Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-08-22

Sammanträde 2006-08-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Läs mer...
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

Bordlagda ärenden

6 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

Bordlagt 2006-05-16 och 2006-06-13
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Centralbadet, lägesbeskrivning av nuvarande hyresförhållande

Bordlagt 2006-06-13
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Från stipendiekommittén

8 2006 års ungdomsledarstipedieum

Övriga ärenden

9 Svar på remiss om Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser.

Dnr 030-2088/06
(Utsändes senare)

10 Svar på remiss om förslag till reviderat program –

Stockholms stads program för kvinnofrid
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på remiss av rapporten Översyn av stadens administration.

12 Svar på remiss av rapporten Genomlysning av idrottsnämnden.

(Omedelbar justering)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redogörelse av kostnader och konsekvenser av att helt övergå till användande av naturgummi vid nyanläggande av konstgräsplaner.

14 Svar på skrivelse från Leif Kroon (kd) angående inomhushall för bandy

15 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp) angående genomlysning av ishockeyns behov.

16 Svar på skrivelse ”Mindre idrotters behov”

17 Ordning och reda på våra anläggningar - svar på skrivelse av Caroline silverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

18 Svar på skrivelse från Liljeholmens SdN, Aspuddens skola och IFK Aspudden angående upprustning av Aspuddens IP

19 Svar på skrivelse från Djurgårdens IF Fotbollsförening och Värtans IK angående övertagande av driften på Hjorthagens IP

20 Svar på uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en omklädningsbyggnad på Lisebergs bollplan.

21 Redovisning av enkätundersökning gällande Läktar och evenemangservice AB

22 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsplan m.m. på Västboda bollplan

23 Redovisning av försök med fri entré för barn samt förslag på utökning av försöket samt ytterligare åtgärder

24 Ansökan om bidrag till S:t Göranskommittén för reparation och upprustning av scoutstugor, torp och båtar

25 Föreningars skulder till förvaltningen

26 Förslag till införande av allkort för allmänheten och justeringar korttaxor, förändring av autogirohantering, införande av friskvårdscheckar samt ny taxa för simhallskort.

27 Ev. byggnation av bollhall s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP

28 Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF alliansförening

29 Knutby bollplan, genomförandebeslut för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Ärenden utan personalrepresentation

30 Förslag om lösning av tvist

(Sekretessärende)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Tilldelningsbeslut avseende drift av verksamheten IP Skogen inklusive Ågesta friluftsområde, Nacka friluftsområde, Magelungens roddbana samt skidspår

(Sekretessärende)
Omedelbar justering
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Tilldelningsbelut avseende aktivitets- och simskolebokning med kassa- och passagesystem

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nytt genomförandebeslut samt tilldelningsbeslut för upprustning av fullriggaren af Chapman

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Information och övriga frågor

Mötesinformation

 

§154 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§155 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 5 och 6/2006 från nämndens sammanträde 2006-06-13, som justerats 2006-06-22 och sammanträde 2006-06-20, justerat 2006-06-22.

§156 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§157 Röstgranskning

Ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s), Louise Modig Hall (s), Mehdi Oguzsoy (v), Fredrik Grönstedt (m) och Jakob Pawlack (m) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

§158 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-06-01 – 2006-08-10

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 5; 2006-04-25, nr 6; 2006-05-30 och nr 7; 2006-06-07.


§159 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar

Dnr: 410/338/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. återremitera ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-02. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-05-16 och 2006-06-13

Vid några av stadens idrottsanläggningar förekommer, i olika omfattning, utskänkning av alkohol. De anläggningar som är mest berörda är Zinkensdamms IP, Stadion och Eriksdalsbadet. Förvaltningen har nu uppmärksammats på att socialtjänstnämnden har beviljat utskänkningstillstånd vid Hammarby Speedways tävlingar på Gubbängens IP. I detta fall är det en lokal restauratör som getts tillståndet. Vare sig idrottsnämnden eller de tidigare nämnder som ansvarat för stadens idrottsanläggningar har beslutat om vilka principer för alkoholutskänkning som ska tillämpas vid anläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.
 2. överlämna ärendet till socialtjänstnämnden.
 3. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslog att ärendet skall återremiteras

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt återremitera ärendet

§160 Centralbadet, lägesbeskrivning av nuvarande hyresförhållande

Dnr: 322/410/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Uppdra åt förvaltningen att inleda förhandlingar med Fabege AB och Centralbadet AB angående förutsättningarna för en förlängning av nuvarande hyresavtal mellan parterna med utgångspunkt från den optionsrätt om oförändrade villkor som anges i § 17 i den ursprungliga överenskommelsen mellan staden och ägaren av Centralbadet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-05-31. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-06-13.

Centralbadet AB som driver verksamheten i Centralbadet har aktualiserat frågan om huruvida staden kommer att förlänga nuvarande hyresavtal med Fabege AB, nedan kallad hyresvärden, då detta löper ut år 2009. Idrottsförvaltning är sedan upprustningen skedde 1989 förstahands-hyresgäst och hyr i sin tur ut badet på ett likalydande kontrakt till Centralbadet AB som andrahandshyresgäst. Centralbadet AB står i begrepp att göra omfattande investeringar i verksamheten och behöver då för sin riskbedömning få ett förhandsbesked om staden ställningstagande i frågan. Med stöd av vad som redovisas nedan i detta ärende föreslår förvaltningen att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med hyresvärden och Centralbadet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§161 2006 års ungdomsledarstipedieum

Dnr: 406/314/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna stipendiekommitténs förslag om föreslagna stipendiater

Ärendet

I ärendet förelåg ett tjänsteutlåtande från stipendiekommittén daterat

Idrottsnämnden beslöt vid möte 2006-03-21 att godkänna förvaltningens förslag om att utdela tretton stipendier om vardera 10 000 kronor. Tre av stipendierna skall särskilt riktas till ungdomsledare inom handikapprörelsen. En stipendiekommitté bestående av ledamöterna Louise Modig-Hall och Olle Hagberg har handlagt ärendet.

Förslag till beslut

Stipendiekommittén har föreslagit följande stipendiater:

Kristina Bogren Enskede scoutkår

Paul Eriksson Stockholm Ultimate

Anna Ferm Handikappseglarklubben Vindens vänner

Kenneth Kasper Högalids IF

Jonas Lindell Högalids IF

Tove Lindeberg SOL-flickornas GF

Mikael Linhammar SMU i Älvsjö

Robert Nilsson Sköndals IK

JanOve Pettersson AC Camelen

Johanna Qvarfordt Fredrikshofs friidrott

Caroline Theorell Fredrikshofs friidrott

Niklas Westin KFUM:s GA Stockholm

Kerim Yurakci Assyriska Taekwondo

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt stipendiekommitténs förslag till beslut

§162 Svar på remiss om Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Dnr 030-2088/06

Dnr: 015/362/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förslag till svar på Stadsledningskontorets remiss dnr 030-2088/06 – Anvisningar för styrelsers och nämnders riskanalyser.

 1. Godkänna redovisningen i övrigt.

 1. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-16. Idrottsnämnden har fått i uppdrag att svara på frågor enligt stadsledningskontorets remiss Anvisningar för styrelsers och nämnders riskanalyser. I denna uppmanas stadens nämnder och bolagsstyrelser att i enlighet med kommunfullmäktigebeslut i budget för 2006:

 • genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som visar på risken för extraordinära händelser och konsekvenserna för dessa.
 • genomföra en ledningsanalys av förmågan att hantera en extraordinär händelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§163 Svar på remiss om förslag till reviderat program –

Stockholms stads program för kvinnofrid

Dnr:015/433/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak bifall förvaltningens förslag samt att därutöver anföra

Det är av yttersta vikt att bekämpa alla former av våld. Kvinnor är de som drabbas främst och särskilt hårt av våld inom nära relationer. Samtidigt är detta våld särskilt hänsynslöst då formerna ofta är systematiska och psykologiskt nedbrytande. Idrottsnämndens verksamhet innebär kontakt med barn och ungdomar. Idrottsförvaltningens personal kan tillsammans med idrottsledare spela en viktig roll i att upptäcka missförhållanden i hemmet. Alla vuxna människor har en medmänsklig plikt att rapportera sådana missförhållanden till de sociala myndigheterna. För att programmet ska få verkligt genomslag i Stockholm är det viktigt resurser läggs på konkreta insatser i våldsutsatta kvinnors direkta närhet. Det arbete som dagligen utfors av ideella organisationer är ett gott exempel på detta.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-29.

Stockholms stads program för kvinnofrid handlar ytterst om mänskliga rättigheter och frihet från könsrelaterat våld. Det handlar om alla människors rätt till kroppslig integritet och hälsa oavsett kön, ålder, funktionshinder eller social situation. Ytterst är mäns våld mot kvinnor ett uttryck för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män.

I september år 1999 fattade kommunfullmäktige beslut om ”Stockholms stads handlingsprogram för Operation Kvinnofrid”. Syftet var att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att skapa en bättre organisation för sina insatser i frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn samt att utveckla stödinsatser för dessa målgrupper. I programmet lades stor vikt vid personalutbildningar i kvinnofridsfrågor och betydelsen av lokala samverkansgrupper. Även kvinnors trygghet i utomhusmiljöer uppmärksammades. I Stockholms stad har stadsdelsnämnderna ansvaret för stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen om förslag till reviderat program – Stockholms stads program för kvinnofrid

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) och yrkar bifall till sitt förslag till beslut.

Se under rubriken BESLUT

Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut

Reservation

Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§164 Svar på remiss av rapporten Översyn av stadens administration.

Dnr 015/313/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på remissen överlämnas redovisat tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-11.

Stadsledningskontoret har skickat ut en rapport ”Översyn av stadens administration” till samtliga nämnder och styrelser för yttrande. Rapporten utgör resultatet av det uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i budget 2005 att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Med anledning av uppdraget tillsatte stadsdirektören under hösten 2005 en projektorganisation som har genomfört en översyn av stadens administration. Syftet har varit att klargöra i vilken utsträckning det är möjligt att reducera kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten i administrationen och omfördela resurserna till stadens kärnverksamheter. Översynen har omfattat den interna stöd- och serviceadministrationen inom funktionsområdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§165 Svar på remiss av rapporten Genomlysning av idrottsnämnden.

Dnr: 015/464/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som yttrande över remiss av rapporten ”Genomlysning av idrottsnämnden”, överlämna tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-17.

Förvaltningen har mottagit stadsledningskontorets remiss av rapporten ”Genomlysning av idrottsnämnden”, daterad 2006-06-16. Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga stadens nämnder och bolagsstyrelser ska genomlysas fram till år 2010. Arbetet ska leda till effektivare utnyttjande av stadens resurser och ge nya möjligheter att omprioritera dessa resurser. Målet är att en till två miljarder kronor ska kunna omfördelas. Genomlysningarna görs av utomstående konsulter.

Förvaltningen ställer sig i detta remissvar frågande till behovet av denna genomlysning efter den organisationsutredning som genomfördes 2005. Förvaltningens sammanfattande slutsats är att genomlysningen inte tillför något i sak som bör föranleda större organisationsförändringar. Dock pekar genomlysningen, liksom den tidigare organisationsutredningen, på flera områden där det finns brister. Rapporten innehåller en del sakfel vilka kommenteras i svaret.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§166 Redogörelse av kostnader och konsekvenser av att helt övergå till användande av naturgummi vid nyanläggande av konstgräsplaner.

Dnr: 412/456/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak godkanna redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande samt att anföra följande:

Övergången från SBR-gummi till återvunnit grönfärgat naturgummi typ EPDM eller produkter som vid erforderliga tester och kontroller prövats lika skall genomföras med omedelbar verkan och gälla alla kommande upphandlingar. I detta inkluderas även genomförande beslutet för anläggandet av en 11-manna konststgräsplan på Knutby BP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-03.

Idrottsnämnden uppdrog 2006-06-20 förvaltningen att redogöra för kostnader och konsekvenser av att helt övergå till naturgummi vid nyanläggande av konstgräsplaner. I uppdraget påtalas att ”anläggandet skall ske med hänsyn till skydd av miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser i enlighet med Stockholms miljöprogram och dagvattenstrategi”.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på skrivelsen från Kersti Py Börjesson (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp) godkänna redovisningen i föreliggande tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Billy Östh yrkar på återremiss

Beslutsgång

Efter att nämnden beslutat att ärendet skall behandlas idag beslöt idrottsnämnden enligt ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) förslag till beslut

§167 Svar på skrivelse från Leif Kroon (kd) angående inomhushall för bandy

Dnr: 017/229/6

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelsen godkänna föreliggande tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-30.

Förvaltningen har mottagit en skrivelse från Leif Kroon (kd), angående ”att ta fram ett förslag på hur och var en bandyhall skulle kunna byggas i Stockholm och vilka förutsättningar och möjligheter som byggandet av denna skulle innebära”. I skrivelsen påpekas att man ”även är öppen för att pröva om det är möjligt att kombinera en satsning mellan andra vintersporter som idag inte har tillräckligt goda träningsförhållanden”.

Förvaltningen anser att det bästa läget, på en befintlig idrottsplats, är att en bandy- eller kombinationshall för flera vinteridrotter uppförs på Gubbängens IP.

Kostnaderna för en bandy- eller kombinationshall beräknas till mellan 70 – 200 Mkr. Men hänsyn till behovet av funktionella idrottshallar och andra angelägna anläggningar bör dock en inomhushall för bandy för närvarande inte prioriteras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Kroon (kd) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Kristdemokraterna tackar för förvaltningens svar och anför därutöver att

 1. det vore till hinder för nuvarande bandyverksamhet på Gubbängens IP om denna skulle avbrytas vid en kommande byggnation av hall över samma yta. Av detta skäl vore en placering på annan plats i upptagningsområdet lämpligare, alternativt att nuvarande nyttjare av Gubbängens IP erbjuds att flytta till annan plats.
 2. behovet av publikplatser kan diskuteras. Om sådana inkluderas ges möjlighet att spela tävlingsmatcher i viss omfattning och medfinansiering skulle bli intressantare.
 3. med tanke på den svåra försäsongsproblematiken hösten 2005 det vore önskvärt att föra upp inomhushall för bandy på den prioriterade listan.

§168 Svar på skrivelse från Kersti Py Börjesson m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp) angående genomlysning av ishockeyns behov.

Dnr: 017/110/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna genomlysningen av ishockeyns behov, befintliga ishallars standard, och en redovisning av ishallars och rinkars geografiska spridning

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-05.

Vid idrottsnämndens sammanträde 2006-02-14 lades en skrivelse med uppdrag till förvaltningen att genomlysa ishockeyns behov. I uppdraget ingick att, när satsningar nu har skett inom andra idrotter som friidrott, ridsport och fotboll (konstgräsplaner), också redovisa ishockeyns behov av ytterligare ishallar och rinkar. Förvaltningen kan efter genomlysningen av standarden för ishallar konstatera att flera av ishallarna har behov av upprustning och modernisering av olika slag.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att det nu framkommit förslag som innebar att ishockeyns förutsättningar i Stockholm förbättras. Samtidigt framstår det tydligare att idrottsanläggningar bäst drivs i idrottsförvaltningens egen regi. Det är viktigt att stadens investeringar på ishallar i Stockholm även kommer konståkningen till del. Även om konståkningen i Stockholm är relativt sett liten så är det viktig att även denna idrott ges möjligheter att utvecklas och växa. Tidigare har försök gjorts att samordna närliggande kommuner för att gemensamt hitta lösningar för konståkningen. Dessa försök bör fortsätta. Även tanken på en särskild ishall i gasklockan i Hjorthagen bör undersökas.

§169 Svar på skrivelse ”Mindre idrotters behov”

Dnr: 017/109/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens redovisning,

 1. som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande, och

 1. därutöver ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga ”mindre idrotters” behov av verksamhetslokaler som ett underlag för framtida planering

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-15

Kersti Py Börjeson (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Peter Nilsson (mp), föreslår i skrivelse till idrottsnämnden att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en genomlysning på mindre idrotters behov av verksamhetslokaler m.m. kan tillgodoses

I skrivelsen påpekas på att många mindre idrotter, trots senare års satsning på att tillskapa fler stora idrottshallar, saknar goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, som många gånger också kräver tillgång till specialutrustning som normalt inte finns tillgänglig i idrottshallarna.

Förvaltningen delar uppfattningen att även ”de små” idrotternas behov måste beaktas vid planering och byggande av nya anläggningar liksom, där så är möjligt, vid om och tillbyggnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§170 Ordning och reda på våra anläggningar - svar på skrivelse av

Caroline Silverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

Dnr: 017/228/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-

Vid idrottsnämndens sammanträde den 21 mars överlämnades en skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp). Skrivelsen pekar på vissa förbättringar som bör göras för att öka trivseln och tryggheten i stadens idrottsanläggningar. Det handlar exempelvis om ordningsfrågor, städning, respekt för andra människor och personalens tillgänglighet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förvaltningen:

- Tar fram ”Ordningsregler” för samtliga anläggningar som är enkla, tydliga och på flera språk för hur man uppträder, vilka regler som gäller på resp. anläggning.

- Ser över hur befintlig personal kan bli mer synlig på våra anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§171 Svar på skrivelse från Liljeholmens SdN, Aspuddens skola och IFK Aspudden angående upprustning av Aspuddens IP

Dnr: 412/404/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelserna godkänna föreliggande tjänsteutlåtande,

 1. översända tjänsteutlåtandet för kännedom till Liljeholmens SdN.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-26.

Förvaltningen har mottagit skrivelser från dels Liljeholmens stadsdelsnämnd dels Aspuddens skola och föreningen IFK Aspudden, angående upprustning av Aspuddens IP. I skrivelserna påpekas att idrottsnämnden tidigare beslutat att anlägga Aspuddens IP med konstgräs, men att idrottsförvaltningen nu beslutat att avbryta projektet. I bägge skrivelserna framförs ”att det skulle vara mycket olyckligt” om upprustningen av naturgräsplanen på Aspuddens IP inte blir av och att tidigare beslut att rusta idrottsplatsen skall verkställas. Förvaltningen svarar att upprustningen av Aspuddens IP tillsammans med ytterligare två bollplaner inte kunnat ske på grund av högre sammantagna investeringskostnader än kalkylerat. Förvaltningen kommer att ta med upprustningen av Aspuddens IP i kommande investeringsprogram men när upprustningen kan ske är i dagsläget oklart.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsnämnden har stor förståelse för besvikelsen över att upprustningen av Aspuddens IP senarelagts. Som skrivelserna uttrycker är behovet av ytterligare träningstider alltjämnt stort. I den fortsatta planeringen av nämndens investeringar skall Aspuddens IP vara prioriterad. Den uppmuntran som i dagsläget kan ges är att det planeras för flera konstgräsplaner i området i samband med andra bostadsexploateringar.

§172 Svar på skrivelse från Djurgårdens IF Fotbollsförening och Värtans IK angående övertagande av driften på Hjorthagens IP

Dnr: 412/388/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. avslå framställan från Djurgårdens IF Fotboll och Värtans IK om att få överta driften av Hjorthagens IP

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-26.

Idrottsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Djurgårdens IF Fotboll och Värtans IK med intresseanmälan om ett övertagande av driften av Hjorthagens IP. Med hänsyn till kraven i LOU kan nämnden inte lämna över driftansvaret till föreningarna utan föregående upphandling i konkurrens. Om idrottsnämnden önskar en sådan föreningsdrift skall den upprätta ett förfrågningsunderlag och erbjuda alla intressenter att lämna anbud. I en sådan upphandling är det inte givet att det blir de berörda föreningarna som ”vinner” anbudstävlingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall enligt följande förslag till beslut:

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra:

Vi anser det viktigt att ett övertagande av driften av Hjorthagens IP kommer till stånd. Såsom förvaltningen påpekar måste dock en upphandling i konkurrens ske i enlighet med reglerna i upphandlingslagen. Dessutom bör diskussionerna om en eventuell sporthall först avslutas innan en upphandling sker.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§173 Svar på uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en omklädningsbyggnad på Lisebergs bollplan.

Dnr: 412/348/04

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens undersökning och förslag till åtgärd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-02.

Idrottsnämnden antog 2004-05-17 ett inriktningsbeslut om anläggande av en 11- manna konstgräsfotbollsplan på Lisebergsbollplan. Vid sammanträdet uppdrogs till förvaltningen att undersöka möjligheten att uppföra en ny omklädningsbyggnad. Förvaltningen föreslår nämnden att det i stället för byggnation av en omklädningsbyggnad, som skulle bli kostsam att uppföra, uppförs ett vindskydd vid Lisebergs bollplan liknade det som uppförts vid Tallkrogens bollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§174 Redovisning av enkätundersökning gällande Läktar och Evenemangservice AB (f.d. IP Skogen)

Dnr: 408/482/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna redovisningen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-06.

Under våren 2006 planeringsavdelningen gjort en kvalitetsbedömning av Läktar- och evenemangsservice AB:s arbete som entreprenör åt staden. Föreningar, företag, skolor och idrottsförvaltningens egna anläggningar har deltagit i en enkätundersökning.

Enkätundersökningen visar att kunderna överlag är mycket nöjda med servicen de får av Läktar- och evenemangsservice AB. 91 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§175 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsplan m.m. på Västboda bollplan

Dnr: 412/459/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-03.

I samband med bostadsexploatering kommer delar av Y-området innehållande Västboda bollplan att bebyggas. På den kvarvarande Y-tomten föreslår nu förvaltningen att det anläggs en regelrätt 7 – manna konstgräsfotbollsplan med belysning samt skolidottsytor för löpning, längdhopp, tresteg och kula. Förvaltningen bedömer investeringskostnaden till 6 mnkr. Investeringen skall belasta exploateringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§176 Redovisning av försök med fri entré för barn samt förslag på utökning av försöket samt ytterligare åtgärder

Dnr: 017/227/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt att därutöver anföra

Den fortsatta verksamheten med gratis bad ska vara permanent. Den genomförda försöksperioden har gett oss viktiga kunskaper för att fortsätta arbetet med gratis bad för barn. Att utformningen av försöket har varit olika i Skärholmen och Tensta leder också till att jämförelser kan göras. Utvärderingen visar att badandet bland barn har stigit. Att sedan 80 % av de badande vuxna tycker att försöket är positivt är vi stolta över.

Det är positivt att försöket nu övergår i en permanent verksamhet. Det är dock viktigt att aven under kommande år följa utveckling och att dra lärdomar av erfarenheter från försökstiden. Trots exkluderingen av Eriksdalsbadet och Husbybadet kommer det finnas möjlighet att bada gratis för barn ifrån hela Stockholm. På de simhallar som det är praktiskt genomförbart på bör en utvidgning av gratistiderna till förmiddagar genomföras.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10.

Idrottsnämnden beslöt att göra ett försök med gratis bad för barn mellan 10 och 13 år i Tensta- och Skärholmens sim- och idrottshallar vilket startade den 15 januari 2006 och avslutades under vårterminen 2006. Före och efter försöksperioden genomfördes en kundundersökning där vuxenbesökare och skolbarn i åk 3-6 i respektive område fick besvara frågor beträffande servicen i anläggningarna samt bad- och motionsvanor. Förvaltningen kan konstatera att försöket med fri entré på baden i huvudsak uppnådde målet om en minskad andel fysiskt inaktiva barn och ungdomar i området. Det kan också konstateras att 80 % av de vuxna efter försöket ansåg att försöket var bra. Lägger man till ganska bra får man en ännu högre siffra. I betygsättningen i övrigt var det marginella. Förvaltningens förslag är en fortsättning av försöket och utökning till resterande simhallar, exklusive Eriksdalsbadet och Husbybadet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens redovisning av försöket med fri entré för barn på bad
 2. godkänna förvaltningens förslag till fortsättning utifrån försöket

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Caroline Silverudd Lundbom yrkar bordläggning av ärendet alternativt om ärendet kommer att beslutas under sammanträdet enligt förslag se nedan.


Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ej fortsätta med försöket med fri entré för barn på bad, samt att därutöver anföra:

Det är glädjande, om än inte förvånande, att fler barn utnyttjat möjligheten till bad när det varit helt avgiftsfritt. Trots detta är det inte rimligt att på detta sätt helt övervältra kostnaden för baden på skattebetalarna.

Antalet klagomål förefaller vara direkt relaterade till möjligheterna att framföra synpunkter, varför det är svårt att dra några välgrundade slutsatser av de övriga badandes uppfattningar. Till syvende og sidst måste helt avgiftsfria bad ställas emot andra satsningar, eller skattesänkningar.

Dessutom har det blivit sämre med trivsel och städning på de bad där försöksverksamheten ägt rum.

Det är tydligt att ett område som uppmärksammas och där skolan och idrotten samverkar för att få upp intresset också blir mer populärt. Däremot betyder inte detta nödvändigtvis att detta nyvunna intresse ska finansieras helt av skattebetalarna. Slutsatsen bör i stället bli att öka samverkan mellan skolan och idrotten och på andra sätt entusiasmera till mer rörelse.

Om familjer får mer pengar kvar i plånboken kan de själva avgöra om de vill lägga pengarna på exempelvis nya löpskor eller entré till bad.

Beslutsgång

Ordförande Kersti Py Börjeson ställer först proposition på om frågan skall behandlas under pågående sammanträde.

Idrottsnämnden beslöt att frågan skall behandlas under pågående sammanträde.

Därefter ställs proposition på de kvarvarande yrkandena.

Idrottsnämnden beslöt då enligt förslag till beslut från ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp).

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet att inte bordlägga frågan.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§177 Ansökan om bidrag till S:t Göranskommittén för reparation och upprustning av scoutstugor, torp och båtar

Dnr: 404/491/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. bevilja S:t Göranskommittén 300 000 kronor för reparation och upprustning av scoutstugor, torp och båtar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-03.

S:t Göranskommittén är ett samarbetsorgan för alla fem scoutförbundens distriktsorganisationer som är verksamma inom Stockholms stad. S:t Göranskommittén ansöker om 300 000 kronor för år 2006 för reparations- och underhållskostnader av scoutstugor, torp och båtar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§178 Föreningars skulder till förvaltningen

Dnr: 126/507/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens redovisning över föreningars skulder till förvaltningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-03.

Förvaltningen fick i uppdrag av idrottsnämnden att lämna en redovisning av och förslag på hur föreningars uppkomna skulder för förhyrning av stadens idrottsanläggningar skulle kunna särskiljas från föreningars bidrag för sin ungdomsverksamhet. Bakgrunden till uppdraget var att föreningars skulder för framför allt vuxenverksamhetens kostnader för förhyrning av idrotts-anläggningar inte skulle kunna kvittas mot föreningens bidrag för sin ungdomsverksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§179 Förslag till införande av allkort för allmänheten och justeringar korttaxor, förändring av autogirohantering, införande av friskvårdscheckar samt ny taxa för simhallskort.

Dnr: 413/493/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag på införande av ett träningskort gällande samtliga simhallar, det s.k. Träningspasset, och justeringar av korttaxor, förändring av autogirohantering, införande av friskvårdscheckar samt ny taxa för Simhallskortet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10.

Idrottsförvaltningen har under våren 2006 påbörjat en genomgång av samtliga taxor. Resultatet och eventuella avgiftsjusteringar kommer att lämnas som förslag till idrottsnämnden under hösten 2006. Översynen ska främja målen i enlighet med det idrottspolitiska programmet i syfte att öka den fysiska aktiviteten i Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§180 Ev. byggnation av bollhall s.k. Gurkburk på Hjorthagens IP

Dnr: 412/388/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. idrottsnämnden inte ska medverka i någon finansiering av planerad bollhall, s.k. Gurkburk, på Hjorthagens IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-07-21.

I ett brev till idrottsnämnden beskrivs planer för byggande av en bollhall för främst handbollsträning på Hjorthagens IP. I brevet skrivs att hallen ska drivas av ett aktiebolag ägt av Stig Edling, Johan Apel och Djurgårdens IF handbollförening. I brevet efterfrågas kommunens engagemang i form av hyresavtal, kommande köp eller borgensåtagande. Ett avtal om anläggningsarrende slöts mellan föreningen och idrottsförvaltningen i januari 2006.

Uppgifter kring bolaget och Djurgårdens IF handbollförenings engagemang i detta har varit oklara. Det bolag, Djurgården Handboll AB, som några av de här inblandade tidigare varit aktiva inom, har idag stora skulder till förvaltningen i form av obetalda hyror. Något arrende har hittills inte betalats för ovan nämnda arrendeavtal.

Förvaltningen anser mot bakgrund av omständigheter kring den planerade bollhallen att idrottsnämnden inte bör medverka i någon finansiering av bollhallen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§181 Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från

Hammarby IF alliansförening

Dnr: 321/492/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. huvudsak bifall förvaltningens förslag enligt följande

  • Godkänna föreliggande redovisning.

  • Godkänna mellan idrottsförvaltningen och Hammarby IF alliansförening villkorat köpeavtal och på basis av detta upprättat hyresavtal mellan Idrottsförvaltningen (hyresvärd) och Hammarby IF ishockeyförening (hyresgäst).

  • Överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan om ett tilläggsanslag för köpeskillingens erläggande.

  • Lämna ett bidrag till Hammarby Hockey för att täcka delar av redovisat intäktsbortfall, och att godkänna inköp av istider för att klara föreningens ungdomsverksamhet.

  • Förklara paragrafen omedelbart justerad.

 1. fastställa köpeskillingen till 2,6 miljoner kronor

 1. fastställa ersättningen för intäktsbortfallet för driftsstoppet till 0,8 miljoner kronor

samt att därutöver anföra

Köpeskillingen på 1,6 mkr kan sägas motsvara värdet för nedlagda kostnader i ytterväggar, tak och isolering. Det var nödvändiga investeringar som föreningen tvingades till på grund av att den tidigare träningshallen vid Hovet revs och att Annexet inte kunde användas för träning. Till detta kommer att föreningen därutöver har investerat i andra anläggningar på området, som inte har värderats av förvaltningen, för att skapa en funktionsduglig anläggning för ungdomshockeyn, bland annat förråd och servicefunktioner. Köpeskillingens storlek genereras också av att förvärvet ger förvaltningen full rådighet av tomtytan. Värdet av att inte behöva genomföra en framtida avhysning kan värderas till mellan 0,5 - 1 mkr.

Mot ovanstående bakgrund menar nämnden att en rimlig bedömning av värdet av förvärvet ligger på 2,6 mkr.

Föreningen har på kort tid drabbats av kylhaverier som renderat föreningen stora förluster genom obudgeterade kostnadsökningar och förlorade intäkter. Vid förra driftstoppet år 2001 erhöll föreningen endast en del av konstaterat intäktsbortfall, Med anledning av sommarens haveri föreslår förvaltningen att föreningen kompenseras med 250 000 mot begärda 811 000. Enligt nämndens uppfattning är föreningens krav rimligare.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10.

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden och kommunfullmäktige godkänner ett köpeavtal som innebär att nämnden förvärvar överbyggnaden till Zinkensdamms ishall av Hammarby IF alliansförening (Föreningen) för Kr 1 590 611:-. Resterande delar av ishallen, sarg, rörbädd, kylmaskiner, kulvert, mm tillhör redan staden. Ett nytt hyresavtal upprättas som reglerar framtida användning av hallen. Syftet med köpet är att underlätta framtida disposition av markområdet där ishallen är placerad. I ett annat ärende framgår nödvändigheten av att en framtida flytt av ishallen från Zinkensdamm är en del i en långsiktig strategi för utveckling av ishockeyanläggningar i Stockholm. Köpet innebär också att stadens borgensåtagande på motsvarande belopp avseende ett lån som Föreningen tagit kan lösas.

Ett driftstopp har genomförts i ishallen på Zinkensdamms IP under sommaren med anledning av att förvaltningen upptäckt att stålrör och kopplingar i kylstationen frätts sönder och att förvaltningen kunnat konstatera att kyllösningen gått från basisk saltlösning till sur frätande syra. Driftstoppet har drabbat Hammarby Hockey hårt och förvaltningen föreslår åtgärder för att klara föreningens ungdomsverksamhet och täcka delar av föreningens intäktsbortfall.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning.
 2. Godkänna mellan idrottsförvaltningen och Hammarby IF alliansförening villkorat köpeavtal och på basis av detta upprättat hyresavtal mellan Idrottsförvaltningen (hyresvärd) och Hammarby IF ishockeyförening (hyresgäst).

 1. Överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan om ett tilläggsanslag på Kr 1 590 611:- för köpeskillingens erläggande.
 2. Lämna ett bidrag om Kr 250 000:- till Hammarby Hockey för att täcka delar av redovisat intäktsbortfall, och att godkänna inköp av istider för att klara föreningens ungdomsverksamhet.
 3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till ett från alla ledamöter gemensamt förslag till beslut.

Se under rubriken BESLUT

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt det gemensamma förslaget till beslut

§182 Knutby bollplan, genomförandebeslut för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Dnr: 017/799/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. huvudsak bifall förvaltningens förslag enligt följande

· Godkänna föreliggande redovisning.

· Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av en 11-manna konstgräsplan på Knutby BP finansierad inom ramen för det särskilda anslag på 11,7 mnkr som genom särskilt beslut i Kommunstyrelsen avsatts för projektet.

Samt att anföra följande

Materialet i konstgräsmattan skall vara återvunnit grönfärgat naturgummi typ EPDM eller produkter som vid erforderliga tester och kontroller prövats lika.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10.

Förslaget att anlägga en ny 11-manna konstgräsplan på platsen för den befintliga grusplanen som idag utgör Knutby bollplan belägen utmed Rinkebysvängen i stadsdelen Rinkeby, godkändes av idrottsnämnden genom ett inriktningsbeslut i februari 2006. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att påbörja projekteringen av den nya planen enligt det program som tagits fram som underlag för inriktningsärendet. Finansieringen av den nya konstgräsplanen skall ske inom ramen för det särskilda investeringsanslag på ca 11 mnkr som anslagit av kommunstyrelsen och som ingår i förvaltningens investeringsbudget för 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. godkänna föreliggande redovisning
 2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av en 11-manna konstgräsplan på Knutby BP finansierad inom ramen för det särskilda anslag på 11,7 mnkr som genom särskilt beslut i Kommunstyrelsen avsatts för projektet.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förslag till beslut från ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v) och Peter Nilsson (mp).

Reservation

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Ärenden utan personalrepresentation

§183 Förslag om lösning av tvist

Dnr: 414/124/04

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag om att Djurgårdens IF Fotbollsförenings skuld till idrottsförvaltningen om 241 209 kronor avskrivs.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-14.

Förvaltningen och Djurgårdens IF Fotbollsförening överenskom i hyresavtal i juni och augusti 2002 om upplåtelse av Stockholms Stadion för bland annat fotbollsspel under säsongen 2003. Enligt avtalet ingick två idrottsplatsarbetare samt 25 extravakter i hyran.

Förvaltningen har, efter det att fotbollssäsongen avslutats, sänt faktura till Djurgårdens IF. Föreningen har vägrat att betala för extra vakter och genom sitt juridiska ombud, ställt sig frågande till antalet extravakter som varierat mellan 48 och 56 extra vakter. Förvaltningen har under tidigare år inte debiterat Djurgårdens IF de kostnader som nu debiterats. Skrivningarna i avtalen är identiska. Förvaltningen är därför mycket tveksam att driva en rättslig process mot föreningen. En processuell vinst kan heller inte garanteras. Förvaltningen är också angelägen om att ha goda relationer med Djurgårdens IF. Utifrån den otydlighet som varit rådande i informationen till föreningen och det som ovan nämnts föreslås att skulden avskrivs.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT


Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§184 Tilldelningsbeslut avseende drift av verksamheten IP Skogen inklusive Ågesta friluftsområde, Nacka friluftsområde, Magelungens roddbana samt skidspår

Dnr: 125/312/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

1. Läktare & Evenemangsservice Sverige AB, 556597-6387 antages som entreprenör för drift av verksamheten IP Skogen inklusive Ågesta friluftsområde, Nacka friluftsområde, Magelungens roddbana samt skidspår för tiden 2007-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till tre års förlängning

2. Nettoersättningen för avtalstiden är 14 400 000,-. Samma ersättningsnivå för de tre optionsåren är 8 640 000,-.

3. att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-06-29.

Idrottsförvaltningen har genomfört en upphandling avseende drift av verksamheten - IP Skogen inklusive Ågesta friluftsområde, - Nacka friluftsområde, - Magelungens roddbana samt skidspår. Efter genomgång och godkännande av förvaltningens upphandlingsgrupp, föreslår förvaltningen att anbudet från Läktare & Evenemangsservice Sverige AB antas.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§185 Tilldelningsbelut avseende aktivitets- och simskolebokning med kassa- och passagesystem

Dnr: 125/373/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. anta anbudet från Entry System Sweden AB (556339-9285) till en kostnad om 9 418 720 kr (exkl. moms)

 1. uppdra till förvaltningen att teckna avtal, samt

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-09.

Nuvarande kassasystem vid baden är från början av 1990-talet och uppfyller inte de krav som en modern simhall och de ökade besöken vid baden kräver. Antalet besök vid simhallarna har i det närmaste fördubblats sedan början av 1990-talet, från cirka 1,5 miljoner besök 1990 till knappt 3 miljoner 2005, främst beroende på ett utökat utbud av aktiviteter.

Detta tillsammans med allmänhetens önskemål att via Internet kunna boka aktiviteter har inneburit att en införande av ett nytt kassasystem är nödvändigt.

Idrottsförvaltningen har därför beviljats medel från kompetensfonden för att bl.a. ta fram en kravspecifikation till ett nytt kassa-/entrésystem som även skulle innehålla en modul för bokning av aktiviteter, samt medel inom investeringsbudgeten 2006 för att införa ett nytt kassa- och entrésystem. Kravspecifikationen utmynnade i ett förfrågningsunderlag som fastställdes i idrottsnämnden den 21 mars 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§186 Nytt genomförandebeslut samt tilldelningsbeslut för upprustning av fullriggaren af Chapman

Dnr: 125/447/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudet från Wårö Stål AB för upprustning av fullriggaren af Chapman till en kostnad av 75 210 000 kr exkl. moms omfattande två etapper dels en skrov och byggetapp och dels en installationsetapp som även innefattar de arbeten som utfors på land.

 1. Hemställa om att kommunfullmäktige i budget för 2007 anslår ytterligare 20 mnkr till totalt 85 mnkr för projektets finansiering for arbeten som utförs under 2007 och som ingår i etappen 2 i upprustningsarbetet.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-15.

Upprustningen av fullriggaren af Chapman har föregåtts av ett flerårigt planerings- och projekteringsarbete vilket intensifierades under hösten 2005 och framför allt våren 2006. Ett genomförandebeslut fattades av kommunfullmäktige i december 2005.

Förvaltningen kan efter genomförd utvärdering konstatera att anbudet från Wårö Stål AB är det ekonomiskt mest fördelaktiga och föreslår därför att detta anbud antas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§187 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Med anledning av en skrivelse om att göra om Eriksdals bollplan till en fullstor gräsplan med läktare redovisade Åke Roxberger att det inte är möjligt eftersom det kräver mycket större utrymmen än vad som kan användas inom området kring bollplanen.

b) Diana Wallhager (fp) frågade med anledning av en uppgift från Lillsjö FF som spelat en fotbollsmatch på Hammarbyhöjdens IP, varför omklädningsrummen var stängda och det inte fanns någon möjlighet att få dricksvatten på platsen. Förvaltningen återkommer med svar.

c) Leif Kroon (kd) ställde en fråga om ordningen på Tantolundens bollplan och vem som ansvarar. Anders Berlin svarade att förvaltningen har ansvaret för tillsynen och ordningen på bollplanen och personal besöker och sköter om bollplanen varannan dag. Anläggningen har ett utsatt läge och besöks av många personer, dessutom är den i behov av upprustning. Detta sammantaget gör att det är svårt att alltid hålla ordning på anläggningen.

_ _ _