Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
Plats

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Kerstin Bergenbrant Olsson och Marianne Svensk utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2011-02-15

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2011-02-10

Pensionärsrådet tog del av handikapprådets protokoll som lades till handlingarna.

§5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2011-02-17

Pensionärsrådet tog del av stadsdelsnämndens protokoll som lades till handlingarna.

§6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2011-01-11

Införande av parboendegaranti

Pensionärsrådet tycker att frågan om parboende vid äldreboende är en mycket angelägen fråga. Äldre ska ges möjlighet att fortsätta att få bo tillsammans, om de så önskar.

Annmarie Sandberg informerade att införande av en parboendegaranti tas upp på äldrenämnden i mars.

Språksam

Pensionärsrådet undrade hur det går med Språksam. Det går bra, enligt Annmarie. Satsningar görs bl.a. på språkstöd kombinerat med handledning i dokumentationsarbetet.

Introduktionsutbildning och föreläsningar

Pensionärsrådet framförde önskemål om introduktionsutbildning. Föreslogs att Kerstin Henningsson som är nämndsekreterare inbjuds till pensionärsrådet.

Pensionärsrådet vill gärna ta del av inbjudningar och ges möjlighet att delta på föreläsningar och konferenser liksom KPR. Anneli Rydström ombesörjer att inbjudningar skickas/mejlas till pensionärsrådet.

§7 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Annmarie Sandberg informerade om.

Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende

Flytten från Kastanjen till Axelsbergs vård- och omsorgsboende har gått bra. Både boende och deras anhöriga är nöjda med det nya boendet.

Vattenskada vid korttidsboendet gör att verksamheten inte kunnat starta som planerat.

Dagverksamheten Eternellen i Aspudden flyttar i veckan till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende. Lokalerna i Aspudden kommer att användas till verksamhet inom socialpsykiatrin.

MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

Inger Lindkvist har fått tjänst som MAR på 50%. 30% av tjänsten riktar sig mot Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, 10% Skärholmen och

10 % Älvsjö. Inger kommer också att arbeta med verksamhetsuppföljning på 50% från 1 juni.

Agneta Blomkvist är förvaltningens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Beställarenheten - äldre

Annelie Svensson, som vikarierar som enhetschef slutar sin anställning på förvaltningen. Hon har fått tjänst som strateg på äldreförvaltningen. Kerstin Malmport som varit tjänstledig som enhetschef och arbetat som strateg på äldreförvaltningen, kommer tillbaks till stadsdelsförvaltningen under våren.

Ny förvaltningsorganisation

Ingrid Widebäck, avdelningschef för social omsorgen, efterträder Annmarie Sandberg i pensionärsrådet. Ingrid är avdelningschef för social omsorg och beställarenheten – äldre. E-post: ingrid.wideback@stockholm.se

Yvonne Goldberg, avdelningschef för äldreomsorgens utförare och förvaltningens PA-konsulter, som arbetar med personalfrågor.

E-post: yvonne.goldberg@stockholm.se

Lars Wennberg, avdelningschef för administrationen, såsom ekonomi, registrator, nämndsekreterare och verksamhetsuppföljning, MAS och MAR.

E-post: lars.wennberg@stockholm.se

§8 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2011-03-17

Annmarie Sandberg informerade om nedanstående ärenden som behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 2: Fördelning av verksamhetsbidrag 2011

Pensionärsrådet konstaterar att flera pensionärsföreningar föreslås få sänkta bidrag för 2011. Kostnaderna för att ordna olika aktiviteter har ökat.

Pensionärsrådet föreslår att bidraget per deltagare (45 kr) indexuppräknas varje år.

Ärende 3: Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/- kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, genomför årligen under v. 41 en kontroll/kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatserna vid servicehus och vård- och omsorgsboende.

Utifrån MAS-rapport undrade pensionärsrådet.

· Varför arbetet med riskbedömningar avseende undernäring, trycksår och fallolyckor minskat?

· Varför det är färre på servicehusen som har hjälp med tandvård/rätt till tandvårdsstöd?

· Varför trycksåren har ökat?

· MAS bedömning är att en sjuksköterska inte kan ha omvårdnadsansvar för fler än 10-12 vårdtagare inom heldygnsomsorgen. Pensionärsrådet undrade om förvaltningen lever upp till detta.

· Är sjuksköterskebemanningen tillräcklig?

Annmarie Sandbergs bedömning är att arbetet med riskbedömningar är viktigt och att det fortsätter att utvecklas. Dokumentationen har också utvecklats positivt. Enhetscheferna har fått behörighet att kunna gå in i dokumentationssystemet Vodok för kontroll och granskning, vilket ytterligare säkrar upp att riskbedömningar genomförs.

På servicehusen är det fler äldre som inte har så stora behov och då inte heller uppfyller kriterierna för tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet. (Det är landstinget som ansvarar för tandvården.)

Vid vård- och omsorgsboende med inriktning somatik (sjukhem) uppfylls att sjuksköterska inte har ansvar för fler än 10-12 boende. Vid demensboende har sjuksköterskan ansvar för något fler boende. Personal har här delegation på att dela medicin.

Det är enhetschef som bedömer vilken bemanning som behövs inom verksamheten. Bemanningen måste också rymmas inom enhetens intäktsram.

Agneta Blomkvist, MAS, kommer till pensionärsrådets sammanträde den 12 april för närmare information samt svarar på pensionärsrådets frågor.

Ärende 5: Lokaler för föreningarna – checksystem

Pensionärsföreningarna måste ha tillgång till lokaler i stadsdelen för att kunna bedriva sin verksamhet.

Pensionärsrådet känner stor oro för utvecklingen av tillgången på stora lokaler i stadsdelen. Hur blir det med medborgarhuset samt med samlingssalen på Kastanjen och Axelsberg när förvaltningen inte längre hyr dessa av Micasa?

Stadsdelsnämnden måste bevaka lokalfrågan. Pensionärsrådet vill också ha svar på hur det blir framöver med lokalerna och vad nämnden kommer att göra.

§9 Rapport från förtroenderåden

Aspuddens förtroenderåd, Marianne Svensk: Årsmötet äger rum den 31 mars.

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: Årsmöte hölls den 23 februari. Ny ordförande och vice ordförande valdes. Eiwor valdes till vice ordförande.

Nästa förtroenderådsmöte är den 29 mars.

Kransen och Hägerstensåsens förtroenderåd, Bertil Andersson: Rådet har kommit igång med sin verksamhet och i maj ordnas sillunch.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: Årsmötet hålls den 24 mars.

Lars tog upp att han hört att Seniorhälsans promenadgrupp på måndagar ska upphöra. Promenadgruppen är mycket uppskattad och viktig för pensionärerna.

Utevistelse, såsom promenadgrupper är en prioriterad verksamhet, enligt Annmarie. Frågan tas upp med enhetschefen för Äldrestöd som ansvarar för detta.

Axelsbergs förtroenderåd, Tita Bergquist: Den 20 april blir det påsklunch.

Rutiner för förtroenderåd

Rutiner för förtroenderåden bifogas till protokollet. Enligt rutinerna står verksamheten/enheten för kaffe och kaka vid förtroenderådets årsmöte.

§10 Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens om Äldre och Psykisk O-Hälsa den 10-11 maj, togs upp. Tyvärr har ingen av pensionärsrådets ledamöter eller ersättare möjlighet att delta.

§11 Övriga frågor

Ordlista

Pensionärsrådet har flera gånger tagit upp behovet av en ordlista över förkortningar och begrepp som används inom förvaltningens verksamheter.

Annmarie Sandberg förstår att det finns behov av en sådan. Generellt gäller att i alla ärenden, rapporter, planer och dokument, ska förkortningar skrivas ut och förklaras. Förvaltningen måste bättra sig.

§12 Nästa sammanträde

Tisdagen den 12 april kl. 10-12 med förmöte kl. 09.15-10.00.

Plats: Förvaltningen, plan 9, Mobilen

Agneta Blomkvist, MAS, inbjuds till sammanträdet.

§13 Avtackning av äldreomsorgschefen

Pensionärsrådet tackade Annmarie Sandberg för ett mycket bra samarbete och önskade henne lycka till på det nya arbetet i Gävle. Marianne Svensk överlämnade en present från pensionärsrådet.

§14 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.