Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2010-12-09

Sammanträde 2010-12-09

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (188 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Gert Rosencrantz hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Protokollsjustering

Gert Rosencrantz och Kerstin Hållbus utsågs till protokollsjusterare.

§3 Information från stadsdelsförvaltningen

a) Nämndärenden. Ingrid Widebäck informerade om de ärenden som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 16 december. Följande
ärenden behandlades särskilt:

· Utökade lokaler för den socialpsykiatriska gruppbostaden på Fruängens kyrkogata. Förvaltningen har fått hyra ett tredje våningsplan i fastigheten
där gruppbostaden finns. Efter ombyggnad tillkommer nu fyra större och
fyra mindre lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. De stora lägenheterna görs tillgängliga för personer i rullstol. Inflyttning beräknas kunna ske i februari-mars 2011. Tillgång till gemensamhetslokaler finns i
den befintliga gruppbostaden samt i köket på det nya våningsplanet. Grupp­bostaden har bemanning dygnet runt och tillgång till sjuksköterska. – Rådet uttalade sin stora tillfredsställelse med tillskottet av lägenheter i gruppbostad.

· Motion om planombudsman. Miljöpartiet vill stärka den demokratiska pro­ces­sen i stadsplanefrågor, bl.a. genom att inrätta en planombudsman i staden. Förvaltningen instämmer i att det är viktigt med demokratin kring nybygg­nads­projekt. Den områdesplan, som stadsdelsnämnden begärt för Aspudden och Midsommarkransen, kommer att genomföras under våren 2011. – Rådet erinrade om att även rådet efterlyst en övergripande plan som gör det möjligt att se helheten och bedöma tillgängligheten.

· Plansamråd för fastigheten Stora Katrineberg 8 i Liljeholmen. I en ny detalj­plan föreslås att byggrätten för industri och kontor ska ersättas med byggrätt för bostäder och centrumändamål. Förvaltningen är positiv till planen, som beräknas ge ett tillskott på 120 nya lägenheter i området. – Rådet hade inga direkta invändningar mot planen, men konstaterade att mycket trafik kommer att passera fastigheten, vilket inte är så positivt för boendemiljön.

· Brukarundersökningar från social omsorg. Årets brukarundersökning från Nätverket och Steget Framåt är klar. Resultatet visar att brukarna är nöjda och ger verksamheten ett gott betyg. Brukarundersökningen från socialpsykiatrin håller på att sammanställas och kommer att presenteras för stadsdelsnämnden i januari 2011.

b) Övrig information från förvaltningen. Förslag till sammanträdestider för handikapprådet under 2011 görs när stadsdelsnämnden fastställt sina samman­trädestider, vilket sker den 16 december. – Förvaltningen arbetar just nu med verksamhetsplaneringen för 2011. Den nya budgeten innebär högre anslag till stöd och service till personer med funktionsnedsättning och mindre till socialpsykiatrin. Höjningen till stöd och service beror huvudsakligen på prestationsförändringar. Anslagen minskar också till ekonomiskt bistånd och till vuxenenheten. Nyheter som gäller hela staden är att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden delas i en socialnämnd och en arbetsmarknadsnämnd samt att det nu finns ett biträdande socialborgarråd med ansvar för handikappfrågor.

§4 Rådets verksamhetsberättelse

Rådet gick igenom det förslag som skickats ut och kompletterande på vissa punkter med skrivningar om vad som hänt i frågan. Rådet beslöt att verksamhets-berättelsen med ändringarna ska biläggas dagens protokoll samt överlämnas till det nya råd som tillträder 2011.

§5 Tillgänglighet

§6 Barnfrågor

§7 Övriga frågor

a) Nomineringarna till det nya handikapprådet är klara. Från och med nästa mandat­period gäller att de som nomineras genom HSO också företräder HSO och inte sina egna organisationer.

b) Snöröjningen är fortsatt dålig med bristande plogning, felaktig plogning etc. Ansvaret ligger dock centralt i staden, varför stadsdelsförvaltningen inte kan göra något åt bristerna

§8 Avslutning

Sedan ordförande förklarat mötet avslutat tackade förvaltningen de avgående ledamöterna med en liten present. Särskilt tack gick till Gert Rosencrantz, Alice Hafn och Ellinor Baurne som inte ställt upp till omval. Helmer Törnkvist, som inte heller kommer att vara kvar i rådet, avtackades i sin frånvaro.