Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
19:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

3 Ny förskola i kvarteret Plomben i Örnsberg

4 Deltagande i tävlig om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

5 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

7 Ny lokal för Gröndals ungdomscafé och dela av Ekensbergs dagliga verksamhet

Dnr 276-2011-2.6 Skickas senare

9 Funktionshinderinspektörernas årsrapport

Anmälningsärenden

10 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för maj 2011, dnr 76-2011-1.2.1
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

16 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr 238-2011-2.2.1 Omedelbar justering

17 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 6 april 2011.
Handlingarna finns tillgängliga för nämnden vid sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 21 juni 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 19 maj justerades
25 maj 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre. Återremitterat ärende

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

En kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer har genomförts. Resultatet baserar sig på 461 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 maj 2011.

Dnr 77-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§3 Ny förskola i kvarteret Plomben i Örnsberg. Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga en förskola med fyra grupper i kvarteret Plomben 1 i Örnsberg.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av JM AB och att teckna hyresavtal med JM AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 637 barn 2011 till 5 971 barn 2013 och till 6 158 barn 2016. Förvaltningen utreder och projekterar för upp till 3200 nya förskoleplatser fram till 2016. En ny permanent förskola med fyra grupper inom kvarteret Plomben 1 i Örnsberg kommer preliminärt att vara klar för start under januari 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 juni 2011.

Dnr 257-2011-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”I förvaltningens förslag nämns ’en inhägnad större lekgård på parkmark i förskolans omedelbara närhet’. Vi anser att förskolans rätt att nyttja denna lekgård bör regleras på lämpligt sätt. Detta för att undvika eventuella oklarheter eller tvister i en framtid då kanske ytterligare förskolor etablerats i området.”

_________________

§4 Deltagande i tävling om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att verksamheterna Glasade Gången deltar i tävling om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011. Beslutet skickas till stadsledningskontoret, förnyelseavdelningen, enheten för kvalitetsutveckling.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Inför kvalitetsutmärkelsen 2011 föreslår förvaltningen att nämnden godkänner att verksamheten Glasade Gången deltar i tävling om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 maj 2011.

Dnr 262-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§5 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser enhetschef Marie Aggesund Karlsson till verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för hälso- och sjukvård vid Kyrkogatans gruppbostad.

Ärendet

Enligt HSL ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. För Kyrkogatans gruppbostad, som tillhör förvaltningens socialpsykiatriska utförarenhet, är Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd vårdgivare och därmed skyldig att utse verksamhetschef. Förvaltningen föreslår att enhetschef Marie Aggesund Karlsson vid socialpsykiatriska utförarenheten utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid gruppbostaden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 maj 2011.

Dnr 261-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§6 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre demenssjukdomar

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan och överlämnar den till äldrenämnden.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har fullmäktige beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011 till 2013. Under 2011 ska 47,3 mnkr fördelas för ökad bemanning på demensboenden. Ansökan om medel kan göras av nämnder eller enskilda utförare till äldrenämnden. Varje enhet kan beviljas 120 tkr.

Förvaltningen föreslår att medel söks för Axgårdens två demens-enheter, totalt 240 tkr och för Axelsbergs tre demensenheter, totalt 360 tkr. Verksamheterna drivs i egen regi.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 maj 2011.

Dnr 265-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att det tillförs medel till demensboendena. Det har länge varit en undermålig bemanning på demensboendena i staden. Frågan är dock om de tillförda medlen kommer att räcka. Troligen kommer det att behövas ytterligare ekonomiska resurser framöver.”

_________________

§7 Fyllnadsval till handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Monica Billgren,
HSO Stockholms stad, till ledamot i nämndens handikappråd för perioden 2011-2014.

Ärendet

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad (HSO) har nominerat Monica Billgren till ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd. Nomineringen gäller fyllnadsval till den sista vakanta platsen i rådet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 juni 2011.

Dnr 555-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§8 Plansamråd för Telefonfabriken 1 i Midsommarkransen/ Telefonplan. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Planförslag för Telefonfabriken 1 m.m. i Midsommarkransen/ Telefonplan har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Planen möjliggör ny bostadsbebyggelse om ca 330 lägenheter och 22 stadsradhus, en förskola och en elnätstation. Planen möjliggör ca 825 parkeringsplatser totalt varav ca 280 parkeringsplatser för bostäderna (p-tal på 0,8 platser per lägenhet) och ca 545 platser för verksamheterna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 maj 2011.

Dnr 231-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Till största del ser vi, likt förvaltningen, positivt på utvecklingen av Telefonplansområdet och den föreslagna bebyggelsen. Att före detta industrimark används till att bygga bostäder på är precis vad vi förordat tidigare, i motsats till att grönområden exploateras. Det är också bra att möjligheter till nya förskolor finns med tidigt i planeringen.

Vi vill dock tillägga följande två synpunkter.

Den 25 november 2010 behandlades i stadsdelsnämnden ett ärende rörande upprustning av amfiteatern i Hägersten. Där hade Parkteatern uttalat sig om att spelplatsen troligen skulle användas mer om det fanns en fast scen och belysning. Stadsdelsförvaltningens synpunkt var dock: ’Den angränsande tomtmarken, Ericssons fd tomt, utvecklas i en nära framtid med nya bostäder. Många av dessa kommer att vetta mot parken och hamna ganska nära amfiteatern. Förvaltningen tror att det i framtiden kan medföra synpunkter från boende angående störningar från teatern om den vid upprepade tillfällen används för olika evenemang.’

Förbättrade förutsättningar för lokal kultur betraktades således som något som kunde leda till störningar. Vi har en annan syn på saken, och anser fortfarande att amfiteatern inte bara bör bevaras utan också rustas upp. När befolkningen ökar i stadsdelen ökar såväl underlaget för som behovet av till exempel spelplatser för teater och musik. I detta sammanhang - den aktuella remissen - vill vi därför framföra önskemålet att de nya hus som kommer att vetta mot teatern planeras så att risken för ’synpunkter från boende angående störningar’ minimeras.

Slutligen vill vi påminna om att det är inte enbart ’LM Ericssons fabrik och bostäderna i LM-staden’ (de olika byggnaderna var för sig) som är ett riksintresse för kulturmiljövården, utan ett större område från gångvägen i väster vid Hägerstensåsen till Enbacken och den före detta brandstationen i öster, från den så kallade LM-skogen i norr till tunnelbanan i söder (i alla fall enligt Riksantikvarieämbetets karta). Vid varje förändring inom eller i anslutning till detta område bör man vara försiktig så att inte de värden som motiverar klassningen som riksintresse går förlorade. Så som den föreslagna bebyggelsen beskrivs verkar den dock, om än med viss tvekan, vara möjlig att integrera med befintlig fabriks- och kontorsstruktur, samt omgivande bostadsområden och grönska.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ytterligare ett särskilt uttalande.

”Vi vill även tillägga en tredje synpunkt.

Parkeringstalet 0,8 är för högt. För ytterstad i allmänhet bör ett p-tal på 0,5 räcka. I det aktuella läget, med god kollektivtrafik, skulle
p-talet kunna vara ännu lägre. Kanske behöver vi påminna om att i den nya översiktsplanen för Stockholm står inte bara att staden ska vara växande, den ska också vara hållbar. Att fortsätta bygga för ett bilburet samhälle är inte att uppmuntra till hållbart resande. Ett lägre p-tal ger även utrymme för fler och billigare bostäder eller lokaler, samt befriar gator och gårdar från förfulande markparkeringar. Här skulle området runt Telefonplan kunna vara ett föredöme.”

_________________

§9 Funktionshinderinspektörernas årsrapport. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens funktionshinderinspektörers rapport över arbetet 2010 och en sammanfattning av arbetet 2008-2009 har inkommit till nämnden för yttrande.

Förvaltningen finner att inspektörerna synes arbeta i enlighet med gällande lagar instruktioner, vilket ger förutsättningar för att kvaliteten ska utvecklas i de insatser som ges till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen ser fram emot att få ta del av resultaten från den planerade granskningen av boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ingen verksamhet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde har ännu granskats av inspektörerna. Förvaltningen beklagar att förvaltningens verksamhet för dövblinda – gruppbostaden Broder Pehr – inte fick ta del av förra årets inspektion av verk­sam­heter för döva.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 maj 2011.

Dnr 110-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 14 juni 2011.

_________________

§11 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 9 juni 2011.

_________________

§12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 7 juni 2011.

_________________

§13 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Synpunkter på stadens systemlösning med Volvo IT

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 18 maj 2011, dnr 256-2011-2.5

Översänt till stadsledningskontoret

Deras svar daterat 8 juni 2011 biläggs

Förslag om tennisbanor

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 19 maj 2011, dnr 258-2011-5

Översänt till idrottsförvaltningen

Framtid för personligt ombud i Stockholms stad

Inkom från Verksamheten för Personligt ombud 23 maj 2011
Dnr 267-2011-8

Förslag till bullerskydd vid Hägerstensbadet

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 12 juni 2011, dnr 292-2011-1.2.3

Översänt till Trafikverket

_________________

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

_________________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om Ericssonhuset vid E4

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse för beredning om det går att påverka att Ericssonhuset vid E4 byggs om till studentbostäder/ ungdomsbostäder. Dnr 308-2011-1.2.5

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Stadsdelsdirektörens information

Stadsmiljöpris till förskolan Paletten

Handelskammarens stadsmiljöpris belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö. Gunnar Ohlsén informerade att priset i år delades ut till förskolan Paletten. Priset delas av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Tham & Videgård Arkitekter och Vasakronan. I juryns motivering sägs bland annat att ”få projekt torde vara viktigare än att skapa inspirerande miljöer för de som befinner sig i sina mest formativa år: Palettens hundra barn visar dagligen sin uppskattning när de leker och skapar i den spännande miljön”.

Årets Stockholmsbyggnad
Förskolan Paletten var även en av fem finalister i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2011. Vinnaren utsågs till ett nytt bostadsområde i kvarteret Barnmorskan i Enskede. Förskolan Paletten kom på delad andraplats.

Vattendagen

Ingrid Widebäck informerade om utdelad inbjudan till en vattendag i Stockholm den 4 oktober 2011 som riktar sig till politiker och tjänstemän i staden. Stockholms stad planerar för omkring 200000 nya invånare fram till 2030. Under vattendagen kommer utmaningar för att kombinera en växande storstad med bevarande och förbättrande av vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och kustvatten bland annat att tas upp.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

Rapporter som anmäldes i pärm för kännedom

- Kvalitetsredovisning 2010 Stockholms stads pedagogiska verksamheter, beslut i utbildningsnämnden 23 maj 2011

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för maj 2011. Dnr 76-2011-1.2.1


Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Prognosen för vår stadsdel visar ett nettounderskott på 6,6 miljoner. Underskott finns huvudsakligen inom ekonomiskt bistånd och uppgår där till 5,6 miljoner vilket är en försämring från föregående månad. Kostnaden för maj är den näst högsta sedan mars 2009. I en artikel i DN den 7 juni säger finansborgarrådet Sten Nordin att både antalet hushåll och snittbelopp ökar över staden. Han säger också att stadsdelarna inte behöver vara oroliga över att tvingas ta igen underskottet för försörjningsstödet genom att spara på andra områden. Stadsdelarna kommer att bli kompenserade fullt ut. Vi kan dock konstatera att majoritetens prognos som låg till grund för fullmäktiges budget för 2011 var alldeles för optimistisk vad gäller medborgarnas behov av försörjningsstöd. Detta kan ha påverkat både brukare och personal på ett negativt sätt. Vi känner en stor oro för den fortsatta utvecklingen vad gäller försörjningsstöd men utgår från att finansborgarrådet håller sitt löfte om ekonomisk kompensation till stadsdelarna.”

_________________

§18 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 8 juni 2011.

_________________