margareta Bergman, PRO

Kerstin Bergenbrant Olsson, SPF

Lars Åsberg, SPF

Ersättare: Margrét Nilsson, PRO

Bertil Wretlund, PRO

Lennart Jonsson, SPF

Tita Bergquist, SPF

Kerstin Svensson, SPRF

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Sverigers Pensionärers Riksförbund (SPRF) har nominerat ledamöter och ersättare till 2009 års nämndanknutna pensioärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 december 2008.

Dnr 503-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________