Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

Barn i svåra vårdnadsstrider
Sammanträdet inleds med information om projektet "Barn i svå Läs mer...ra vårdnadsstrider". Kjerstin Zierer och Marianne Gabrielsson från
Social omsorg informerar.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Tertialrapport 1 - 2010 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Remissärenden

3 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet samt kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

4 Serveringstillstånd för Kulturföreningen Pluto

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 182-2010-1.5.2 Omedelbar justering

5 Serveringstillstånd för restaurang Konstfack

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 183-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Serveringstillstånd för Fleur de lis

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 190-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Revisorernas årsöversikt 2009

8 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

9 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

13 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

14 Upphandling av entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan - tilldelningsbeslut

Dnr 4-2010-2.2.2 Omedelbar justering

15 Nedläggning av faderskapsärende

16 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare

17 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 27 maj 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 22 april justerades
29 april 2010.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Tertialrapport 1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2010 med helårsprognos.

2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 17,8 miljoner kronor (mnkr).

3. Nämnden ansöker om 0,6 mnkr avseende tillfälligt bidrag för tomgångshyror inom äldreomsorgen.

4. Nämnden begär budgetjusteringar med 0,4 mnkr för kapitalkostnader inom stadsmiljöverksamhet.

5. Nämnden beslutar att öppna förskolan och den allmänna förskolan förs över från resultatenheten Mälarhöjdens förskoleområde till resultatenheten Axelsbergs/Örnsbergs förskoleområde, från och med 1 juli 2010.

6. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålen samt fastställa fem nya indikatorer och en aktivitet inom nämndmålet Nämnden ska arbeta aktivt med drog- och brottsförebyggande samt trygghetskapande åtgärder.

7. Nämnden begär budgetjustering för höga hyror inom förskoleverksamheten med 3,9 mnkr.

8. Nämnden begär budgetjustering för 0,8 mnkr för tomgångshyror i samband med avveckling av lokaler inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

9. Nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för konsultkostnader inom projektet Likriktaren.

10. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Prognosen på helårsutfall för 2010 visar ett nettounderskott med
11,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 3,7 mnkr jämfört med marsprognosen. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar visar prognosen ett nettoöverskott med 1,7 mnkr. Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 maj 2010. Dnr 151-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) och anmälde ett särskilt uttalande.

”Att inte göra av med mer pengar än man har är en god ekonomisk princip att hålla sig till. Vi tycker därför att förvaltningen gör ett förtjänstfullt arbete med att redovisa en tertialrapport som pekar på en budget i balans. Hur mycket pengar som nämnden har att fördela har de dock inte rådighet över. Det är därför med oro vi betraktar de ständigt återkommande underskotten inom individ- och familje-omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. För de medborgare som berörs innebär dessa underskott en osäkerhet om hur framtiden kommer att bli. Långsiktigt är det ohållbart med dessa underskott vilka förmer sig krav på effektiviseringar och besparingsåtgärder på bekostnad av kvaliteten.

Vi noterar för övrigt att antalet barn i barngrupperna är större än vad både vi och alliansen önskar.”

________________________

§3 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet samt kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nämnden har fått en remiss om förslag på hur berörda myndigheter kan effektivisera insatserna för att tidigt upptäcka barn i riskzon och förhindra att ungdomar utvecklar en vanekriminell livsstil. Remissen innehåller även förslag till åtgärder för att förhindra att kriminella grupperingar etableras i samhället.

Förvaltningen ställer sig bakom intentionerna att skapa en bättre och effektivare struktur samt organisation kring utredningar och insatser gällande både ungdomsbrottslighet samt organiserad brottslighet. Förvaltningens bedömning är dock att det bör övervägas om föreslagna förändringar kan genomföras inom nuvarande resursram.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 maj 2010.

Dnr 167-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill till förvaltningens tjänsteutlåtande på remissen tillägga följande:

1. Enligt förvaltningslagen har myndigheter en allmän skyldighet att samverka. Socialtjänsten är ansvarig för att samverkan kommer till stånd när det gäller barn/unga som far illa eller riskerar att fara illa enligt 5 kap. 1a § socialtjänstlagen. Motsvarande krav på samverkan finns i polislagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

2. Angående nuvarande resursram så visar BUSS-utredningen (Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst) på ett mönster att så gott som alla stadsdelsnämnder under åren mellan 2004 och 2007 haft större kostnader för den sociala barn- och ungdomsvården än de anslag de fått varje år. Så stora belopp som över 100 miljoner kronor per år har sammanlagt förts över till barn- och ungdomsområdet från andra verksamheter. Detta betyder i klartext att anslaget till stadens barn- och ungdomsvård är lägre än de faktiska kostnaderna, vilket ytterligare styrker förvaltningens bedömning om huruvida förslaget kan genomföras inom nuvarande resursram.

3. Den del av förslaget som avser ’Sociala insatsgrupper’ med socialtjänst, polis och skola med mål att tidigt upptäcka unga som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil borde även inbegripa berörda landsting. Det är allom känt att erfaren vårdpersonal på mödravården och på barnavårdscentralerna tidigt kan bedöma hur det kan tänkas gå i framtiden för ett specifikt barn och kan därför rekommendera lämpliga insatser mycket tidigt. Det vill säga även landstingen ges ett mycket tidigt brottsförebyggande uppdrag.”

_______________________

§4 Serveringstillstånd för Kulturföreningen Pluto. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

§5 Serveringstillstånd för Restaurang Konstfack. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Haninge Matmakarna AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Konstfack mellan klockan 11:00 och 01:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid Restaurang Konstfack vid Telefonplan. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela Haninge Matmakarna AB:s Restaurang Konstfack serveringstillstånd i enlighet med ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 april 2010.

Dnr 183-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Serveringstillstånd för Fleur de lis. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Henrikchef Delikatesser AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Fleur de lis mellan klockan 10:00 och 22:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid alkoholservering vid Fleur de lis, Sjöviksvägen 70, Årstadal.

Förvaltningen har inget att invända mot att meddela Henrikchef Delikatesser AB serveringstillstånd vid Fleur de lis i enlighet med ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 april 2010.

Dnr 190-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________________

§7 Revisorernas årsöversikt 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Anmäldes en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet 2009. Dnr 202-2010-1.2.1

________________________

§8 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 18 maj 2010.

______________________.

§9 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 17 maj 2010.

__________________________

§10 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 11 maj 2010.

______________________.

§11 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas
av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Förslag på namnändring - Erik Segersälls väg,
från Hägerstensvägen till Schlytersvägen,
döps om till Aspuddens torg.
Inkom 13 april 2010, dnr 173-2010-1.2.3
Översänt till stadsbyggnadskontoret.

2. Förslag på namnändring - Lövsmygsparken
byter namn till Botvidsparken
Inkom 13 april 2010, dnr 174-2010-1.2.3
Översänt till stadsbyggnadskontoret.

3. Förslag om gröna tak och väggar på offentliga byggnader
Inkom 13 april 2010, dnr 180-2010-1.2.3
Översänt till stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

4. Förnya informationsskyltarna kring Trekanten och Vinterviken
Inkom 16 april 2010, dnr 185-2010-1.2.3
Inkom som medborgarförslag, översänt till trafikkontoret som felanmälan.

5. Förslag att sätta in busstrafik
som kan transportera elever och boende från Liljeholmen till Nybohov. Inkom från Nybohovsskolan, 20 april 2010,
dnr 187-2010-1.2.3
Översänt till trafikkontoret och Storstockholms lokaltrafik SL

6. Tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler
Från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens handikappråd samt trafik- och renhållningsnämndens handikappråd. Inkom 7 maj 2010, dnr 218-2010-2.6

______________________________

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

______________________

§13 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om bemanningen inom äldreomsorgen

Jan Wallman m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde en skrivelse med frågor om bemanningen på stadsdelens servicehus och vård- och omsorgsboenden m.m.

Dnr 243-2010-1.2.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________

Pärlan

Mälarhöjdsskolan bedriver fritids- och förskoleklass i lokalen Pärlan. Som svar på fråga från Eva Fagerhem (S), informerade Maria Mannerholm att förvaltningen i likhet med tidigare planering, behöver Pärlan till förskolelokal om nuvarande fritids- och förskoleklass flyttar till Mälarhöjdsskolan.

Neddragningar av personal

Eva Fagerhem (S) frågade om neddragning av tjänster när Kanstanjens servicehus omvandlas till trygghetsboende. Maria Mannerholm svarade att tjänsterna tas bort eftersom förvaltningen inte längre kommer att bedriva servicehus på Kastanjen.

Evenemang på Midsommargården

Johan Faxér (MP) informerade om evenemang på Midsommargården 19 juni kl. 14:00.

______________

Stadsdelsdirektörens information

Barn i svåra vårdnadsstrider

Sammanträdet inleddes med information om projektet ”Barn i svåra vårdnadsstrider” av projektledare Marianne Gabrielsson och projektansvarig Kjerstin Zierer. Projektet drivs gemensamt av stadsdelsförvaltningarna i Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.

Forts. nästa sida


Forts. § 13

Resurstilldelning för individ- och familjeomsorgen

Maria Mannerholm informerade om utdelad sammanställning av resurstilldelningen för individ- och familjeomsorgen 2006-2010, på önskemål från nämnden vid föregående sammanträde, när nämnden beslutade om Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013. Stadens tilldelning till individ- och familjeomsorgen har ökat för varje år. Tilldelningen inom Hägersten-Liljeholmen minskade temporärt 2006-2007 beroende på förändringar i den socioekonomiska viktningen.

Invigning av Blomsterdalen

Nämnden inbjöds till invigning av den nya stadsdelsparken Blomsterdalen i Årstadal, fredag 28 maj kl. 14:30. Abit Dundar invigningstalar. I parken finns roliga och annorlunda lekredskap som klätterdrage och lekhus, hundskulpturer, stilfulla stenarbeten, trevliga sittplatser och perennplanteringar.

Inbjudan från Eolshälls 4Hgård

Utdelades inbjudan till Eolshälls 4Hgård, tisdag 8 juni kl. 14:00.

Information till revisorernas årsöversikt 2009

Maria Mannerholm informerade att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd liksom tidigare år fått högsta betyg vid revisorernas bedömningar av stadsdelsnämndernas verksamhet, vilket är

- tillfredsställande för ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

- tillräckligt för styrning, uppföljning och kontroll

- rättvisande för bokslut och räkenskaper

Av stadens 14 stadsdelsförvaltningar är Hägersten-Liljeholmen en av fyra som fått den högsta bedömningen de tre senaste åren.

Dnr 202-2010-1.2.1

Rapporter som anmäldes för kännedom

- Riktad kontroll 2009 – Utbildning hos personal på butiker, förskolor och producenter Miljö- och hälsoskyddsnämnden
15 april 2010.

- Slutrapportering av projektet Centrum för Gruppstöd
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 22 april 2010

- ”Tack! Det var lärorikt. Hoppas vi inte ses igen”
Brukarenkäter 209 BAS & Stockholms Ungdomstjänst
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 22 april 2010

- Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria nikotinläkemedel i Stockholm 2009. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
22 april 2010

- Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2009
Äldrenämnden 20 april 2010

________________________

§14 Upphandling av entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan – tilldelningsbeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Frösunda LSS AB med organisationsnummer 556509-2482 som entreprenör gällande driften av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan.
  1. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Frösunda LSS AB för tiden 1 oktober 2010 till och med 30 september 2013 med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i
    två år.
  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden beslöt i aktivtetsplanen för 2010 att konkurrensutsätta Sjöviken och Telefonplan som är bostäder med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av detta beslöt stadsdelsnämnden vid sitt sammanträde 11 februari 2010 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 april 2010. Dnr 4-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) och anmälde ett särskilt uttalande.

”Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Vi är kritiska till att en utsatt grupp, i detta fall brukare med funktionsnedsättning, ska riskera att utsättas för störningar, orosmoment och personalbyten som ett byte av utförare kan medföra.”

____________________

§17 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 5 maj 2010.

____________________