Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
10.00
Plats
Förvaltningen plan 9, besöksrum 1

4 Föregående protokoll, pensionärsrådet 2010-10-26 och handikapprådet 2010-10-21

5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-10-28

6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

(Inget nytt protokoll finns att anmäla)

7 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor - Annmarie Sandberg

8 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2010-11-25

9 Rapport från förtroenderåden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Marianne Svensk och Kerstin Bergenbrant Olsson utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2010-10-26

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2010-10-21

I protokollet under förvaltningens information om nämndärendena står det gällande ”Bemanningen inom äldreomsorgen” att bemanningen inom stöd och service är generellt högre än inom äldreomsorgen. Pensionärsrådet undrade vad det betyder och om det är så. Annmarie Sandberg informerade att inom omsorgen finns det fler personer som omfattas av LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som innebär rätt till goda levnadsvillkor. I SoL (socialtjänstlagen) har man rätt till skäliga levnadsvillkor. Både inom omsorgen och äldreomsorgen anpassas bemanningen utifrån behoven.

I sammanhanget diskuterades också försäkringskassans beslut gällande assistansersättning där det framkommit att personer fått sänkt ersättning. I ett fall hade ersättningen sänkts från 100 timmar till 11 timmar. Detta är upprörande menade rådet. Samtidigt har det förekommit fusk bland dem som sökt assistansersättning. Det är viktigt med bättre kontroller men enskilda personer som har behov får inte drabbas på detta sätt.

Pensionärsrådet tog också upp frågan om biblioteket i Axelsberg. I protokollet står det under rubriken Söderortsvisionen att det ska inrättas ett T-banebibliotek i Axelsberg. Annmarie Sandberg informerade att kulturnämnden beslutat om ett generationsbibliotek i lokalerna på Axelsbergs servicehus, Axelsbergs torg 3. Hur och när det ska genomföras är dock inte klart.

Handikapprådets protokoll lades till handlingarna.

§5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-10-28

Ang. § 3. Ny gruppbostad i Sjövikshöjden. Pensionärsrådet konstaterade att hyran för de boende blir mycket hög, 9864 kr per månad, även om man får bostadsbidrag.

Ang.§ 9. Serveringstillstånd för ICA Kvantum Liljeholmen. Pensionärsrådet instämmer i nämndens beslut att serveringstillstånd inte bör medges.

§6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

Inget nytt protokoll fanns att anmäla.

§7 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Annmarie Sandberg informerade om följande aktuella frågor.

Socialstyrelsens brukarundersökning

Socialstyrelsen har genomfört två enkätundersökningar, en som riktar sig till personer som har hemtjänst och en till personer som bor på äldreboende.

Resultaten presenteras per kommun/stadsdel och inte per äldreboende och hemtjänstutförare. Hägersten-Liljeholmens resultat är bra när det gäller äldreboende. För hemtjänst ligger Hägersten-Liljeholmen i ”mitten” jämfört med övriga stadsdelar.

Socialstyrelsens Äldreguide 2010 presenteras v. 49-50, resultat redovisas då per enhet.

Budget 2011

På förra sammanträdet informerades rådet om stadens förslag till budget 2011. Bl.a. görs en satsning på 150 mnkr, 50 mnkr per år under 3 år, för att öka personaltätheten på demensboende. Förvaltningen väntar på besked om fördelningen av dessa medel.

På stadsdelens demensboenden, både de som drivs i egen regi och på entreprenad, finns personal dygnet runt. Åsengårdens demensboende består av tre våningsplan, totalt 29 boende. På natten finns två personal. Detta fungerar bra och både boende och anhöriga känner sig trygga.

Inga äldre låses in i sina lägenheter. Som trygghetsåtgärd låses dörrarna till avdelningen. Fönsterlås finns också. På nya Axelsbergs vård- och omsorgsboende kan balkongdörrarna låsas. För att öka tryggheten kommer också balkongräckena att förhöjas.

Kvalitetsutmärkelsen

Lars Åsberg hade uppmärksammat att äldreomsorgen inte fick något pris i årets kvalitetsutmärkelse och undrade varför.

Annmarie Sandberg framförde att det kändes mycket tråkigt att äldreomsorgens nominerade verksamheter inte uppmärksammades under kvalitetsutmärkelsen. I år var det ingen enhet som bedömdes helt uppfylla kraven för att få pris eller hedersomnämnande. Beställarenheten – äldre på Södermalm vann dock klassen andra verksamheter, vilket var roligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd hade nominerat tre enheter, förskolan Rönneberga samt demensdagverksamheten Solkatten och Äldrestöd.

§8 Följande ärenden behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 6: Förlängning av avtal med ISS gällande kost till äldreomsorgen

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är ISS Facility Services AB entreprenör gällande kost till äldreomsorgen. Tillagningsköket finns på Fruängsgården. Avtalstiden är från och med 1 december 2008 till och med 15 augusti 2010 med möjlig förlängning ett (1) + ett (1) år. Den första förlängningsperioden pågår nu.

Förvaltningen föreslår att avtalet gällande drift av restaurang på Fruängsgårdens servicehus samt tillagning av kost för leverans till vård- och omsorgsboenden förlängs den sista gång avtalet medger, till och med 15 augusti 2012.

Pensionärsrådet hade inga synpunkter.

Ärende 7: Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare

I en motion föreslår Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V) åtgärder för att öka möjligheterna för dem som har hjälp av hemtjänsten att källsortera.

Förvaltningen anser att källsortering bör ingå i hemtjänstens uppdrag, så långt det är möjligt. Hemtjänstens personal källsorterar idag i den mån det går. En förutsättning är att det finns möjlighet till källsortering i fastigheten där brukaren bor eller stationer i direkt anslutning till fastigheten.

Pensionärsrådet instämmer i förvaltningens svar. Det är bra att kunna källsortera. Hyresvärden ska se till att det finns möjlighet att källsortera.

Ärende 8: Bevarande av brandstationen i Midsommarkransen

Stadsdelsnämnden har fått ”Motion om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur” av Ylva Wahlström m.fl.(MP)på remiss. I motionen framförs vikten av att den gamla brandstationen bevaras utifrån det kulturella riksintresset. Skrivställaren motsätter sig en rivning av brandstationen och anser att det finns olika alternativ hur den kan drivas.

Förvaltningen hänvisar till exploateringsnämndens särskilda uttalande om vikten av att sträva efter att förena utvecklingen av området med de kulturhistoriska värdena och anser därmed att frågan är uppmärksammad och bevakad i det fortsatta planarbetet.

Pensionärsrådet ställer sig bakom motionen. Det borde ligga i nämndens och förvaltningens intresse att bevara den gamla brandstationen och använda den till en plats för kultur, aktiviteter och sociala möten. Pensionärsrådet vill att nämnden agerar aktivt för bevarande av brandstationen.

Flera föreningar kan gå ihop och gemensamt driva detta, ev. med visst bidrag.

Ärende 9: Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen

Stadsdelsnämnden har fått ”Motion om upprustning av amfiteatern på Hägerstensåsen” av Malte Sigemalm (S) för yttrande.

I motionen framförs att amfiteatern är i dåligt skick och bör upprustas samt att upprustning sker i samarbete med Parkteatern.

Förvaltningen föreslår att amfiteatern behåller samma standard som i dag och underhålls fortlöpande utifrån dagens nivå. En upprustning med fast scen, belysning m.m. ryms inte inom förvaltningens investeringsbudget. Frågan om en upprustning kan däremot finnas med som ett önskemål i eventuella framtida diskussioner om lokal kultur.

Pensionärsrådet ställer sig bakom motionen. Det är viktigt att den unika amfiteatern behålls och kan användas. Medel bör därför snarast avsättas så att den kan rustas upp.

§9 Rapport från förtroenderåden

Aspuddens förtroenderåd, Marianne Svensk: Den 1 december blir det julfest med julmarknad och jultallrik på Steninge slott. 43 personer har anmält sig.

Den 25 november har Hövdingagården möte.

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: På mötet den 26 oktober deltog ingen från servicehusets ledning. Rådet tycker det är viktigt att det alltid finns med någon från ledningen. Nästa möte är den 30 november.

Tidigare fick de boende ett månadsblad med viktig information vilket var mycket uppskattat. De boende vill gärna ha tillbaka det. Enligt Annmarie Sandberg avser Trekantens enhetschef att återinför någon form av informationsblad.

Det blir julfest den 14 december.

Kransen och Hägerstensåsens förtroenderåd, Margrét Nilsson: Målsättningen är att kunna bilda ett förtroenderåd till våren.

Västertorps förtroenderåd/Antikträffen, Margareta Bergman: ”Höstmyset” med paj den17 november var mycket trevligt. Jullunch i december. På nästa möte påbörjas planeringen inför nästa säsong.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: 82 personer deltog på Seniorhälsans höstfest som var mycket uppskattad. Den 2 december bjuder Carema på underhållning för alla. Den 13 december anordnar förtroenderådet luciafirande med barn från Herrängens skola. På nästa förtroenderådsmöte den 2 december ska luciafirandet planeras.

Restaurangen vill bjuda in alla nyinflyttande på lunch.

Förtroenderådet planerar att bjuda in nyinflyttande och presentera sin funktion.

Axelsbergs förtroenderåd, Bertil Wretlund: Den 16 december blir det jullunch.

§10 Inbjudan till pensionärsrådet

Brås arbetsgrupp – Ökad trygghet för äldre

Inbjudan har kommit till mötet den 25 november kl. 9.00. Kerstin Bergenbrant Olsson deltar. Marianne Svensk har tidigare anmält förhinder.

§11 Övriga frågor

Föreläsning om jämställdhet i hemtjänsten

Margareta Bergman och Margrét Nilsson rapporterade från en intressant föreläsning om jämställd i hemtjänsten. Är jämställdhet ett måste även i hemtjänsten? – Får Kalle 89 år och Alma 92 år likvärdig hemtjänst”. Södermalms hemtjänst hade inbjudit till föreläsningen som ägde rum den 3 november.

Bl.a. visar det sig att män får mer hjälp än kvinnor. Hemtjänstens personal vid Södermalm har deltagit i en utbildning som syftar till att ge ökade kunskaper och verktyg för att ge likvärdig och jämställd service och omsorg. Personalen tycker att de blivit mer uppmärksam på att ha ett mer jämställt förhållningssätt i sitt arbete men att det kan vara svårt ibland då det handlar om att förändra attityder.

Nomineringar till pensionärsrådet

Nomineringar har inkommit till förvaltningen från pensionärs-organisationerna PRO, SPF och SPRF. SPF har nominerat tre ordinarie ledamöter och en ersättare men har att fördela två ordinarie och två ersättare. Frågan tas upp vid nästa sammanträde.

§12 Nästa sammanträde

Tisdagen den 14 december kl. 10-12 med förmöte OBS ! kl. 9.30-10.00.

Plats: Antikträffen på Störtloppsvägen 40 i Västertorp. Sammanträdet avslutas med gemensam lunch.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade därmed mötet avslutat.