Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-07

Sammanträde 2010-01-07

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 13 januari 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 17 december justerades
21 december 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2010

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer i stadsdelsnämnden att ingå som ledamöter och ersättare i nämndens sociala delegation för 2010:
  ordförande: Sven Lindeberg (FP)
  vice ordförande: Björn Sund (S)
  ledamöter: Anne Wompa (M), Anette Hellström (M) och
  Carita Stenbacka Tenezakis (V)
  ersättare: Johan Nilsson (M), Malin Strid (FP), Fredrik Möller (KD), Marita Ros (S) och Ylva Wahlström (MP).

 1. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att vice ordförande i delegationen övertar uppdraget vid dennes frånvaro.
 2. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen samt ledamöterna i sociala delegationen Anne Wompa (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) rätten att fatta ordförandebeslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

 3. Till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegationens ordförande och vice ordförande samt ledamöterna i sociala delegationen Anne Wompa (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) delegeras beslutanderätt avseende beslut enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30-32 §§ LVU samt enligt 45 § 2 p LVM.

 4. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges memorial 2009:16.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 9 januari 2007 att ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild ska beslutas av en social delegation enligt delegation från nämnden. Sociala delegationen väljs för ett år i taget. Förvaltningen föreslår att nämnden utser en social delegation med fem ledamöter och fem ersättare för 2010 samt bland ledamöterna utse ordförande och vice ordförande utifrån de nomineringar som inkommit från respektive parti.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 december 2010.

Dnr 524-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§3 Val av pensionärsråd 2010

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd, i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Sverigers Pensionärers Riksförbund (SPRF).

ledamöter: Marianne Svensk PRO, Eiwor Arthursson PRO, Margareta Bergman PRO, Kerstin Bergenbrant Olsson SPF och Lars Åsberg SPF

ersättare: Margrét Nilsson PRO, Bertil Wretlund PRO, Jan Häckner SPF, Tita Bergquist SPF och Kerstin Svenson SPRF

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SPRF har nominerat ledamöter och ersättare till 2010 års nämndsanknutna pensionärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 december 2009.

Dnr 518-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________