Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2010-10-21

Sammanträde 2010-10-21

Datum
Klockan
14:30
Plats
Stadsdelsförvaltningen, Telefonvägen 30, plan 9, mötesrum 1 (innanför receptionen)

1 Fastställande av dagordning

3 Information från stadsdelsförvaltningen

4 Söderortsvisionen

Information om stadens planer för förbättring och utveckling av de södra förorterna.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (199 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Gert Rosencrantz hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Protokollsjustering

Gert Rosencrantz och Eva Larsson utsågs till protokollsjusterare.

§3 Information från stadsdelsförvaltningen

a) Nämndärenden. Förvaltningen informerade om de ärenden som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 28 oktober. Följande ärende föredrogs särskilt:

· Ny gruppbostad på Sjövikshöjden. En ny gruppbostad ska byggas i ett fristående hus på Sjövikshöjden. Gruppbostaden ska i första hand vara till
för personer med stora fysiska funktionsnedsättningar samt för personer som ”låter” mycket. Till följd av en stor gemensamhetslokal och långtgående anpassning av lägenheterna kommer kostnaden att bli höga både för för­valtningen och för de enskilda brukarna. Byggherre är JM, byggstart beräknas ske 2012, vilket är två år tidigare än vad som förut sagts. Upplåtelseformen för gruppbostaden blir hyresrätt.

Rådet tyckte att planeringen såg bra ut och uttryckte sin tillfredsställelse med att gruppbostaden blir av.

· Översyn mm av anslagstavlor. Förvaltningen har utrett hur det är ställt med anslagstavlorna i stadsdelsområdet och kommit fram till att det behövs både upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor. Åtgärderna kommer att genomföras under hösten. Förvaltningen ska också undersöka om det är möjligt att placera ut nya anslagstavlor i området.

Rådet tyckte att det var bra med en översyn av anslagstavlorna, eftersom de

ger mycket för närmiljön som är betydelsefull för personer med funktions­-
nedsättning.

· Gångbro över Södertäljevägen. Förvaltningen har utrett ett förslag om att bygga en gångbro över Södertäljevägen vid Liljeholmen-Årstadal. Slutsatsen blev att en gångbro är svår att bygga på platsen och att det dessutom inte är aktuellt med några åtgärder förrän det är klart vad som ska göras med vägen i sin helhet.

Rådet menade att frågan om kommunikationerna på platsen är angelägen att
lösa och att man inte kan vänta på den övergripande planeringen för vägen.
Staden måste undersöka om det går att hitta andra lösningar än en gångbro.

· Bemanningen inom äldreomsorgen. Rådet undrade i anslutning till ärendet hur det ser ut med bemanningen vad gäller stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ingrid Widebäck svarade att bemanningen generellt är högre inom stöd och service än inom äldreomsorgen.

· Brukarundersökningar inom social omsorg. Brukarundersökningarna vid bl.a. de myndighetsutövande enheterna är nu klara. Svarsfrekvensen är låg på de flesta enheterna varför det är svårt att dra slutsatser av svaren. De som svarat är dock överlag nöjda med bemötande och de insatser som getts.

Ellinor Baurne höll med om att det är vanskligt med slutsatser ifrån en begränsad andel svar. Det positiva resultatet stämmer inte överens med vad brukarorganisationerna får höra från sina medlemmar. Det kan vara så att det är de nöjda som svarar och att brukarna ger överdrivet positiva svar därför att de är är beroende av att få insatser från förvaltningen. Anhöriga kanske skulle svara på ett annat sätt. Förvaltningen behöver överväga om det finns andra och bättre sätt än enkäter att ta reda på vad brukarna tycker, t.ex. genom att en grupp brukare får diskutera olika frågor.

Ingrid Widebäck instämde med att nya former för brukarundersökningar behöver prövas. Nästa år kommer därför troligen en del undersökningar göras genom intervjuer istället för genom enkäter. Att samla brukare till diskussioner kan vara svårt på grund av att många inte vill visa för andra att de har kontakt med socialtjänsten. De som svarat nu är troligen de som är missnöjda, åtmins­tone vid en av enheterna där många lämnat kritiska synpunkter. Enkäterna riktas inte bara till brukarna utan vid vissa utförarenheter görs även anhörigenkäter.

· Stockholmsenkäten. Stadens senaste enkät om alkhol- och drogvanor bland ungdomar visar att ungdomarna och särskilt pojkarna i Hägersten-Liljeholmen har en hög alkoholkonsumtion. Förvaltningen arbetar mycket med dessa frågor, bl.a. genom att initiera diskussioner i skolor och på föräldramöten. - rådet hade inga kommentarer till rapporten.

· Månadsprognos. Den senaste månadsprognosen visar ett överskott för förvaltningen som helhet, men fortsatt underskott för social omsorg. - rådet hade inga kommentarer till detta.

b) Övriga frågor från förvaltningen. Förslaget till nytt handikappolitiskt program är nu klart och kommer snart på remiss. - Funktionshindersinspektörerna har granskat dagliga verksamheter för döva personer inom några stadsdelar. Deras rapport över granskningen utdelades till rådet liksom protokoll från äldre­nämndens handikappråd.

§4 Söderortvisionen

Förvaltningen redogjorde för de viktigaste tankarna i den så kallade Söderorts­visionen, som antogs av kommunfullmäktige i våras efter omfattande rådslag och remissförfarande. Visionen är ett program för hur Söderort ska utvecklas fram till år 2030 vad gäller bl.a. trygghet, arbets­tillfällen och kommunikationer. Viktiga punkter i programmet är att förbättra tvärförbindelserna i området och att öka antalet arbetsplatser. För Hägersten-Liljeholmens del gäller att arbetet ska fortsätta med att utveckla Telefonplan som centrum för kreativa näringar samt att Västertorps idrottshall ska renoveras, Liljeholmshallarna utvecklas, Axelsbergs bollplan förses med konstgräs och ett T-banebibliotek inrättas i Axelsberg.

En punkt i programmet handlar om att skapa ”fler arbeten inom sociala kooperativ eller motsvarande med inriktning mot människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden”. Förvaltningen undrade om rådet hade några synpunkter på detta.

Ellinor Baurne påpekade att en firma måste finnas som kan stå för dessa arbeten och att firman måste ha lokaler. En sak som stadsdelsförvaltningarna skulle kunna göra för att uppmuntra fler småföretag är att tillhandahålla lokaler och gemensam kansliverksamhet för dem. Många personer med neuropsykiatrisk funktions­nedsättning är kunniga om datorer och skulle kunna ge dataservice till privat­personer. Det finns också många andra människor med funktionsnedsättning som vill komma ut och arbeta, men har svårt att hitta ett arbete.

Ingrid Widebäck berättade att förvaltningen erbjuder praktik genom Steget framåt och Kravatten för personer med funktionsnedsättning. Det är docl svårt för dem som praktiserat att få anställning, ens med lönebidrag fast de mycket väl skulle klara av att arbeta.

En annan punkt i Söderortsvisionen handlar om lokal samverkan för ökad trygghet och delaktighet mm. Förvaltningen efterlyste synpunkter från rådet också på detta förslag.

Ellinor Baurne berättade om grannsamverkan i Mälarhöjden kring larm och en lekplats. I övrigt hade rådet inga synpunkter på frågan om samarbete.

Rådet instämde i att det mycket angeläget med en renovering av Västertorpsbadet.

Förslaget om konstgräs på Axelsbergs bollplan kommenterade rådet med att staden måste tänka på alla invånare och att det måste finnas aktiviteter, motion och idrott även för personer med funktionsnedsättning.

Ellinor Baurne efterlyste bättre tvärförbindelser inom stadsdelsområdet, dvs. från Mälarhöjden, Axelsberg och Aspudden till stadsdelarna längs linje 14. Hon sammanfattade sedan diskussionen med att det är bra med en satsning på söderort, som är eftersatt i förhållande till norrort.

Förvaltningen informerade om att mer om Söderortsvisionen finns att läsa på http://www.stockholm.se/soderort.

§5 Tillgänglighet

Rådet konstaterade att Liljeholmgallerian fortfarande inte är tillgänglig och att det är svårt att hitta där.

Eva Larsson påminde om de problem som trådlösa nätverk utgör för elöver­känsliga personer.

§6 Barnfrågor

Eva Larsson påpekade att det finns unga som är elöverkänsliga och att de mår jättedåligt. Det är inte bra med trådlösa nätverk i skolorna och de utgör en riskfaktor för framtiden. Trådlösa nätverk, lågenergilampor och trådlösa telefoner bör tas bort från förskolorna.

§7 Övriga frågor

Rådet beslöt att sammanträdet den 9 december ska äga rum på Glasade gången och föregås av gemensam lunch där ca kl. 12.30. Nästa sammanträde äger rum den 18 november på Telefonvägen 30.

§8 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.