Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-02

Sammanträde 2012-01-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 2 januari 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 15 december justerades
21 december 2011.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer i stadsdelsnämnden att ingå som ledamöter och ersättare i nämndens sociala delegation för 2012: ordförande Malin Strid (FP), vice ordförande Björn Sund (S), ledamöter: Johan Nilsson (M), Erik Englund (M), Magnus Bock (M), Johan Faxér (MP), Carita Stenbacka Tenezakis (V), ersättare: Tita Bergquist (M), Jonas Haak (FP) och Eva Fagerhem (S).

2. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att vice ordförande i delegationen övertar uppdraget vid dennes frånvaro.

3. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen samt ledamöterna Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) rätten att fatta beslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

4. Till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegationens ordförande och vice ordförande samt ledamöterna Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) delegeras rätten att besluta enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30 § 2 st LVU och 31 § LVU.

5. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges memorial 2010:14.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 9 januari 2007 att ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild ska beslutas av en social delegation, enligt delegation från nämnden. Sociala delegationen väljs för ett år i taget. Ledamöter och ersättare utses av respektive parti.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 december 2011.

Dnr 574-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt de nomineringar som inkommit från respektive parti.

________________________