Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 7 januari 2013.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 13 december 2012 justerades 20 december 2012.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2013

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande personer i stadsdelsnämnden att ingå som ledamöter och ersättare i nämndens sociala delegation för 2013: ordförande Malin Strid (FP), vice ordförande Björn Sund (S), ledamöter: Johan Nilsson (M), Magnus Bock (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) ersättare: Tita Bergquist (M), Jonas Haak (FP), Eva Fagerhem (S) och Johan Faxér (MP).

2. Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen uppdras åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att vice ordförande i delegationen övertar uppdraget vid dennes frånvaro.

3. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen samt ledamöterna Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) rätten att fatta beslut enligt 6 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § LVM.

4. Till stadsdelsnämndens ordförande, sociala delegationens ordförande och vice ordförande samt ledamöterna Johan Nilsson (M) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) delegeras rätten att besluta enligt 9 § LVU, 14 § 2 st 1 och 2 p LVU, 30 § 2 st LVU och 31 § LVU.

5. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges memorial 2010:14.

6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 9 januari 2007 att ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild ska beslutas av en social delegation enligt delegation från nämnden. Sociala delegationen väljs för ett år i taget. Ledamöter och ersättare utses av respektive parti.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 december 2012.

Dnr 606-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§3 Val av pensionärsråd 2013

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med förslag till nomineringar som inkommit från PRO, SPF och SPRF.

Ledamöter

Marianne Svensk PRO

Eiwor Arthursson PRO

Valter Lund PRO

Lars Åsberg SPF

Rolf Lindquist SPF

Ersättare

Bertil Wretlund PRO

Bertil Andersson PRO

Gunnar Carlsson SPF

Bo Almén SPF

Kerstin Svenson SPRF

Ärendet

De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SPRF har nominerat ledamöter och ersättare till 2013 års pensionärsråd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Fördelningen har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 december 2012.

Dnr 572-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________