Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-03

Sammanträde 2011-01-03

Datum
Klockan
09.00
Plats
Telefonvägen 30, plan 9, besöksrum 1, direkt innanför receptionen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen 2011

Dnr 521-2010-1.1
omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Val av handikappråd 2011-2014

4 Val av pensionärsråd 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Marita Liljeqvist (M) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker
4 januari 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 16 december justerades
22 december 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Val av ledamöter och ersättare till sociala delegationen 2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer i stadsdelsnämnden att ingå som ledamöter och ersättare i nämndens sociala delegation för 2011: ordförande Malin Strid (FP), vice ordförande Björn Sund (S) ledamöter: Johan Nilsson (M), Erik Englund (M), Marita Liljeqvist (M), Johan Faxér (MP), Carita Stenbacka Tenezakis (V), ersättare: Filip Solsjö (M), Anders Ekberg (FP), Eva Fagerhem (S) och Beate Lindberg (MP).

2. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att vice ordförande i delegationen övertar uppdraget vid dennes frånvaro.

3. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen samt ledamöterna i sociala delegationen Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) rätten att fatta ordförandebeslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU,
43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

4. Till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegationens ordförande och vice ordförande samt ledamöterna i sociala delegationen Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) delegeras beslutanderätt avseende beslut enligt enligt
9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30 § 2 st LVU och 31§ LVU.

5. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 december 2010.

Dnr 521-2010-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) föreslog Malin Strid (FP) till ledamot och ordförande samt Anders Ekberg (FP) till ersättare i sociala delegationen.

Ledamoten Lars Svärd (M) föreslog Johan Nilsson (M), Erik Englund (M), Marita Liljeqvist (M) till ledamöter samt Filip Solsjö (M) till ersättare i sociala delegationen.

Ledamoten Jonas Naddebo (C) anmälde att den tredje ersättarplatsen för majoriteten vakanshålls tills vidare.

Vice ordföranden Eva Fagerhem (S) föreslog Björn Sund (S) till ledamot och vice ordförande, Carita Stenbacka Tenezakis (V) till ledamot samt sig själv till ersättare i sociala delegationen.

Ledamoten Johan Faxér (MP) föreslog sig själv till ledamot samt Beate Lindberg (MP) till ersättare i sociala delegationen.

Ordföranden Abit Dundar (FP) föreslog i enlighet med förslag från de olika partigrupperna att Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) förordnas att rätten att fatta ordförandebeslut enligt
6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

Ordföranden Abit Dundar (FP) föreslog i enlighet med förslag från de olika partigrupperna att stadsdelsnämnden delegerar till Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) att fatta beslut enligt
9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30 § 2 st LVU och 31 § LVU.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden beslutat i enlighet med förslagen.

_______________

§3 Val av handikappråd 2011-2014

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer till ledamöter i stadsdelsnämndens handikappråd för mandatperioden 2011-2014:

Kerstin Hållbus HSO Stockholms stad

Eva Larsson HSO Stockholms stad

Bo Nässlander HSO Stockholm stad

Elena Pembrink HSO Stockholms stad

Laila Kinnander DHR

Ärendet

Handikapp­föreningarnas samarbets­organ i Stockholms stad (HSO) har nominerat ledamöter till handikapprådet vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden väljer de nominerade personerna att ingå i handikapprådet för mandatperioden 2011-2014.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 december 2010.

Dnr 555-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§4 Val av pensionärsråd 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från PRO, SPF och SPRF.

Ledamöter

Ersättare

Marianne Svensk, PRO

Bertil Wretlund, PRO

Eiwor Arthursson, PRO

Bertil Andersson, PRO

Valter Lundh, PRO

Tita Bergquist, SPF

Kerstin Bergenbrant Olsson, SPF

Ingrid Eriksson, SPF

Lars Åsberg, SPF

Kerstin Svenson, SPRF

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SPRF har nominerat ledamöter och ersättare till 2011 års nämndsanknutna pensionärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 december 2010.

Dnr 482-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________