Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-10-30

Sammanträde 2007-10-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382 Läs mer... E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till långsiktig investeringsplanering

7 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid kv. Svenska Högarna i stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen, S-Dp 2006-17352-54.

8 Månadsrapport september 2007 för idrottsnämnden

9 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2008

10 Anmälan om förlikning i tvisten rörande Årsta golf

11 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka IP.

12 b Svar på remiss Central upphandling av ramavtal

12 Nälstabadet, om- och tillbyggnad.

Genomförandebeslut etapp 1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

14 Verksamhetsupphandling 2007 - Enskede idrottsplats

15 Tilldelningsbeslut om markarbeten för anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Gröndals bollplan

Mötesinformation

Justerat : 2007 – 11 - 13
Jari Visshed
Bo Olsson, Sekreterare
Ulf Fridebäck

Ledamöter:
Jari Visshed (s), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Anders Hellström (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Mehdi Oguzsoy (v
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp) tjänstgörande
Jakob Pawlak (m), tjänstgörande
Björn Begner (m)
Ulrika Jonasson (m)
Jennie Åkerlind (s)
Malin Romlin (s)
Åsa Hagelbäck (v)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsenheten, Marina Högland informationssekreterare, Agneta Ström förenings- och bokningsenheten samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Dessutom deltar praktikanter från Skarpnäcks folkhögskola, Linda Lengheden och Hans Leis.

Kultur- och idrottsroteln:
Erik Jennische, borgarrådssekreterare
Peter Ahlström, biträdande borgarrådssekreterare

§152 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§153 Anmälan av justerat protokoll

Sekreteraren meddelade att Gunnar Buhre deltagit i mötet den 18 september vilket inte framgår av protokollet

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt med ovan nämnda tillägg godkänna anmälan av protokoll nr 7/2007 från nämndens sammanträde 2007-09-18, som justerats 2007-10-02.

§154 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Vice ordförande Jari Visshed (s) och Ulf Fridebäck (fp) utses att justera dagens protokoll.

§155 Röstgranskning

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och ledamoten Ariane Bucquet (m) samt ersättarna Fredrika Bernadotte (m), Joar Horn (m) och Barry Andersson (s) hade förhinder att närvara.

För ordföranden Madeleine Sjöstedt tjänstgör Daniele Fava (fp) och för Ariane Bucquet (m) tjänstgör Jakob Pawlak (m).

§156 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2007-09-06 – 2007-10-18

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 6; 2007-09-04

c) Delegationsbeslut 2007-10-08


§157 Förslag till långsiktig investeringsplanering

Dnr: 121/154/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan

 1. godkänna fortsatt inriktning av arbetet med idrottsnämndens uppdrag utifrån genomfört rådslag

 1. anse skrivelsen från Stockholm Gotlands Boxningsförbund om kampsportsarena besvarad med detta tjänstutlåtande

 1. anse nämndens uppdrag till förvaltningen utifrån idrottspolitiskt program om att administrera och verka för ett regionalt samarbetsorgan i idrottsfrågor som påbörjat

 1. anse skrivelsen från fp, m och kd om erfarenheter från rådslaget till delar besvarad med detta tjänsteutlåtande

 1. överlämna tjänsteutlåtandet för kännedom till Stockholms Idrottsförbund och samtliga specialdistriktsförbund

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-06.

Ett förslag till långsiktigt investeringsprogram presenterades idrottsnämnden i mars 2007. Idrottsnämnden beslutade då att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, samt att ge förvaltningen i uppdrag att efter samråd med Stockholms idrottsrörelse återkomma till nämnden med ett slutgiltigt förslag.

Ett rådslag i enlighet med nämndens uppdrag genomfördes den 24 maj 2007. I rådslaget deltog representanter för Stockholms idrottsförbund och specialdistriktsförbund, samt representanter för nämnden och förvaltningen.

Vid idrottsnämnden sammanträde den 19 juni 2007 lade majoriteten en skrivelse till nämnden med erfarenheter från rådslaget. Inriktningen var att stärka föreningarnas ekonomi och deltagande. Bland annat formulerades en inriktning som skulle innebära att föreningarna i större utsträckning skulle ta över driften av de anläggningar där man bedriver verksamhet eller ta över de kringverksamheter som finns på anläggningarna

Förvaltningen. föreslår att idrottsnämnden beslutar om en inriktning för en långsiktig investeringsplan som innehåller bland annat följande delar - Tillgänglighet utifrån fysisk tillgänglighet och bemötande, Tillgänglighet utifrån säsong och öppettider, Idrottsförvaltningens roll i folkhälsoarbetet, Jämställdhet i idrottssatsningarna och Regionalt samarbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ulf Fridebäck (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi socialdemokrater vill satsa såväl på breddidrotten som ge goda förutsättningar för elitidrotten. Den idrottsliga verksamheten främjar folkhälsan och ska därför vara bred och tillgänglig för alla, för föreningslivet, spontanidrotten, skolidrotten.

Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Idrott och motion är viktiga komponenter för att stärka folkhälsan i Stockholm. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar skapar vanor och rutiner som innebär att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna.

Det är viktigt att idrottssatsningar medverkar till ett jämställt idrottande. Nämnden skall därför sträva efter en jämn fördelning av resurser mellan könen. Långsiktigt är det dock viktigt att de olika formerna för idrottsutövande i sig blir jämställda så att det blir lika naturligt för både flickor och pojkar att bli t ex konståkare eller hockeyspelare.

När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser tas med i planeringsprocessen redan från början. En grundläggande infrastruktur som svarar både mot skolornas, idrottens och lokalsamhällets behov ska etableras i stadens olika delar. Gympasalarnas tid är förbi, nu är det fullstora sporthallar som gäller. Det är viktigt att människor i hela staden har möjlighet till spontan, lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde, främst barn och unga.

En förutsättning för fysisk aktivitet är tillgång på bra anläggningar. Det behövs en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större anläggningar. Anläggandet av specialidrottsanläggningar/arenor är ett viktigt inslag i stadens profil som idrotts- och evenemangsstad. Man bör planera utifrån vilka sporter som kan samsas och att anläggningarna för överskådlig tid klarar kraven för internationella evenemang.

I den stora satsningen för att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt måste fortsätta för att möta bristen på anläggningar inom bl.a. ishockeyn, friidrott och fotboll. Behovet av en fullstor fotbollshall samt en bandyhall föreligger alltjämt.

Breddidrotten är en viktig mötesplats för olika sociala grupper och ett verktyg för integration. Idrotten är samtidigt en av flera folkrörelser som skapar tillhörighet, delaktighet och socialt engagemang. Arbetet inom ramen för "Handslaget" måste fullföljas.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplanering samt därutöver anföra följande:

Det är glädjande att idrottsförvaltningen tagit fasta på att många äldre tonåringar och framför allt kvinnor inte idrottar eller motionerar i lika stor utsträckning som andra grupper. Likaså är det bra att det nu slås fast att hälsa och idrott fortfarande är en klassfråga. Grupper med sämre ekonomi idrottar och motionerar i betydligt mindre utsträckning än välsituerade grupper i samhället. Det är dock ingen bra lösning på problemen att staden genom markupplåtelse låter privata företag bygga och sköta driften av idrottsanläggningar. För att säkra en hög kvalitet och en ansvarsfull drift med breddidrotten som fokus krävs också kommunalt ägda anläggningar.

Ett ökat driftsansvar från föreningar som idag har sin huvudsakliga verksamhet förlagd vid en kommunalt ägd anläggning kan dock och i vissa fall vara bra.

I förslaget på framtida anläggningsinvesteringar görs en speciell satsning på innerstaden vad avser hallar och idrottsplatser/bollplaner Detta är bra. Satsningen får dock inte innebära att angelägna projekt i förorterna skjuts på framtiden.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan
 2. därutöver besluta att uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna att införa allmänhetens åkning redan när klubbarna börja använda ishallarna. Tiderna skall inte inkräkta på klubbarnas möjligheter till uthyrning till skolor och företag utan på den tid då hallen står tom.

Bakgrund:

Stockholms stads ishallar öppnar säsongen tidigt för att stadens klubbar skall ha möjlighet att starta issäsongen tidigt. Tider för allmänhetens åkning börjar några månader senare. När hallarna är tomma står de till klubbarnas förfogande att hyra ut dem till företag och skolor. För att inte hallarna skall stå tomma övrig tid utan även ge allmänheten möjlighet att nyttja hallen tidigare än när allmänhetens åkning normalt börjar föreslår vi ovanstående.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§158 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid kv. Svenska Högarna i stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen, S-Dp 2006-17352-54.

Dnr: 311/599/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-05.

Med utgångspunkt från programmet Framtida Kärrtorp har stadsbyggnadskontoret upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör uppförande av 15 radhus mellan Skarpnäcks bollplan och Emilie Högqvists väg. Skarpnäcks bollplan, belägen utefter Kärrtorpsvägen, är en 11 – manna grusfotbollsplan. I anslutning till bollplanen finns en omklädningsbyggnad. Omklädningsbyggnaden är för närvarande uthyrd till Kärrtorps BK som tillsammans med skolan är de största nyttjarna av bollplanen.

Förvaltningen anser att innan idrottsnämnden kan godkänna föreliggande detaljplaneförslag så måste dels byggrätten på den nya omklädningsbyggnaden utökas till minst 130 kvm, dels måste byggrätten för omklädningsbyggnaden, ur säkerhetssynpunkt, flyttas 4 meter åt sydost.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§159 Månadsrapport september 2007 för idrottsnämnden

Dnr: 101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna den redovisade uppföljningen av ekonomi och verksamhet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-10.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§160 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2008

Dnr: 014/697/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. fastställa föreslagna sammanträdesdatum för 2008

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-18. Följande förslag till sammanträdesdatum utgår från stadsledningskontorets tidplan för nämndernas arbete 2007 med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan. Följande datum föreslås:

Tisdagarna den 5 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november, och den 16 december.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§161 Anmälan om förlikning i tvisten rörande Årsta golf

Dnr: 125/423/01

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna denna anmälan om förlikning i tvisten rörande Årsta golf.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-19.

På uppdrag av idrottsnämnden hösten 2002 ingick förvaltningen ett avtal med Budget Golf AB om bolagets anläggande och drift av en golfanläggning på Årstafältet i Stockholm. Efter det allmänna valet 15 september 2002 fick nämnden en annan majoritet. På uppdrag av den nya nämnden sade förvaltningen kort därpå upp avtalet med bolaget.

Uppsägningen saknade rättslig grund och Budget Golf AB framställde ett skadeståndskrav gentemot staden på omkring 14 000 000 kronor. Förvaltningen bestred i huvudsak kravet och domstolsprocess följde. Parterna har nu hittat en förlikningslösning, innebärande att ett till Budget Golf AB närstående bolag får köpa annan mark på Ekerö för anläggande av en golfbana.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


§162 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplan på Kvarnbacka IP.

Dnr: 412/300/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av en konstgräs­fotbollsplan på Kvarnbacka bollplan till en kostnad om ca 11,6 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-15.

Idrottsnämnden fattade i april 2007 inriktningsbeslut om anläggning av en konst­gräsfotbollsplan på Kvarnbacka bollplan i Kista. Beslutet togs som ersättning för den tidigare planerade anläggningen av konstgräs på Stenhagens bollplan, som skjutits på framtiden p.g.a. tekniska svårigheter. Kvarnbacka bollplan är idag en 11-manna grusplan, och syftet med projektet är att genom anläggning av konstgräs och upprustning av planen i övrigt höja kvalitén och öka utnytt­jandet. Investeringen finansieras inom ramen för nämndens investeringsbudget, med medel som överförts från tidigare planerad konstgräsplan på Sten­hagens BP. Projektet medför en viss ökning av drift- och underhållskostnaderna. Färdig­ställande planeras till början av höstsäsongen 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ulf Fridebäck (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzcoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag och därutöver anföra

Den nya upphandlingspolicyn innehåller, milt uttryckt, få sociala krav eller miljökrav. Dock tolkar vi det föredragande borgarrådets text som att de upphandlade enheterna kan bestämma sig för att ställa krav om de är proportionella, affärsmässiga samt uppföljningsbara.

Stockholms stad är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Det offentliga ska handla vitt. Att därför i uppdragsavtal skriva in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Ser man bara till det lägsta priset i upphandlingar så inser nog alla det finns en stor risk för social dumpning, det vill säga att anbudspriserna pressas genom att lönekostnaderna sänks.


Det borde vara en självklarhet att staden i upphandlad verksamhet verkar för att säkerställa en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen. Vi anser att detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi har naturligtvis ett ansvar för att se till att skattepengar används effektivt, men också för att se till att fattiga människor i andra länder inte exploateras och utnyttjas i vårt namn. Rättvisemärkt/Fairtrade är en etisk märkning som garanterar konsumenten att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus under varans framtagning. Rättvisemärkt bidrar till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, att barnarbete motverkas, att organisationsrätten främjas, att diskriminering på grund av kön, tro eller hudfärg motverkas samt att ekologiskt odlande uppmuntras. Vi anser att möjligheten att ställa krav på rättvisemärkning bör undersökas.

Som ett led i stadens anti- diskrimineringsarbete är det också väldigt viktigt att tillämpa anti- diskrimineringsklausuler. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar.

Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vis upphandlingar. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§163 Nälstabadet, om- och tillbyggnad.

Genomförandebeslut etapp 1

Dnr: 121/156/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna ett genomförande av rubricerade projekt

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av föreslagna om- och tillbyggnadsåtgärder vid Nälstabadet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-10.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde 2007-03-13 ett inriktningsbeslut innebärande att man gav förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen. Den innefattar dels en tillbyggnad för att få plats med nytt reningsverk och dels en ombyggnad för att inrymma en omklädningsdel för perso­nalen samt omläggning av taket som bl.a. ska förses med solfångare. I projektet ingår också vissa markarbeten bl.a. att anlägga en ny transportväg till befintligt maskinrum. Projekteringen har nyligen avslutats och en kostnadskalkyl har gjorts. Upphandlingen av de arbeten som ingår i etappen 1, kommer att ske under inneva­rande höst med en planerad byggstart till årsskiftet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ulf Fridebäck (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag därutöver anföra

Den nya upphandlingspolicyn innehåller, milt uttryckt, få sociala krav eller miljökrav. Dock tolkar vi det föredragande borgarrådets text som att de upphandlade enheterna kan bestämma sig för att ställa krav om de är proportionella, affärsmässiga samt uppföljningsbara.

Stockholms stad är en stor upphandlare och därmed en viktig aktör på marknaden. Det offentliga ska handla vitt. Att därför i uppdragsavtal skriva in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Ser man bara till det lägsta priset i upphandlingar så inser nog alla det finns en stor risk för social dumpning, det vill säga att anbudspriserna pressas genom att lönekostnaderna sänks. Det borde vara en självklarhet att staden i upphandlad verksamhet verkar för att säkerställa en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor för personalen. Vi anser att detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi har naturligtvis ett ansvar för att se till att skattepengar används effektivt, men också för att se till att fattiga människor i andra länder inte exploateras och utnyttjas i vårt namn. Rättvisemärkt/Fairtrade är en etisk märkning som garanterar konsumenten att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus under varans framtagning. Rättvisemärkt bidrar till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför, att barnarbete motverkas, att organisationsrätten främjas, att diskriminering på grund av kön, tro eller hudfärg motverkas samt att ekologiskt odlande uppmuntras. Vi anser att möjligheten att ställa krav på rättvisemärkning bör undersökas.

Som ett led i stadens anti- diskrimineringsarbete är det också väldigt viktigt att tillämpa anti- diskrimineringsklausuler. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar.


Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vis upphandlingar. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§164 Svar på remiss Centrala upphandlingar av ramavtal, dnr: 020-3164/2007

Dnr: 015/699/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna redovisat tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-22.

I samband med att kommunfullmäktige 2007-03-26 fattade beslut om policys för upp­handling och konkurrensutsättning (utl. 2007:32), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma i särskilt ärende med förslag till områden för centralupphandling. Stadsled­ningskontoret ger i remissen förslag på avtalsområden där centralupphandling bör vara normalförfarande.

Förfarandet med centralupphandling innebär att beslutet blir tvingande för stadens nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden och Ulf Fridebäck (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. inte godkänna redovisat tjänsteutlåtande som svar på remissen samt därutöver anföra följande:

Stadens nämnder och förvaltningar ska överhuvudtaget inte åläggas att lämna en obligatorisk plan för konkurrensutsättning. Stadens verksamheter ska ge våra medborgare bästa möjliga service, kvalitet och inflytande till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan samt med hänsyn tagen till ILO:s konventioner om föreningsfrihet, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete. Självfallet ska lagstiftningen och kommunfullmäktiges övergripande mål styra både verksamhet som drivs i egen regi och upphandlad verksamhet.


Under vår majoritet de senaste fyra åren var vi restriktiva till konkurrensutsättning eftersom vi ville bygga vår nya policy på utvärderingarna av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik. Utvärderingarna visade att konkurrensutsättningen medfört lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blivit billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kvaliteten som markant sämre i privat regi. Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstryggheten och kompetensutvecklingen. Effekterna på demokratin blev tyvärr inte ordentligt utredda, varför vi noga måste bevaka demokratiförlusterna när majoriteten driver igenom sina omfattande planer på privatiseringar.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss Central upphandling av ramavtal
 2. därutöver besluta att komplettera svaret med följande text:

1.stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljövänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostnader, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, idrottsplatser och -hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska specifikationen.

Med hänsyn till begränsade resurser samt miljön är det av särskild vikt att den utrustning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar är så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energikonsekvenser i synnerhet när upphandling av varor och tjänster sker vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

2. i förfrågningsunderlagets villkor skall framgå att upphandlingsavtalet kan hävas om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

· Jämställdhetslagen

· Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med

funktionshinder

· Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§165 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Anders Berlin redovisade förhållandena vid Tanto bollplan. Förvaltningen har samarbete med Reymersholms IK. Föreningen har fått nyklar för att kunna använda omklädningsrum och toaletter. Diskussioner pågår med föreningen om ett utökat ansvar för anläggningen.

b) Anders Berlin informerade om att Stadion har utökat bevakningen i samband med vissa fotbollsmatcher. Inför Djurgårdens IF:s senaste match försökte en grupp ungdomar vid två tillfällen nattetid komma in på anläggningen men blev skrämda av vaktbolaget.

c) Agneta Ström informerade om Idrottslyftet, regeringens stöd till idrotten, och förvaltningens arbete i anslutning till detta.

d) Jennie Åkerlind (s) önskar en redovisning över hur de medel som avsatts för tillgänglighetsåtgärder använts. Åke Roxberger svarade att en redovisning kommer att ske vid kommande nämnd

e) Billy Östh (m) frågade hur diskussionerna fortgår beträffande SL:s hyra av Tallkrogens bollplan. Åke Roxberger svarade att förvaltningen och SL nu är överens om ersättningsnivåer mm och att en redovisning i form av avtalsförslag kommer att ske till kommande nämnd.

f) Åsa Hagelstedt (v) frågade vad som händer med den verksamhet Spårvägens GIF bedriver om de inte kan vara kvar i SL-Hallen. Åke Roxberger svarade att tider kommer att fördelas inom det regelverk som finns för alla föreningar. Åsa Hagelstedt (v) frågade också om hur föreningar får besked om beslutad tidsfördelning. Per Johansson svarade att alla föreningar som ansökt får besked när tidsfördelningen är klar, besked går också ut till de föreningar som inte fått någon tid.

g) Anders Hellström (m) meddelade att Ariane Bucquet (m) i dagarna har fött en son. Nämnden beslöts att uppvakta med blommor.

h) Mehdi Oguzsoy (v) frågade vad som händer med tennishallen på Kungsholmen och önskade mer information om 4H-gårdarna och dess verksamhet. Åke Roxberger svarade att det ännu inte är klart var en ny tennisanläggning skall byggas i samband med byggnationerna på nordvästra Kungsholmen men att förvaltningen till berörda parter framhåller att den gamla anläggningen inte får rivas förrän en ny anläggning är klar. Beträffande 4H´s verksamhet kommer förvaltningen vid lämpligt tillfälle, ex. busstur, inbjuda till besök på en 4H gård.

i) Daniele Fava (fp) frågade om principerna för fördelning av tider i idrottshallarna för kommunala och privata skolor. Per Johansson svarade att fördelningen av tider och hyressättning sker enligt samma principer för alla skolor, både kommunala och privata.


Ärenden utan personalrepresentation

§166 Verksamhetsupphandling 2007 - Enskede idrottsplats

Dnr: 125/379/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. avbryta upphandlingen av driften av Enskede idrottsplats då inget anbud har

inkommit

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-09.

Idrottsnämnden antog den 19 december 2006 en första aktivitetsplan för verksamhetsupphandlingen som innebar att driften av Forsgrenska badet, Högdalens sim- och idrottshall, inklusive utomhusbadet Älvsjöbadet, Västertorps sim- och idrottshall, inklusive utomhusbadet Hägerstensbadet, och Enskede idrottsplats i ett första steg skulle upphandlas. Upphandlingens har genomförts som en förenklad upphandling inom ramen för LOU ( Lagen om offentlig upphandling). Anbudstiden har pågått mellan den 15 juni och den 1 oktober 2007. Efter anbudstidens utgång hade inget anbud lämnats in gällande drift av Enskede idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§167 Tilldelningsbeslut om markarbeten för anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Gröndals bollplan

Dnr: 311/03/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg och Vatten AB på 6 687 000 kronor exkl. moms för markarbeten för anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Gröndals bollplan.

 2. förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-11.

Idrottsnämnden fattade i september 2007 ett genomförandebeslut om anläggning av en ny konstgräsfotbollsplan på Gröndals bollplan. Idag är bollplanen en grusfotbollsplan och intill planen planeras för utbyggnad av nya bostäder där del av den befintliga idrotts­marken tas i anspråk för bebyggelse. Projektet omfattar ombyggnad av en befintlig grusplan till konstgräs i ett delvis nytt läge, för att möjliggöra bostadsbyggande och för att öka kvalitén och utnyttjandet av planen. Projektet omfattar anläggning av en ny konstgräsplan med oförändrade spelmått, ny be­lysning och stängsel, ett mindre kallförråd samt vissa kompletterande markarbeten med stödmurar mm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.