Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens handikappråd > Sammanträde 2011-02-10

Sammanträde 2011-02-10

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Kerstin Hållbus hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§2 Protokollsjustering

Laila Kinnander utsågs att justera protokollet tillsammans med Kerstin Hållbus.

§3 Information från stadsdelsförvaltningen

a) Nämndärenden. Ingrid Widebäck informerade om de ärenden som ska behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari. Följande
ärenden behandlades särskilt:

· Stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse för 2010. Målen för nämndens verksamhet 2010 har i huvudsak uppfyllts och budgeten visar för första gången ett överskott. Överskottet har främst uppstått inom förskoleavdelningen. Social omsorgs verksamheter visar ett ekonomiskt nollresultat medan äldreomsorgen har underskott. – Rådet hade inga synpunkter på ärendet.

· Patientsäkerhetsberättelse. Den patientsäkerhetslag som gäller från och med 2011 föreskriver att vårdgivaren ska ha ett systematiskt patientsäkerhets­arbete och årligen redovisa hur arbetet bedrivits. I ärendet avger förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterskor sin patientsäkerhetsberättelse över arbetet inom främst äldreomsorgen, men i viss mån gruppbostäder och socialpsykiatri. – Rådet hade inga synpunkter på ärendet.

· Långsiktig strategi för stadens idrottsverksamhet (remiss). Idrottsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet enligt uppdrag i budget för 2009. Förvaltningen lämnar i sitt tjänsteutlåtande synpunkter på planen, bl.a. framhålls att det är positivit att Västertorps sim- och idrottshall ska moderniseras.

Rådet erinrade om att handikapprådet flera gånger under de senaste åren fram­fört synpunkter till idrottsförvaltningen om det angelägna i en upp­rustning av sim- och idrottshallen. Rådet välkomnar därför att åtgärder nu ska genomföras och vill särskilt framhålla vikten av att badbassängen görs tillgänglig för alla genom att liftar installeras där. Det är också viktigt med halkmattor i anlägg­ningen för att bl.a. personer med neurologiska funktionsnedsättningar ska kunna förflytta sig på ett säkert sätt.

· Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (remiss).

Staden har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för handläggning av insatser till personer med funktionsnedsättning. Anledningen till omarbetningen av riktlinjerna är de förändringar som skett under de senaste åren i lagstiftning, praxis och rutiner.

Rådet betonade att det är mycket viktigt med likabehandling av brukare och att rättssäkerhet garanteras i handläggningen av ärenden.

· Reviderade riktlinjer för försöks- och träningslägenheter, handläggning av insatser enligt SoL till personer med missbruks- eller beroendeproblematik (remisser). Förslag till nya riktlinjer har även utarbetats för försöks- och träningslägenheter och för insatser vid missbruk och beroendeproblematik. - Rådet hade inga synpunkter på ärendena.

· Riktlinjer för utredning , dokumentation inom stadens socialpsykiatri (remiss). Förändringar i lagstiftning, praxis mm har även föranlett en översyn av riktlinjerna för handläggning inom socialpsykiatrin.

Rådet uttalade att det är särskilt viktigt med utbildning för personliga ombud, personliga assistenter och andra yrkeskategorier med liknande arbetsuppgifter.

· IT-strategi för bättre lärande (remiss). Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till hur IT ska användas inom de kommunala skolorna och förskolorna i staden. Strategin ska ges lokal förankring genom att varje stadsdelsnämnd tar fram en handlingsplan för förskolorna inom sitt område.

Rådet uttalade att det är viktigt med bra teknik inom IT-området, särskilt inom verksamheter där barn är berörda. Skolor och förskolor bör därför inte ha tråd­lösa nätverk utan använda kablar. I det fall det finns trådlöst internet på sådana ställen bör det stängas av.

Rådet uttalade också att IT-baserade pedagogiska hjälpmedel är viktiga för barn med funktionsnedsättning och att förskolepersonal bör få vidare­utbildning om sådana hjälpmedel.

· Enheternas verksamhetsberättelser. Inom förvaltningen finns ca 40 enheterm som alla upprättat verksamhetsberättelser för 2010. Samtliga dokument finns att läsa på www.insyn.stockholm.se. Den som vill ha ett eget utskrivet exemplar av någon verksamhetsberättelse kan vända sig till rådet sekreterare.

b) Övrig information från förvaltningen. Biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelssson besökte tidigare i veckan Västertorps dagliga verksamhet, Lilje­holms­gården, Fruängens yrkesgrupp och Glasade gången. Ewa Samuelsson var mycket imponerad av verksamheterna.

Brukarundersökningar ska även detta år göras inom social omsorg. Rådet föreslog att undersökningen vid beställarenheten funktionsnedsättning inte ska göras som tidigare, dvs. delas ut till dem som handläggarna träffar under en viss månad, utan att förvaltningen istället ska tillfråga samliga brukare vid enheten. Förvaltningen lovade undersöka hur detta skulle kunna göras. Det frågeformulär somt tidigare använts på beställarenheten delades ut till rådet. Den ledamot som har synpunkter på frågorna kan meddela dem seanst den 18 februari till sekreteraren.

§4 Övriga frågor

a) Kommande sammanträden. Planeringssekreteraren Anna Ambjörn kommer till rådets sammanträde i maj och funktionshindersombudsmannen på augusti-sammanträdet. Möte med presidiet äger rum i april och möte med nämnden i oktober enligt tidigare utsänd planering.

b) Elena Pembrink aktualiserade en fråga om stadens information om skolor för hörsel­skadade barn. Frågan konstaterades ligga inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

§5 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.