Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-03-21

Sammanträde 2006-03-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Läs mer...Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

Frågor gemensamt med handikapprådet

6 Presentation av handikapprådet och aktuella frågor (Muntliga föredragningar)

a) Vad vill nämnden få ut av handikapprådet och hur kan nämnden stötta handikapprådet.

b) Beckomberga sim- och idrottshall ”Idrottens hus för handikappade”.

c) Utredningen gällande fritidsansvar avseende barn och ungdomar med funktionshinder.
d) Hur arbetar man med säkerheten i badhusen med tanke på vad som har hänt och debatterats i media (våldtäkt och stöld)?

Bordlagda ärenden

7 Förslag till svar på skrivelse angående projekt för arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen

Bordlagt 2005-12-06 och 2006-02-14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta

9 Eventuell stängning av Aspuddens badhus

11 Revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”

12 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Farsta IP i stadsdelen Farsta Strand, Dp 2005-14684-54.

13 Remiss avseende samråd om detaljplan för del av fastigheten Gröndal 1:1 m.m. vid Vinterviksvägen i stadsdelen Gröndal och Aspudden, S-Dp 2004-03848-54

14 Förslag till skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående förvaring av kajaker och kanoter i Hammarby Sjöstad.

Inriktnings- och genomförandebeslut

15 Fastställande av förfrågningsunderlag och genomförandebeslut för nytt aktvitetsbokningssystem och kassasystem

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

Övriga beslutsärenden

16 Förslag till svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm.

18 Ansökan om projektstöd för fortsatt utveckling av idrottsskoleprojektet

19 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier

20 Namnändring av Hammarbyhöjdens bollplan

Ärende utan personalrepresentation, Tilldelningsbeslut

22 Stora Mossen IP, tilldelningsbeslut avseende upprustning av ishall

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

23 Gubbängens bollplan, tilldelningsbeslut avseende utförande av konstgräsplan

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

24 Stadshagens IP, tilldelningsbeslut avseende nybyggnad av konstgräsplan med uppvärmning

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

25 Skärholmens sim- och idrottshall, tilldelningsbeslut för uppförande av ett barnäventyrsbad

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

26 Lisebergs bollplan, tilldelningsbeslut avseende nybyggnad av konstgräsplan

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

27 Tilldelningsbeslut avseende utförande av ”Kulananläggning” i Gustav Adolfsparken och Gläntans IP.

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

28 Tilldelningsbeslut avseende utförande av ”Kulananläggning” i Spånga - Tensta

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

29 Tilldelningsbeslut avseende elkonsulter 2006-01-01 – 2007-12-31

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

Övrigt

30 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-03-31
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson
Leif Kroon Sekreterare

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Manlio Palocci (s)
Rolf Pettersson (s) t o m § 41
Maria Hannäs (v)
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Johanna Westin (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Louise Modig Hall (s) tjänstgörande fr o m § 42
Jan Järvinen (s)
Fredrik Grönstedt (m)
Jakob Pawlak (m)
Patrick Krassén (fp)
Diana Wallhager (fp)
Tina Ekelund (kd)

Personalrepresentanter
Gunnar Buhre (Kommunal)
Loa Bienen (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef, (ej § 43), Kjell Olofsson Stab-chef, Lennart Andreasson fastighetsdirektör, Anders Berlin driftdirektör, Ulf Carlsson administrativ direktör, Stefan Jansson driftdirektör, Åke Roxberger planeringsdirektör, Kerstin Andersson administrativ sekreterare och Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:
Jan Ekbrand, biträdande borgarrådssekreterare

Handikapprådet:
Dolores Back NHR, ordförande
Eva Söderbärj FUB, vice ordförande
Birgitta Sondal, FHLIS
Boris Samuelsson, SRF
Kjell Hammar, DHR

Handikapprådet deltog tom § 41

§36 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§37 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 1/2006 från nämndens sammanträde 2006-02-14, som justerats 2006-02-28

§38 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§39 Röstgranskning

Ledamoten Carin Jahn (s), och ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s), Jennie Åkerlind (s) och Mehdi Oguzsoy (v) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Carin Jahn (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s).

§40 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-02-02 – 2006-03-08

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 1/2006 , 2006-02-07 och nr 2/2006 , 2006-02-23.

c) Föreningsenhetens beslutsprotokoll nr 2/2006

d) Inbjudan till halvdagsseminarium ”Ung livsstil” den 19 april 2006.

§41 Frågor gemensamma med handikapprådet

Handikapprådet presenterade sig själva och hur de arbetar. De framförde också de vill ha information och nulägesbeskrivning i aktuella frågor. Följande frågor behandlades:

a) Beckomberga sim- och idrottshall ”Idrottens hus för handikappade”, vad händer?

Avdelningschef Åke Roxberger svarade att köpet av hallen ännu inte är klart och diskussioner med nuvarande ägare pågår.

Boris Samuelsson från handikapprådet framförde att det kan finnas andra alternativ än Beckomberga idrottshall som ett idrottens hus för handikappade. Teoretiskt skulle man kunna bygga till en idrottshall och övriga funktioner till en befintlig sim- och idrottshall och på det viset få sim- och idrottshall med kompletterande inriktning integrerat och i nära samarbete med ”vanlig idrott” vilket mycket mer integrerar och synliggör handikappidrotten och främjar samarbete över gränserna.

b) Utredningen gällande fritidsansvar avseende barn och ungdomar med funktionshinder ? Förvaltningschef Kjell Karlsson framförde att han skulle undersöka hur långt ärendet framskridit och göra en redovisning till kommande rådssammanträde.

c) Hur arbetar man med säkerheten i badhusen med tanke på vad som har hänt och debatterats i media (våldtäkt och stöld)?

Avdelningschef Stefan Jansson framförde att förvaltningen alltid gör en utredning när ett tillbud skett och gör förändringar för att minska risken att det sker igen. Förvaltningen jobbar också för att förebygga tillbud, bl.a. har vi sökt tillstånd för övervakningskameror.

§42 Förslag till svar på skrivelse angående projekt för arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen

Dnr: 017/280/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna idrottsförvaltningens utlåtande som svar på skrivelse dat 19 april 2005 undertecknad av Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp), gällande arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2005-11-25. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2005-12-06 och 2006-02-14.

Idrottsförvaltningen ombeds i en skrivelse undersöka på vilket sätt idrottsförvaltningen kan utveckla och hitta nya och ändamåls­enliga former för kortare och flexiblare arbetstid. I skrivelsen framförs att ”man kan säkerligen minska både långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar genom förkortad arbetstid”.

Med anledning av denna skrivelse har idrottsförvaltningen gjort en översyn av förvaltningens olika verksamheter i syfte att hitta områden där olika former av arbetstidsförkortning skulle kunna bidra till förbättrad arbetstidsorganisation och därmed lägre sjukskrivningsnivåer.

På grund av den redan nu låga genomsnittliga sjukfrånvaron inom idrottsförvaltningen skulle det vara svårt att uppnå det primära syftet med ett projekt för arbetstidsförkortning, nämligen att sänka sjukfrånvaron. Idrottsförvaltningen anser därför att det är svårt att motivera start av ett projekt för arbetstidsförkortning i dagsläget, även om finansiering delvis kan ske genom medel från Kompetensfonden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

1. som svar på skrivelse dat. 19 april 2005 undertecknad av Py Börjesson (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) gällande arbetstidsförkortning inom idrottsförvaltningen anföra följande:

Beslutet om att införa förkortad arbetstid finns med i majoritetens politiska plattform för mandatperioden. I majoritetens budgetar har det också funnits medel avsatta i den centrala medelsreserven för arbetstidsförkortning. Därutöver har den politiska majoriteten avsatt 2 mdr kronor under mandatperioden för en kompetensfond. En del av dessa medel har också kunnat användas för projekt med arbetstidsförkortning, i första hand inom äldreomsorg och förskola, verksamheter där sjukskrivningstalen ofta är höga.

Av förvaltningens svar framgår att sjukfrånvaron i idrottsförvaltningen är lägre än genomsnittet i staden, förutom för medarbetare över 60 år. Detta skulle kunna motivera en arbetstidsförkortning för denna åldersgrupp. Men även andra åtgärder som beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande är naturligtvis viktiga för att personalen skall orka arbeta fram till sin pensionsålder.

De projekt med förkortad arbetstid som för närvarande pågår i staden, har hunnit verka under så pass kort tid att några tydliga resultat i sjukfrånvaron ännu inte hunnit märkas. Vid de tidigare genomförda försöken med arbetstidsförkortning i staden och i landet i övrigt har man dock kunnat konstatera minskad sjukfrånvaro. De som omfattats av arbetstidsförkortningen har också upplevt att livskvaliteten ökat.

Även om budgetförutsättningar för närvarande saknas för att införa en allmän arbetstidsförkortning i Stockholms stad, så är vi övertygade om att de positiva effekterna av en allmän arbetstidsförkortning är så stora att en lagstiftning alternativt ett avtal mellan arbetsmarknadens parter betr. kortare arbetstid inom en inte alltför avlägsen framtid aktualiseras.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§43 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering inom del av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Lövsta

Dnr: 312/030/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande

2. köpa in den demonterbara hallen och placera den på lämpligt ställe i Västerort.

3. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda frågan om placeringen av hallen

4. återremittera ärendet vad gäller avtalet med Hässelby Hawks.

5. till nämnden återkomma med svar på nedanstående frågor

a) Driftskostnadsfördelningen mellan staden och föreningen är inte beskrivna i ärendet. Hur mycket ska föreningen betala? Hur mycket ska idrottsförvaltningen står för. Underhållsfrågor vem står för det föreningen eller idrottsförvaltningen? Ingår detta i driftskostnaden?

b) Avtalstiden – hur lång är den?

c) Hur klarar man den kommunala likställighets principen?

d) Prejudicerande – fler föreningar kommer att begära att staden köper in demonterbara hallar och att föreningen får ta över driften. Hur kommer man att hantera framtida framställningar liknande den från Hässelby Hawk.

e) Ett antal frågeställningar som inte är fullt utredda. Vad händer om föreningen inte klarar av sina åtaganden ekonomiskt?

f) För föreningens medlemmar kostnadsdrivande då man har för avsikt att höja medlemsavgifterna för att klara av driften. Osäkerhet i övrigt kring ekonomin då en del av finansieringen skall bla bestå av sponsorspengar etc

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-01-16. Idrottsförvaltningen vill förvärva en demonterbar hall för att sedan uppföra densamma i Hässelby/Lövsta. Kostnaden för köp, flytt och erforderliga anslutningar m.m. bedöms till ca 3,5 mnkr.

Markkontoret föreslår att ett markområde i anslutning till det befintliga sportfältet i Lövsta, avsätts för den provisoriska sporthallen. Vidare föreslås att markområdet överförs till idrottsnämnden.


Förvaltningen anser att ett förvärv av den demonterbara hallen är lämpligt att göra dels ur perspektivet att staden har flera år av byggande till dess bristen på idrottshallar kan anses var på väg att lösas dels att den föreslagna köpesumman och kostnaderna för hallens uppförande bedöms som fördelaktiga.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. förvaltningen inom ordinarie budgetramar införskaffar en demonterbar hall med placering i Hässelby/Lövsta

Förslag till beslut

En enig nämnd yrkar bifall till ett gemensamt förslag. Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt det gemensamma förslaget till beslut

§44 Eventuell stängning av Aspuddens badhus

Dnr:412/644/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Återremittera ärendet

 1. Uppdra åt förvaltningen att inleda en gedigen utredning avseende kostnader för reparation alt. byte av tak, samt utvändig puts av byggnaden, i samarbete med föreningen samt

 1. tillsammans med föreningen framtaga aktuell statistik på samtliga badbesök, såväl för allmänheten som för olika gruppaktiviteter

 1. Utifrån ovanstående ta fram ett förslag på preliminär hyreskostnad för föreningen

samt i övrigt anföra

Aspuddsbadet startade en gång i tiden som ett renlighetsbad. Föreningen som driver badet har själva ansvarat för de nödvändiga reparationer i huset, enligt avtalet. Det har varit svårt att bekosta de utvändiga reparationerna så som avtalet föreskrev i slutet av 1980-talet.

Såsom stadsdelsnämnden i Liljeholmen enhälligt påpekar är det viktigt att badhuset ges möjlighet att leva vidare. Aspuddens badhus har både ett historiskt och socialt värde. Aspuddsbadet är ett av få icke-kommunalt drivna badhus som fortfarande finns i vår stad, som är mycket uppskattat av allmänheten. Hyresavtalet med badhusföreningen bör därför tas upp till förhandling i syfte att möjliggöra att badhuset kan leva vidare.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-01.

I en skrivelse från Aspuddens badförening daterad 2004-03-27 har tidigare framförts önskemål om att omförhandla det avtal som träffades mellan dåvarande fritidsförvaltningen och badföreningen hösten 1986. Förvaltningen besvarade ärendet enligt ett tjänsteutlåtande rubricerat Lägesrapport beträffande Aspuddsbadet som behandlades av idrottsnämnden i början av 2005. Nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag. Frågan om badets framtid har nu åter aktualiserats genom en hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning
 2. Stå fast vid tidigare beslut att badet kan drivas vidare enligt nuvarande hyresfria avtal eller om föreningen önskar frånträda detta, föreslå annan användning av fastigheten genom överförande till annan förvaltning och därmed annan användning.
 3. Som ett alternativ till pkt 2 ovan teckna ett sedvanligt hyresavtal på 36 månader på självkostnadsbasis.
 4. Överlämna ärendet till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på nämndens hemställan i ärendet om Aspuddens badhus, dnr 147/2005-304

Förslag till beslut

Maria Hannäs (v), vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m fl (m) och

Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut Se under rubriken BESLUT.

Ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Återremittera ärendet

2. Uppdra åt förvaltningen att utförligare utreda kostnader for en eventuell reparation.

3. Utifrån ovanstående ta fram ett forslag på preliminär hyreskostnad for föreningen baserat på självkostnadsprincipen samt att därutöver anföra.

Föreningen förefaller driva en uppskattad verksamhet för sina medlemmar. Så länge verksamheten kan drivas vidare utan ytterligare ekonomiskt bidrag så är nämnden positiv till en fortsatt verksamhet. Såvida föreningen kan tänka sig att bekosta självkostnaden för reparationerna så kan verksamheten fortsätta. Om så är fallet kan förvaltningen förhandla fram ett avtal där de står för reparationerna mot att detta bekostas via hyran. För att beräkna vad en sådan självkostnadsbaserad hyra skulle innebära ska förvaltningen ytterligare utreda kostnaderna för en eventuell reparation.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt Maria Hannäs (v), vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl (fp) förslag till beslut

Reservation

Ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s) och Peter Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet tillförmån för sitt förslag till beslut.


§45 Underlag till budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Dnr: 102/156/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2007 och inriktning för åren 2008-2009,

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budget för kapitalkostnader om 8,9 mkr år 2007,

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budget för drift av Hjulstahallen om 2,5 mkr från år 2008,

 1. hemställa hos kommunfullmäktige om utökad planeringsram för investeringar om 150 mkr årligen fr.o.m. 2007, samt

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-01.

Idrottsnämnden skall främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet under åren 2006-2008 är att öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Idrottsnämnden ansvarar för stadens idrotts- och friluftsverksamhet samt stadens bidragsgivning och stöd till föreningar. Idrottsnämnden svarar även för förvaltning av stadens anläggningar för idrott, bad och motion. Inom nämndens verksamhet ingår att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder. Nämndens verksamhet styrs bland annat av ett reviderat Idrottspolitiskt program som fastställdes av idrottsnämnden 2005. Programmet kommer även att behandlas av kommunfullmäktige under 2006.

Nämndens ekonomiska förutsättningar har under senare år varit relativt goda. En avgörande förutsättning för idrottsnämndens möjlighet att bibehålla oförändrad verksamhet är dock en fortsatt positiv intäktsutveckling inom simhallarnas verksamheter. Främst är det de ökade energikostnaderna som medför stora finansieringsbehov, tillsammans med ökade lönekostnader.

Förvaltningen bedömer att de besparingar som skulle kunna bli aktuella är minskad bemanning, minskat fastighetsunderhåll, minskade energikostnader genom förkortad issäsong och lägre vattentemperatur samt höjning av taxorna för planhyror och entreavgifter i simhallarna. I verksamhetsplanen för 2006 gjordes relativt stora besparingar inom centrala avdelningar för att finansiera ökade kostnader samt besparingsbeting i budgeten, medan fastighetsunderhållet kunde behållas på samma nivå som 2005.

Nämnden har under senare år haft en relativt omfattande investeringsverksamhet. Utöver det årliga anslaget för reinvesteringar har nämnden tillförts ytterligare medel för upprustning och nyinvesteringar i idrottsanläggningarna. Nämndens genomförda investeringsvolym har under de senaste två åren legat omkring cirka 200 mkr årligen. Under planeringsperioden investerar nämnden i ett antal nya anläggningar som successivt kommer att tas i drift.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enlig följande:

 1. Återremitera ärendet, samt därutöver anföra

Det är minst sagt märkligt att lägga fram ett underlag för budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009 med hemställan om myket kraftiga utökningar av budgetramarna. Förvaltningen bör återkomma med ett förslag där ramarna är oförändrade.

Ordföranden ställer proposition på återremiss och finner att ärendet inte skall återremiteras.

Ordförande yrkar därefter bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) meddelar att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§46 Revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”

Dnr: 124/76/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt

 1. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på rutiner för hur anläggningsråd ska kunna utvecklas och beröra fler föreningar.

 1. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag kring hur ett

ändamalsenligt remissförfarande skulle kunna utformas.

 1. därutöver anföra ,

Nämnden ser fortsatt positivt på det arbete som påbörjats med att involvera och ta tillvara idrottsföreningar åsikter och ideer om hur anläggningarna skall skötas. Det är viktigt att fler föreningar ges möjligheter att delta i arbetet med anläggningsråd så att även de ges möjlighet till inflytande och delaktighet.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-24.

Revisionskontoret har granskat hur idrottsnämnden arbetar fram underhållsprogram för anläggningarna.

Vidare hur nämnden arbetar för att idrottsföreningar ska ges möjlighet att påverka drift och skötsel av ”sin” anläggning och slutligen hur idrottsföreningarna upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande. Granskningen har inriktats på den brukarmedverkan som sker med idrottsföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som yttrande över revisionens rapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna.
 2. tidigare inriktning om ett formaliserat remissförfarande till föreningar ej ska genomföras.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s) Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m fl (m), och Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enlig följande

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag till hur ett förenklat remissförfarande skulle kunna se ut
 3. till nämnden återkomma med en redovisning för hur man ska förbättra anläggningsråden, brukarmedverkan och samarbetsavtalen i enlighet med det som anförs av revisorerna
 4. därutöver anföra

Det är allvarligt när nämnden får kritik för ej genomförda fattade beslut. Återkoppling

till nämnden måste alltid ske i de fall man från förvaltningens sida beslutar att inte

genomföra de av nämnden fattade besluten. Anläggningsråd, brukarmedverkan,

samarbetsavtal – olika former för det som mynnar ut i att föreningarna på våra

anläggningar önskar att fåvara delaktiga och få inflytande i ”sin” anläggning och en

chans att kunna påverka. Kan man utveckla detta inflytande och delaktighet så tror vi att

skadegörelse och vandalism skulle minska samt minska kostnaderna.

Det är tråkigt att så stor andel av föreningarna inte har blivit erbjudna att delta i

anläggningsråden detta måste åtgärdas.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut.


§47 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Farsta IP i stadsdelen Farsta Strand, Dp 2005-14684-54.

Dnr. 311/123/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-02.

Förvaltningen beställde under 2005 en detaljplaneändring av stadsbyggnadskontoret för att möjliggöra en utökning av antalet parkeringsplatser för Farsta idrottsplats och Farsta sim- och idrottshall. Det berörda området är beläget mellan Farsta idrottsplats norra långsida och Magelungsvägen. Del av parkeringsplatsen föreslås att iordningställas på Y-mark (idrottsmark). Resterande del föreslås att anläggas inom sedan tidigare planlagt vägreservatsområde. Motivet till förvaltningens beställning är att den befintliga parkeringsytan inte räcker till för alla de som besöker förvaltningens idrottsanläggningar inom området.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§48 Förslag till skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående förvaring av kajaker och kanoter i Hammarby Sjöstad.

Dnr: 424/070/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelsen från Katarina – Sofia stadsdelsnämnd angående förvaring av kajaker och kanoter i Hammarby Sjöstad överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-16. Katarina – Sofia stadsdelsnämnd har behandlat medborgarförslag angående förvaring av kajaker och kanoter i Hammarby Sjöstad. Stadsdelsnämnden beslutade bland annat att idrottsnämnden skulle tillskrivas och upplysas om det framlagda behovet

Idrottsförvaltningen framförde redan i remissvar avseende förslag till detaljplan för kv. Luma behovet av att en kanot- och roddanläggning skulle iordningställas i nära anslutning till Sickla kanal. Tyvärr fick förvaltningen inte gehör för sitt förslag i det fortsatta detaljplanearbetet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Ärende utan personalrepresentation

§48 Remiss avseende samråd om detaljplan för del av fastigheten Gröndal 1:1 m.m. vid Vinterviksvägen i stadsdelen Gröndal och Aspudden, S-Dp 2004-03848-54

Dnr. 311/050/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt

 1. därutöver anföra följande

Det är positivt att idrottsnämndens tidigare krav vad gäller kompensation för den exploaterade idrottsmarken nu uppfyllts. Lokalt i stadsdelen har det dock uppkommit negativa reaktioner på den föreslagna placeringen av konstgräsplanen i Vinterviken. Idrottsnämnden kan tänka sig en placering av konstgräsplanen på den intilliggande grusplanen. Detta trots nackdelen att en fullstor lI-manna plan inte ryms fullt ut. Den ändrade placeringen rar dock inte leda till att anläggandet av planen försenas. Det är också angeläget att en samordning av anläggandet av bollplanerna sker så att området har åtminstone en plan tillgänglig även under byggtiden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-16.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en 11 – manna konstgräsfotbollsplan anläggs i Vinterviken, samtidigt som befintlig grusfotbollsplan inom området omvandlas till parkyta

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,
 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s) Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m fl (s) Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut.

§49 Fastställande av förfrågningsunderlag och genomförandebeslut för nytt aktvitetsbokningssystem och kassasystem

Dnr: 125/190/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte.

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna bifogade förslag till förfrågningsunderlag för inköp av nytt aktivitets- och simskolebokningssystem med kassa- och passagesystem till idrottsnämndens samtliga simhallar.

2. ianspråkta det särskilda investeringsanslaget inom nämndens budget 2006 för finansiering av kostnaderna för införande av system samt anskaffning av utrustning under 2006 och 2007.

3. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen av aktivitets- och simskolebokningssystem med kassa- och passagesystem i enlighet med redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-07

I budget 2006 tillfördes nämnden investeringsanslag för införande av ny kassafunktion vid simhallarna. Förvaltningen föreslår att dessa medel tas i anspråk för inköp av nytt kassa- och bokningssytem, nödvändig utrustning, utbildningsinsatser vid införandet, projektledning m.m. under 2006 och 2007. Idrottsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisat förfrågningsunderlag för upphandling av nytt kassa- och bokningssystem till idrottsnämndens samtliga simhallar samt att förvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Ärenden med personalrepresentation

§50 Förslag till svar på skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm.

Dnr: 017/795/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. återremitera ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-01

Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) har till idrottsnämnden respektive Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd inskickat en skrivelse, daterad december 2005, angående förslag om upprustning och belysning av bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på skrivelsen från Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Pär Hommerberg (fp) angående bollplanen nedanför kvarteret Verktummen inom stadsdelen Södermalm överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslår återremiss av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt Caroline Silverudd Lundbom (fp) förslag till beslut

§52 Ansökan om projektstöd för fortsatt utveckling av idrottsskoleprojektet

Dnr: 404/118/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bevilja Stockholms Idrottsförbund 600 000 kr för tiden juli 2006 till juni 2007 i verksamhetsbidrag för insatser riktade till flickors idrottande och idrottskoleverksamhet i invandrartäta områden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-06. Stockholms Idrottsförbund har sedan 1978 arbetat tillsammans med Stockholms stad med jämställdhet och flickors idrottande. Under slutet av 90-talet inriktades arbetet mer mot invandrartäta områden och 1999 utmynnade det i ett projekt i samarbete med integrationsförvaltningen.

Idrottskolan har som metod varit framgångsrik med att locka nya grupper till olika idrottsaktiviteter. Tyngdpunkten i arbetet är numer att hitta föreningar, skolor eller andra intressenter som kan ta över verksamheten när idrottsförbundet avslutar en idrottskola.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§53 Förslag rörande idrottsnämndens stipendier

Dnr: 406/132/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10 000 kronor att fördelas utifrån de i tjänsteutlåtandet redovisade riktlinjerna.

 1. utse Louise Modih Hall (s) och Olle Hagberg (fp) att ingå i stipendiekommittén

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-27.

Staden har sedan början av 1970-talet delat ut ungdomsledarstipendier till väl förtjänta ungdomsledare inom idrottsföreningar, idéburna och övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Ärendet bereds av en stipendiekommitté bestående av två ledamöter som utses av idrottsnämnden samt en tjänsteman från idrottsförvaltningen.

Stipendiekommittén tar del av inkomna nomineringar och lämnar därefter förslag till idrottsnämnden. Stipendierna uppgår till 10 000 kronor vardera och beviljas 13 ungdomsledare. Tre av stipendierna är riktade speciellt till ungdomsledare inom handikappföreningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se punkt 1. under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt föreslår att Louise Modig Hall och Olle Hagberg utses till ledamöter i kommittén

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförandens förslag till beslut

§54 Namnändring av Hammarbyhöjdens bollplan

Dnr: 412/166/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Förvaltningen hos stadsbyggnadsnämndens namnberedning hemställer om namnbyte på Hammarbyhöjdens bollplan till Hammarbyhöjdens idrottsplats

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-02-09.

Idrottsnämnden beslutade 2004-12-07 att medel skulle avsättas för en upprustning och moderniseras av Hammarbyhöjdens bollplan. Bollplanen skulle ges ett nytt innehåll med 11- manna konstgräsplan för fotboll och syntetbanor för skol- och föreningsfriidrott. Arbetena med denna upprustning och modernisering avslutas under våren 2006. Förvaltningen föreslår nu ett namnbyte på anläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§56 Stora Mossen IP, tilldelningsbeslut avseende upprustning av ishall

Dnr: 125/750/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från JM Entreprenad AB för utförande av mark- och anläggningsarbeten till en kostnad av 2 260 000 kr exkl moms.

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från Stig Nelson Byggnads AB för

för utförande av byggnadsarbeten till en kostnad av 4 821 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-09.

Idrottsnämnden fattade vid sitt möte 2006-02-01 ett genomförandebeslut om upprustning och modernisering av den gamla ishallen på Stora Mossens IP. Baserat på det färdiga förfrågningsunderlaget har därefter upphandlingsarbetet omgående startat. En separat markentreprenad har omfattat omläggning av den befintliga ispisten samt byte av kylslingor i denna. En likaledes separat byggentreprenad omfattar upprustning och själva ishallen med ny entré, ny planbelysning, renovering av toaletter, nya ytskikt, ny ljudanläggning och ny resultattavla. Samtidigt som detta sker utförs också omfattande underhållsarbeten på själva kylmaskineriet

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


§57 Gubbängens bollplan, tilldelningsbeslut avseende utförande av konstgräsplan

Dnr: 125/95/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från Svenska Sportsbygg AB för anläggning av en ny konstgräsfotbollsplan på Gubbängens BP till en kostnad av 6 738 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-13.

Den nya konstgräsfotbollsplanen på Gubbängens BP ingår bland de projekt som ska finansieras inom ramen för Handslagets s k storstadssatsning på idrottsanläggningar. Projektet är dock större än övriga s k Kulananläggningar och kostnadsberäknades ursprungligen till 7 mnkr en summa som beräknas uppgå till 8 mnkr i totalkostnad inklusive tidigare nedlagda kostnader, byggherrekostnader, oförutsett mm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§58 Stadshagens IP, tilldelningsbeslut avseende nybyggnad av konstgräsplan med uppvärmning

Dnr: 125/64/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från JM Entreprenad AB för anläggning av en ny konstgräsfotbollsplan på Stadshagens IP till en kostnad av 14 862 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-08.

Den nya konstgräsfotbollsplanen på Stadshagens IP ska ersätta den gamla slitna konstgräsplanen som utfördes i början av 1990-talet. Den nya planen ska också vara uppvärmd. Ett genomförandebeslut fattades av idrottsnämnden i augusti 2005.

Förutom konstgräs ingår utförande av en helt ny planbelysning, stängsel- och trapparbeten, iordningställande av en ny ståplatsläktare för 2 000 personer samt

omfattande arbeten med ny undercentral för fjärrvärme och kulvertarbeten. Entre-prenaden påbörjas våren 2006 och ska enligt handlingarna avslutas i augusti samma år.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§59 Skärholmens sim- och idrottshall, tilldelningsbeslut för uppförande av ett barnäventyrsbad

Dnr: 125/62/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudet från Bro och Väg AB för utförande av ett barnäventyrsbad mm i Skärholmens sim- och idrottshall till en kostnad av 2 100 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-09.

Utförandet av ett barnäventyrsbad i Skärholmens sim- och idrottshall är ett av de investeringsprojekt som finansieras av särskilt avsatta medel inom det s k 300- miljonersprogrammet. I förvaltningens budget för 2004 avsattes 20 mnkr för olika verksamhetsutvecklingsprojekt i förvaltningens simhallar. Ett genomförandebeslut fattades av idrottsnämnden 2005-02-15 för totalt sex olika projekt där Skärholmsbadet ingick

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§60 Lisebergs bollplan, tilldelningsbeslut avseende nybyggnad av konstgräsplan

Dnr: 125/142/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från Infrastruktur Väg & Vatten AB för anläggning av en ny konstgräsfotbollsplan på Lisebergs BP till en kostnad av 6 525 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-10.

Den nya konstgräsfotbollsplanen på Lisebergs BP ska ersätta den gamla slitna 11-manna grusplan som finns idag. Den nya planen utförs på den gamla och de befintliga förutsättningarna medger inte en utökning av de 60 x 100 meter som är den gamla planens mått. Det gör att konstgräsplanen i första hand lämpar sig för ungdomsfotboll.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§61 Tilldelningsbeslut avseende utförande av ”Kulananläggning” i Gustav Adolfsparken och Gläntans IP.

Dnr: 125/94/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från ISS Mark & Miljö AB för utförande av två ”Kulananläggningar” vid Gläntans BP för 1 495 000 kr och Gustav Adolfsparken för 1 585 000 kr, totalt 3 080 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-14.

Vad som i dagligt tal kallas för ”Handslaget” avser satsningar på barn- och ungdoms-verksamhet som finansieras med särskilt avsatta medel från Riksidrottsförbundet.

Det handlar om att i anslutning till skolor eller idrottsplatser, bollplaner m fl anordna ”miniidrottsplatser” där olika idrotts- och lekaktiviteter kan utövas. De lämpliga projekten och anläggningarna har tagits fram i samråd med Stockholms idrottsförbund. Tre sådana anläggningar ingick ursprungligen i detta projekt nämligen Enskede IP, Gläntans BP och Gustav Adolfsparken.

Förvaltningen föreslår av kostnadsskäl att kulananläggningen vid Enskede IP utgår och att

avsatta medel för detta projekt omfördelas till Gläntan och Gustav Adolfsparken.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§62 Tilldelningsbeslut avseende utförande av ”Kulananläggning” i Spånga - Tensta

Dnr: 125/98/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta inkommet anbud från MJ Contractor AB för utförande av två ”Kulananläggningar” vid Nydal (Spånga-Tensta) för 1 746 000 kr och Sundby för 1 206 000 kr, totalt 2 952 000 kr exkl moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-13.

Med ”Handslaget” i idrottssammanhang avses satsningar på barn- och ungdomsverksamhet som finansieras med särskilt avsatta medel från Riksidrottsförbundet. Det handlar om att i anslutning till skolor eller idrottsplatser, bollplaner m fl anordna ”miniidrottsplatser” där olika idrotts- och lekaktiviteter kan utövas. De lämpliga projekten och anläggningarna har tagits fram i samråd med Stockholms idrottsförbund. Tre sådana anläggningar ingick ursprungligen i detta projekt nämligen Nydal, Sundby och Bromstens IP. Totalt anslogs ca 3 mnkr för dessa tre i programmet för Handslaget vars totala budget uppgår till 15,6 mnkr fördelade på 10 olika projekt, sju av dem med en budget på 1 mnkr eller mindre och tre med en budget på över 1 mnkr vardera. De här aktuella projekten tillhör dem med en ursprunglig budget på 1 mnkr. Av kostnadsskäl utgår Bromstens IP.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§63 Tilldelningsbeslut avseende elkonsulter 2006-01-01 – 2007-12-31

Dnr 125/649/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Följande: 1. Allel Elektrokonsult AB 556124-9664

2. Teknisk Merkantil Konsult AB 556398-5513

2. AB Hagerud Elteknik 556130-5680

4. K-Konsult Elmiljö AB 556385-7100

4. Rejlers Ingenjörer AB 556051-0272

4. Carl Bro AB 556563-7237

antages som ramavtalspartners avseende mindre elkonsulttuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2006-01-01 – 2007-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 4,5 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-14

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Fjorton anbud har inkommit varav tretton är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


§64 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Per Johansson informerade att SISAB inom kort kommer att stänga Spångabadet för renovering. Informationen om renoveringen har kommit sent till förvaltningen och de simföreningar som har sin verksamhet i badet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att hitta lediga tider i andra anläggningar. Det kan dock bli problem att kompensera föreningarna fullt ut.

b) Per Johansson redovisade en konsekvensbeskrivning avseende föreningsaktiviteter före kl 15 på vardagar, med anledning av en fråga från Johanna Westin Sjö (m). Enligt nuvarande regler beviljas bidrag för ungdomars fritidsverksamhet. Om föreningsverksamhet under blev bidragsberättigad skulle det kraftigt gynna stora föreningar och de föreningar som har tillgång till ledare under dagtid. En minskning av bidragbeloppen skulle också ske till de föreningar som bedriver verksamhet under kvällstid.

c) Per Johansson redovisade allmänhetens tider på Stora Mossens ishall, med anledning av en fråga från Caroline Silverudd Lundbom (fp). En marginell minskning har skett under allmänhetens tid främst p g a upplåtelser till Bromma gymnasiums klasser med idrottsprofil.

d) Maria Hannäs (v) frågade om möjligheten för lokala idrottsföreningar att boka tider på Hammarbyhöjdens idrottsplats. Förvaltningschefen återkommer med svar till kommande sammanträde.

e) Caroline Silverudd Lundbom (fp) undrade över tillgången av toaletter i Sjöstadshallen. Förvaltningschefen återkommer med svar till kommande sammanträde.

f) Peter Nilsson (mp) frågade om tillgången av omklädningsrum på Spånga IP. Förvaltningschefen återkommer med svar till kommande sammanträde.

g) Peter Nilsson (mp) frågade om stökigheten i samband med gratisbad i Tensta och Skärholmens sim- och idrottshallar. Stefan Jansson informerade att förvaltningen noga följer utvecklingen. De problem som var vid inledningsskedet har minskat. Förvaltningen har också gjort en enkätundersökning innan försöksverksamheten började och kommer att följa upp den senare under försöksperioden.


§65 Regionalt samarbetsorgan

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp), Billy Östh m.fl. (m), Caroline Lundbom-Silverudd m.fl. (fp) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I det av idrottsnämnden i december 2005 fastställda idrottspolitiska programmet beslutades att idrottsnämnden ska ta initiativ till att bilda ett regionalt samarbetsorgan i idrottsfrågor. I samarbetsorganet ska enligt beslutet ingå förtroendevalda från Stockholm och andra kommuner i länet och representanter för idrottsrörelsen i Stockholms län

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har genomfört en överläggning med Stockholms Idrottsförbund (SIF) i denna fråga och har föreslagit att FSKF:s styrelse tillsammans med SIF:s kansli blir beredande organ till det regionala samarbetsorganet.

Gruppen föreslås bestå utav förtroendevalda representanter från Stockholm och några söderortskommuner som Haninge, Nynäshamn och några norrortskommuner som Lidingö, Upplands- Väsby.

Idrottsrörelsen bör vara representerad i form av Stockholms Idrottsförbund och några specialdistriktsförbund där Stockholms Fotbollförbund bör vara en. Meningen är att gruppen ska sammanträda några gånger på år och dels utgöra grund för informationsutbyte men också kunde vara en ingång till djupare regionalt samarbete.

I enlighet med ovanstående uppdras idrottsförvaltningen att administrera och verka för ett väl fungerade regionalt samarbetsorgan.

§66 Samverkansgrupp idrottsnämnden – Stockholms idrottsförbund

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp), Billy Östh m.fl. (m), Caroline Lundbom-Silverudd m.fl. (fp) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I idrottspolitiskt program för Stockholm som fastställts av idrottsnämnden i december beslutades att en samverkansgrupp mellan idrottsnämnden och Stockholms Idrottsförbund ska bildas, Syftet med gruppen är dels att utbyta idéer och behandla principiella idrottsliga frågor i allmänhet. Särskilt fokus bör gruppen ha på frågor som stadens stöd till idrottsrörelsen och styrning av kontra självständighet för idrottsrörelsen.

Från idrottsnämnden föreslås en representant från varje partigrupp som sedan fastställs utav nämnden. Stockholms Idrottsförbunds styrelse utser självständigt sina representanter i gruppen.

Beredande organ inom idrottsförvaltningen föreslås bli Förvaltningschefens stab i samarbete med Administrativa avdelningen, som tillsammans gör gemensam beredning med Stockholms Idrottsförbunds kansli. Samarbetsgruppen föreslås träffas ungefär två gånger per år.

I enlighet med ovanstående uppdras idrottsförvaltningen att administrera och verka för en samarbetsgrupp mellan idrottsnämnden och Stockholms idrottsförbund upprättas.

§67 Redovisning av Majoritetens försök med gratis bad för barn och ungdom

Anmälan av skrivelse från Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp).

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Nu har majoritetens försök med Gratis bad för barn och ungdom varit realitet en period. Samtidigt har klagomålen också ökat lavinartat. Stökigt, rörigt, skrikigt, otrivsamt. Många har också uttalat att man inte tänker gå och bada på det bad man alltid tidigare gått på. Vi tror att detta beslut var felaktigt och vi skulle vilja ha en utförlig redovisning av vilka erfarenheter man gjort på berörda anläggningar vad gäller ökat besökande av barn och ungdom resp tappat besöksantal av andra besökskatergorier. Fler incidenter och tillbud? Ekonomiska aspekter.

Att man redovisar enligt ovanstående till nämnden.

§68 Anmälan av skrivelse från vice ordförande Leif Kroon (kd) avseende Inomhushall för bandy

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Stockholm är en bandystad trots dåliga förutsättningar. Alla vet att det är mycket svårt med bra träningsförhållanden vilket varje år blir tydligt i försäsongen. Inom stadens gränser finns idag 3 st konstfrusna bandyytor. För att bredd och elitverksamheten ska utvecklas måste förutsättningarna förbättras och vi anser att det finns behov av att bygga en inomhushall för bandy. Det är framförallt för träning det finns ett stort behov att fylla för alla de olika lag som idag måste åka och leta istider. Konstgrässatsningar har för fotbollsplaner bl.a. möjliggjort en förlängning av säsongen. Analogt kan bandyn gå på is 2-3 månader tidigare med en inomhuslösning.

Edsbyn har visat att det är möjligt att bygga en inomhushall för bandyn vilket man haft stor glädje av som förening. Hallplaner finns dessutom på fler orter i mellansverige. I Stockholm, landets största bandydistrikt, finns det stort intresse för bandyn och i regionen finns många lag som skulle kunna dra nytta av en sådan satsning.

Vi är även öppna för att pröva om det är möjligt att kombinera en satsning mellan andra vintersporter som idag inte har tillräckligt goda träningsförhållanden.

Förvaltningen får i uppdrag att

 • ta fram ett förslag på hur och var en bandyhall skulle kunna byggas i Stockholm och vilka förutsättningar och möjligheter som byggandet av denna skulle innebära.

§69 Ordning och Reda på våra anläggningar

Anmälan av skrivelse från Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Ett tema som kommer igen på många områden idag är att allt fler efterlyser Ordning och reda det är i Skolan, på Gator och Torg men även inom idrottsnämndens område.

Många av dom samtal och mail som vi som politiker får till oss handlar mycket om när man benar ner det om 2 saker ”Ordning och reda på våra anläggningar”.

Det är synpunkter på städningen. Det är synpunkter på att folk släpar med sig barnvagnar in i omklädningsrummen (Vällingbybadet) vilket drar med sig sand, grus och snö under den årstid vi befinner oss i. Det är att folk tar med sig mat in i bastun, rakar sig i duschen, låter bli att duscha och tvätta sig innan bad. Det saknas toalettpapper på toaletter. Det handlar om att man inte respekterar bokade träningstider i våra idrottshallar. Det handlar om respekten för andra människor, trakasserier och sexuella trakasserier. Även avsaknad av synlig personal på anläggningarna.

Ovanstående är bara en liten del av synpunkterna som i många fall bidrar till otrivsel och otrygghet och känsla av oreda och oordning på idrottsförvaltningen anläggningar. Vi tror att en hel del av detta skulle kunna avhjälpas med en förbättrad, tydlig skyltning på våra anläggningar. Ordningsregler helt enkelt. Stockholm är idag en internationell storstad så skyltningen måste även finnas på flera olika språk. Vi tror även att om personalen hade fler ronderingar i omklädningsrum, vid bassänger och i våra idrottsanläggningar skulle öka trivsel.

Att förvaltningen tar fram ”Ordningsregler” för samtliga anläggningar som är

enkla, tydliga och på flera språk för hur man uppträder, vilka regler som

gäller på resp anläggning.

Att man ser över hur befintlig personal kan bli mer synlig på våra anläggningar.