Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Marianne Svensk och Kerstin Svenson utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Nya ledamöter och ersättare hälsas välkomna

Ingrid Eriksson och Bertil Andersson hälsades särskilt välkomna till pensionärsrådet samt Valter Lundh som dock inte hade möjlighet att delta idag.

§5 Val av ordförande och vice ordförande

Kerstin Bergenbrant-Olsson SPF valdes till ordförande och Marianne Svensk PRO till vice ordförande. Enligt överenskommelse inom pensionärsrådet turas PRO och SPF om att inneha ordförandeskapet respektive vice ordförandeskapet.

§6 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2010-12-14

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2010-12-09

Pensionärsrådet tycker liksom handikapprådet att även om ansvaret för snöröjningen inte ligger på stadsdelsnämnden borde stadsdelsförvaltningen kunna reagera där bristerna är stora. Snöröjningen är också ojämn, i vissa områden fungerar den bra medan mycket dåligt i andra områden.

§7 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-12-16 och 2011-01-03

Ang. § 14. Pensionärsrådet tycker att det vore bra med en planombudsman. Det är viktigt att inhämta medborgarnas/boendes synpunkter för att minska risken för att boende ska känna sig överkörda.

Pensionärsrådet har noterat förslaget om historisk skylt vid Aspuddsbadet och följer med intresse kulturnämndens beslut.

Protokoll från nämndens sammanträde 2011-01-03, om val av social delegation, handikappråd och pensionärsråd, delades ut.

§8 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2010-12-07

Ang. § 10-11. Pensionärsrådet tycker att KPR:s uttalande är otydligt formulerat. Är pensionat Kinesen bra eller dåligt?

Ang. § 14. Pensionärsrådet tycker att frågan om parboende vid äldreboende är en mycket angelägen fråga. Äldre ska ges möjlighet att fortsätta att få bo tillsammans, om de så önskar. Pensionärsrådet önskar studiebesök på äldreboende som erbjuder parboende.

Ang. § 15. Pensionärsrådet tycker liksom skribenten och KPR att tre dagar är alldeles för kort tid för den enskilde att i kontakt med anhöriga fundera och tacka ja eller nej till erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende.

Rådet önskar ta del av Äldrecentrums rapport ”Biståndshandläggare – att vakta pengar eller bedöma äldre behov.”

§9 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Visning och information om Axelsbergs vård- och omsorgsboende

Ingrid Lindmark och Bengt Gustafsson visade en vård- och omsorgsboendeenhet på plan 5, där rådet fick se en lägenhet på 39 kvm, gemensamma utrymmen och den stora fina terrassen/vinterträdgården.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende består av 6 våningsplan med 9 lägenheter på varje våning. På våning 1 blir det platser för korttidsvård, våning 2, 3 och 4 demensboende och våning 5-6 boende för personer med somatiska sjukdomar (sjukhem).

De boende från Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttar till Axelsbergs vård- och omsorgsboende från mitten av februari. Boende och anhöriga har tidigare informerats och varit på visning. Möjlighet finns till ny visning vid informationsmötet i morgon den 19 januari.

De boende flyttar in successivt, ett våningsplan i taget, så att det känns tryggt och lugnt för de boende och deras anhöriga. Flytten genomförs av flyttfirma. Anhöriga är välkomna att vara med vid flytten om de så önskar.

Hyressättningen är inte klar. Annmarie Sandberg informerade om stadens avgiftssystem och möjlighet att söka statligt bostadstillägg. När hyra och avgift för kost och vård är betald ska den boende ha kvar ett förbehållsbelopp.

Verksamhetsplan 2011

Pensionärsrådet ställde frågor om verksamhetsplanen 2011 som besvarades av Annmarie Sandberg. Rådet tog bl.a. upp extra pengar till demensvården, informationsfolder för anhöriga, hantering av matavfall, aktivitetspark och samlingslokaler vid Axelsbergs servicehus. Se även § 10.

Annmarie informerade om förändringarna på Kastanjen. Kastanjens servicehus omvandlades i september 2010 till trygghetsboende, som Micasa ansvarar för. När Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttar till Axelsberg, lämnar förvaltningen Kastanjen. En privat vårdgivare har visat intresse att driva ett vård- och omsorgsboende på Kastanjen efter ombyggnad.

Organisationsförändringar genomförs inom äldreomsorgen, se organisationskiss i bilaga 8 d i verksamhetsplanen.

De två kommunala hemtjänstutförarna slås ihop till enheten, Hägersten-Liljeholmens hemtjänst. I stadsdelen finns också ett 80-tal privata hemtjänstutförare för brukarna att välja mellan.

Rehabiliteringsenheten avvecklas och sjukgymnaster och arbetsterapeuter kommer att finnas på varje enhet (servicehus och vård- och omsorgsboende).

Dagverksamheten Eternellen i Aspudden flyttas till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende i mars 2011. Utemiljön runt dagverksamheten kommer att iordningställas.

Pensionärsrådet undrade hur det går med försöksverksamheten Bättre Samverkan-Bättre Liv. Flera arbetsgrupper har kommit igång med utvecklingsarbetet, berättade Annmarie. Marie Bergström som är projektledare bjuds in till rådet under våren.

Ingrid Widebäck, avdelningschef för social omsorg, inbjuds till pensionärsrådet för att berätta mer om verksamheterna inom social omsorg och svara på rådets frågor om dessa verksamheter.

Pensionärsrådet hade också fråga kring målet att stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning. Rådet undrade vad aktiviteten att identifiera sårbarheter innebär. Förvaltningen ska ta fram två sårbarheter, som man ska arbeta förebyggande med under året, förklarade Annmarie.

Annmarie berättade att hon kommer att sluta sin anställning i Hägersten-Liljeholmen då hon fått tjänst som förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen i Gävle kommun. Hon slutar den 18 mars. Annmarie återkommer med information om efterträdare. Pensionärsrådet beklagar att Annmarie ska lämna vår stadsdelsförvaltning.

§10 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2011-01-20

Följande ärenden behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om diarieföring av allmänhetens synpunkter

Pensionärsrådet har tidigare föreslagit att det vid medborgarmötet upprättas en lista över vilka ärenden och frågor som har diskuterats, men att inga anteckningar förs.

Ärende 3: Verksamhetsplan 2011

Pensionärsrådet har tagit del av äldreomsorgschefens information.

Rådet föreslår att tvätteriets lokaler på Axelsbergs servicehus, när verksamheten flyttat, byggs om till gemensamhetslokaler för de boende.

Ärende 4: Enheterna kvalitetsgarantier

Pensionärsrådet tycker det är viktigt att följa upp att garantierna hålls.

Ärende 5: Reviderad äldreboendeplan för region Västra Söderort

Pensionärsrådet framförde att beskrivningen av olika boendeformer för äldre, bilaga 3, var bra och informativ.

Ärende 11: Anmälan av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2011 (Anmälningsärende)

För kännedom till pensionärsrådet

§11 Rapport från förtroenderåden

Aspuddens förtroenderåd, Marianne Svensk: Förtroenderådet har möte i februari.

Nybohovs förtroenderåd, Marianne Svensk: Årsmöte hålls den 17 mars. Förtroenderådet kände viss besvikelse att så få kom till ”Kul efter jul”.

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: Årsmötet äger rum den 23 februari, rådet bjuder på kaffe och kaka.

Kransen och Hägerstensåsens förtroenderåd, Bertil Andersson: Planering pågår för start av Kransens förtroenderåd.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: Förtroenderådet har möte den 20 januari. Lars kommer då att fråga om det finns möjlighet att få ett bidrag från bl.a. Carema till förtroenderådets arrangemang, som vänder sig till alla boende inom Fruängsgården.

Axelsbergs förtroenderåd, Tita Bergquist: 55 personer deltog på den trevliga jullunchen.

§12 Inbjudan till pensionärsrådet

§13 Övriga frågor

Hörseldagen

Kerstin Bergenbrant Olsson informerade om ”Hörseldagen” på Medborgarhuset i morgon den 19 januari, kl.14.00. Gratis inträde.

Förtroenderådens bidrag

Förtroenderåden får ett årligt bidrag på 5000 kr av förvaltningen för att anordna olika aktiviteter för äldre. Är det möjligt att höja bidraget, undrade pensionärsrådet. Annmarie Sandberg tar mig sig frågan och återkommer med svar. Anneli Rydström skickar ut blankett till förtroenderåden.

Vårprogram

Tita Bergqvist delade ut SPF:s vårprogram 2011.

Mötestider 2011

Datum: 15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Tisdag (samma vecka som nämnden), kl. 9.15-12.00. Förvaltningen plan 9.

Nämnden har öppet forum och beslutssammanträde en gång per månad, torsdag. Öppet forum varar som längst till kl. 19.00. Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen.

§14 Nästa sammanträde

Tisdagen den 15 februari kl. 10-12 med förmöte kl. 09.15-10.00.

Plats: Förvaltningen, plan 9, besöksrum 1.

Ingrid Widebäck, avdelningschef för social omsorg, bjuds in.

§15 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.