Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (165 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Marianne Svensk och Tita Bergquist utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Brottsförebyggande arbete ”Tryggare Äldre”

Utgår. Christer Trybom, Skärholmens närpolis, hade inte möjlighet att delta.

Ny tid bokas.

§5 Information om verksamheten på Antikträffen i Västertorp

Annmarie Sandberg och Margareta Bergman informerade om verksamheten på Antikträffen, en mysig och uppskattad samlingspunkt för gemenskap och aktiviteter för äldre. Västertorps förtroenderåd, Antikträffens vänner och socialpsykiatrins sysselsättningsverksamheter Bruket och Droppen bedriver här verksamhet. Äldrestöds frivilligsamordnare samverkar med föreningarna och verksamheterna. Exempel på veckoaktiviteter är bl.a. sångstund, målarträff, kaffestund, bingo, lättgympa som Seniorhälsan håller samt matgrupp för äldre som har svårt att ta sig ut.

Andra aktiviteter som också anordnas är datakurser, SPA och Må bra dag med Seniorhälsan, föreläsningar och firande av olika högtider m.m.

§6 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2010-11-23

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2010-11-18

Ang. byggnationen i Sannadalsparken. Pensionärsrådet undrade varför inte de äldre nämns. Som sagts tidigare så ska de äldre också kunna använda lokalen för social samvaro och aktiviteter. Har det blivit någon förändring?

Annmarie Sandberg undersöker frågan närmare och återkommer.

§7 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-11-25

Pensionärsrådet framförde att de var uppmuntrande att läsa att nämnden tagit med pensionärsrådets synpunkter gällande § 8 och 9.

Ang. § 16. Skrivelse om gymnastiksalen på Axelsbergs servicehus. Pensionärsrådet förtydligade att det finns en samlingssal där bl.a. SPF haft gymnastikgrupper.

Ang. § 17. Upphandling av drift av Aspuddsparken.

Pensionärsrådet anser att det fungerar bra i nuvarande form.

§8 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2010-11-05

Pensionärsrådet tog del av KPR:s protokoll som lades till handlingarna. Protokollet från KPR:s sammanträde 2010-12-07 var inte klart.

§9 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Annmarie Sandberg informerade om följande aktuella frågor.

Verksamhet 2011

Budget och verksamhetsplan för 2011 behandlas på nämndens sammanträde den 20 januari 2011. En del organisationsförändringar kommer att föreslås, bl.a. förändringar inom den kommunala hemtjänsten.

I stadsdelen finns det ett 80-tal hemtjänstutförare för brukaren att välja mellan. För dem som inte själva väljer utförare finns ett ickevalsalternativ. Som ickevalsalternativ har staden upphandlat HSB Omsorg.

Dagverksamheten Solkatten kommer att tillhöra Fruängsgårdens servicehus.

Dagverksamheten Eternellen i Aspudden flyttas till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende i mars 2011.

Brukarundersökningar

Resultaten har kommit från stadens årliga brukarundersökningar, som bl.a. belyser brukarnas nöjdhet i stort, upplevelsen av trygghet och synpunkter på maten och måltidssituationen. Resultaten visar på ökad nöjdhet på vård- och omsorgsboende och servicehus jämfört med förra året. Hemtjänst når inte riktigt upp till stadens mål utan måste fortsätta att utveckla kvaliteten.

Under 2011 kommer bl.a. maten och måltidssituationen stå i fokus för olika satsningar med matgrupper, matskola för äldre och kompetensutveckling för personalen.

Förvaltningen återkommer med en närmare analys av resultaten i samband med årsredovisningen.

Stopp för avknoppning

Äldreborgarrådet Joakim Larsson har informerat att staden har stoppat all avknoppning.

§10 Följande ärenden behandlades av pensionärsrådet.

Följande ärenden behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 2: Medborgarförslag om upprustning av Aspuddsparken

Pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget om att Aspuddsparken behöver rustas upp.

Ärende 3: Medborgarförslag om att diarieföra, föra anteckningar på stadsdelsnämndens medborgarmöten

Pensionärsrådet föreslår att det vid medborgarmötet upprättas en lista över vilka ärenden och frågor som har diskuterats, men att inga anteckningar förs.

Ärende 9: Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd och laser och intensivt pulserade ljus

Pensionärsrådet anser att det är viktigt att vidta de åtgärder som går för att begränsa tillgången på t.ex. laserpekare.

Ärende 10: Demokratisk planprocess i Stockholm? Inrätta en planombudsman

Ett bra förslag, enligt rådet.

Ärende 11: Plansamråd för Stora Katrineberg i Liljeholmen

Pensionärsrådet tycker det är bra att det byggs hyresrätter.

Ärende 14 (Anmälningsärende): Revisionsrapport om nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

En intressant rapport, enligt rådet.

§11 Rapport från förtroenderåden

Aspuddens förtroenderåd, Marianne Svensk: 45 personer var med på julresan till Steninge slott den 1 december. Alla deltagare var mycket nöjda med resan, maten och marknaden.

Nybohovs förtroenderåd, Marianne Svensk: Den 13 januari blir det ”Kul efter jul”. På Nybohov är man mycket nöjd med de åtgärder som gjorts, såsom rensning av sly och förbättrad belysning.

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: Den 14 december blir det julbord. Nästa möte är den 11 januari.

Kransen och Hägerstensåsens förtroenderåd, Margrét Nilsson: Målsättningen är att kunna bilda ett förtroenderåd till våren.

Västertorps förtroenderåd/Antikträffen, Margareta Bergman. Jullunch anordnas i december. Nästa möte är den 18 januari.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: Alla boende var inbjudna till luciafirandet den 13 december, det kom över 150 personer. 29 elever från Herrängens skola lussade. Det blev dock kostsamt för rådet (25 kr per person för kaffe och bulle). Restaurangen sponsrade med julmust till luciatåget, vilket uppskattades. Förtroenderådet avser att kontakta Carema och SPF för ev. bidrag. Nästa förtroenderådsmöte är den 20 januari.

Axelsbergs förtroenderåd, Tita Bergquist: Igår firandes Lucia. Den 15 december bjuder seniorboendet, hus 45, alla boende i hus 43 och 45 på glögg och skinksmörgås. Den 16 december blir det jullunch, ca 55 boende kommer att delta. Alla boende får en julblomma från Micasa.

Nästa förtroenderådsmöte är den 19 januari.

§12 Inbjudan till pensionärsrådet

§13 Övriga frågor

Axelsbergs servicehus

Tita Bergquist tog upp frågor som rör ombyggnationen vid Axelsberg, bl.a. bokning av samlingslokalen, möjlighet för föreningarna att själva koka kaffe och möbler i samlingssalen. Särskild mötestid bokas med förvaltningen och Micasa för dessa frågor.

Aktivitetsdag på Liljeholmen

Pensionärsrådet har hört att det ska ordnas en aktivitetsdag för 60-65 åringar. Vad är det och när blir det? Annmarie Sandberg tar upp frågan med Laila Larsén, enhetschef för Äldrestöd.

Matlagningskurs på Hövdingagården

Seniorhälsan/Äldrestöd planerar att anordna matlagningskurser på tisdagar på Hövdingagården. Marianne Svensk tog upp att det kan bli trångt, då PRO har sina cirklar på tisdagar, men att man får försöka lösa det.

Maten och måltidssituationen är en prioriterad fråga och olika satsningar kommer att göras, framförde Annmarie Sandberg.

Mötesplats för Seniorer ”aktivitetspark”

Tita Bergquist informerade att det finns en aktivitetspark för äldre i Traneberg. Annmarie Sandberg föreslog att Tita B kontaktar Laila L för ev. studiebesök.

Nomineringar till pensionärsrådet

Förtydligande av SPF:s nomineringar. Till ordinarie ledamöter nomineras Kerstin Bergenbrant Olsson SPF Veteranerna och Lars Åsberg SPF Fruängen.

Till ersättare nomineras Tita Bergqvist SPF Mälarhöjden och Inger Eriksson SPF Fruängen. SPF Veteranerna som har haft två platser lämnar en plats till Fruängens SPF, som är den största SPF föreningen i stadsdelen.

Förtroenderådens bidrag

Förtroenderåden får ett årligt bidrag på 5000 kr av förvaltningen för att anordna olika aktiviteter för äldre. Är det möjligt att höja bidraget, frågade pensionärsrådet. Annmarie Sandberg tar mig sig frågan och återkommer med svar.

Avtackning

Margrét Nilsson PRO och Margareta Bergman PRO slutar i pensionärsrådet och avtackades av pensionärsrådet och förvaltningen. Jan Häckner SPF Veteranerna som också lämnar rådet hade inte möjlighet att närvara idag. Hälsning skickas till honom.

§14 Nästa sammanträde

Tisdagen den 18 januari kl. 10-12 med förmöte kl. 09.15-10.00.

Plats: Prel. Axelsbergs servicehus. Bl.a. visning av lägenhet på Axelsbergs vård- och omsorgsboende, hus 41.

§15 Sammanträdet avslutas

Pensionärsrådet tackade Annmarie Sandberg och Anneli Rydström med en julblomma och för ett gott samarbete under året.

Ordförande avslutade med att önska alla en god jul och ett gott nytt år samt tackade för ett gott samarbete. Mötet förklarades därmed avslutat.

En mycket god soppa, som hade lagats av Café Droppen, intogs därefter.