Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Protokollsjusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om eldvakter vid baden

4 ÄRENDET UTGÅR Medborgarförslag om synliggörande av att ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Beslutsärenden

5 Månadsrapport oktober 2018 - ekonomi och verksamhet.

7 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019

7:a Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

Remisser och yttranden

8 Remiss av färdplan för ett stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Anmälningar och Redovisningar

9 Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2018

11 Beslut från arbetsmiljöverket

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

16 Uppdragslistan

17 Förvaltningschefen informerar

SLUTNA DELEN

19 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

Tillgängligt på sammanträdet

20 Beslut om avslut av lex Sarah

21 Anmälan av Lex Maria på Skolörtens servicehus

22 Lex Sarah Hässelby Hemtjänst

23 Beslut om att inte inleda faderskapsutredning enligt 2 kap. 9 § 3 st föräldrabalken (FB)

24 Beslut om att inte inleda faderskapsutredning enligt 2 kap. 9 § 3 st föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

28 Beslut om avslut av lex Sarah från inspektionen för vård och omsorg

29 Beslut om avslut av lex Sarah från inspektionen för vård och omsorg

30 Beslut om avslut av lex Sarah från inspektionen för vård och omsorg

31 Beslut om avslut av lex Sarah från inspektionen för vård och omsorg

32 Anmälan av beslut från förvaltningsrätten om särskild avgift för ej verkställt beslut

33 Beslut om kritik från Riksdagens ombudsmän (JO)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om eldvakter vid baden Svar på medborgarförslag

§4 Medborgarförslag om synliggörande av att ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§5 Månadsrapport oktober 2018

§7 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019

§7:a Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

§8 Remiss av färdplan för ett Stockholm för alla ­ en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/911

§11 Beslut från arbetsmiljöverket Dnr 2018/019700

§12 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala pensionärsråd

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§14 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium) Avseende tidsperioden 2018-09-25 till 2018-10-26.

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation Avseende tidsperioden 2018-08-30 till 2018-10-22

§17 Stadsdelsdirektör Denise Melin informerar bland annat om följande: