Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-04-14

Sammanträde 2009-04-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Motion om sponsring av stadens idrottsanläggningar - Remiss från kommunstyrelsen.

8 Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade större ytor. Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion.

9 Kameror på Forsgrenska badet

Skrivelse från Else Lundin och Axel Nekham, båda (MP), samt Mehdi Oguzsoy (V)

10 Underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden.

11 Detaljplaneändring för Gläntans idrottsplats i stadsdelen Solhem i Spånga

12 Inriktningsbeslut avseende uppförande av en ny omklädningsbyggnad p.g.a. brand på Mälarhöjdens IP

13 Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshall

15 Genomförandebeslut avseende anläggande av en 11-manna och en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP

16 Skrivelse angående taxa för ringette i ishallar under för- och eftersäsong

17 Delrapport om projektet Fritid för alla

18 Månadsrapport mars 2009.

19 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

20 Tilldelningsbeslut avseende inköp av isbanemaskin

21 Tilldelningsbeslut avseende entrékort till badanläggningarna

22 Tilldelningsbeslut avseende förbrukningsmaterial till badanläggningarna

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§34 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§35 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 2/2009 från nämndens sammanträde 2009-03-17 som justerats 2009-03-30 .

§36 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§37 Röstgranskning

Ledamöterna Billy Östh (M), Ariane Bucquet (M), Ulf Fridebäck (FP) och Manlio Palocci (S)

samt ersättarna Björn Begner (M), Ulrika Jonasson (M) Barry Andersson (S) och Åsa Hagelstedt (V) har förhinder att närvara.

För Billy Östh (M) tjänstgör Jakob Pawlak (M), för Ariane Bucquet (M) tjänstgör Fredrika Bernadotte (M), för Ulf Fridebäck tjänstgör Daniele Fava (FP) och för Manlio Palocci tjänstgör Jennie Hansson Åkerlind (S).

§38 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-03-06 - 2009-04-03.

b) Handikapprådets protokoll nr. 2 från 3 mars 2009.


Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) med instämmande av hela nämnden, lämnar ett särskilt uttalande enligt föl­jande:

I protokoll nr 2/2009 från Stockholms idrottsnämnds och AB Stockholm Globe Arena sammanträde 20090303 redogörs i § 8 för ”Rundtur och tillgänglighetsgenomgång av Hög­dalens sim och idrottshall”. Där beskrivs under rubrikerna ”Källarplanet” och ”Stora id­rottshallen” trappsteg och nivåskillnader på mellan 10 och 50 centimeter som gör att en rullstolsbunden person inte själv kan ta sig ut genom någon av de tre nödutgångarna. Detta är inte acceptabelt och måste omgående åtgärdas.

§39 Motion om sponsring av stadens idrottsanläggningar - Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015 - 137 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som svar på remissen ”Motion om sponsring av stadens idrottsanläggningar”.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-23.

I motionen definieras sponsring inte enbart som en inkomstkälla utan också som ett medel för en utökad och förbättrad verksamhet på stadens arenor. En beskrivning görs också över idrotts­sponsringens utveckling där värdet globalt växt med 300 procent sedan början av 1990-talet. Motionären menar att Stockholms stad mer aktivt borde arbeta med att nyttja sponsorer inom idrotten och då framför allt med så kallad anläggningssponsring. Förvaltningen bedömer inte att en sponsringspolicy behöver tas fram, däremot borde en redovisning av sponsringsmöjlig­heter göras inför varje nytt anläggningsprojekt.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. Därutöver anföra

Om man genom sponsring kan skapa bättre ekonomiska förutsättningar för stadens idrotts­föreningar att driva sitt arbete är detta positivt.

Det finns dock vissa frågor vad gäller hur, när och vad när det handlar om sponsring. Detta gäller framför allt reklam i anläggningar som nyttjas av barn, men även typer av reklam som kan uppfattas som stötande av utövare eller publik. Detta måste föreningarna tillsam­mans med idrottsförvaltningen ta hänsyn till i fall till fall när frågan om sponsring kommer upp. Detta omfattar både fasta reklamplatser och sponsring av enskilda tävlingar eller ar­rangemang som sker på stadens anläggningar.

Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Vad som anförs nedan godkänns som svar på remissen "Motion om sponsring av sta­dens idrottsanläggningar.

Den nuvarande majoriteten i stadshuset ingick nyligen ett sponsoravtal med Ericsson som rör exponering" på och runt Globenarenan. Så långt är det en kommersiell verklighet som stora delar av dagens idrottsrörelse har fått lära sig att leva med och inget som väcker upp­märksamhet. Det som är häpnadsväckande med det senaste sponsoravtalet är att Ericsson i och med det avtalet också köpt sig rätten att namnge ett av Stockholms mest kända land­märken. Globen är riksbekant och ses allmänt som en neutral symbol för Stockholm och för Stockholmarna som kollektiv. Nu överlåts rätten till Globen på ett sätt som är långt mer in­gripande än tidigare. Motionären vill nu gå ytterligare ett steg vad avser sponsring av id­rottsanläggningar.

Vänsterpartiet vill att Globen och andra idrottsarenor fortsätter vara en gemensam punkt för alla Stockholmare och som är fri från enskilda näringsintressen. Vi har blivit vana av den nuvarande majoritetens utförsäljning av Stockholm bit får bit, men om något som allmänt som Globen nu döps om, vad kommer härnäst? Reklamskyltar på kyrkogårdar? Kanske döpa om stadsdelar? I likhet med förvaltningen anser vi att en sponsringspolicy inte behö­ver tas fram. Vi anser inte heller att en redovisning av sponsringsmöjligheter ska tas fram inför nya anläggningsprojekt.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) ) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Anders Hellström m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är angeläget att idrottsföreningar har sådana förutsättningar att de kan ta ansvar för sin egen ekonomi. Därför är tillgången till de resurser som en hall eller idrottsplats kan gene­rera mycket viktig. Det finns många olika vägar för att få intäkter, och sponsring är en vik­tig sådan. Vi ser fram emot att förvaltningen fortsätter att intensivt arbeta kring att förbättra förutsättningar för idrottsföreningarna att klara sin ekonomi och lägga vikt vid sponsring som en intäktskälla.

§40 Svar på skrivelser angående Aspuddens badhus. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 95 - 09; 015 - 268 - 09; 015 - 269 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på tre redovisade skrivelser avseende kostnadsutredning av en upprustning av badet, hyresfinansiering baserad på upprustningskostnaden samt överlåtelse av fastigheten till Aspuddens badhusförening.

 1. Idrottsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt remissvar till kommunstyrelsen för vidare beslut i ärendet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-30. Idrottsförvaltningen har yttrat sig över tre remisser i detta samlade tjänsteutlåtande. Samtliga tre remisser handlar om möjligheterna att driva badet vidare, kostnader för renovering av badet, hyreshöjning då nödvändiga investeringar ska ligga till grund för en hyra samt möjligheten att överlåta badet till föreningen. Förvaltningen kan konstatera att kostnaden för renoveringen har beräknats uppgå till ca 14 mnkr enligt en nyligen gjord statusbesiktning och på denna baserade kostnadskalkyl. En hyra där kapitalkostnaden för dessa investeringsutgifter, skulle uppgå till ca 1,3 mnkr det första året. Möjligheterna att överföra fastigheten till föreningen, är slutligen en fråga som exploateringsnämnden är huvudman för eftersom det handlar om överlåtelse av fast egendom. Exploateringsnämnden har också fått skrivelserna på remiss och avger eget svar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden omprövar beslutet av den 15 maj 2007 att säga upp hyresavtalet avse­ende Aspuddens badhus
 2. samt därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet föreslog i idrottsnämnden den 17 april 2008 att det då gällande avtalet med Aspuddens Badhusförening inte skulle sägas upp. Vi vidhåller samma ståndpunkt idag.

I likhet med Aspuddens Badhusförening anser vi att Aspuddsbadet är i stort behov av upp­rustning. Förvaltningen bör därför investera de pengar som behövs. Vad staden behöver är fler bad, inte färre. I rapporten "Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom?", utgiven av idrottsförvaltningen i Stockholms stad i februari 2007, konstateras att det är stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm.


I rappor­ten konstateras bland annat att över 60 % av första generationens invandrarflickor i tonåren är fysiskt inaktiva. Rapporten konstaterar vidare att de fysiskt inaktiva, framför allt flick­orna, vill att kommunerna ska satsa på bland annat badanläggningar.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

att föreslå idrottsnämnden besluta att göra en framställan till kommunstyrelsen att bevilja erforderligt belopp för iordningsställande av Aspuddens badhus i ett användbart skick för bad för gamla och nya grupper av människor för vilka badhuset är ovärderligt och på så sätt också bevara ett kulturarv.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi förordar att en lösning skulle kunna vara att idrottsförvaltningen genomför en renovering utav badet och att kostnaderna för detta läggs på hyran. Den nya utredningen av Aspudds­badet visar att kostnaden för att rusta upp badet uppgår till 14 miljoner kronor.

Det är med viss förvåning vi tagit del av den nya kostnadsberäkningen för upprustning av Aspuddsbadet. Så sent som för två år sedan tog idrottsnämnden ställning till ett förslag där kostnaderna bedömdes till runt 8 mkr. Det nya förslaget skulle innebära en betydande hy­reskostnad för Aspuddens badhusförening under lång tid.

Nu när alla siffror är på bordet hoppas vi att alla inblandande får komma till tals och att sta­den tillsammans med föreningen kan hitta en ekonomisk lösning på frågan så fort som möj­ligt, en lösning som innebär att badet även i framtiden drivs i föreningens regi.

§41 Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade större ytor. Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion.

Dnr: 015 - 93 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-27.

I sin motion föreslår Malte Sigemalm (S) att kommunfullmäktige beslutar att sta­den börjar långtidslagra energi under idrottsplaner och större asfalterade ytor sommartid samt att staden tar tillvara överskottsvärme från anlägg­ningar för konstis för korttidslagring. Försök i andra kommuner visar på goda resultat med att tillämpa förslagen i mo­tionen. Förvaltningen är posi­tiv till att staden börjar planera för värmelagring och värmeåtervinning, men anser inte att den totala energianvändningen ska få öka för att idrotter ska kunna utövas året om.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att föreslå idrottsnämnden besluta att i huvudsak godkänna förvaltningen förslag
 2. att därutöver besluta att ge förvaltningen i uppdrag att använda ”katrineholmstekniken” som pilotprojekt i ett av de tre namngivna objekten ”Gubbängens IP, Enskede ridhus och Hagsätra IP”.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§42 Kameror på Forsgrenska badet

Skrivelse från Else Lundin och Axel Nekham, båda (MP), samt Mehdi Oguzsoy (V)

Dnr: 017 - 176 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens svar på skrivelsen godkänns

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-17.

Else Lundin och Axel Nekham, båda (MP), samt Mehdi Oguzsoy (V) har i skrivelse vid idrotts­nämndens sam­manträde den 10 februari 2009 föreslagit att förvaltningen ska redovisa omfatt­ningen av brottslig verksamhet samt alternativ till kameraövervakning vid Forsgrenska badet. Dessutom begärs information om det finns planer på att kameraövervaka fler bad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra

I svaret på skrivelsen om kameror på Forsgrenska badet svarar förvaltningen att kame­ratillstånd för samtliga bad utom Sandsborg har blivit beviljade. Förvaltningen skriver att antalet incidenter är cirka 150 varav hälften är stölder.

I skrivelsen av Else Lundin (MP), Axel Nekham (MP)och Mehdi Oguzsoy (V) ställs även frågan vilka alternativ det finns för att undvika dessa problem. Förvaltningen har inte redovisat något svar på denna fråga. När det gäller stölder på baden borde det rim­ligtvis gå att införskaffa bättre skåp att förvara värdesaker. Av beslutet från 20071218 Dnr: 017/122/07 framgår det även att det inte gäller övervakning av omklädningsut­rymmena där förmodligen de flesta av stölderna sker.

Att sätta upp kameror på baden för att minska antalet stölder och även andra incidenter är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och det är viktigt att andra åtgärder prö­vas först. Mer personal som cirkulerar i simhallarna borde skapa en större trygghet och även ha lugnande inverkan. Det är viktigt att staden kan erbjuda trygga miljöer i sim­hallar men även andra anläggningar. Övervakningskameror kan skapa en känsla av misstro mot de besökande.

I beslutet från 2007-12-18 beslöts bland annat att resultatet av insatserna av kamera­övervakning skall genomföras i slutet av 2009. För att kunna utvärdera insatserna på ett bra sätt bör även insatser i form av mer personal och förbättrade omklädnings- och för­varingsskåp genomföras på ett bad för att se vilka effekter detta ger.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut

§43 Underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden.

Dnr: 102 - 301 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden godkänns.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-27.

Inom sim- och idrottshallarna fortsätter arbetet med att kontinuerligt anpassa och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Barn och ungdomar prioriteras inom den egna verksam­heten. Likaså prioriterar förvaltningen att utveckla och utöka särskilda satsningar för dem som inte är fysiskt aktiva. En ny inriktning som förvaltningen avser att vidareutveckla och utöka är aktivite­ter/grupper för personer med funktionsnedsättning. Föreningslivet fyller en viktig funk­tion ur ett folkhälsoperspektiv, det gäller såväl idrottsföreningar som andra. Idrottsnämnden samarbetar med och stö­der på olika sätt det lokala föreningslivet.

Ett Stockholm i stark tillväxt behöver ett rikt utbud av idrottsanläggningar med en geografiskt god spridning över hela staden. Idrottsnämnden ansvarar för förvalt­ning av anläggningar vars totala återanskaff­nings­värde har beräknats till cirka 4 mdkr. Flera av stadens sim- och idrotts­hallar är i stort behov av upprustning och moder­nise­ring. Enligt föreslagen investeringsplan kommer, om budgetmedel till­förs, upprustning av Farsta sim- och idrottshall att påbörjas i juni 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. samt att därutöver anföra

Under den förra mandatperiodens socialdemokratiska styre genomfördes en historisk stor­satsning på idrotten i Stockholm, både på drift- och investeringssidan. Sedan den moderat­styrda majoriteten tog makten i kommunen har nyinvesteringar inom idrotten minskat vil­ket i förlängningen framför allt drabbar stadens barn och unga. En utveckling som oroar oss socialdemokrater då vi samtidigt ser dramatiska försämringar inom skola och social­tjänst.


I liggande förslag till underlag till budget 2010 inriktning för 2010 och 2011 saknar vi ett antal större investeringar som skulle fylla viktiga funktioner framför allt ur ett folkhälso­perspektiv. Investeringarna bör föregås av nära samarbete med idrottsförbunden om ut­formning och placeringar samt med övriga kommuner i regionen om eventuella samarbe­ten kring hallbyggen för mindre specialidrotter.

Vi föreslår att följande investeringar skrivs in som prioriterade projekt för kommande treårs­period.

- 2 fullstora idrottshallar per år

- 1-2 spontanidrottsplatser per stadsdel

- En bandyhall

- Rusta upp och anpassa skolidrottshallar så att dessa i större utsträckning kan användas av idrottsföreningarna.

Vad gäller privatiseringar av stadens bad anser vi att det vore oansvarigt av staden att gå vidare med detta.

Vi har under lång period drivit frågan om att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden gör upphandlingar av varor och tjänster. Avsikten har varit att förmå leve­rantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Vi anser också att miljökrav ska ställas i alla upphandlingsunderlag som kommunen ställer ut. Staden är en stor konsument av varor och tjänster och skulle kunna använda dessa två åtgärder som verktyg för att driva på för ett samhälle som präglas av ekologisk hållbarhet och social rättvisa.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för idrottsnämnden avslås.

samt därutöver anföra följande:

Vi noterar återigen med tillfredsställelse att folkhälsoperspektivet ska vara grund­läggande för idrottsnämnden. Den moderatledda majoriteten har tagit intryck av de se­naste årens diskussioner och utredningar som understryker vikten av att stockholmarna bör engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar. Detta stärker folkhälsan och sam­hällsengagemanget. Ytterst handlar det om att idrotten ska vara till för alla och den ska vara demokratisk.

Vänsterpartiet vill som enda parti ändra idrottsrörelsens bidragssystem i grunden så att skillnader på grund av ålder, kön, bostadsort m.m. minskas. Idrottsrörelsen med sina 3 miljoner utövare brukar med rätta kallas Sveriges största folkrörelse. Idrotten kan ge så­väl utövare, ledare och publik stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och män. Förordningen om och regler för bidragen till idrottsverksamheten i staden bör dock kompletteras med ett barnperspektiv. Begreppet "barnperspektiv" tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter och understryker att barn är självständiga individer men med rätt till stöd och skydd. Ingen annan frivilligt organiserad verksamhet kan jämföras med id­rottens förmåga att locka barn och ungdomar till en aktiv fritid. Mer än åtta av tio ung­domar har åtminstone någon gång före 20 års ålder tillhört en idrottsförening.


Trots att det totala stödet till idrotten, för landet i sin helhet, har ökat med ca 240 pro­cent under perioden 1997-2008 (från ca 535 miljoner kronor till drygt 1,8 miljarder kro­nor) är det tydligt att aspekter som kön, socioekonomi, etnicitet, familjeförhållanden, utbildning, geografi m.m. alltjämt inverkar på barns och ungdomars delaktighet i före­ningsidrotten. Något förenklat är mönstret att pojkar idrottar mer än flickor - och att rika idrottar mer än fattiga.

Utvärderingen av idrottens betydelse för folkhälsan är otvetydig: idrott, motion och fy­sisk aktivitet har tydliga positiva hälsoeffekter i form av minskad risk för framtida sjuk­domar och ökad upplevelse av fysiskt/psykiskt välmående. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa gäller för båda könen och oavsett ålder. Detta medför att också män­niskors förutsättningar för hälsa och välbefinnande är ojämnt fördelade i samhället.

Bidragsnivåerna måste anpassas utifrån faktorer som ålder, kön, bostadsort m.m. och inte som idag bara utgå från antalet deltagare och sammankomster. Idag har bidraget en konstruktion som i praktiken gynnar lagidrotter före individuella idrotter och pojkars id­rottande före flickors. Vidare gynnas idrotter med låga omkostnader och föreningar med stora intäkter från annat håll, eftersom bidraget inte heller tar hänsyn till sådana fakto­rer.

Det är viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensut­sätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens perso­nal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Den nuvarande majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ till exempelvis privata badanlägg­ningsföretag. När privata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. in­trädespriser och avgifterna höjs samt personal sägs upp.

Vi kunde redan när vi presenterade vår budget för 2009 konstatera att Stockholm var på väg in i en lågkonjunktur. Då låg inflationstakten på 4,4 procent (de senaste tolv måna­derna innan juli 2008) och på arbetsmarknaden fanns flera oroande indikationer. Med vår budget hade många fler stockholmare haft arbete och staden stått bättre rustad för lågkonjunkturen. Att som den moderatledda majoriteten då och i den situationen ytterli­gare sänka skatten var synnerligen oansvarigt. Vi ser nu att tillväxten av skatteunderla­get minskar, vilket främst beror på en svagare ökningstakt av sysselsättningen. Det är tyvärr tydligt att den moderatledda majoriteten inte har någon genomtänkt ekonomisk politik.

Stadens finansiella nettotillgångar har ökat under ett antal år. I Vänsterpartiets förslag till budget konstaterades således att det finns ett stort utrymme för investeringar med en tydlig vänsterprofil. De stimulansåtgärder som den moderatledda majoriteten nu plane­rar för att stärka den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden är nödvändiga men för sent påkomna. Istället för att låta Stockholm vara med och finansiera onödiga stat­liga infrastrukturprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm, väljer vi att göra inve­steringar som förbättrar miljön, ökar rättvisan och gör Stockholm till en ännu mer at­traktiv stad att leva och bo i.

Vänsterpartiet välkomnar att investeringar i idrottsanläggningar kommer att tidigareläg­gas. I vårt förslag till budget förutsåg vi att detta skulle behövas. Investeringsutgifterna på idrottens område bör därför, i jämförelse med nu gällande budget för Stockholms stad, ökas med 225 mnkr för en sim- och idrottsanläggning i Skarpnäck samt en inom­hushall för fotboll och friidrott i Rågsved.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra

att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas genom omställning av Stockholm stads idrottsanläggningar så att så stor del som möjligt drivs av förnyelsebar energi samt att se över möjligheten till att nybyggda idrottshallar byggs med tekniken från passiv hus.

att fler barn och ungdomar samt äldre ska vara fysiskt aktiva

att Idrottsförvaltningen ska erbjuda möjligheter till ett varierat utbud av idrotter och att fo­kus ska vara på barn och ungdomars möjlighet till breddidrott.

att planera för en inomhushall för bandy under 2010-2011

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Anders Hellström m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Stora utmaningar väntar idrottsnämnden. Såväl investeringar vid exploatering av nya stadsområden som reinvesteringar ligger framför oss de närmaste åren. Det är därför vik­tigt att ta hänsyn till framtida driftskostnader vid dessa investeringar. Det är också viktigt att vi håller oss inom givna ekonomiska ramar. Vi har initierat ett arbete kring äldre ung­domars idrottande. I stadens långsiktiga arbete för att alla ska röra på sig är det viktigt att även erbjuda de ungdomar som inte fortsätter inom elitidrotten. På vårt initiativ har id­rottsnämnden redan infört tonårspeng för att klubbarna ska stimuleras till att behålla ung­domarna i tonåren. Det är dock uppenbart att ännu större insatser nu måste göras.

§44 Detaljplaneändring för Gläntans idrottsplats i stadsdelen Solhem i Spånga

Dnr: 311 - 1304 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ge förvaltningen i uppdrag att inlämna begäran till stadsbyggnadskontoret om detaljplaneändring avseende Gläntans IP från mark för offentliga planteringar till idrottsmark.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-30.

Gläntans idrottsplats är belägen öster om Kälvestavägen i stadsdelen Solhem i Spånga.

Idrottsplatsen består av en naturgräsfotbollsplan, en s.k. kulananläggning och en enklare klubb­husbyggnad. Spånga IS fotboll bedriver en omfattande fotbollsverksamhet på Gläntans IP med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Samråd har genomförts med föreningen Spånga IS och Spånga stadsdelsförvaltning om att rusta och modernisera Gläntans IP med bl.a. konstgräs och på sikt uppföra en omklädningsbyggnad inklusive klubbutrymmen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§45 Inriktningsbeslut avseende uppförande av en ny omklädningsbyggnad p.g.a. brand på Mälarhöjdens IP

Dnr: 412 - 266 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Godkänna inriktningen för uppförande av en ny omklädningsbyggnad,

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-12.

Natten till den 17 april 2008 brann omklädningsbyggnaden intill ismaskinsgaraget på Mälar­höjdens idrottsplats ned. Branden var troligtvis anlagd. Byggnaden innehöll två mindre om­klädningsrum, för i första hand ishockeyverksamheten, samt serviceutrymmen.

Idrottsplatsen har successivt upprustats med bl.a. anläggande av en konstgräsfotbollsplan och iordningställande av en ny angöring till idrottsplatsen p.g.a. den omfattande bostadsbebyggel­sen i kv. Gyllene Ratten. Behovet av en ny omklädningsbyggnad är stort.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att föreslå idrottsnämnden besluta att i huvudsak godkänna förvaltningen förslag

 1. att därutöver besluta att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med projekteringsarbetet sträva efter det mest energieffektiva uppvärmningssättet vad beträf­far omklädningsbyggnaden.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§46 Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshall

Dnr: 411 - 369 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Rapporten om statusen för Åkeshovs sim- och idrottshall godkänns.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra statusbesiktningar av Farsta, Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar.

 1. Nämnden begär att kommunfullmäktige godkänner inriktning, tidplan och priorite­ring för nödvändiga upprustnings- och moderniseringsarbeten i berörda anläggningar i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Nämnden begär att finansiering av planerade upprustnings- och moderniseringsarbeten om totalt cirka 500-600mnkr beaktas i kommunfullmäktiges budget för 2010 och inriktning gör 2011-2012.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-01.


Förvaltningen har ett åldrande anläggningsbestånd som föranleder omfattande underhålls- och reinvesteringsbehov. Sim- och idrottshallarna som är mycket populära hos stockholmarna har genom åren getts ”ansiktslyftningar” i form av bland annat nya entréer, renoverade omkläd­nings- och duschrum, verksamhets­lokaler för gym och motion m.m. Infrastrukturer i anlägg­ningarna som ventila­tions­anläggningar, vattenreningsanläggningar, elsystem och vatten och avlopps­system måste återkommande förnyas. Anläggningen har under de senaste 20 åren ut­vecklats mer och mer till en friskvårdsanläggning men också till en anläggning med en livaktig och omfattande simklubbsverksamhet. Förvaltningen har under slutet av 2008 och i början av 2009 låtit anlita konsulter som har fotodokumenterat situationen i Åkeshovs sim- och idrotts­hall, Farsta sim- och idrottshall, Västertorps sim- och idrottshall och Vällingby sim- och id­rottshall. I treårsprogrammet för 2010-2012 redovisas beräknade utgifter under åren 2010-2015 utifrån preliminär tidplan för de åtgärder som föreslås i redovisat ärende.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Anders Hellström m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att investeringar i redan existerande anläggningar används både för att för­bättra nyttjandegranden och för att bevara befintliga värden. Det är också viktigt att vi hål­ler oss inom givna ekonomiska ramar.

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse förvaltningens förslag om ett övertagande av GIH-badet i samband med att fler bad stängs för ombyggnation/nybyggnation/renovering.

§47 Genomförandebeslut avseende anläggande av en 11-manna och en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP

Dnr: 412 - 374 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Godkänna föreliggande genomförandebeslut avseende anläggande av en 11-manna och en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av entreprenader för genom­förandet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-30.

Idrottsnämnden fattade den 16 december 2008 inriktningsbeslut avseende anläggande av en 11-manna och en 7-manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Älvsjö idrottsplats. Älvsjö IP beläget väster om Älvsjö trafikplats i närheten av stockholmsmässan i stadsdelen Älvsjö innehåller f.n. en fullstor naturgräsplan, en 11-manna grusfotbollsplan, en 7-manna grusfotbollsplan, två na­turgräsytor varav den ena ytan f.n. iordningställs med konstgräs. Inom området finns också en uppställningsyta samt parkeringsytor. Vidare finns en omklädningsbyggnad med servering och personalutrymmen samt en förråds- och servicebyggnad. Gräsytan som f.n. iordningställs till en 7-manna konstgräsplan kommer att vara klar i sommar, samtidigt som byggstart för de nya kostgräsplanerna beräknas kunna ske. Projektkostnaden för dessa har beräknats till 13 mnkr en­ligt den kalkyl som upprättats. Finansiering sker inom investeringsbudgeten 2009 där medel finns avsatta.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§48 Skrivelse angående taxa för ringette i ishallar under för- och eftersäsong

Dnr: 414 - 222 - 09; 414 - 223 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att sporten ringette och damishockey ska ha samma taxa som konståkningen under för- och eftersäsong i stadens ishallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-23.

Representanter från Svenska Ringetteförbundet, och Kista Hockey Club, har i skrivelse före­slagit att ringette ska få samma taxa som konståkningen under för- och eftersäsong i stadens ishallar. Ringette är en lagsport från Kanada utvecklat för flickor som idag spelas i ett tiotal länder. Ringette spelas på en ishockeyrink med lika utrustning och samma antal spelare som ishockey. Istället för puck används en ring. Reglerna kräver att spelarna måste samarbeta. En ensam spelare får inte transportera ringen från egen planhalva till motståndarnas mål.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Genom subventioner och bidrag av olika slag kan staden styra vilka typer av verksamheter som får företräde till dess anläggningar. Detta är ett effektivt sätt att lyfta grupper/före-ningar som av olika skäl har svårt att konkurrera på samma villkor som de stora id­rotterna. Ibland kan det dock slå fel, vilket leder oss till att en översyn av systemet för före­ningsbidragen bör genomföras. Detta skall ske i nära samarbete med idrottsrörelsen och ta med aspekter som kön, ålder och socioekonomisk perspektiv.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§49 Delrapport om projektet Fritid för alla

Delrapport om projektet Fritid för alla

Dnr: 407 - 446 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens redovisning av halvtidsrapporten för projektet ”Fritid för alla” godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-25.

Meningsfulla fritidsaktiviteter under uppväxten förstärker identiteten och ger oss verktyg att hantera framtida påfrestningar i livet. Aktiviteter inom till exempel kultur och idrott ger kun­skaper och färdigheter och kompletterar vad skolan kan förmedla. Att på grund av funktions­hinder tvingas stå utanför de aktiviteter som andra barn och ungdomar ägnar sin fritid åt, kan vara lika förödande som att stå utanför arbetslivet i vuxen ålder. Ett aktivt integreringsarbete inom fritidssektorn är därför samtidigt ett viktigt friskvårdsarbete.

Med bland annat detta som bakgrund beslutade kommunfullmäktige den 26 november 2007 att anta utredningen ”Spindeln i fritidsnätet – en central uppgift”. I beslutet fick idrottsförvalt­ningen i uppdrag att driva projektet som numer går under namnet ”Fritid för alla”. Projektet pågår under perioden 1/3 2008 – 28/2 2010.

Fritid för alla redovisar i bilagd halvtidsrapport vad som har åstadkommits under första halvan av projektet och vilka reflektioner och slutsatser som kan dras hittills.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vid en genomläsning av halvtidsrapporten ”Fritid för alla” är diskrepansen mellan de olika stadsdelsförvaltningarnas satsningar slående. För acceptabel jämlikhet mellan förvaltning­arna vad beträffar de nämnda insatserna krävs en övergripande samordning så att dagens ojämlika nivåer elimineras.

§50 Månadsrapport mars 2009.

Dnr: 101 - 1199 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-08.

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut 2008, kända förändringar i budget 2009 och genomförda ekonomimöten med i princip alla enheter under februari/mars. Prognosen visar en ekonomi i balans. Totalt, inklusive kapitalkostnader, beräknas ett nettoun­derskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens re­sultatfond. Nämndens investeringsbudget för 2009 uppgår till totalt 300,0 mnkr netto. Förvalt­ningen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse totalt för investeringar. Utöver budgeterade ut­gifter och inkomster beräknas tillgänglighetsåtgärder om 10,0 mnkr genomföras, vilket finansi­eras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§51 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner presenterade den nya avdelningschefen för fastighetsavdelningen Ingrid Gyllfors. Ingrid Gyllfors har börjat sin tjänst den 14 april.

b) Marina Högland informerade om att Husbybadet drabbats av ett väpnat rån. En maske­rad man tog sig in i badets reception och under hot tvingat till sig pengar. För persona­len är detta en svår situation och förvaltningen har på olika sätt stöttad dem. Förvalt­ningen har också tittat över säkerheten på badet, bytt lås, förändrat rutiner och anli­tat ett vaktbolag.


c) Vice ordförande Jari Visshed (S) efterlyste information om den tänkta ombyggnationen av Stock­holms Stadion. Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) svarade att materialet omedelbart kommer att skickas till alla nämndledamöter.

§52 Angående Högdalens skateboardpark. Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S).

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Arbetet med att anlägga en skateboardpark av världsklass i Högdalen initierades redan 2005 av den dåvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten. Ambitionen var att skapa en plats där inte bara Stockholms skateboardintresserade ungdomar kunde samlas, utan en park som skulle fungera som samlingsplats för ungdomar från hela länet. En park där skateboard­åkare på alla nivåer kan mötas.

Det är roligt att se att den nu styrande moderatledda majoriteten tagit vårt initiativ till sig och att vi kommit en bra bit på väg att uppfylla många skateboardåkande ungdomars dröm.

Tyvärr har det tagit onödigt lång tid. Och det är med sorg vi ser att hela projektet kan grusas på grund av att planering av tillräcklig infrastruktur till området inte har funnits med i bud­geten för projektet.

Speciellt oroade är vi över att det ska bli en ekonomisk förhandlingsfråga mellan finansro­teln och idrottsroteln och att projektet som sådant då riskeras. Därför hoppas vi att den mo­deratledda majoriteten nu hanterar frågan mycket skyndsamt så att onödig fördröjning und­viks. Detta framför allt för alla de ungdomars skull som redan nu upplever att processen dragit ut på tiden alldeles för länge.

§53 Tilldelningsbeslut avseende inköp av isbanemaskin

Dnr: 125 - 203 - 09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

1. Följande: Winn marketing AB, org. nr. 556230-3502 antages som leverantör av isbanemaskin inkl. kälkmonterad isfräs till en total kostnad av 1 365 700 SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-19.

Upphandlingen har annonserats i Opic´s databas. Sex företag har tagit del av anbudshandling­arna. Svar har inkommit från två av dessa varav ett är kvalificerat. Förvaltningen har efter utvärdering med hänsyn till i förfrågningsunderlag samtliga angivna omständigheter funnit att Winn marketing AB har lämnat ett förmånligt anbud.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§54 Tilldelningsbeslut avseende entrékort till badanläggningarna

Dnr: 125 - 239 - 09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Tractech solutions. AB, org. nr. 556513-7337, antages som ramavtalspartner avseende leverans av entrékort, färgband och rengöringskit till badanläggningar perioden 2009-04-01 – 2011-03-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 2 441 143 SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-19.

Upphandlingen har annonserats i Opic´s databas. Tjugofem företag har tagit del av anbuds­handlingarna. Svar har inkommit från fem av dessa varav fem är kvalificerade. Förvaltningen har efter utvärdering med hänsyn till i förfrågningsunderlag samtliga angivna omständigheter funnit att Tractech solutions AB har lämnat det förmånligaste anbudet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§55 Tilldelningsbeslut avseende förbrukningsmaterial till badanläggningarna

Dnr: 125 - 240 - 09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. RL Gruppen AB, org. nr 556550-9030, antages som ramavtalspartner avseende leverans av thermopapperskort, kvittorullar, plastfickor, kall-laminat, entréband och nyckelband till badanläggningar perioden 2009-04-01 – 2011-03-31 med möjlighet till ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 1 427 760 SEK exkl. moms.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-19.

Upphandlingen har annonserats i Opic´s databas. Tjugofyra företag har tagit del av anbuds­handlingarna. Svar har inkommit från två av dessa varav ett är kvalificerat. Förvaltningen har efter utvärdering med hänsyn till i förfrågningsunderlag samtliga angivna omständigheter funnit att RL Gruppen. AB har lämnat det förmånligaste anbudet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

­_ _ _