Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-20

Sammanträde 2018-09-20

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Protokollsjusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om utökade resurser till budget och skuldrådgivning

Remisser och yttranden

5 Remiss av god och nära vård - en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

7 Redovisning av brukarenkät inom dagverksamhet för äldre 2018, Starbogården

8 Protokoll från det lokala pensionärsrådet

9 Protokoll från det lokala rådet för funktionshindersfrågor

10 Anmälan av nya, registrerade ärenden

11 Uppdragslista

12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

13 Förvaltningschefen informerar

SLUTNA DELEN Sekretess Ej öppet för allmänheten

15 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

Tillgängligt på sammanträdet

16 Beslut med anledning av klagomål enligt patientsäkerhetslagen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende

17 Begäran om yttrande i enskilt ärende om ej verkställt beslut

18 Vård-och omsorgsboende - anmälan om ett missförhållande enligt lex Sarah

19 Förvaltningsrättens avgörande om särskild avgift

20 Begäran om yttrande och handlingar i enskilt ärende

21 Begäran om yttrande i enskilt ärende

22 Beslut i tillsynsärende - Inspektionen för vård och omsorg

23 Begäran om komplettering i enskilt ärende

24 Begäran om komplettering i enskilt ärende

25 Begäran om komplettering i enskilt ärende

26 Begäran om komplettering i enskilt ärende

27 Beslut i enskilt ärende, riksdagens ombudsmän

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

29 Anmälan av tilldelningsbeslut för gruppbostäder i Hässelby-Vällingby

30 Anmälan av tilldelningsbeslut för Spegelns dagliga verksamhet

31 Nedskrivningar av kundfordringar 2017

Dnr: 2.1-945-2018

Dnr
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND


FÖREDRAGNINGSLISTA 8: 2018
Kallelse
(2018-09-06) 1(4)


Hässelby torg 20-22, 165 55 Hässelby. Telefon 08-50804000. Fax 08-50804099
hasselby-vallingby@stockholm.se

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om utökade resurser till budget- och skuldrådgivning Svar på medborgarförslag

§5 Remiss av god och nära vård ­ en primärvårdsreform (SOU 2018:39) Remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1121

§7 Redovisning av brukarenkät inom dagverksamhet för äldre 2018, Starbogården

§8 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§9 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§10 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium) Avseende tidsperioden 3 juli till 27 augusti 2018.

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation Avseende tidsperioden 4 juli till 27 augusti 2018

§13 Stadsdelsdirektör Denise Melin informerar bland annat om följande: