Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-05-16

Sammanträde 2006-05-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!

Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterar Läs mer...e Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Remiss av förslag till Sätraskogens naturreservat

8 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

9 Förslag till uppdrags- och tidplan för översyn av arbetet med brukarmedverkan

11 Svar på skrivelse ”Satsa på Kungsholmen och Stadshagen”

12 Förslag till samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm

14 Svar på skrivelse angående nedläggningshot för ridskolorna på Ryttarstadion

16 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering i Hässelby - återrapportering

17 Idrottshall vid Hjulstaskolan – genomförandebeslut

Ärende utan personalrepresentation

18 Tilldelningsbeslut avseende evenemangsstädning av Stockholms Stadion 2006-05-01 – 2007-12-31

Omedelbar justering (Sekretessärende)

19 Åkeshovs ridanläggning – tilldelningsbeslut avseende utbyggnad etapp 1+2

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

20 Enskedehallen – tilldelningsbeslut avseende markarbeten

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

21 Information och övriga frågo

Mötesinformation

Justerat 2006-05-24
Kersti Py Börjeson
Leif Kroon
Bo Olsson, Sekreterare

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande (t.o.m § 119 e)
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Manlio Palocci (s)
Maria Hannes (v)
Peter Nilsson (mp)
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Louise Modig Hall (s) tjänstgörande
Janne Järvinen (s)
Jennie Åkerlind (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Jakob Pawlak (m)
Patrick Krassén (fp)
Diana Wallhager (fp)
Tina Ekelund (kd)

Personalrepresentanter
Thomas Wiklund (SKTF)

Tjänstemän:
Kjell Karlsson förvaltningschef (ej § 111), Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Stefan Jansson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:
Jan Ekbrand, biträdande borgarrådssekreterare

 

§96 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§97 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 3/2006 från nämndens sammanträde 2006-03-18 , som justerats 2006-05-02

§98 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§99 Röstgranskning

Ledamoten Carin Jahn (s) och Rolf Pettersson (s), samt ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s) och Fredrik Grönstedt (m) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Rolf Pettersson (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s) och för Carin Jahn (s) tjänstgjorde Louise Modig Hall (s)

§100 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2006-04-06 – 2006-05-05

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 4 den 2006-03-29.

c) Delegationsordning för idrottsnämnden

d) ”Kan alla idrotta?” - inbjudan till seminarier i serien ”Handikappolitiskt program för Stockholms stad

e) Revisionsberättelse FoC Farsta

f) Anmälan av personalrepresentant SKTF

g) ”Tidig specialisering inom idrotten”, inbjudan till forskningskonferens den 14-15 juni på GIH Stockholm

h) ”Samverkan lokalt och globalt –vinst eller förlust”. Inbjudan till seminarium i serien Handikappolitiskt program för Stockholms stad

§101 Tertialrapport 1 och delårsbokslut per den 30 april 2006

Dnr: 101/804/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. förvaltningens förslag godkänns

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 1. samt därutöver anföra

Den idrottssatsning som majoriteten har genomfört under mandatperioden är den största i Stockholm på mycket länge. Under perioden genomförs stora investeringar för att börja bygga bort Stockholms brist på idrottsanläggningar. Satsningen innebär bland annat anläggandet av konstgräsplaner, upprustning av idrottsplatser och byggande av flera idrottsanläggningar. Det är glädjande att tertialrapporten visar att det byggs väldigt mycket idrottsanläggningar i Stockholm. Vad gäller satsningen på fri entré på stadens bad som majoriteten genomfört ska detta arbete även fortsättningsvis vara prioriterat. Om utvärderingen av försöket visar på ett positivt resultat så ska möjligheten finnas att omvandla försöket till en permanent verksamhet från och med sommaruppehållets slut 2006.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-05.

Prognosen för driftbudgeten visar ett överskott om 14,1 mkr netto, vilket motsvarar driftbudgeten för Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande ofördelade medel för satsning på simhallarna i budget 2006. För idrottsdriften redovisas ett beräknat underskott om cirka 4 mkr vilket täcks genom minskade underhållsåtgärder. Förvaltningen redovisar även en beräknad omslutningsökning om 16,2 mkr på grund av projekt som genomförs under året inom Kompetensfonden och Miljömiljarden.

För investeringsverksamheten redovisas ett beräknat överskott om 85,7 mkr netto, varav 48,1 mkr avser utgifter och 37,6 mkr inkomster. Överskottet orsakas främst av förskjutningar avseende af Chapman, Sätra ridanläggning samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006. För kapitalkostnader beräknas ett överskott om 17 mkr på grund av förskjutningar inom ett flertal projekt, bl.a. af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen samt exploateringsprojekt.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Billy Östh m.fl. (m) lämnar ett särskilt uttalande enlig följande:

Det är anmärkningsvärt att prognoserna för ekonomin visar på så stora överskott vad gäller drift och kapitalkostnader. Än mer anmärkningsvärd är prognosen för investeringar, som visar på ett nettoöverskott på 136,9 Milj kr p.g.a. förseningar vad gäller Skanstullshallen, af Chapman samt för konstgräsplanerna. Även om det, såsom förvaltningen skriver, i huvudsak beror på att nämnden har tillförts medel för ett visst ändamål långt innan planeringsprocessen påbörjats och att stadsbyggnadskontorets planprocess ofta drar ut på tiden, måste en betydligt bättre samstämmighet mellan budget och verklighet ske fortsättningsvis.

§102 Remiss av förslag till Sätraskogens naturreservat

Dnr: 311/203/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förvaltningens förslag samt att därutöver anföra

Det är positivt att Sätraskogens naturreservat bildads. Genom bildandet skyddas viktiga naturområden för rekreation och motion. Det är angeläget att i storstaden bevara dessa värden. Ur ett idrottsligt perspektiv är det också angeläget att reservatet inrymmer olika aktiviteter som till exempel orientering, ridning och båtliv. Rekreation bör tolkas brett och samtidigt måste både utveckling av området och visst slitage på grund av dessa mänskliga aktiviteter accepteras.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-03-28

Idrottsnämnden har på remiss fått förslag till inrättandet av Sätraskogens naturreservat. Förvaltningen har i princip inget att erinra mot att berört område föreslås bli naturreservat. Förvaltningen ser positivt på att området fredas för rekreation och friluftsliv men förutsätter samtidigt att den tänkta nya ridanläggningen i Sätraskogen kan inrymmas som en anläggning för rekreation inom reservatet

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden, överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Billy Östh m.fl. (m) och vice ordförande Leif Kroon (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut, samt
 2. därutöver anföra följande:

Det är förhastat att låsa in ännu mer mark runt Stockholm i naturreservat. Att inrätta naturreservat kan vara en väg för att säkerställa god tillgång till grön- och naturområden, men är inte på något sätt det enda. Begreppet ”naturreservat” innebär inte automatiskt något naturskydd, utan ger i princip endast ett skydd mot att marken tas i anspråk för bebyggelse. Det blir mot den bakgrunden viktigt att väga nya naturreservat mot behovet av ny bebyggelse. I planeringen för framtida grön- och naturområden måste hänsyn tas till framtida tillväxt i staden och behovet av ny bebyggelse och infrastruktur. Det nu aktuella området bör kunna fungera som ett rekreationsområde utan att göras om till naturreservat.

Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis bifalla kontorets förslag till beslut samt
 2. därutöver anföra följande

I många fall är inte reservatsbildandet i sig en förutsättning for att områden ska kunna bidra till att invånare skall kunna njuta av vår vackra natur. Det har istället visat sig att syftet med reservat i flera fall går stick i stäv med invånarnas tidigare användning av naturområdena och begränsar deras möjligheter att använda områdena. Det är därför viktigt att tillgängligheten för alla Stockholmare i det blivande naturreservatet hålls på en hög nivå och att det även i framtiden blir möjligt dels ha kvar de verksamheter som finns i dag men även utveckla dessa.

Det är oerhört viktigt att inte den nya bebyggelsen i området försvårar tillgängligheten till naturområdet. Med tanke på den höga andel hyresfastigheter och flerfamiljshus som finns i området sedan tidigare bör det byggas småhus framöver. En blandad bebyggelse innebär inte bara att en minskad segregation utan gör det även möjligt för boende i området att göra så kallad boendekarriär.

För att markera att det är en betydande skillnad mellan ett storstadsnära område med många befintliga verksamheter och ett helt avskilt naturområde i glesbygden bör det övervägas om inte området istället för naturreservat benämns kulturreservat.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut

Reservation

Billy Östh m.fl. (m) och vice ordförande Leif Kroon (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§103 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

Dnr: 410/338/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-02

Vid några av stadens idrottsanläggningar förekommer, i olika omfattning, utskänkning av alkohol. De anläggningar som är mest berörda är Zinkensdamms IP, Stadion och Eriksdalsbadet. Vare sig idrottsnämnden eller de tidigare nämnder som ansvarat för stadens idrottsanläggningar har beslutat om vilka principer för alkoholutskänkning som ska tillämpas vid anläggningarna.

Förvaltningen har i yttrande över utredningen om ”alkoholbranschens sponsring inom idrotten och alkohol vid ungdomsevenemang” uttryckt att alkohollagen bättre bör tillämpas vid ungdomsevenemang, konserter och festivaler. Enligt förvaltningens mening kan ett idrottsevenemang i stort jämföras med detta.

Förvaltningen anser vidare att det borde vara en självklarhet att tillståndsgivaren ska inhämta anläggningsägarens synpunkter och att det är anläggningsägarens ställningstagande som ska vara avgörande för om tillstånd för utskänkning ska medges.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.
 2. överlämna ärendet till socialtjänstnämnden.
 3. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet


§104 Förslag till uppdrags- och tidplan för översyn av arbetet med brukarmedverkan

Dnr: 124/76/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-04-27

Vid idrottsnämndens sammanträde den 21 mars 2006 behandlades revisionsrapporten ”Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande”. I rapporten framfördes att nämnden behöver förbättra styrningen av hur brukarmedverkan ska uppnås. Revisionskontoret rekommenderade att rutiner upprättas över hur arbetet ska bedrivas samt ansvaret för genomförande och uppföljning. Förvaltningen har nu utarbetat ett förslag till uppdrags- och tidplan för översynen av brukarmedverkan

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till uppdrags- och tidplan för förvaltningens arbete med brukarmedverkan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§106 Svar på skrivelse "Satsa på Kungsholmen och Stadshagen"

Dnr:017/214/04

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-10

Alf T Samuelsson och Patric Rylander båda (kd) inkom redan 2004-03-23 med en skrivelse med förslag till en satsning på Kungsholmen, och i synnerhet Stadshagen.


Nordvästra Kungsholmen är ett av flera stadsdelsområden som planeras för en mycket omfattande omdaning som har inletts med bostadsbyggnation och kommande parkstråk utmed Ulvsunda sjö och därefter under flera år ytterligare, byggnation av bostäder, arbetsplatser och serviceanläggningar såsom hotell, idrottsanläggningar samt eventuellt ett familje- och rekreationsbad.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Som svar på skrivelsen ”Satsa på Kungsholmen och Stadshagen” av Alf T Samuelsson och Patric Rylander båda (kd), godkänna denna redovisning.

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom föreslog bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§107 Förslag till samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm

Dnr: 017/27/06

Ärendet utgick ur föredragningslistan

§109 Svar på skrivelse angående nedläggningshot för ridskolorna på Ryttarstadion

Dnr: 425/327/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse angående nedläggningshot för ridskolorna på Ryttarstadion.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-03

Ridskolorna Östermalms ridskola och Stockholms ridhus, som delar anläggningen Ryttarstadion vid Storängsbotten, har aviserats en hyreshöjning av fastighetsbolaget de hyr av, från och med 2006-07-01. I en skrivelse till förvaltningen efterfrågas hyresbidrag eller andra lösningar för att kunna fortsätta sin verksamhet. Ridskolorna vid Ryttarstadion är till stor glädje för alla sina besökare men kanske mest för alla flickor. Enligt förvaltningen vore det olyckligt om ridverksamheten på ryttarstadion inte kan fortsätta. Ärendet om hyreshöjningen för ridskolorna är nu hos hyresnämnden för avgörande. Oavsett hur beslutet blir har förvaltningen ingen möjlighet att ge hyresbidrag eller andra bidrag till bolag eller privatpersoner.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§111 Köp av demonterbar hall att användas som provisorisk sporthall med placering i Hässelby - återrapportering

Dnr: 312/345/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna återrapporteringen avseende köp av demonterbar hall att användas som provisorisk idrottshall

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-10

Idrottsnämnden beslutade 2006-03-21 om förvärv av en demonterbar hall som ingår i stadens köp av Carlsberg/Prippsområdet i Ulvsunda. Hallen avses användas som provisorisk idrottshall med placering i Hässelby. Vidare beslöt nämnden att återremittera ärendet vad gäller Hässelby Hawks för att förvaltningen skall återkomma med svar på ett antal frågor om driftkostnader, avtalstid, likställighetsprincipen, prejudikat, kostnadsdrivande för medlemmar m.m.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


§112 Idrottshall vid Hjulstaskolan – genomförandebeslut

Dnr: 411/373/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna genomförande av föreslagen nybyggnad av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta.

 1. Överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut och samtidigt begära ytterligare 11,0 mnkr i investeringsutgift till projektets beräknade totalkostnad på 41,5 mnkr i 2007 års budget.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-08

Idrottsnämnden godkände i januari 2005 förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för byggande av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta. Kostnaden beräknades då uppgå till ca 40 mnkr totalt. En uppgradering av kostnadskalkylen har nu gjorts på basis av de handlingar som tagits fram under projekteringsskedet som startade i början av februari 2006. Den justerade kalkylen visar att kostnaden kommer att bli något högre, totalt 41,5 mnkr. I kalkylen ingår också kostnader för konstnärlig utsmyckning (285 tkr), oförutsedda kostnader och inlösen av befintlig byggnad från SISAB (1 700 tkr) och tidskrivning för medverkan i projektet av egen personal (600 tkr).

Förvaltningen har i budget 2006 erhållit 27 mnkr för projektet år 2007. Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har i sitt program för stadsförnyelseåtgärder samtidigt anslagit 8 mnkr som idrottsnämnden får disponera för projektet. Tillsammans således 35 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Billy Östh m.fl. (m) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att –sats 2 stryks och ersätts med:

- överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut

- den ökade investeringsutgiften på 11,0 Milj kr finansieras inom beslutad ekonomisk ram,

 1. samt att dessutom anföra:

Budgetbeslut bör fattas vid ett tillfälle per år. Att redan nu begära tilläggsanslag för 2007 anser vi vara djupt otillfredsställande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut


Reservation

Billy Östh m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Ärende utan personalrepresentation

§113 Tilldelningsbeslut avseende evenemangsstädning av Stockholms Stadion 2006-05-01 – 2007-12-31

Dnr: 125/211/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. JA Service AB, 556368-1310, antages som avtalspartner avseende städning av Stockholms stadion efter evenemang under perioden 2006-05-01 – 2007-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden med optionsår är 1,5 mnkr exkl. moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-04-21

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§114 Åkeshovs ridanläggning - tilldelningsbeslut avseende utbyggnad etapp 1+2

Dnr: 125/743/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudet från Byggentreprenör Sundström AB för utbyggnad och upprustning etapp 1 och 2 av Åkeshovs Ridanläggning för en kostnad av 9 910 000 kr exkl. moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-09.

Idrottsnämnden fattade i februari 2006 ett genomförandebeslut avseende utbyggnad och upprustning av Åkeshovs ridanläggning etapperna 1 och 2. I den första etappen ingår iordningställande av klubblokal, stallplatser, foderförråd, ryttargång samt garage. I den andra etappen ingår utförande av nya rasthagar samt iordningställande av en bilparkering. Båda dessa etapper ingår i den nu föreliggande entreprenaden. I de kommande etapperna 3 och 4 som beräknas kunna genomföras under kommande år, ingår byggande av ett nytt ridhus, utförande av en ny uteridbana samt upprustning av utemiljön inom ridanläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§115 Enskedehallen – tilldelningsbeslut avseende markarbeten

Dnr: 125/165/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudet från KPK Entreprenader AB för de anläggningsarbeten som ingår i rubricerade generalentreprenad för en kostnad av
  2 796 000 kr exkl. moms.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-02

Anläggningsarbetena omfattar bl.a. en ny väg till idrottshallens huvudentré som ersätter den befintliga väg som togs i anspråk för den nya gymnastiktillbyggnaden. Redovisning av markprojektet ingick i det genomförandebeslut som fattades i november 2004 av idrottsnämnden rörande denna tillbyggnad. I ärendet anges att en ny tillfartsväg behöver utföras som ersättning för den befintliga väg som tas i anspråk.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§116 Bollplanen på Kärrtorps IP

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp),

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I en skrivelse till idrottsnämnden i december 2005 lyfts behovet av ytterligare ytor för fotboll. Ett område som nämns som underförsörjt är Kärrtorp. I skrivelsen så uppdrogs idrottsförvaltningen därför att påbörja planeringen för anläggandet av en 11-manna plan i enlighet med förvaltningens tidigare planer. Majoriteten önskar nu få en rapport över hur detta arbete fortlöper. I enlighet med ovanstående uppdrags idrottsförvaltningen att till nästa idrottsnämnd redogöra för förvaltningens och stadens övriga insatser vad gäller anläggandet av bollplanen vid Kärrtorps IP.

§117 Boulanläggningar i Stockholm

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

För många människor är idrottande minst lika mycket en social som en fysisk aktivitet. Boule är en idrott där det sociala har stor betydelse. Idrotten är populär i alla befolkningsgrupper men kanske särskilt bland stadens äldre. Boulebannor är dessutom relativt billiga anläggningar. I enlighet med ovanstående uppdrags idrottsförvaltningen att ta utreda behov och möjligheterna att tillskapa ytterligare boulebanor både i parkområden och i anslutning till befintliga idrottsanläggningar

§118 Tillsättandet av en badgrupp

Anmälan av skrivelse från Kersti Py Börjeson m.fl. (s) Maria Hannäs (v),

Peter Nilsson (mp),

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I budgeten 2006 finns resurser avsatta för att projektera för en sim- och idrottshall i Skarpnäck. För att i ett tidigt skede låta idrottsnämnden få insyn och inflytande över hur detta arbete utformas bör en badgrupp tillsättas. Gruppen kan utgöras av en representant från varje partigrupp i idrottsnämnden samt av representanter från idrottsförvaltningen. Gruppens uppgift bör vara att studera och besöka olika badinrättningar för att låta sig inspireras och att ta med dessa erfarenheter till projekteringen av Skarpnäcks simhall.

I enlighet med ovanstående uppdras idrottsförvaltningen att ta initiativ för tillskapandet av en badgrupp med representanter från både idrottsnämnden och idrottsförvaltningen.

§119 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Caroline Silverudd Lundbom (fp) framförde att hon hört att det är vissa problem på förvaltningens bokningsenhet och att det blivit ökade svarstider på mail. Kjell Karlsson svarade att förvaltningen var medveten om problemet och administrativa avdelningen arbetar med frågan.

b) Caroline Silverudd Lundbom (fp) frågade om hur arbetet fortskridit beträffande bollplanen i kvarteret Verktummen. Kjell Karlsson svarade att förvaltningen haft kontakt med stadsdelsnämnden. En förändring av ansvaret kommer att leda till ökade kostnader och för närvarande har förvaltningen inte dessa resurser.

c) Caroline Silverudd Lundbom (fp) frågade om planerna beträffande en handbollshall som Djurgårdens Handboll velat uppföra vid Hjorthagens IP. Kjell Karlsson svarade att Djurgårdens Handboll inte lägre är med i projektet utan det är ett privat företag som jobbar vidare med frågan. Projektet kräver kommunalt stöd för att kunna fortsätta. SLK utreder för närvarande frågan.

d) Olle Hagberg (fp) frågade hur arbetet med omklädningsbyggnaden vid Årstagårdens bollplan fortgår. Lennart Andreasson svarade att ett anbudsförfarande pågår och förhoppningsvis kommer ett ärende om tilldelningsbeslut till idrottsnämnden i juni.

e) Olle Hagberg (fp) informerade om föreningsutskottets sammanträde med Husby scoutkår den 25 april. Svenska Scoutförbundet har startat en ny kår i området och fått omfattande stöd från stadsdelnämnden och Svenska scoutrådet. Kungen har besökte kåren och medverkat vid en invigningsceremoni av nya medlemmar. Vid föreningsutskottets sammanträde var det få politiker som deltog vilket var olyckligt. Orsaken var den sena planeringen av vårens möten. Höstens möten måste planeras i ett tidigare skede.

Vice ordförande Leif Kroon (kd) övertog ordförandeskapet

f) Patrick Krassén (fp) frågade om belysningen i Vasaparken. Kjell Karlsson svarade att förvaltningen endast medverkat i finansieringen av konstgräsplanen och att det är stadsdelen som ansvarar för belysningen.

g) Caroline Silverudd Lundbom (fp) informerade om att en inbjudan från innebandyförbundet kommit till nämnden att delta i en innebandyturnering den 31 maj i Sjöstadshallen. Inbjudan har också sänts till motsvarande nämnder och förvaltningar i Huddinge, Järfälla, Solna och Sollentuna.